Byla eB2-6548-781/2016
Dėl UAB „Teisininkas 911“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 14 d. protokolo Nr. 1 pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, suinteresuotas asmuo (atsakovas) UAB „Teisininkas 911“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Auditas 123“, M. B., A. B., N. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl UAB „Teisininkas 911“ kreditorių susirinkimo 2016 m. lapkričio 14 d. protokolo Nr. 1 pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, suinteresuotas asmuo (atsakovas) UAB „Teisininkas 911“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Auditas 123“, M. B., A. B., N. L., ir

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į teismą su skundu ir prašo pripažinti UAB „Teisininkas 911“ 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, kuriuo nutarta UAB „Teisininkas 911“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, neteisėtu ir jį panaikinti.

3Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Teisininkas 911“ 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, kuriuo nutarta bendrovės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, yra neteisėtas ir naikintinas, nes UAB „Teisininkas 911“ mokestinė nepriemoka 2016 m. lapkričio 11 d. sudarė 786,54 Eur; tuo pagrindu pareiškėjas vykdo priverstinį nepriemokos išieškojimą – yra priimti (2016 m. rugsėjo 28 d. ir 2016 m. spalio 28 d.) ir perduoti PLAIS (Piniginių lėšų apribojimo informacinei sistemai) nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo (atsakovo) sąskaitos. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas nutarimas prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai, nes, kaip minėta, VMI yra išdavusi du vykdomuosius dokumentus, pagal kuriuos išieškojimas nukreiptas į įmonės sąskaitas, todėl, anot pareiškėjo, bendrovės vadovas, kuris buvo informuotas apie nurodytas aplinkybes 2016 m. lapkričio 11 d. raštu, neturėjo teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimo ne teisme tvarka.

4Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

5Atsakovo UAB „Teisininkas 911“ bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“ atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir prašo skundą atmesti. Bankroto administratorius nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad skundžiamas nutarimas prieštarauja imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai normai, nes, anot administratoriaus, nurodyta norma negali būti laikoma imperatyvia. Bankroto administratoriaus teigimu, minėtoje normoje naudojamas žodis „gali“ nėra imperatyvaus, įsakmaus pobūdžio, todėl nesutinka, kad analizuojamos normos hipotezėje įtvirtinta viena iš neteisminio bankroto sąlygų yra imperatyvaus pobūdžio. Bankroto administratorius pažymi, kad atsakovo kreditoriai sutiko vykdyti atsakovo bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir tokiu būdu įgyvendino savo teisę perimti bankroto administravimo procedūras, o ne kreiptis į teismą. Taigi, bankroto administratoriaus vertinimu, skundžiamo nutarimo panaikinimas vien tuo pagrindu, kad UAB „Teisininkas 911“ atžvilgiu buvo priimti pareiškėjo nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos, yra teisiškai netikslingas ir neracionalus; be to, pabrėžia, jog vien dėl formalių pareiškėjo argumentų panaikinus skundžiamą nutarimą, būtų paneigiama didžiosios dalies kreditorių (turinčių net 93,78 proc. visų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumos) valia ir pažeidžiamos šių kreditorių teisės bei interesai. Bankroto administratorius aiškina, kad teisminis bankroto procesas užtruktų gerokai ilgiau, todėl nukentėtų bankroto operatyvumo principas. Pažymi, kad neteisminis bankroto procesas pats savaime nepažeidžia ir negali pažeisti pareiškėjo teisių ir pareigų; be to, anot bankroto administratoriaus, pareiškėjas nenurodė ir net neįrodinėjo kokias jo teises ar teisėtus interesus pažeidžia skundžiamas nutarimas. Bankroto administratorius papildomai nurodo, kad, jo nuomone, pareiškėjo nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš UAB „Teisininkas 911“ sąskaitos nelaikytini vykdomaisiais dokumentais, todėl neužkerta kelio vykdyti atsakovo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

6Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir prašo skundą atmesti. Suinteresuotas asmuo nesutinka su pareiškėjo argumentais, nurodytais pareiškime, ir teigia, kad vien tik formalus ĮBĮ 12 straipsnio normų taikymas pažeidžia kur kas svarbesnius, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintus, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Suinteresuoto asmens vertinimu, tik vienintelis pareiškėjas skundžia UAB „Teisininkas 911“ 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, tuo tarpu visi kiti kreditoriai, turintys net 93,78 proc. visų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumos, pritarė bankroto procedūrų vykdymui ne teismo tvarka, todėl, suinteresuoto asmens teigimu, kreditorių daugumos teisių ignoravimas, panaikinant šių kreditorių priimtą nutarimą remiantis vien formaliais įstatymo pagrindais, būtų neteisingas ir netikslingas, bei pažeistų kreditorių daugumos teises ir interesus. Be to, suinteresuotas asmuo pažymi, kad bankroto procedūrų vykdymas ne teismo tvarka nepažeidžia ieškovo interesų.

7Kitos byloje dalyvaujančios šalys savo pozicijos dėl skundo neišreiškė.

8Skundas iš esmės tenkintinas.

9Byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai įmonei UAB „Teisininkas 911“ neteismine tvarka buvo iškelta bankroto byla.

10Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012). ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka, gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. Jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis). Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos (ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalis). Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis). Jei kreditorių susirinkimas nepriima nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 12 straipsnio 5 dalis). Taigi, iš nurodytų teisės normų matyti, kad įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu.

11Dėl faktinių bylos aplinkybių

12Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 14 d. vykusiame UAB „Teisininkas 911“ kreditorių susirinkime, kuriame balsavo UAB „Teisininkas 911“ kreditoriai, turintys 99,45 proc. nuo visos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, priimant skundžiamą protokolą Nr. 1, kreditorių balsų dauguma (93,78 proc.) buvo, be kita ko, nutarta – UAB „Teisininkas 911“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka; UAB „Teisininkas 911“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto procesas“; nustatyti 15 dienų terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti; įpareigoti UAB „Teisininkas 911“ valdymo organus per 10 dienų perduoti dokumentus ir turtą paskirtam bankroto administratoriui; įpareigoti paskirtą bankroto administratorių vykdyti ĮBĮ nurodytus veiksmus.

13Pareiškėjas teigia, kad, iškeliant atsakovui ne teismo tvarka bankroto bylą, buvo pažeisti imperatyvūs įstatymų reikalavimai – atsakovo atžvilgiu buvo priimti ir vykdomi du vykdomieji dokumentai dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis). Atsakovas, kuriam atstovauja bankroto administratorius, su minėtu skundu ir jame nurodytu išaiškinimu nesutinka.

14Dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, draudžiančių pradėti bankrotą ne teismo tvarka, egzistavimo

15Kaip minėta, įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Lietuvos apeliacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse ne kartą yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi norma, kuri turi būti suprantama, taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu yra tenkintos dvi sąlygos, t. y. teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra įvykdyta, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti pradėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).

16Atsižvelgdamas į ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytą normą, taip pat į aukštesnės instancijos teismo išaiškinimus, teismas kritiškai vertina atsakovo bankroto administratoriaus argumentus, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma negali būti laikoma imperatyvia. Pažymėtina, kad atsakovo bankroto administratoriaus nurodytas žodis „gali“ ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatoje iš esmės reiškia tai, jog bendrovei, kuri tenkina visas ĮBĮ nustatytas sąlygas, reikalingas bankroto procesui vykdyti ne teismo tvarka, gali būti keliama bankroto byla ne teismo tvarka (tačiau tai nėra privaloma, nes suinteresuoti asmenys kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo gali ir į teismą).

17Iš pareiškėjo paaiškinimų ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad VMI 2016 m. rugsėjo 28 d. ir 2016 m. spalio 28 d. priėmė nurodymus nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo (nagrinėjamu atveju iš UAB „Teisininkas 911“) sąskaitos (sąskaitų) bei perduoti PLAIS (Piniginių lėšų apribojimo informacinei sistemai).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma duodant kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų); šis nurodymas vykdomas šio įstatymo 63 straipsnyje nustatyta tvarka; vadovaudamasis nurodyto įstatymo 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kuriose nustatyta, kad mokesčių administratoriaus nurodymas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų) privalo būti įvykdytas visiškai; šis mokesčių administratoriaus nurodymas turi būti priimamas bei vykdomas ir tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo sąskaitoje nėra pinigų arba yra mažesnė pinigų suma negu nurašytina; tokiu atveju nurašymas turi būti atliekamas tol, kol iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) bus nurašyta visa nurodyme nurodyta suma; mokesčių administratorius sumažina savo nurodyme, kuris jau pateiktas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai, numatytą nurašytiną sumą, jei mokestinė nepriemoka iš dalies padengiama kitokiu būdu; mokesčių administratoriaus nurodymas nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų) kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai pateikiamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nustatyta tvarka; taip pat vadovaudamasis CPK 587 straipsnio 1 dalies 10 punktu, kuriame nustatyta, jog vykdomieji dokumentai, be kita ko, yra kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, konstatuoja, kad, iki iškeliant atsakovui bankroto bylą ne teismo tvarka, VMI buvo išdavusi du vykdomuosius dokumentus atsakovo atžvilgiu, kurie jau buvo pradėti priverstinai vykdyti, t. y. išieškojimas buvo prasidėjęs. Atsižvelgiant nurodytą išaiškinimą, teismas kritiškai vertina atsakovo bankroto administratoriaus argumentus, kad VMI (pareiškėjo) nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš UAB „Teisininkas 911“ sąskaitos nelaikytini vykdomaisiais dokumentais ir nepradėti dar vykdyti (neperduoti antstoliui), nes, kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, minėti VMI nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos yra vykdomieji dokumentai, kurie pradedami vykdyti iš esmės iš karto po jų pateikimo kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai bei vykdomi iki visiško jų įvykdymo.

19Pažymėtina, kad apie šias aplinkybes, t. y. apie priimtus nurodymus nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos(-ų), UAB „Teisininkas 911“ buvo informuotas VMI 2016 m. lapkričio 11 d. raštu, kuriame pareiškėjas išdėstė savo nesutikimo priežastis dėl UAB „Teisininkas 911“ bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka. Nepaisant to, 2016 m. lapkričio 14 d. buvo priimtas skundžiamas protokolas Nr. 1.

20Taigi, esant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aiškiam imperatyvui ūkinių santykių dalyviams, kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, kuriuo, be kita ko, nutarta iškelti įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka tuo metu, kai iš įmonės buvo išieškoma pagal kitų institucijų (šiuo atveju – VMI) išduotus vykdomuosius dokumentus, negali būti laikomas priimtu teisėtai, t. y. nagrinėjamu atveju egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos sąlygos, iš esmės draudžiančios pradėti bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

21Atsakovo bankroto administratoriaus ir suinteresuoto asmens atsiliepimuose į skundą, be kita ko, teigiama, kad didžioji dauguma atsakovo kreditorių sutiko vykdyti atsakovo bankroto procedūrą ne teismo tvarka, todėl, panaikinus skundžiamą nutarimą, būtų paneigiama didžiosios dalies kreditorių (turinčių net 93,78 proc. visų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumos) valia.

22Teismas su nurodytu teiginiu nesutinka, nes toks argumentas bankroto procedūros, kuri pradėta neteisėto sprendimo pagrindu, savaime nepaverčia jos teisėta. Be to, toks atsakovo aiškinimas suteiktų viršenybę kitiems įmonės kreditorių interesams, o bankroto proceso ne teismo tvarka esminiai inicijavimo teisės pažeidimai būtų nepakankamai įvertinti. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nurodyti procedūriniai pažeidimai negali būti pripažinti neesminiais. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylose esantis ryškus viešasis interesas negali pasireikšti tik vieno jo aspekto – kreditorių (ar vieno jų) teisių suabsoliutinimu ignoruojant kitą jo aspektą – procedūros teisėtumą. Juo labiau, kad panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių interesų užtikrinimas nėra paneigiamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-632-178/2015). Viena vertus, atsakovo bankroto administratorius ir suinteresuotas asmuo nurodo, kad skundžiamo nutarimo panaikinimas pažeistų daugumos atsakovo kreditorių teises ir interesus, sukeltų neigiamas pasekmes tiek atsakovui, tiek jo kreditoriams, nes teisminė bankroto procedūra užtruktų gerokai ilgiau; kita vertus, teismas pažymi, kad nurodomos aplinkybės nepateisina imperatyvių įstatymo normų pažeidimo ir nepaneigia skundžiamo kreditorių susirinkimo sprendimo neteisėtumo.

23Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad UAB „Teisininkas 911“ bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo inicijuota nesilaikant imperatyvių procedūrinių reikalavimų (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis), todėl skundžiamas 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 pripažintinas neteisėtas ir naikintinas, tuo tarpu pradėtas UAB „Teisininkas 911“ bankroto procesas ne teismo tvarka nutrauktinas.

24Kiti šalių argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam skundo išnagrinėjimui arba išeina už šio skundo reikalavimų ribų, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako. Išaiškintina, kad ši nutartis neatima iš suinteresuotų asmenų teisės bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka procedūrą atlikti tinkamai, kaip to reikalauja teisės imperatyvai ir viešas interesas, vyraujantis bankroto teisėje, arba kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

25Šalys nepateikė prašymų ir (ar) įrodymų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos šalims nepriteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

27Pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą iš esmės tenkinti.

28Pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Teisininkas 911“ 2016 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1 bei nutraukti pradėtą šios bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.

29Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 3. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Teisininkas 911“ 2016 m. lapkričio 14 d.... 4. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjo skundą... 5. Atsakovo UAB „Teisininkas 911“ bankroto administratorius UAB „Bankroto... 6. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka... 7. Kitos byloje dalyvaujančios šalys savo pozicijos dėl skundo neišreiškė.... 8. Skundas iš esmės tenkintinas.... 9. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai įmonei UAB... 10. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės... 11. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 12. Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 14 d. vykusiame UAB „Teisininkas... 13. Pareiškėjas teigia, kad, iškeliant atsakovui ne teismo tvarka bankroto... 14. Dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, draudžiančių... 15. Kaip minėta, įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo... 16. Atsižvelgdamas į ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatytą normą, taip pat į... 17. Iš pareiškėjo paaiškinimų ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 19. Pažymėtina, kad apie šias aplinkybes, t. y. apie priimtus nurodymus... 20. Taigi, esant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam aiškiam imperatyvui... 21. Atsakovo bankroto administratoriaus ir suinteresuoto asmens atsiliepimuose į... 22. Teismas su nurodytu teiginiu nesutinka, nes toks argumentas bankroto... 23. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 24. Kiti šalių argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam skundo... 25. Šalys nepateikė prašymų ir (ar) įrodymų apie savo patirtas bylinėjimosi... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 ir... 27. Pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 28. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Teisininkas 911“ 2016 m.... 29. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo...