Byla 2-4080-619/2016
Dėl BUAB „LOTTO BALTICA“ 2016 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 2 ir Nr. 4 panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „ZSGB“ skundą dėl BUAB „LOTTO BALTICA“ 2016 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimų darbotvarkės klausimais Nr. 2 ir Nr. 4 panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašė teismą panaikinti BUAB „LOTTO BALTICA“ 2016 m. vasario 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimus darbotvarkės klausimais Nr. 2 ir Nr. 4. Nurodė, kad įsiteisėjusia 2015-11-25 Vilniaus apygardos teismo nutartimi c. b. Nr. 2-4238-619/2015 patvirtintas jo finansinis reikalavimas BUAB „LOTTO BALTICA“ bankroto byloje. 2016-02-11 vykusiame BUAB „LOTTO BALTICA“ kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 2 pritarta bankroto administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą nuo 2015-05-25 iki 2016-02-02 tvirtinimui. Su šiuo nutarimu kreditorius nesutinka, mano, kad jis priimtas pažeidžiant imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, protingumo ir sąžiningumo principus ir todėl privalo būti panaikinamas. Pažymėjo, kad remiantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 25 p., kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Pažymi, kad bankroto administratorius tik bendrais bruožais apibūdino bendrovės sudarytus sandorius ir nurodė, kad tariamai sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, nebuvo nustatyta. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 25 p. numato administratoriui pareigą pateikti informaciją apie sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį. Todėl administratorius turi pateikti išsamią informaciją apie atsakovo BUAB „LOTTO BALTICA“ sudarytus sandorius. Taigi, administratorius, bankroto administratoriaus ataskaitoje nepateikęs išsamios informacijos apie atsakovo sudarytus sandorius pažeidė imperatyvius Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 25 p. reikalavimus. Pareiškėjo tvirtinimu, bankroto administratoriaus pateiktoje ataskaitoje be aukščiau nurodyto sandorių analizės trūkumo yra ir kitų trūkumų, t.y. ataskaitoje nėra atspindėtas įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas pagal balansines vertes, nėra nurodoma, kas sudaro balanse nurodytą bendrovės turtą, nėra pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pirkimus ir pardavimus, nenurodytos pajamos ir išlaidos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, nenurodyta informacija apie teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui, panaudojimą, nėra tikslios informacijos apie debetinius įsiskolinimus. Visa tai lemia, kad tokia bankroto administratoriaus ataskaita neatitinka imperatyvių Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų, todėl yra neteisėta ir negalėjo būti kreditorių susirinkimo patvirtinta. Kartu prašoma panaikinti ir finansinių ataskaitų patvirtinimą (BUAB „LOTTO BALTICA“ kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas darbotvarkės klausimu Nr. 4), nes bankroto administratoriui atlikus visos kreditoriaus nurodytos informacijos patikslinimą, galimai pasikeistų ir finansinės ataskaitos duomenys.

3Teismui pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose pažymėjo, kad bankroto administratorius savo pirmojoje atskaitoje buvo nurodęs, kad 6 mėnesių terminas patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais UAB „LOTTO BALTICA“ bankroto byloje baigiasi 2015-05-25 ir atsižvelgiant į bylos aplinkybes, administratorius kreipsis dėl šio termino pratęsimo dar šešiems mėnesiams. 2015-05-20 bankroto administratorius išties kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu pratęsti terminą terminas patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius dar 6 mėnesiams, nurodydamas, kad įmonės dokumentų archyvas yra labai didelis, įmonė veiklos laikotarpiu sudarė daug sutarčių, tarp sutarčių šalių vykdyta itin daug pavedimų, tarpusavio įsipareigojimų užskaitymų ir pan. Todėl dėl šių priežasčių, dokumentų peržiūrėjimui, informacijos sisteminimui, surinkimui, sandorių analizei ir ieškinių parengimui būtinos daug didesnės laiko ir darbo sąnaudos nei įprastai. Taigi bankroto administratorius 2015-05-20 pripažino, kad nėra peržiūrėjęs ir įvertinęs visų atsakovo sandorių ir atlikęs šių sandorių analizės, todėl jis negalėjo pirmajam kreditorių susirinkimui pateikti išsamios sandorių informacijos. Nepaisant to, 2016-02-11 kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta jokia sandorių analizė, nenurodyta Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 25 p. nustatyta sandorių informacija. Pastebi, kad bankroto administratorius visiškai nepaaiškino BUAB „LOTTO BALTICA“ ir jos vienintelio akcininko UAB „Žalgirio loto“ sudarytų sandorių, įskaitant bet neapsiribojant įskaitymų aktų tarp šių šalių. Bankroto administratorius tarp BUAB „LOTTO BALTICA“ sudarytų sandorių nebuvo nurodęs, pavyzdžiui, BUAB „LOTTO BALTICA“ ir UAB „Žalgirio loto“ 2014-07-31 tarpusavio atsiskaitymo užskaitos akto 103 255,74 Eur sumai. Šiuo aktu savo kreditorinį reikalavimą BUAB „LOTTO BALTICA“ bankroto byloje grindė UAB „Žalgirio loto“, tačiau jokios informacijos bankroto administratoriaus atskaitoje apie tai nėra. Tai leidžia daryti išvadą, kad tokių sandorių galėjo būti ir daugiau, kurių bankroto administratorius nenurodė savo ataskaitoje.

4Atsakovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nors UAB „ZSGB” atsakovo kreditoriumi tapo 2016-02-09, jo atstovui advokatui Antanui Jonikaičiui pranešimas apie kreditorių susirinkimą išsiųstas tą pačią dieną kaip ir visiems kreditoriams. Pranešimu BUAB „Lotto baltica” kreditoriai buvo informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, taip pat raštu buvo pristatyta įvyksiančio susirinkimo darbotvarkė, bei pateiktas balsavimo raštu biuletenis - bankroto administratoriaus pasiūlymai nutarimų darbotvarkės klausimais. Kartu pranešime bankroto administratorius nurodė, kad dėl administratoriaus ataskaitos gavimo kreditoriai gali kreiptis į bankroto administratorių el. paštu arba su ja susipažinti bankroto administratoriaus buveinėje, o pageidaujantys nuomonę išreikšti raštu, užpildytą ir pasirašytą biuletenį kreditoriai gali atsiųsti paštu arba el. paštu. Tokiu būdu bankroto administratorius sudarė visas nuo jo priklausančias sąlygas kreditoriams laiku gauti reikiama informaciją ir tinkamai išreikšti savo valią 2016-02-11 įvyksiančiame kreditorių susirinkime. Pažymėjo, kad 2016-02-11 kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 72,157 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Už skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais balsavo visi susirinkime dalyvavę kreditoriai - 72,157 proc., ginčijami nutarimai priimti pagrįstai, balsavusiems kreditoriams turint ir įvertinus visą reikalingą informaciją, todėl Pareiškėjas nepagrįstai laiko, kad šiuo atveju balsų dauguma buvo priimtas “bet koks sprendimas”. Pažymi, kad detali informacija apie ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis ir pobūdį, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p., pateikiama pirmajam kreditorių susirinkimui. Tai ir buvo padaryta, kadangi visą šią informaciją bankroto administratorius pateikė pirmajam BUAB “Lotto baltica” kreditorių susirinkimui, įvykusiam 2015-05-25. Kitų susirinkimų ataskaitose neprivaloma pakartotinai nurodyti informacijos, jau pateiktos kreditoriams anksčiau, todėl ir 2016-02-11 kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje nurodyta papildoma informacija apie sandorius ir jų vertinimą. Pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje teiktoje pirmajam kreditorių susirinkimui atskiru priedu pateiktas įmonės sutarčių sąrašas 36 mėn. laikotarpiui, nurodant sutarties sudarymo datą bei jos šalis, o pačioje veiklos ataskaitoje, teiktoje pirmajam kreditorių susirinkimui, pateikta informacija apie įmonės debitorius, pateikta ilgalaikio turto sandorių suvestinė pagal administratoriui perduotus buhalterinius dokumentus, nurodytas teismo skirtos administravimo išlaidų sąmatos dydis, patirtos ir apmokėtos administravimo išlaidos iki pirmojo susirinkimo, taip pat gautos pajamos. Taigi nurodyta visa informacija, kurią nurodyti reikalauja ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p., todėl pareiškėjas, skųsdamas Susirinkimo nutarimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, nepagrįstai remiasi ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p. ir jo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo nutarimo. Atsakovo tvirtinimu, pareiškėjas Skunde nenurodė jokių pagrįstų argumentų dėl ko bankroto administratoriaus antrajam kreditorių susirinkimui pateikta ataskaita turėtų būti laikoma nepagrįsta, netvirtintina Bendrovės kreditorių - nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad ataskaitoje nurodyti duomenys ir/ar informacija būtų neteisinga, neatitinkanti tikrovės ar nepilna, nors būtent Pareiškėjui tenka įrodinėjimo pareiga dėl Ataskaitos neatitikimo teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjas, siekdamas apginti savo interesus, galėjo dalyvauti kreditorių susirinkime pareikšdamas savo nuomonę, tačiau susirinkime nedalyvavo, nuomonės raštu taip pat nepareiškė, pasiūlymų dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės ar nutarimų nepateikė. Pareiškėjas Skundu taip pat prašo panaikinti 2016-02-11 kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, tačiau nepateikia jokių argumentų dėl šio susirinkimo neteisėtumo ir nenurodo kokiu būdu šis nutarimas pažeidžia Pareiškėjo bei kitų BUAB „Lotto baltica” kreditorių interesus, todėl šioje dalyje skundas visiškai nepagrįstas. Atsakovo tvirtinimu, kreditorius piktnaudžiauja savo teise, nepagristai skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimus yra nesąžiningas, sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bankroto bylos išnagrinėjimą, apsunkindamas atsakovo bankroto procedūras. Taip pat nurodo, kad Pareiškėjo atstovas pažeidžia LR advokatūros įstatymo 5 str. įtvirtintą lojalumo klientui ir interesų konflikto vengimo principą, kuris visuotinai suprantamas kaip neveikimas priešingai atstovaujamojo interesams. LR advokatūros įstatymo įstatymo 25 str. 2 d. nustatyta, kad advokatas, kuris yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas arba gynėjas, negali būti šioje byloje kitos šalies atstovu ar gynėju. Patikrinus BUAB „Lotto baltica” dokumentus nustatyta, kad 2012-11-08, dar iki bankroto bylos įmonei iškėlimo, tas pats atstovas, kuris atstovauja Pareiškėją, atstovavo ir atsakovą, todėl atstovas pažeidė interesų konflikto vengimo reikalavimą.

