Byla A8.-733-369/2020
Dėl užstrigusio projekto, kurio vykdymas atidėtas dėl vykstančio teisminio proceso. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius pateiks artimiausiu metu (b. l. 7)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam A. B., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ), gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ), surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

2Teismas

Nustatė

3A. B., būdamas UAB „A.“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už bendrovės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė 2017 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė 2018 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio, taip pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Juridinių asmenų registro nuostatai) 120, 123 ir 127 punktus, kurių pagrindu juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jei įstatymai nenumato kito termino. Taip A. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

4Iš administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad A. B. su protokolu, kuriame nurodyta, be kita ko, informacija apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, susipažino (b. l. 2-3). Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tai sudaro pagrindą administracinio nusižengimo bylą nagrinėti teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam A. B. (ANK 629 straipsnio 1 dalis).

5Iš ( - ) vyriausiosios registratorės L. S. 2020 m. vasario 4 d. administracinio nusižengimo protokolo Nr. RC-ANR_P-60-2020 matyti, kad jame nurodyti A. B. inkriminuojamo administracinio nusižengimo esmė ir su tuo susiję duomenys (b. l. 2-3).

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad UAB „A.“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) nuo 2018 m. balandžio 24 d. yra A. B.. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d. (b. l. 4-6).

7Iš A. B. 2020 m. vasario 4 d. paaiškinimų matyti, kad jis UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepateikė, nes bendrovė yra pristabdžiusi veiklą dėl užstrigusio projekto, kurio vykdymas atidėtas dėl vykstančio teisminio proceso. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius pateiks artimiausiu metu (b. l. 7).

8Iš ( - ) skyriaus vadovės J. M. 2020 m. vasario 25 d. rašto Nr. S-14259 (1.12 E) „Dėl nedalyvavimo administracinio nusižengimo bylos teismo posėdžiuose“ matyti, kad VĮ „Registrų centras“ pilnai palaiko administracinio nusižengimo protokole išdėstytas aplinkybes, prašo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirti baudą, artimą ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijos vidurkiui, nes administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo 2020 m. vasario 25 d. duomenimis 2017 ir 2018 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė (b. l. 10).

9ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

10Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Juridinių asmenų registro nuostatų 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, jei įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą (2017 m. birželio 29 d. įstatymas Nr. XIII-556), bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir UAB „A.“ steigimo dokumentus (įstatus) (b. l. 4-6) bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Todėl 2017 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalėjo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., atsižvelgiant į šio termino pratęsimą dėl sistemos sutrikimų, o 2018 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalėjo būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 3 d., atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 1 ir 2 d. buvo nedarbo dienos. Tačiau UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių už 2017 ir 2018 metus Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė. Tai patvirtina administracinėn atsakomybėn traukiamo A. B. paaiškinimai (b. l. 7), Juridinių asmenų registro duomenys apie UAB „A.“ pateiktus dokumentus (b. l. 4-6) ir ( - ) atstovės raštas (b. l. 10). Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą (2017 m. birželio 29 d. įstatymas Nr. XIII-556) ir Juridinių asmenų registro nuostatų 38 bei 41 punktus, už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. UAB „A.“ vadovu (direktoriumi) nuo 2018 m. balandžio 24 d. yra A. B. (b. l. 4-6). Todėl jam tenka atsakomybė už 2017 ir 2018 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. A. B. paaiškinimas, kad UAB „A.“ nevykdo veiklos, jo kaltės nešalina. Teisės aktuose nenumatoma jokių išlygų, kurios leistų nepateikti finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos (žr., pvz., Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-312-557/2019; 2018 m. vasario 28 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017).

11Remdamasis išdėstytu teismas sprendžia, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas A. B., būdamas UAB „A.“ vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už bendrovės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktas 2017 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 3 d., neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktas 2018 metų UAB „A.“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Taip A. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje. Pažymėtina, kad administracinio nusižengimo protokole pažeidimo esmė išdėstyta nurodant labai daug aplinkybių, todėl teismas, iš esmės nepakeisdamas prasmės, ją sukonkretino.

12Teismas, A. B. skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį – padarytas vienas baigtas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika, nustatytu laiku nepateikiant bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių Juridinių asmenų registrų tvarkytojui, pažeidimai nepašalinti; pažeidėjo kaltės formą ir rūšį – tiesioginė tyčia, taip pat į pažeidėjo asmenybę – vidutinio amžiaus, dirbantis, duomenų apie administracinius baustumus ir teistumus byloje nėra. A. B. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad A. B. už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą skirtina administracinė nuobauda – bauda, kurios dydis nustatytinas minimalus.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14A. B. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir jam skirti dviejų šimtų eurų (200 Eur) dydžio baudą.

15Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

16Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas“, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas“, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

17Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 20110377718.

18Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka.

19Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai