Byla B2-936-124/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus skundą atsakovui BUAB „Granulum“, suinteresuotiems asmenims UAB „Transmesta“, ŽŪB „Artumė“, AB „Lesto“, V. K. ir UAB „SBE Energy“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2014 m. birželio 10 d. įvykusio BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, 5-uoju (įskaitant 5.1.1, 5.1.2) ir 6-uoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

3Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. birželio 10 d. įvykusiame kreditorių susirinkime 5 darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas administratoriaus atlyginimo nustatymo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtintino klausimas, darbotvarkės 5.1.1 papunkčiu buvo priimtas nutarimas, kuriuo patvirtintas administratoriaus atlyginimas – 8420,00 Lt pagal bankroto administratoriaus pateiktą atliktų darbų suvestinę nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2014-03-18) iki 2014-06-10.

4Minėto nutarimo 5.1.2 papunkčiu buvo priimtas nutarimas, kuriuo bankroto administratoriui nuo 2014-06-10 iki įmonės išregistravimo iš Įmonių rejestro kas mėnesį nustatytas 3000 Lt plius PVM atlyginimas.

5Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5 klausimu 5.2 papunkčiu buvo priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta administratoriaus sąmata pagal priedą „Administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2014-03-18) iki įmonės išregistravimo iš Įmonių registro“.

6Pagal administratoriaus sąmatą pagal priedą buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (jau patirtų išlaidų) iki 2014-06-03 - 21978 Lt plius PVM ir administravimo išlaidų sąmata nuo 2014-06-03 iki įmonės išregistravimo iš registro. Šioje sąmatoje numatytos išlaidos, skirtos administravimo išlaidoms kas mėnesį:

  1. Išlaidos, skirtos buhalterinei apskaitai tvarkyti -500 Lt plius PVM kas mėnesį.
  2. Išlaidos, skirtos turto pardavimui (reklama, kuras, kanceliarinės prekės automobilio nuoma, patalpų nuoma, orgtechnika ir pan.) -3000 Lt plius PVM kas mėnesį.
  3. Turto apsauga - 1000 Lt kas mėnesį.
  4. Advokato paslaugos pagal išrašytas sąskaitas -faktūras.
  5. Einamieji mokėjimai.

7Kreditorių susirinkime 2014-06-10 priimti nutarimai, kuriais patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas bei administravimo išlaidų sąmata, akivaizdžiai pažeidžia kreditorių teises, jų teisėtą interesą bankroto byloje atgauti bent dalį savo kreditorinio reikalavimo. Patvirtinus tokią sąmatą, kreditoriams atgauti savo kreditorinį reikalavimą nelieka jokių šansų, nes šiuo atveju vietoj to, kad pardavus įmonės turimą turtą, jo gautos lėšos bus skiriamos ne kreditorinių reikalavimų tenkinimui, o administratoriaus atlyginimui ir administravimo išlaidų dengimui.

8Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. civilinėje byloje Nr. B2-669-124/2014 patvirtino 6 000 Lt sumą bankrutuojančios BUAB „Granulum“ administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administratoriui paliekant teisę šias išlaidas paskirstyti savo nuožiūra. Kaip matyti iš skundžiamo 2014 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1, kreditorių susirinkime patvirtinta 21 978 Lt plius PVM administravimo išlaidų sąmata už laikotarpį nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2014-03-18) iki 2014-06-03. Kreditoriams tvirtinti buvo pateikta administravimo išlaidų sąmata po įvykusio fakto, t.y. administratorius per nurodytą laikotarpį faktiškai padarė gerokai didesnes išlaidas nei minėtam laikotarpiui buvo nustatęs ir patvirtinęs Šiaulių apygardos teismas, vietoj teismo patvirtintos 6 000 Lt sąmatos faktiškai išnaudota 21 978 Lt plius PVM. Didžiąją jų dalį sudaro bylinėjimosi išlaidos -14 868 Lt plius PVM ( 6 civilinės bylos).

9VSDFV Šiaulių skyrius mano, jog 2014-06-10 kreditorių susirinkime patvirtintos bankrutuojančios įmonės bankroto administravimo išlaidos ir bankroto administratoriaus atlyginimas yra gerokai per didelis, neskatinantis bankroto administratoriaus greičiau ir efektyviau užbaigti bankroto procesą, kuomet nustatytas atlyginimas už pratęstus mėnesius, bet ne už atliktas užduotis.

10Atsakovas BUAB „Granulum“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ atsiliepime į skundą (35–41 b. l.) prašo pareiškėjo skundą palikti nenagrinėtą ir grąžinti pareiškėjui, kaip pateiktą praleidus 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Teismui nusprendus, kad 14 dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti nėra praleistas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2014-06-25 skundą atmesti kaip nepagrįstą, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus atsakovo BUAB „Granulum“ naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas, dalyvaudamas kreditorių susirinkime, jau kreditorių susirinkimo dieną (2014-06-10) žinojo arba turėjo žinoti apie visus kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tame tarpe ir apie skundžiamus nutarimus, todėl terminas kreditorių susirinkime priimtiems nutarimams apskųsti turi būti skaičiuojamas nuo 2014-06-10 d., bet ne nuo 2014-06-11 d., kaip savo skunde teigia pareiškėjas. Pareiškėjas, teikdamas skundą, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties. Be to, pareiškėjas savo skunde neprašė praleisto termino atnaujinti. Dėl to pareiškėjo skundas nenagrinėtinas ir grąžintinas padavusiam asmeniui.

12Kreditorių susirinkimui, bankroto administratoriaus pateiktoje atliktų darbų suvestinėje yra išsamiai nurodoma, kokius darbus bankroto administratorius BUAB „Granulum“ bankroto procese atliko iki kreditorių susirinkimo. Kiekvienas atliktas darbas Suvestinėje yra atskirai išskiriamas ir yra nurodoma jo tiksli kaina. Visi kreditoriai su šia Suvestine buvo tinkamai supažindinti ir dauguma kreditorių pritarė nustatytam bankroto administratoriaus atlyginimui.

13Šiuo metu paraleliai vyksta ir eilė kitų sudėtingų teisinių procesų, kurie taip pat reikalauja itin didelių darbo laiko ir žmogiškųjų išteklių resursų. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius, teigdamas, kad neva tai visuose procesuose BUAB „Granulum“ dalyvauja tik kaip trečiasis asmuo, akivaizdžiai piktnaudžiauja ir klaidina teismą, kadangi tik viename (o ne šešiuose) iš procesų BUAB „Granulum“ procesinė padėtis yra trečiasis asmuo, tačiau net ir toje pačioje byloje BUAB „Granulum“, kaip trečiajam asmeniui, yra priskirta didelė įrodinėjimo našta ir būtinas aktyvus dalyvavimas. Taigi, vykdomas bankroto procesas yra sudėtingas ir reikalaujantis daug administratoriaus veiksmų, todėl, sprendžiant administratoriaus atlyginimo klausimą, buvo atsižvelgta tiek ir į administratoriaus, tiek ir į bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Pareiškėjas, teigdamas, kad 14 868 Lt (plius PVM) bylinėjimosi išlaidos yra per didelės, teismui nepateikė jokių pagrįstų motyvų ar įrodymų, kurie pagrįstų, kurios iš šešiose civilinėse bylose suteiktų teisinių paslaugų konkrečiai buvo neva tai nereikalingos, nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių, kad eilėje sudėtingų civilinių bylų suteiktos teisinės paslaugos neva tai neatitinka rinkos kainos. Bankroto administratoriui nustatytas atlyginimas yra proporcingas jo atliekamam darbui (kiekiams, apimtims, sudėtingumui ir kt.), taip pat atlyginimo dydis laikytinas subalansuotu tarp administratoriaus poreikio gauti atlyginimą už darbą ir kreditorių intereso gauti kuo didesnį kreditorinių reikalavimų patenkinimą. Įvykusiame BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkime visi kreditoriai turėjo galimybę susipažinti su 2014-05-29 d. bankroto administratoriaus ataskaita Nr. 1, kurioje išsamiai buvo pagrįstos visos iki pirmojo kreditorių susirinkimo patirtos bankroto administravimo išlaidos. BUAB „Granulum“ bankroto administratoriaus vertinimu, skunde dėstomi argumentai nepaneigia kreditorių susirinkime kreditorių daugumos balsais priimtų skundžiamų nutarimų pagrįstumo. Pareiškėjas neįrodė, jog administratoriui nustatytas atlyginimas ir kitos administravimo išlaidos yra aiškiai per didelės ir prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

14Suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepime į skundą (30–31 b. l.) prašo teismo savo nuožiūra spręsti ir vertinti byloje esančius administravimo išlaidų pagrįstumo duomenis. Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo skundo argumentais, jog tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus.

