Byla I-33-386/2013
Dėl 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 panaikinimo ir

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Dalios Gumuliauskienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai O. V. N., jos atstovui advokato padėjėjui A. P., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei R. S., trečiojo suinteresuoto asmens Litgrid AB atstovei advokatei J. P. – G., 2013 m. kovo 21 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos O. V. N. patikslintą skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui LITGRID AB dėl 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 panaikinimo ir

Nustatė

3pareiškėja O. V. N. patikslintu skundu prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymą Nr. Ž12-655 „Dėl servitutų nustatymo O. V. N. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - )“ (toliau – ir Skundžiamas įsakymas) (t. I, b.l. 36-37).

4Minėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 1 punktu O. V. N. nuosavybės teise valdomam žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )), esančiam ( - ), nustatyti žemės servitutai (servitutų naudotojas – AB „Lietuvos energija“, servitutų paskirtis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai ir aptarnavimui): teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206, plotas 3.0162 ha): teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207, plotas 3.0162 ha). Skundžiamo įsakymo 2 ir 2.1 punktais nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ per tris mėnesius nuo įsakymo priėmimo servitutus įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, o 2.2 punktu – žemės savininkui atlygina nuostolius dėl servituto, išmokant vienkartinę kompensaciją – 26 401,58 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius keturis šimtus vieną Lt 58 ct) per 30 dienų nuo servitutų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (t. I, b.l. 11).

5Pareiškėja skunde nurodo, jog skundžiamas įsakymas yra neteisėtas. Dėl nustatyto servituto ruošiamasi sunaikinti žemės sklype esančius pasėlius ir sodinius, dėl to tarnaujantysis daiktas visiškai nuvertės, taps komerciškai nepatrauklus. Mano, kad servitutas tarnaujančiam daiktui gali būti nustatytas tik atlikus žemės sklypo detaliojo planavimo procedūras, pareiškėjai apie tokių procedūrų atlikimą nežinoma. Pagal turto vertintojų „Ober Haus“ 2011-01-21 pažymą preliminari 6,6500 ha miškų ūkio paskirties sklypo, esančio ( - ), rinkos vertė galėtų būti apie 30 000 Lt. Atlikus miškotvarkos projektą, pareiškėja ketina pateikti patikslintą skundą, nurodant patikslintą šio miškų ūkio paskirties sklypo vertę (teismo pastaba – tokie patikslinti duomenys nepateikti).

6Pareiškėja ir jos atstovas prašo tenkinti pareiškėjos patikslintą skundą.

7Atsakovė Nacionalinė žemė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo pareiškėjos patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą (t. I, b.l. 45-49). Nurodo, kad 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda - Telšiai statybos specialusis planas pradėtas rengti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-06-19 įsakymu Nr. 4-462 ,,Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtino 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialųjį planą. Šis įsakymas buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“.

8AB „Lietuvos energija“ nuo 2009 m. liepos mėnesio vykdė derybas su žemės sklypų savininkais dėl servitutų nustatymo. Kai žemės sklypų savininkai nesutinka su servitutų nustatymu, servitutas gali būti nustatytas administraciniu aktu bei sumokama kompensacija pagal specialiąją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą metodiką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos (toliau – ir Metodika) nuostatomis.

9Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis numato, kad ginčai dėl servitutų dydžio turi būti sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose. Ginčai dėl apskaičiuotų nuostolių yra civilinio pobūdžio ir jie taip pat sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose.

10Pažymi, jog priimant Skundžiamą įsakymą buvo vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais (t. I, b.l. 45-49).

11Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė prašo pareiškėjos patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos Energija“ (jos teisių perėmėja yra LITGRID AB, t. I, b.l. 83-87), atsiliepime nurodė, jog prašo pareiškėjos patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Pažymi, jog servitutai gali būti nustatyti administraciniu aktu be žemės sklypo savininko sutikimo, kai jie reikalingi viešajam interesui patenkinti.

14Pareiškėjai administraciniu aktu numatyta kompensacija dėl servituto nustatymo patiriamų nuostolių. Be to, ji nepateikė įrodymų, kad jos žemės sklype yra pasėliai ir sodiniai, nepateikti duomenys apie galimą žemės sklypo nuvertėjimą. Pareiškėja ir toliau galės naudotis žemės sklypo dalimi, kuriai yra nustatytas servitutas ir nepraras galimybės naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Pareiškėjai kompensacija paskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintos Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiuota metodika. Pareiškėja nepateikė įrodymų, jog jai paskaičiuota kompensacija yra nepakankama ar apskaičiuota netinkamai, neteisingai.

15Teigia, kad skundžiamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas(t. I, b.l. 118-124).

16Trečiojo suinteresuoto asmens LITGRID AB atstovė prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 1 punktu O. V. N. nuosavybės teise valdomam žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )), esančiam ( - ), nustatyti žemės servitutai (servitutų naudotojas – AB „Lietuvos energija“, servitutų paskirtis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai ir aptarnavimui): teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206, plotas 3.0162 ha): teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207, plotas 3.0162 ha); įsakymo 2 ir 2.1 punktais nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ per tris mėnesius nuo įsakymo priėmimo servitutus įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, o 2.2 punktu – žemės savininkui atlygina nuostolius dėl servituto, išmokant vienkartinę kompensaciją – 26 401,58 Lt per 30 dienų nuo servitutų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

19Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl šio įsakymo teisėtumo.

20Servitutas yra daiktinė teisė, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio pirmoje dalyje apibrėžiama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Civilinio kodekso 4.123 straipsnis nustato, kad žemės sklypui gali būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, o 4.128 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu pagal servituto suteikiamas tarnaujančiojo daikto naudojimo teises galima vienodai gerai pasinaudoti tiek visu daiktu, tiek jo dalimi ir tuo būtų užtikrintas tinkamas viešpataujančiojo daikto naudojimas, tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę nustatyti daikto dalį, kurioje gali būti naudojamasi servituto nustatytomis teisėmis.

21Pagal Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalies nuostatas servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas. Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu atvejai ir tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnyje, kurio 1 dalyje reglamentuota, kad administraciniu aktu servitutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu. Administraciniu aktu servitutai gali būti nustatomi tais atvejais, kai jie reikalingi viešajam interesui, numatytam įstatyme, tenkinti. Atvejai, kai servitutai gali būti nustatomi privačios žemės sklypams, negavus tos žemės savininkų sutikimo, nurodyti Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose. Jie pagrįsti socialine nuosavybės funkcija ir viešojo intereso viršenybės virš privačios nuosavybės principu, įtvirtintais Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tokiais atvejais įstatymas nustato tarnaujančio žemės sklypo savininkui kompensacinio pobūdžio teisines garantijas - nuostolių atlyginimą, vienkartines ar periodines išmokas.

22Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2010-06-19 įsakymu Nr. 4-462 ,,Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtino 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialųjį planą.

23Iš teismo informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Specialiojo plano sprendiniai buvo ginčijami teisme, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-22 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-355-13 konstatuota, jog šis administracinis aktas yra teisėtas. Ši administracinė byla buvo sustabdyta iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl minėto Specialiojo plano teisėtumo (t. II, b.l. 10-11).

24Skundžiamas įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2004, Nr. 167-6098; 2010, Nr. 72-3616) 23 straipsniu, Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (Žin., 2004, Nr. 153-5579; 2010, Nr. 107-5518), Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančio daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 (Žin., 2004, Nr. 175-6486; 2010, Nr. 102-5244), Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 4-462 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialiojo plano patvirtinimo“ ir nustatė Skundžiamo įsakymo 1 punktu O. V. N. nuosavybės teise valdomam žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )), esančiam ( - ), žemės servitutus (servitutų naudotojas – AB „Lietuvos energija“, servitutų paskirtis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai ir aptarnavimui): teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206, plotas 3.0162 ha): teisę aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207, plotas 3.0162 ha); įsakymo 2 ir 2.1 punktais nustatė, kad AB „Lietuvos energija“ per tris mėnesius nuo įsakymo priėmimo servitutus įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, o 2.2 punktu – žemės savininkui atlygina nuostolius dėl servituto, išmokant vienkartinę kompensaciją – 26 401,58 Lt per 30 dienų nuo servitutų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (t. I, b.l. 11).

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas teisines ir faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėjos patikslintas skundas dalyje dėl Skundžiamo įsakymo 1 punkto panaikinimo dėl žemės servituto nustatymo jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra nepagrįstas ir atmestinas.

26Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių (toliau - Taisyklės) 16.6 punktas imperatyviai nustato pareigą Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priimant sprendimą, kuriuo nustatomas žemės servitutas, jame nurodyti nuostolių dėl servituto atlyginimo sąlygas (vienkartinės ar periodinės kompensacijos dydį ir mokėjimo terminus). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu nustatyto žemės servituto nuostolių atlyginimo apskaičiavimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 patvirtintoje Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikoje (toliau - ir Metodika).

27Nagrinėjamu atveju pareiškėja teigia, kad jai nustatyta vienkartinė kompensacija per maža.

28Originali Metodikos redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-02 nutarimu Nr. 1541, galiojo iki 2010-08-29, t.y. iki įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1185 patvirtinta Metodikos redakcija (Žin., 2010, Nr. 102-5244). Iš skundžiamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 turinio matyti, kad jis priimtas, vadovaujantis vėlesne Metodikos redakcija (Žin., 2004, Nr. 175-6486; 2010, Nr. 102-5244), tačiau 2010-06-22 Kompensacijos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius apskaičiavimo aktas Nr. 72A (b.l. 13) ir 2010-06-22 Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktas Nr. 72B (b.l. 14) surašyti tuo metu, kai galiojo originali Metodikos redakcija. Apskaičiavimo aktai Nr. 72A ir Nr. 72B buvo teisinė prielaida Skundžiamo įsakymo 2.2. punktui priimti, nes nurodytos tos pačios kompensavimo sumos, todėl jie vertintini kaip ginčijamo įsakymo sudėtinė dalis. Taigi Skundžiamo įsakymo priėmimo metu remtasi Apskaičiavimo aktais Nr. 72A ir Nr. 72B, kurie priimti vadovaujantis ankstesne (originalia) Metodikos redakcija.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad Civilinio kodekso 4.129 straipsnio prasme nuostolių atlyginimas reiškia teisingą atlyginimą savininkui dėl patiriamų jo teisių ribojimo, įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitai šaliai. Servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie turi būti kompensuojami. Skaičiuojant kompensacijos dydį pagal Metodikoje nurodytas nuostolių apskaičiavimo formules, gautą rezultatą lemia jam apskaičiuoti reikalingų duomenų (pvz. vidutinio derlingumo, normatyvinės kainos, ir kt.) dydžiai, todėl siekiant užtikrinti asmens teisę į teisingą nuostolių atlyginimą, būtina remtis aktualiais, t.y. galiojančiais kompensacijos nustatymo dieną duomenimis, o ginčo atveju tai nebuvo padaryta. Atsakovė turėjo objektyvią galimybę iki įsakymo priėmimo 2010-10-01 atlikti nuostolių vertinimą pagal galiojantį teisės aktą.

30Nagrinėjamu atveju teismas, vertindamas ginčijamu aktu nustatytos kompensacijos dydį, patikrina, ar nuostoliai apskaičiuoti nepažeidžiant jų apskaičiavimo tvarką reglamentuojančio teisės akto Metodikos. Vertinimo Metodikos 2 punkte pateiktas baigtinis sąrašas atlygintinų nuostolių - už sunaikinamus pasėlius ir sodinius; už iškertamą mišką; už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką dėl nuostolių atlyginimo, kai yra nustatomas servitutas yra konstatavęs, jog CK 4.129 str. nustatyta servituto atlygintinumo prezumpcija aiškinama kaip dvi savarankiškos tarnaujančiojo daikto savininko teisės reikalauti atlyginti dėl servituto patirtus netekimus. Viena, kad tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti vienkartinės ar periodinės kompensacijos kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą. Kita, kad tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti dėl servituto nustatymo patirtų nuostolių, įrodęs jų dydį ir priežastinį ryšį su servitutu, atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB ,,N. B.“, Ž. K. ir kt. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-157/2009; 2009 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-69/2009). Vienkartinės ar periodinės kompensacijos nurodomos servituto turinyje, nustatant atlygintiną servitutą, o servitute nenusprendus dėl jo atlygintinumo (neatlygintinumo), nuostolių atlyginimas gali būti nustatytas teismo pagal tarnaujančiojo daikto savininko reikalavimą. Konkretūs nuostoliai, patirti dėl servituto, priteisiami pagal atskirą tarnaujančiojo daikto savininko reikalavimą. Pagrindai atlyginti nuostolius, patirtus dėl servituto, yra nuostolių faktas ir jų ryšys su servitutu. Tokie nuostoliai – tarnaujančiojo daikto būklės pablogėjimas dėl servituto; išlaidos, susijusios su tarnaujančiojo daikto tinkamos būklės išlaikymu; išlaidos dėl būklės atkūrimo, valstybės nustatyti mokesčiai; rinkliavos už tarnaujantįjį daiktą ir pan. Tokių nuostolių išieškojimo ypatybė yra tai, kad jie, padaromi nors ir teisėtais servituto turėtojo veiksmais, tačiau tarnaujančiojo daikto savininkui turi būti atlyginti (CK 6.246 str. 3 d., 4.129 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. UAB „Girga“, bylos Nr. 3K-3-420/2009, 2012 m. liepos 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-367/2012). Patirtų nuostolių dydį kiekvienu atveju privalo įrodyti juos reikalaujantis priteisti asmuo (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu bei suformuota teismine praktika pareiškėja Z. B. dėl Metodikoje nenumatytų nuostolių atlyginimo turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

31Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjektų veikla atitiktų šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, o administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų pagrįsti įstatymais.

32Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, nustatančio individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, 1 dalis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

33Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 „Dėl servitutų nustatymo O. V. N. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - )“ 2.2. punktas neatitinka Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo Metodikos ( patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1185, 2010, Nr. 102-5244) nuostatų, savo turiniu prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, todėl Skundžiamo įsakymo 2.2 punktas naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1dalies 1 punktas).

34Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, jog skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas iš esmės, t.y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Panaikinus Skundžiamo įsakymo 2.2. punktą, atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos turi pašalinti padarytą pažeidimą ir iš naujo nustatyti žemės savininkei O. V. N. išmokamos kompensacijos dydį galiojančių teisės aktų pagrindu.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

37patenkinti iš dalies pareiškėjos O. V. N. skundą,

38panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 „Dėl žemės servitutų nustatymo O. V. N. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - )“ 2.2 punktą, kuriuo nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ per trisdešimt dienų nuo servitutų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre žemės savininkei O. V. N. išmoka vienkartinę kompensaciją 26 401,58 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius keturis šimtus vieną Lt 58 ct) ;

39atmesti pareiškėjos O. V. N. skundą dalyje dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-10-01 įsakymo Nr. Ž12-655 „Dėl žemės servitutų nustatymo O. V. N. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - )“ 1 punkto dėl žemės servituto nustatymo (servitutų naudotojas – AB „Lietuvos energija“, servitutų paskirtis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda – Telšiai statybai ir aptarnavimui): teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206, plotas 3.0162 ha): teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207, plotas 3.0162 ha) panaikinimo.

40Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėja O. V. N. patikslintu skundu prašo panaikinti Nacionalinės... 4. Minėtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Pareiškėja skunde nurodo, jog skundžiamas įsakymas yra neteisėtas. Dėl... 6. Pareiškėja ir jos atstovas prašo tenkinti pareiškėjos patikslintą... 7. Atsakovė Nacionalinė žemė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 8. AB „Lietuvos energija“ nuo 2009 m. liepos mėnesio vykdė derybas su... 9. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis numato, kad... 10. Pažymi, jog priimant Skundžiamą įsakymą buvo vadovaujamasi galiojančiais... 11. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Lietuvos Energija“ (jos teisių... 13. Pažymi, jog servitutai gali būti nustatyti administraciniu aktu be žemės... 14. Pareiškėjai administraciniu aktu numatyta kompensacija dėl servituto... 15. Teigia, kad skundžiamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas(t. I, b.l.... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens LITGRID AB atstovė prašo pareiškėjos skundą... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos... 19. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl šio įsakymo... 20. Servitutas yra daiktinė teisė, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111... 21. Pagal Civilinio kodekso 4.124 straipsnio 1 dalies nuostatas servitutą gali... 22. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2010-06-19 įsakymu Nr. 4-462 ,,Dėl 330... 23. Iš teismo informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Specialiojo plano... 24. Skundžiamas įsakymas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas teisines ir faktines bylos... 26. Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėja teigia, kad jai nustatyta vienkartinė... 28. Originali Metodikos redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad Civilinio kodekso... 30. Nagrinėjamu atveju teismas, vertindamas ginčijamu aktu nustatytos... 31. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1... 32. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, nustatančio individualiam... 33. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad... 34. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 37. patenkinti iš dalies pareiškėjos O. V. N. skundą,... 38. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 39. atmesti pareiškėjos O. V. N. skundą dalyje dėl Nacionalinės žemės... 40. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...