Byla I-148-513/2010
Dėl 2009-10-09 sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aušrelės Mažrimienės ir Dalios Gumuliauskienės, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei-Bedalienei, dalyvaujant atsakovės atstovui Tadui Škimeliui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Eduardui Antonenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K.G. skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „VST“ dėl 2009-10-09 sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

22009-12-08 paštu, 2010-03-16 ir 2010-04-13 teismo posėdžių metu pareiškėjas K.G. pateikė skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „VST“, kuriuo prašo: 1) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos individualų administracinį aktą - Klaipėdos apskrities viršininko 2009-10-09 sprendimo Nr.2-3148-(2.20) „Dėl pažymos išdavimo" dalį, kurioje yra nurodyta, kad „...tačiau savavališka statyba buvo tęsiama ir po savavališkos statybos akto surašymo – nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2009 balandžio. Tuo laikotarpiu buvo pastatyti dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis, įrengta elektros spinta, kurie iki šiol nėra nugriauti". Kitoje dalyje Klaipėdos apskrities viršininko 2009-10-09 sprendimą palikti galioti; 2) įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str. nustatyta tvarka, išduoti statytojui K.G. pažymą apie tai, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti, o žemės sklype ( - ), esama elektros spinta nėra 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 užfiksuotos savavališkos statybos padarinys; 3) įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. nustatyta tvarka, išduoti statytojui K.G. pažymą apie tai, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti, o žemės sklype ( - ), esamas statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis nėra 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 užfiksuotos savavališkos statybos padarinys; 4) įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos priimti naują sprendimą ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. nustatyta tvarka, išduoti sutikimą statytojui K.G. vykdyti statybos darbus, atsižvelgiant į tai, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti padariniai yra pilnai pašalinti .

3Pareiškėjas teigia, jog sprendinio dalis yra neteisėta, nes jo nuo 2005 metų nuomojamame žemės sklype adresu ( - ), yra AB „VST“ turtas - elektros spinta, todėl šis turtas nėra neteisėtos statybos objektas ir atsakovė nepagrįstai reikalauja jį nugriauti. Nurodo, kad 2006-11-22 AB „VST" išdavė statytojui technines sąlygas iškelti ją į kitą vietą žemės sklype. Pareiškėjas aprašo statybų žemės sklype istoriją, teigdamas, jog statė teisėtai, realizuodamas savo Statybos įstatymo 23str. 16d. nurodytą teisę statyti be statybos leidimo, o 2007-04-26 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Savavališkos statybos aktą Nr.5, kuriame konstatuota, jog statyba yra vykdoma neturint statybos leidimo, ir statytojas įpareigotas nedelsiant sutvarkyti iškastos tranšėjos vietą, užlyginti tranšėją, sutvarkyti aplinką, išlyginti gruntą, pašalinti statybines medžiagas, laiko neteisėtu ir nepagrįstu, nes pradėjo statyti tik 2007-10-26. Nurodo, kad 2009-08-05 kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją su prašymu išduoti pažymą apie 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 nurodytų savavališkos statybos padarinių pašalinimą, tačiau 2009-10-09 Klaipėdos apskrities viršininko administracija priėmė sprendimą Nr.2-3148-(2.20) „Dėl pažymos išdavimo", kuriame nurodė, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 nurodyti reikalavimai yra įvykdyti, tačiau savavališka statyba buvo tęsiama ir po savavališkos statybos akto surašymo - nuo 2007 m. spalio mėn. iki 2009 balandžio. Tuo laikotarpiu buvo pastatyti dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis, įrengta elektros spinta, kurie iki šiol nėra nugriauti.

4Pareiškėjas mano, kad toks įrašas sprendime neteisėtas, reikalavimus grindžia antstolės Brigitos Tamkevičienės 2007-08-06 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr.5/07/12, kuriame yra užfiksuota, kad 2007-08-05 19val. l0min. žemės sklype ( - ) duobių nėra, žemės sklypo paviršius vientisas, žemės sklype nėra jokių transporto priemonių, mechanizmų ar prietaisų statybos darbams vykdyti, autotransporto priemonių važiavimo pėdsakų žemės sklype nematyti, žemės sklypo danga apaugusi žole.

5Mano, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akto Nr.5 turinys neapima statinio statybos, kuri buvo pradėta tik 2007-10-26, o tai reiškia, kada savavališkos statybos aktas dalyje dėl savavališkos statybos padarinių apimties negaliojo į ateitį. Mano, kad statinio statybos darbai, kurie nebuvo paminėti 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5, negali būti laikomi savavališkos statybos padariniais, kadangi dėl statinio statybos nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, o tai reiškia, kad apskrities viršininkas neturi teisės reikalauti nugriauti statinį, nes toks reikalavimas nebuvo įrašytas 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5. Teigia, kad faktas, jog statyba buvo vykdoma po 2007-04-26 savavališkos statybos akto Nr.5 surašymo, nesudaro jokios prielaidos teigti, kad jis nepašalino šiame akte nurodytų tariamos savavališkos statybos padarinių ir kad neturi teisės toliau vykdyti statybą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Statinio nugriovimas nebuvo nurodytas 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5, todėl atsakovai negali iš statytojo reikalauti daugiau nei buvo nurodyta šiame savavališkos statybos akte ir tokiais veiksmais trukdyti toliau vykdyti statybos darbus įstatymų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas statytojui pašalinus savavališkos statybos padarinius, apskrities viršininkas privalo išspręsti klausimą dėl sutikimo tęsti statybos darbus, tačiau 2009-10-09 sprendimu apskrities viršininkas tokio klausimo net nesprendė, todėl atsakovas įpareigotinas įstatymo nustatyta tvarka išduoti sutikimą vykdyti statybos darbus, kadangi tariamos savavališkos statybos padariniai yra tinkamai nustatyta tvarka pašalinti ir tokį faktą pripažino apskrities viršininkas savo 2009-10-09 sprendime, kuriame nurodė, kad „2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr.5 nurodyti reikalavimai yra įvykdyti“ (t.1, b.l. 4-9, 49-56, 99-108).

6Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Klaipėdos apskritis viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja, 2010-07-01 Apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir 2010-03-10 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 248 5.3 punktas), su skundu nesutinka. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad leidimas statyti ar rekonstruoti Statinį pajūrio juostoje išduodamas Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju statybos leidimo procedūra turėjo būti pradėta pagal Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymą, kuriame numatyta kitokia, nei Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, statybos leidimo išdavimo tvarka, todėl šiuo atveju apskritai nebuvo įgyta teisė statyti be leidimo, numatyta tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 16 dalyje. Cituoja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2009-07-24 nutartį administracinėje byloje Nr.A502-938/2009, kurioje buvo konstatuota, kad statybos leidimą ginčo statiniui išduoda apskrities viršininko administracija, jei yra gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimas, o veiksmams, susijusiems su pajūrio juosta, yra numatytas atskiras teisinis reglamentavimas, todėl turi būti taikomos būtent specialaus įstatymo nuostatos (o ne Statybos įstatymo, kuris reglamentuoja bendrus klausimus). Lietuvos vyriausiasis administracinio teismas taip pat pasisakė, kad pareiškėjo K.G. reikalavimą dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įpareigojimo įregistruoti statybos leidimą, Klaipėdos apygardos administracinis teismas atmetė pagrįstai, kadangi, remiantis anksčiau aptarta statybos leidimo pajūrio juostoje išdavimo procedūra nėra įvykdytos visos įstatyme numatytos sąlygos - nėra gautas Vyriausybės leidimas. Atsižvelgiant šią suformuotą teismo praktiką, visiškai nepagrįstais laikytini nurodyti argumentai apie Palangos miesto savivaldybės administraciją, kaip subjektą, kuris turėjo išduoti statybos leidimą ginčo statinio statybai. Nepagrįsti ir neįrodyti pareiškėjo skundo teiginiai apie tai, kad statybos buvo pradėtos vykdyti tik 2007-10-26, o ne 2007-04-26, kaip nurodyta savavališkos statybos akte, nes pareiškėjo teiginiai paneigti byloje Nr. I-128-243/2009. Pakartotinas savavališkos statybos aktas neturėjo būti surašomas, nes savavališka statyba buvo tęsiama ir jau galiojo STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-243, kuris skirtingai negu ankstesnysis statybos techninis reglamentas, galiojęs savavališkos statybos akto surašymo metu - STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-216, jau nebenustatė pareigos pakartotinai surašyti savavališkos statybos aktą, tuo atveju, jei ji tęsiama ir po to, kai aktas jau buvo surašytas. Atsižvelgiant į byloje AB „VST" pateiktus naujus faktinius duomenis, padarė išvadą, kad skundžiamame rašte pateikta netiksli konstatuojamojo pobūdžio aplinkybė dėl elektros spintos pastatymo, tačiau ji neturi tiesioginės įtakos pareiškėjo ar trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir pareigoms, kadangi priešingai nei teigia pareiškėjas, nei šiame rašte ar jokiame kitame administraciniame akte nėra pateikto įpareigojimo ar reikalavimo šią elektros spintą nugriauti. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-02-26 priimtame įpareigojime Nr. 2-691-(2.22), kuriuo K.G. įpareigojamas panaikinti savavališkos statybos padarinius ir nugriauti statinį adresu ( - ), taip pat nepateiktas reikalavimas dėl elektros spintos nugriovimo. Dėl šio įpareigojimo panaikinimo vyksta byla Palangos m. apylinkės teisme (byla Nr. 2-33-588/2009), kuri šiuo metu yra sustabdyta, tol kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. 1-128-243/2009, kadangi joje ginčijamas savavališkos statybos akto teisėtumas. Pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-10-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. N3-904-04 taip pat konstatavo, kad pripažįstami viešosios teisės principai nustato, kad realizuodamos viešosios teisės normas valdžios institucijos turi teisę elgtis tik taip kaip nustato įstatymai, valdžios institucijoms yra taikomas principas „galima elgtis taip kaip nėra draudžiama įstatymais", todėl tuo atveju, jei nuo 2007-10-26 pareiškėjui tęsiant jau anksčiau pradėtą savavališką statybą, būtų buvęs surašytas pakartotinas savavališkos statybos aktas, teisės aktų nuostatose nesant įtvirtintai tokiai galimybei, jis būtų vertinamas kaip neteisėtas. Pareiškėjo pateikiamas lingvistinis teisės normų, reglamentuojančių savavališkos statybos padarinių šalinimą, aiškinimas yra nepagrįstas, kadangi visi statybos darbai, tiek savavališki, tiek ir teisėti, gali būti ir yra dažnai vykdomi su didesnėmis ar mažesnėmis pertraukomis, todėl traktuoti laikiną darbų sustabdymą, kaip statybos darbų pabaigą, po kurios vėl kiekvieną kartą reikėtų fiksuoti net ir menkiausius iki kitos pertraukos atliktus statybos darbus (t.y. „padarinius") savavališkos statybos akte, būtų aiškiai neprotinga (t.1, b.l. 35-38, 93-96, 152-153, 155-158).

7Tretysis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „VST“ atsiliepime į skundą pasisako tik dėl tos skundo dalies, kuri liečia 0,4 kV tranzitinę kabelinę spintą (tranzitinis kabelinis skydas KS „Dusinės"), esančią pareiškėjo nuomojamame valstybinės žemės sklype adresu ( - ). Tretysis suinteresuotas asmuo teigia, kad paminėta kabelinė spinta yra jo AB „VST“ nuosavybė, o pareiškėjas kreipėsi dėl naujo 0,4 kV įvadinio elektros apskaitos skydo (kabelinės spintos) įrengimo žemės sklype vietoje senojo 0,4 kV tranzitinio skydo (tranzitinės kabelinės spintos). Naujojo įrenginio projektavimui ir statybai K.G. buvo išduotos 2006-11-22 techninės sąlygos Nr. TS-06-21-0790. Šiuo metu žemės sklype yra likusi įrengta senoji tranzitinė kabelinė spinta, o naujoji nėra pastatyta. Senąją kabelinę spintą iki pareiškėjo K.G. inicijuotų statybų pradžios eksploatavo AB „VST“. Mano, kad reikalavimas nugriauti daiktą pažeis bendrovės nuosavybės teises (t.1, b.l. 69-70).

8Į teismo posėdį trečią kartą neatvyko tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuotas pareiškėjas K.G. (t.1, b.l. 60, 62-63, 64, 68, 131-133, 177; t.2, b.l. 17-21). Taip pat neatvyko ir tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuotas pareiškėjo atstovas advokatas V.G. (t.1, b.l. 38, 147). Iki teismo posėdžio pradžios faksu gautas advokato prašymas atidėti posėdį, nes serga, o pareiškėjas išvykęs, kadangi pageidauja dalyvauti posėdyje ir teikti teismui paaiškinimus bei naudotis kitomis LR ARTĮ proceso dalyvių teisėmis. Įrodymų, pagrindžiančių prašymo teiginius ir/ar kitų įrodymų dėl ginčo esmės nepridėjo ir tokių duomenų nenurodė (t.2, b.l. 1). Byla nagrinėtina pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant, nes jiems apie posėdį buvo pranešta tinkamai, jų neatvykimas nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti, nes prašyme nenurodyta svarių argumentų, leidžiančių manyti, kad be pareiškėjo ir/ar jo atstovo negalima nagrinėti bylos (LR ABTĮ 78 straipsnio 3 dalis, 80 straipsnio 1 dalis).

9Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai su skundu nesutinka atsiliepimuose išdėstytų argumentų pagrindu.

10Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

11Ši byla buvo sustabdyta, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-128-243/2009, kurioje, be kitų reikalavimų, susijusių su statybomis adresu ( - ), buvo nagrinėjamas klausimas dėl 2007-04-26 savavališkos statybos akto Nr. 5 teisėtumo (t.1, b.l. 134-135, 140). 2010-06-07 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad 2007-04-26 savavališkos statybos aktas Nr. 5 yra teisėtas, todėl iš naujo nenagrinėjami skundo argumentai apie paminėto akto neteisėtumą. Taip pat tesimas konstatavo, jog žemės sklypas, kuriame vyksta statybos, yra pajūrio juostoje, todėl statybos leidimas išduotinas Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka, kaip jau buvo išaiškinta 2009-07-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-938/2009 ir nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo nukrypti nuo tokios Pajūrio juostos įstatymo 7 straipsnio ir Statybos įstatymo 23 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktikos (LITEKO duomenys, administracinė byla Nr. A556-826/2010, t.1, b.l. 161-174; t.2, b.l. 3-10). Taip pat teismas pasisakė, jog Pajūrio juostos įstatyme nėra Statybos įstatymo 23 straipsnio 16 daliai analogiškų nuostatų, leidžiančių statytojui, pranešus statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios, vykdyti statybą be leidimo, jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir statytojui (užsakovui) nepranešta apie neišdavimo priežastis. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalimi, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu administracinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Iš ankstesnių bylų faktinių aplinkybių matyti, kad K.G. neturėjo vyriausybės pritarimo pagrindu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos išduoto statybos leidimo. Vadinasi, šiuo atveju statinio (jo dalies) statyba be Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo buvo ir yra savavališka statinio statyba. 2008-02-26 Klaipėdos apskrities viršininko administracija įpareigojo pareiškėją likviduoti savavališkos statybos padarinius adresu ( - ), ir nugriauti arba pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę iki 2008-03-07 (t.1, b.l. 127). Dėl nurodyto akto bei dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius yra ginčas Palangos miesto apylinkės teisme (LITEKO duomenys, civilinės bylos Nr. 2-12-588/2010 ir 2-36-668/2010, t.2, b.l. 11-16).

12Byloje yra ginčas dėl 2009-10-09 Klaipėdos apskrities viršininko pažymos Nr.2-3148-(2.20) „Dėl pažymos išdavimo", nes pareiškėjas nesutinka su nurodytu teiginiu, jog „..savavališka statyba buvo tęsiama ir po savavališkos statybos akto surašymo – nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2009 balandžio. Tuo laikotarpiu buvo pastatyti dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis, įrengta elektros spinta, kurie iki šiol nėra nugriauti". Pareiškėjas mano, kad jis įvykdė 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodytus reikalavimus, todėl būtent tik tai ir turėjo būti nurodyta pažymoje. Mano, kad nesant naujam aktui dėl savavališkų statybų atsakovas neturėjo pagrindo šioje pažymoje konstatuoti, jog savavališka statyba yra tęsiama.

13Kaip matyti iš skundžiamo akto, Klaipėdos apskrities viršininko administracija išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl pažymos, patvirtinančios, kad 2007-08-05 valstybiniame žemės sklype, esančiame ( - ), buvo įvykdyti visi Klaipėdos apskrities viršininko administracijos vyriausiosios specialistės T.V. 2007-04-26 savavališkos statybos akte Nr. 5 nurodyti reikalavimai — sutvarkyta iškastos tranšėjos vieta, užlyginta tranšėja, sutvarkyta aplinka, išlygintas gruntas, pašalintos statybinės medžiagos, išdavimo. 2009-08-27 buvo atliktas patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad ( - ), žemės sklypas ir už sklypo esanti teritorija į rytų pusę yra išlyginti, be tranšėjų ir sankasų, sklypo teritorijoje statybinės medžiagos nesandėliuojamos, sklype pastatytas dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis, įrengta elektros spinta (t.1, b.l. 11, fotonuotraukos b.l. 11-12). Esant tokiai situacijai, atsakovo pirmtakė konstatavo, jog po savavališkos statybos akto surašymo žemės sklype buvo tęsiami savavališkos statybos darbai ir apie tai pažymėjo pažymoje. Faktiškai pareiškėjui buvo atsisakyta išduoti pažymą apie savavališkos statybos padarinių pašalinimą.

14Savavališkos statybos akto surašymo dieną galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“, patvirtinto 2002-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 216 (galiojo iki 2007-05-16) 11 ir 12 punktais buvo nustatyta, kad sustabdytą statinio statybą galima tęsti tik pašalinus statybos sustabdymo akte nurodytus projekto bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų pažeidimus arba įsiteisėjus teismo sprendimui dėl prašymo (pareiškimo) sustabdyti statybą ir gavus statybos valstybinę priežiūrą vykdančio viešojo administravimo subjekto raštišką leidimą tęsti statybą; jeigu statinio statybos darbai savavališkai tęsiami, patikrinimo dieną surašomas savavališkos statybos aktas ir administracinio teisės pažeidimo protokolas statytojui bei rangovui (kai statoma rangos būdu), kurie jiems įteikiami (išsiunčiami) Reglamento 9.2 papunktyje nurodyta tvarka bei terminu. Tačiau savavališkos statybos padarinių pašalinimo patikrinimo metu jau galiojo 2007-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-243 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (galiojęs iki 2010-07-01, toliau – ir Reglamentas), kuris savavališkos statybos darbų pratęsimo jau nenumatė statybos valstybinės priežiūros institucijos pareigos patikrinimo dieną surašyti naują savavališkos statybos aktą. Reglamento 14 punkte buvo numatyta, kad sustabdytų statybos darbų tolesnio tęsimo nustatymo atveju patikrinimo dieną surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas statytojui ir rangovui (kai statoma rangos būdu) ir kreipiamasi į teismą dėl nuobaudos už Pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymą paskyrimo ir dėl įpareigojimo sustabdyti statybą.

15Reglamento 7.1 punkte nurodyta, kad jame naudojama sąvoka „savavališka statinio statyba“ pateikta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje. Savavališka statinio statyba laikoma, kai vykdomi statybos darbai statinyje (jo dalyje) neturint galiojančio statybos leidimo. Kaip jau buvo paminėta aukščiau, įsiteisėjusiais teismo sprendimais įrodyta, kad pareiškėjas neturėjo ir neturi Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo vykdyti statybos darbus žemės sklype adresu ( - ). Tai, kad tokie statybos darbai buvo vykdomi po to, kai buvo surašytas 2007-04-26 savavališkos statybos aktas Nr. 5, įrodyta ginčijamoje pažymoje išdėstytais faktais ir fotonuotraukomis (t.1, b.l. 10-12). Įrodymų, paneigiančių šiuos faktus, t.y. kad šiame žemės sklype nėra pastatyto dviejų aukštų statinio gelžbetoninio karkaso su metalinėmis laikančiomis kolonomis, byloje nėra.

16Kadangi atsakovei (jos pirmtakei) galiojančiais teisės aktais nebuvo nustatyta pareigos nustačius savavališkos statybos tęsimo darbus iš naujo surašyti savavališkos statybos aktą, pažymoje pagrįstai konstatuota, jog savavališkos statybos padariniai nepašalinti, nes žemės sklype ( - ) yra pastatytas dviejų aukštų statinio gelžbetoninis karkasas su metalinėmis laikančiomis kolonomis. Darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjui pažymą apie savavališkos statybos padarinių pašalinimą. Pažymėtina, kad ir tuo atveju, jei bus pašalinti visi savavališkos statybos padariniai, pareiškėjas neįgis teisės tęsti statybas tol, kol nebus gautas statybos leidimas Pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka.

17Byloje įrodyta, kad žemės sklype yra įrengta elektros spinta, kuri priklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui VST akcinei bendrovei „VST“ nuosavybės teise (b.l. 71-78). Šį kilnojamąjį turtą iki pareiškėjo K.G. inicijuotų statybų pradžios eksploatavo AB „VST“, pareiškėjas jos savavališkai nestatė ir neįrenginėjo, todėl paminėtas daiktas be pagrindo įrašytas į skundžiamą pažymą kaip savavališkos statybos tęsimo padarinys (Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis). Nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu iš skundžiamo akto pašalintinas įrašas apie elektros spintos įrengimą (LR ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57, 85-87 straipsniais, teismas

Nutarė

19K.G. skundą patenkinti iš dalies, pakeisti 2009-10-09 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 2-3148-(2.20) dalį „Dėl pažymos išdavimo“ ir išbraukti iš sprendimo ketvirtos pastraipos žodžius „įrengta elektros spinta“.

20Kitą K.G. skundo dalį atmesti, kaip nepagrįstą.

21Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį tesimą arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2009-12-08 paštu, 2010-03-16 ir 2010-04-13 teismo posėdžių metu... 3. Pareiškėjas teigia, jog sprendinio dalis yra neteisėta, nes jo nuo 2005... 4. Pareiškėjas mano, kad toks įrašas sprendime neteisėtas, reikalavimus... 5. Mano, kad 2007-04-26 savavališkos statybos akto Nr.5 turinys neapima statinio... 6. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „VST“ atsiliepime į... 8. Į teismo posėdį trečią kartą neatvyko tinkamai apie posėdžio laiką ir... 9. Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai su skundu nesutinka... 10. Skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 11. Ši byla buvo sustabdyta, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje... 12. Byloje yra ginčas dėl 2009-10-09 Klaipėdos apskrities viršininko pažymos... 13. Kaip matyti iš skundžiamo akto, Klaipėdos apskrities viršininko... 14. Savavališkos statybos akto surašymo dieną galiojusio Statybos techninio... 15. Reglamento 7.1 punkte nurodyta, kad jame naudojama sąvoka „savavališka... 16. Kadangi atsakovei (jos pirmtakei) galiojančiais teisės aktais nebuvo... 17. Byloje įrodyta, kad žemės sklype yra įrengta elektros spinta, kuri... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. K.G. skundą patenkinti iš dalies, pakeisti 2009-10-09 Klaipėdos apskrities... 20. Kitą K.G. skundo dalį atmesti, kaip nepagrįstą.... 21. Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...