15Skundas tenkintinas iš dalies.

16ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartimi UAB „Granulum“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tytus“.

182014 m. birželio 10 d. įvykęs BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimas penktuoju darbotvarkės klausimu svarstė bankroto administratoriaus atlyginimo, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo klausimus.

192014-06-10 Kreditorių susirinkimas 5.1.1. darbotvarkės klausimu nutarė už laikotarpį nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2014-03-18) iki 2014-06-10 administratoriaus atlyginimui skirti 8420 Lt, vadovaujantis kreditorių susirinkimui pateikta administratoriaus atliktų darbų suvestine (17 b. l.). Nutarimas priimtas balsų dauguma (56,71 %), prieš šį nutarimą balsavo 13,01 % visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Iš 2014-06-10 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad bankroto administratoriaus atlyginimas (8420 Lt) už minėtą laikotarpį turėjo būti tvirtinamas įvertinus administratoriaus pateiktą atliktų darbų suvestinę (darbotvarkės 5 klausimas). Iš 2014-05-29 pranešimo apie 2014-06-10 vyksiantį kreditorių susirinkimą matyti, kad bankroto administratoriaus atliktų darbų suvestinės, kurią kreditoriai turėjo įvertinti ir spręsti ar bankroto administratoriaus išlaidos yra pagrįstos, bankroto administratorius kreditoriams nesiuntė (122 b. l.). Minėtame pranešime nurodyta tik susirinkimo darbotvarkė, o taip pat pridedamų dokumentų sąrašas: balsavimo raštu biuletenis (1 lapas) bei 2014-05-08 ir 2014-05-26 Šiaulių apygardos teismo nutarčių kopijos (nutartys dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo). Bankroto administratoriaus atliktų darbų suvestinė pateikta tik kreditorių susirinkimo metu, kuriame dalyvavo trys kreditoriai – VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas V. B., A. M. ir K. S., kurių kreditoriniai reikalavimai sudaro 10,02 % visų patvirtintų reikalavimų sumos (14 b. l.). Taigi, priešingai nei nurodo bankroto administratorius, dauguma BUAB „Granulum“ kreditorių nebuvo supažindinti su bankroto administratoriaus atliktų darbų suvestine, tokiu būdu negalėjo įvertinti jos pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismas įpareigojo bankroto administratorių pateikti įrodymus, kuo vadovaujantis buvo paskaičiuotos bankroto administratoriaus atlikto darbo/ paslaugų išlaidos 8420 Lt sumai, tačiau šių įrodymų bankroto administratorius teismui nepateikė, nenurodė kuo vadovaujantis paskaičiuota atlikto darbo suvestinė (84 b. l.). Išanalizavus bankroto administratoriaus atliktų darbų įkainius, pripažintina, kad jie yra gana dideli ir nepagrįsti (pvz. už prašymo teismui dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo parengimą bankroto administratorius paskaičiavo 720 Lt, kelionė į Jurbarką susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga dėl gaisro – 600 Lt, kelionė į Pašušvį, pradinių įsakymų įteikimui – 480 Lt, pranešimų dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas VSDFV, VMI, ĮBVD, savivaldybei, antstoliams, prokuratūrai po 120 Lt ir pan.). Teismas konstatuoja, kad BUAB „Granulum“ kreditoriai, išskyrus VSDFV Šiaulių skyrių, A. M. ir K. S. su bankroto administratoriaus atliktų darbų suvestine nebuvo supažindinti, todėl negalėjo įvertinti administratoriaus atlikto darbo ir įkainių pagrįstumo.

20ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus. Administratoriaus atsiskaitymas už savo veiksmus yra įforminamas ataskaita, kurios patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme bei kreditorių sutikimą su administratoriaus vykdoma veikla. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą (ĮBĮ 23 str. 4 d.), bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 str. 4 d.). Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimo našta, pagrindžiant tinkamą pareigų vykdymą, tenka administratoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Bankroto administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti pakankamai įrodymų, kad pagrįstų faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintų administravimo išlaidų nustatytų dydžių, t. y. administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui ne tik už išlaidas, kurios viršijo nustatytus dydžius, bet už visas realiai patirtas išlaidas.

21Nagrinėjamoje byloje 2014 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime 5.2. punktu nutarta patvirtinti administravimo sąmatą pagal priedą „Administravimo išlaidų sąmatą nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2014-03-18) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro“. Kreditorių susirinkimo protokolo 5.2.3 punktu nutarta bankroto administravimo išlaidas laikotarpiui nuo 2014-03-25 iki 2014-06-03 patvirtinti vadovaujantis 2014-05-29 administratoriaus pateikta ataskaita 21 978 Lt plius PVM (17–18 b. l.). Bankroto administratoriaus 2014-05-29 ataskaitoje Nr. 1 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2014-03-18 iki 2014-06-10 bankroto administravimo išlaidas sudarė: buhalterinė apskaita 1500 Lt (3 mėn. x 500 Lt), Garantinio fondo paraiškos parengimas – 1000 Lt, patalpų nuomos išlaidos – 600 Lt (3 mėn. x 200 Lt), transporto nuomos išlaidos – 600 Lt (3 mėn. x 200 Lt), orgtechnikos nuomos išlaidos – 600 Lt (3 mėn. x 200 Lt), bankroto administravimo ūkinės išlaidos – 2500 Lt, išlaidos antstoliui – 760 Lt, bylinėjimosi išlaidos (6 civilinės bylos) – 14 868 Lt. Teismo skaičiavimu visos išlaidos sudaro 22458 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi patvirtino 6000 Lt sumą administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administratoriui paliekant teisę šias išlaidas paskirstyti savo nuožiūra. Taigi, teismo patvirtina administravimo išlaidų sąmata viršyta beveik trigubai – 16 458 Lt suma. Pažymėtina, kad teismas 2014-08-29 raštu prašė bankroto administratoriaus pateikti įrodymus apie administravimo išlaidas, patirtas nuo 2014-03-18 iki 2014-06-10. Bankroto administratorius teismui pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus apie šias išlaidas, iš kurių matyti, kad BUAB „Granulum“ buhalterinę apskaitą įsipareigojo tvarkyti UAB „BFMG“. Su minėta įmone sudaryta buhalterinių paslaugų sutartis pasirašyta ne įmonės vadovo, o vyr. finansininkės L. J.. Paslaugų teikimo sutartimi UAB „Tytus“ įsipareigojo aprūpinti BUAB „Granulum“ kanceliarinėmis prekėmis, suteikti ryšių paslaugas, aprūpinti kopijavimo bei skanavimo įranga, kompiuterine įranga ir kt. UAB „BFMG“ įsipareigojo aprūpinti bankrutuojančią įmonę transportu pagal 2014-03-19 paslaugų teikimo sutartį, o pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. 158-P 14/03/19 – aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis, kopijavimo ir skanavimo įranga, atlikti įmonės turto transportavimo bei turto apsaugos, archyvavimo paslaugas ir pan. Pateiktos sutartys yra sudarytos su pačiu savimi, t. y. UAB „Tytus“ sutartis su BUAB „Granulum“ kurią atstovauja UAB „Tytus“ . Iš pateiktų sutarčių matyti, kad bankrutuojanti UAB „Granulum“ sudarė sutartis su UAB „Tytus“ ir su UAB „BFMG“ dėl tų pačių paslaugų: aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis, teikti pašto siuntimo, turto apsaugos, transportavimo, dokumentų archyvavimo paslaugas. Kadangi minėtos įmonės teiks tas pačias paslaugas, darytina išvada, kad bankrutuojanti įmonė gali patirti žymiai daugiau išlaidų.

22Pažymėtina, kad bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų apie 760 Lt antstolių išlaidas.

23Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad kreditoriams buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys faktiškai patirtas 22 458 Lt dydžio išlaidas.

24Iš balsavimo raštu biuletenių matyti, kad kreditoriams balsavimo biuleteniuose net nebuvo nurodyta 22 458 Lt dydžio administravimo išlaidų suma, todėl kreditoriai nežinojo kokio dydžio išlaidas patyrė BUAB „Granulum“ iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Neturėdami šių duomenų, kreditoriai negalėjo įvertinti šių išlaidų pagrįstumo (5.2 punktas). Kad kreditoriams nebuvo pateikti administravimo išlaidas pagrindžiantys įrodymai patvirtina ir kreditorių susirinkimo protokolas. Darbotvarkės 3 punkte nurodyta, kad kreditorių susirinkime dalyvaujantis VSDFV Šiaulių skyriaus įgaliotas atstovas V. B. pasisako, jog balsuoja už administratoriaus ataskaitos patvirtinimą, pageidaudamas sekančiame susirinkime gauti sandorių analizės išvadas (15, 16 b. l.). VMI prie LR FM atstovė L. S. balsavimo raštu biuletenyje balsuoja prieš administratoriaus pateiktą nutarimo projektą. Neatmestina galimybė, kad balsavimo raštu biuletenyje nurodžius konkrečią administravimo išlaidų sumą (22 458 Lt), kai kurie kreditoriai būtų nepritarę tokiam nutarimui.

25Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad, nepriklausomai nuo to, jog BUAB „Granulum“ 2014-05-29 administratoriaus ataskaitai Nr. 1 pritarė dauguma įmonės kreditorių (3 darbotvarkės klausimas), 2014-06-10 kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 1 naikintinas, administratoriaus veiklos ataskaita iš naujo teiktina tvirtinti kreditorių susirinkimui, suteikiant visiems įmonės kreditoriams galimybę iš anksto susipažinti su bankroto administratoriaus veiklos ataskaita bei patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Teismas sprendžia, kad nepateikus kreditoriams svarbių dokumentų (faktiškai patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų ir kt.) buvo neleistinai apribotos kreditorių teisės (LR IBI 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai).

26ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

27Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

28BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimas 5.1.2 darbotvarkės klausimu nusprendė nustatyti bankroto administratoriaus atlyginimą – 3000 Lt plius PVM kas mėnesį už laikotarpį nuo 2014-06-10 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos (17 b. l.). Nutarimas priimtas balsų dauguma (56,71%).

29Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nesutinka su nustatytu bankroto administratoriaus atlyginimu, nurodydamas kad jis yra per didelis, pažeidžiantis kreditorių teises, neskatinantis bankroto administratoriaus greičiau ir efektyviau užbaigti bankroto procesą. Kreditorių susirinkime dalyvaujantis VSDFV Šiaulių skyriaus įgaliotas atstovas V. B. pasiūlė administravimo išlaidoms skirti 35 000 Lt plius PVM, iš jų 10 000 Lt plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimui laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM balsavimo raštu biuletenyje taip pat nesutiko su 3000 Lt bankroto administratoriaus atlyginimu, balsuodamas prieš šį pasiūlymą. Balsavimo raštu biuletenyje nurodė, kad balsuoja už tokį nutarimo projektą: administravimo išlaidoms skirti 35 000 Lt plius PVM, iš jų bankroto administratoriaus atlyginimui 10 000 Lt plius PVM laikotarpiui nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš JAR dienos (50–51 b. l.). Kreditorius UAB „Storent“ taip pat nesutiko su bankroto administratoriaus pasiūlytu nutarimo projektu, balsavimo raštu biuletenyje balsuodamas „prieš“ (52–53 b. l.).

30Atsiliepime į skundą bankroto administratorius nurodo, kad 3000 Lt plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimas nustatytas atsižvelgiant į BUAB „Granulum“ veiklos specifiką, parduodamo turto rūšį, į BUAB „Granulum“ atžvilgiu iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Teismas nesutinka su bankroto administratoriaus argumentais ir nurodo, kad mokant bankroto administratoriui 3000 Lt plius PVM atlyginimą, didžioji dalis gautų pajamų būtų skiriama bankroto administratoriaus atlyginimui, o ne kreditorių reikalavimų tenkinimui.

31Iš bankroto bylos duomenų matyti, kad bankrutuojanti įmonė nekilnojamojo turto neturi, administratoriaus teigimu įmonės turtą pagrinde sudaro žaliavos (šiaudai), kurių balansinė vertė siekia 273 705,88 Lt. Administratoriaus teigimu, žaliavos (šiaudai) yra greitai gendantys, o įvertinus tai, kad greitu laiku bus nuimamas naujas derlius, išlikusios žaliavos bus bevertės. Taigi, galima daryti išvadą, kad BUAB „Granulum“ praktiškai turto neturi. Iš teismui pateiktos advokatų profesinės bendrijos ZETA LAW išankstinės sąskaitos faktūros Nr. 201 matyti, kad minėta advokatų kontora 2014-06-19 parengė šiaudų pirkimo-pardavimo sutartį tarp UAB „Granulum“ ir Baltic Champs, UAB, todėl tikėtina, kad minėtas turtas jeigu nėra parduotas, tai bus parduotas artimiausiu metu.

32Iš teismų sistemos Liteko matyti, kad bankrutuojančios UAB „Granulum“ atžvilgiu yra nebaigtos ir nagrinėjamos 3, o ne 4, kaip teigia administratorius, civilinės bylos Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apygardos teismuose. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-3736-590/2014 pagal bankrutuojančios bankas „Snoras“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui dėl draudimo išmokos priteisimo, kurioje BUAB „Granulum“ įtraukta trečiuoju asmeniu. Vilniaus apygardos teismo 2014-08-22 nutartimi civilinė byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė.

33Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-936-413/2014 pagal ieškovo „Savas kaimas“ ieškinį atsakovui BUAB „Granulum“ dėl žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismo 2014-05-16 nutartimi civilinė byla sustabdyta iki įsiteisės procesiniai teismų sprendimai Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-812-124/2014 bei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3736-590/2014.

34Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-812-124/2014 pagal ieškovo BUAB „Granulum“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui dėl draudimo išmokos priteisimo, teismo posėdis paskirtas 2014-10-01.

35Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-4394-590/2014 pagal BUAB „Granulum“ ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui dėl draudimo išmokos priteisimo, 2014-06-03 nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtas.

36Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad šiuo metu bankrutuojanti UAB „Granulum“ dalyvauja 3 bylose, dvi civilinės bylos yra sustabdytos, jokie procesiniai veiksmai jose neatliekami.

37Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administratorius turi preliminariai pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, o kreditorių susirinkimas, kaip yra nurodęs kasacinis teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų (inter alia administratoriaus atlyginimą) sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius, prašydamas patvirtinti 3000 Lt plius PVM atlyginimą, apsiribojo vien parduodamo turto rūšimi, jo kaina, bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumu bei jų kiekiu. Tačiau nei kreditorių susirinkime, nei atsiliepime į skundą, administratorius neįrodinėjo konkrečių faktinių aplinkybių, kurioms esant, kreditoriams atsirastų pagrindas spręsti, jog tinkamam ĮBĮ nustatytų pareigų atlikimui administratoriui reikalingas būtent 3000 Lt atlyginimas (CPK 178 str.).

38Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus motyvus, teismas mano, kad priimtas nutarimas 5.1.2 darbotvarkės klausimu dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo yra nepagrįstas, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo naikintinas ir perduotinas klausimas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Sutiktina su kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus argumentais, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas neskatina bankroto administratoriaus kuo greičiau ir efektyviau užbaigti bankroto procedūrų, o atsižvelgiant į parduodamo turto vertę bei teismuose nagrinėjamų bylų kiekį ir sudėtingumą yra neproporcingas administratoriaus atliekamam darbui. Vadovaujantis kreditorių interesų gynimo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas mano, kad tikslinga nustatyti bankroto administratoriaus atlyginimą tvirta pinigų suma.

39Iš naujo spendžiant bankroto administratoriaus atlyginimo klausimą kreditoriai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių savo pareigų, nustatytų ĮBĮ, atlikimą administratorius yra delegavęs tretiesiems asmenims, kuriems mokama iš bankrutuojančios įmonės lėšų (už advokatų paslaugas priskaičiuota 14 868 Lt ).

40Bankroto administratorius atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas praleido 14 dienų terminą skundui paduoti, prašė pareiškėjo skundą palikti nenagrinėtą.

41Teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus argumentas susijęs su senaties termino praleidimu, laikytinas pagrįstu, tačiau vadovaudamasis tuo, kad bankroto bylose teismas turi ginti viešąjį interesą, tuo, kad terminas praleistas labai nežymiai (1 diena), teismas skundo argumentus nagrinėjo iš esmės. Paminėtina, kad viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviam ir, sprendžiant konkrečius bankroto proceso metu kilusius klausimus, įvertinti reikšmingas jiems išspręsti aplinkybes esminiais aspektais (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011).

42Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimus, neprašė panaikinti trečiuoju klausimu priimto nutarimo „Administratoriaus ataskaita Nr. 1 ir jos tvirtinimas“, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylose teismas turi būti aktyvus ir ginti kreditorių teises, į tai, kad bankroto byla susijusi su viešuoju interesu, šį skundą nagrinėja peržengdama pareiškėjo skundo ribas.

43Pareiškėjas skunde prašė panaikinti 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą “Dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi“. Teismas mano, kad šis pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, nes sutartis su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi turi būti sudaroma, be to, pareiškėjas skunde nenurodė jokių argumentų, kurių pagrindu šis jo reikalavimas gali būti patenkintas, todėl šio skundo reikalavimo netenkina (LR ĮBĮ 23 str. 10 p.).

44Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Granulum“ 2014-06-10 kreditorių susirinkime priimti nutarimai trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys kreditorių interesus, todėl panaikinami ir perduodami svarstyti iš naujo.

45Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str., 36 str., LR civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas

Nutarė

46Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. birželio 10 d. BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuria patvirtinta administratoriaus ataskaita Nr. 1 ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

47Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. birželio 10 d. BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

48Netenkinti prašymo panaikinti 2014-06-10 nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi“.

49Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, viešame teismo... 2. Pareiškėjas VSDFV Šiaulių skyrius skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. birželio 10 d. įvykusiame kreditorių... 4. Minėto nutarimo 5.1.2 papunkčiu buvo priimtas nutarimas, kuriuo bankroto... 5. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5 klausimu 5.2 papunkčiu buvo priimtas... 6. Pagal administratoriaus sąmatą pagal priedą buvo patvirtinta administravimo... 7. Kreditorių susirinkime 2014-06-10 priimti nutarimai, kuriais patvirtintas... 8. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. civilinėje byloje Nr.... 9. VSDFV Šiaulių skyrius mano, jog 2014-06-10 kreditorių susirinkime... 10. Atsakovas BUAB „Granulum“ bankroto administratorius UAB „Tytus“... 11. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas, dalyvaudamas kreditorių susirinkime,... 12. Kreditorių susirinkimui, bankroto administratoriaus pateiktoje atliktų darbų... 13. Šiuo metu paraleliai vyksta ir eilė kitų sudėtingų teisinių procesų,... 14. Suinteresuotas asmuo AB Lesto atsiliepime į skundą (30–31 b. l.) prašo... 15. Skundas tenkintinas iš dalies.... 16. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d.... 18. 2014 m. birželio 10 d. įvykęs BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimas... 19. 2014-06-10 Kreditorių susirinkimas 5.1.1. darbotvarkės klausimu nutarė už... 20. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius... 21. Nagrinėjamoje byloje 2014 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime 5.2.... 22. Pažymėtina, kad bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų apie... 23. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad kreditoriams buvo... 24. Iš balsavimo raštu biuletenių matyti, kad kreditoriams balsavimo... 25. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad,... 26. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 27. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi... 28. BUAB „Granulum“ kreditorių susirinkimas 5.1.2 darbotvarkės klausimu... 29. Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nesutinka su nustatytu bankroto... 30. Atsiliepime į skundą bankroto administratorius nurodo, kad 3000 Lt plius PVM... 31. Iš bankroto bylos duomenų matyti, kad bankrutuojanti įmonė nekilnojamojo... 32. Iš teismų sistemos Liteko matyti, kad bankrutuojančios UAB „Granulum“... 33. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-936-413/2014 pagal... 34. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-812-124/2014 pagal... 35. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-4394-590/2014 pagal BUAB... 36. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad šiuo metu bankrutuojanti UAB... 37. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administratorius turi preliminariai... 38. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus motyvus, teismas mano, kad priimtas... 39. Iš naujo spendžiant bankroto administratoriaus atlyginimo klausimą... 40. Bankroto administratorius atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas... 41. Teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus argumentas susijęs su... 42. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, skųsdamas kreditorių... 43. Pareiškėjas skunde prašė panaikinti 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Granulum“... 45. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str., 36 str., LR civilinio... 46. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. birželio 10 d. BUAB... 47. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. birželio 10 d. BUAB... 48. Netenkinti prašymo panaikinti 2014-06-10 nutarimą 6-uoju darbotvarkės... 49. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...