5Pareiškėjo skundas atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. vasario 11 d. įvyko BUAB „LOTTO BALTICA“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta darbotvarkės 2 klausimu patvirtinti administratoriaus ataskaitą apie bankroto procesą nuo 2015-05-25 iki 2016-02-02; 4 klausimu nutarta patvirtinti įmonės 2014-12-31 ir 2015-12-31 finansinių ataskaitų rinkinius (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą) ir aiškinamąjį raštą. Kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 72,157 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos.

7Pažymėtina, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus ĮBĮ normos paveda spręsti kreditorių susirinkimui. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę ginti savo interesus, dalyvaudami kreditorių susirinkimuose ir balsuodami juose kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 24 straipsnio 1 dalis), taip pat skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

8Šiuo atveju kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita apie įmonės bankroto procesą bei finansinių ataskaitų rinkinys.

9Pareiškėjo tvirtinimu, bankroto administratorius tik bendrais bruožais apibudino bendrovės sudarytus sandorius ir nurodė, kad tariamai sandorių galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, nebuvo nustatyta. Taip pat ataskaitoje nėra atspindėtas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas pagal balansines vertes, nėra nurodoma, kas sudaro balanse nurodytą bendrovės turtą, nėra pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pirkimus ir pardavimus, nėra tikslios informacijos apie debetinius įsiskolinimus. Nurodytų pareiškėjo argumentų teismas nepripažįsta pagrįstais.

10Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą, bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 straipsnio 4 dalis). Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimo našta, pagrindžiant tinkamą pareigų vykdymą, tenka administratoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011, 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ v. UAB „Vermosa“, bylos Nr. 3K-3-234/2011). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

11Teismas pažymi, kad ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p. atskleidžia administratoriaus veiklos ataskaitos reikšmę bei turinį. Pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija (ĮBĮ 11 str. 3 d. 25 p.). Taigi iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Tuo pačiu jos pagrindu kreditoriai gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas, siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015).

12Teismui į bylą yra pateikta administratoriaus ataskaita apie bankroto eigą nuo 2015-05-25 iki 2016-02-02 d. Iš ataskaitos turinio nustatyta, kad joje yra pateikta informacija bankroto proceso eigą, kreditorinių finansinių reikalavimų pokyčius, turto administravimo procedūros, civilinės bylos, įmonės sandoriai, kiti darbai, administravimo išlaidos, tolimesni veiksmai bankroto procese. 5 dalyje Įmonės sandoriai nustatyta, kad administratorius yra nurodęs, kad informacija apie administratoriui perduotas įmonės sutartis, sudarytas per 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo, ilgalaikius turto sandorius pateikta pirmajam kreditorių susirinkimui. Pažymėta, kad atlikus sandorių ir veiklos analizę, nustatyta, kad įmonė buvo sudariusi daug tipinių loterijos bilietų platinimo sutarčių, konsignacinių sutarčių, su paslaugų tiekėjais reklamos paslaugų, ryšio, laidų transliavimo sutartis, įvairių reklamos paslaugų teikimo, autorines sutartis. Vertindamas ilgalaikio turto pardavimus administratorius atsižvelgė į tai, kad turto pardavimo kaina buvo daugiau nei 10 kartų didesnė nei turto likutinė vertė, į perleisto turto specifiką, nenustatė, kad sandoriai priešingi įmonės veiklos tikslams arba galėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ar kad reikalavimas dėl tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu būtų perspektyvus ir finansiškai naudingas įmonei ir jos kreditoriams. Įvertinęs ilgalaikio turto nurašymo pagrindus administratorius taip pat nenustatė pagrindų ginčijimui, vertino sandorių analizę, jų vykdymą, ypač tuos, kurių pagrindu atsiardo įmonės įsipareigojimai kreditoriams, netipinės ar didesnės vertės sutartys, analizavo kasos dokumentus, banko sąskaitos išrašus. Administratoriaus vertinimu, tiek tipiniai įmonės veiklos, tiek kiti sandoriai atitiko įstatymo reikalaujamą formą, neprieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, nebuvo priešingi viešajai tvarkai/gerai moralei, įmonės veiklos tikslams, teisnumui. Sutikinta su pareiškėjo argumentu, kad administratorius bendrais bruožais apibudino sandorius, tačiau šiuo atveju buvo atsižvelgta į įmonės veiklos ir jos sandorių specifiką, nurodytos ataskaitos turinys suponuoja, kad administratorius sandorių vertinimą išsamiai atliko. Kita vertus pažymėtina ir tai, kad detali informacija apie ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo, nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p. yra pateikiama pirmajam kreditorių susirinkimui. Bylos duomenimis nustatyta, kad tokie duomenys buvo pateikti įvykus 2015-05-25 pirmajam BUAB „LOTTO BALTICA“ kreditorių susirinkimui. Dėl nurodytų aplinkybių nėra teisinio pagrindo pripažinti skundo argumentus dėl ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 punkto pažeidimų pagrįstais. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas skunde iš esmės nenurodė konkrečių argumentų, dėl kurių ataskaita turėtų būti laikoma nepagrįsta, kokie esminiai jos duomenys nėra teisingi. Šiuo atveju taip pat sutiktina su atsiliepimo argumentu, kad pareiškėjas, kuriam tinkamai buvo pranešta apie susirinkimą, jame nedalyvavo, nuomonės raštu dėl balsuojamų klausimų nepateikė.

13Skundo argumentu taip pat nurodoma yra ir tai, kad kreditoriai nepagrįstai patvirtino 2014-12-31 ir 2015-12-31 d. finansinių ataskaitų rinkinius, tačiau nėra detalizuojama kokie finansinių ataskaitų duomenys nėra teisingi ir pagrįsti, nurodant bendro pobūdžio teiginius, kad pripažinus ataskaitą nepagrįsta gali kisti ir kiti duomenys. Pažymėtina, kad LR įmonės finansinių atskaitomybių įstatymo 15 str. 12 p. nustatyta, kad finansines ataskaitas įmonės sudaro pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis. Įvykiai, buvę nuo finansinių metų pabaigos iki finansinių ataskaitų sudarymo, registruojami apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Jei yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi sudaryti balansą ir pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal reorganizavimo dienos duomenis. Pagal ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p ir 23 str. 5 p. administratorius teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinius, o kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administratoriaus sudarytas metines finansines ataskaitas. Įmonės finansinės atskaitomybės tikslas - pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, todėl teisėtu ir pagrįstu bankrutavusios įmonės metinės finansinės ataskaitos netvirtinimo pagrindu galėtų būti joje nurodytų duomenų neatitiktis tikrovei. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų dėl finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktų duomenų netikslumo, nepagrindė jų neteisėtumo, prieštaravimo pareiškėjo bei kitų kreditorių interesams, nenustatyta teisinio pagrindo ir šio nutarimo panaikinimui.

14Dėl nurodytų aplinkybių, skundas atmestinas, nes pareiškėjo nurodyti argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nesudaro pagrindo skundo tenkinimui.

15Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str., CPK 290 str. - 292 str.,

Nutarė

16Pareiškėjo UAB „ZSGB“ skundą atmesti.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai