Byla e2-1969-294/2017
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, atsakovams A. G., P. B. trečiojo asmens atstovui advokatui Aivarui Škėmai viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS ,,BTA Baltic Insurence Company“, veikiančio per AAS ,,BTA Baltic Insurence Company“ filialą Lietuvoje ieškinį atsakovams A. G. ir P. B. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 344,13 EUR žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su N. R. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT125398 ir apdraudė butą, adresu ( - ). 2016-02-29 apdraustasis butas buvo užlietas iš atsakovams priklausančio buto. Ieškovas išmokėjo 344,13 EUR draudimo išmoką, kurią prašo iš atsakovų priteisti.

3Atsakovai teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su prašoma priteisti žala nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2016-02-29 jų bute nebuvo nuotėkio ar išsiliejimo. Namas yra senas, o laiptinė nešildoma, todėl mano, kad galėjo sprogti vandentiekio vamzdžiai.

4Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su prašoma priteisti žala iš atsakovų sutinka. Nurodo, kad atsakovai savo nesutikimui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Pažymi, kad trečiasis asmuo, rūpindamasis bendro naudojimo patalpų priežiūra, neturi jokių duomenų, kad būtų užfiksuoti gedimai ar defektai nurodytą buto užliejimo dieną. Todėl mano, kad už žalą atsakingi atsakovai.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais.

6Teismo posėdžio metu atsakovai su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

7Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu sutiko visiškai, Prašė atlyginti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas su N. R. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT125398 ir apdraudė butą, adresu ( - ). 2016-02-29 apdraustasis butas buvo užlietas. Ieškovas išmokėjo 344,13 EUR draudimo išmoką.

10CK 6.1015 straipsnyje numatyta, kad Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis subrogaciją draudžia. Subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo atveju, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

11Susipažinus su šalių paaiškinimais bei surinktais rašytiniais įrodymais matyti, kad ginčas yra kilęs dėl žalos, kuri atsirado užliejus butą, t.y. kuri šalis turi atlyginti žalą ar atsakovas, ar trečiasis asmuo.

12Pagal statinių savininko ir (ar) valdytojo atsakomybę įtvirtinančio CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. To paties straipsnio (CK 6.266) 2 dalyje įtvirtinta, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas).

13Iš aukščiau nurodytų teisės normų analizės matyti, kad deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos yra šios:

  • įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktas;
  • žalos asmeniui padarymas;
  • įstatyme nurodyto objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų ir padarytos žalos priežastinis ryšys.

14Kaip teismų praktikoje nurodyta, kaltė yra formaliai pašalinta iš civilinės atsakomybės sąlygų; veiksmų neteisėtumas nesiejamas su daikto valdytojo veiksmu ar neveikimu ir jo rūpestingumo klausimas nekeliamas, užtenka objektyvaus daikto su trūkumais valdymo fakto (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2009; 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2014; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-992/2014 ir kt.).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad statinio, pastato ar kitos konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 2 dalį pastato, statinio, kelio savininku (valdytoju) preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešajame registre (prezumpcija gali būti paneigta). Dėl to esant viešajame registre nurodytas asmuo gali įrodyti, kad atsakingas už žalą asmuo iš tikrųjų yra kitas: juo gali būti objekto savininkas ar valdytojas, nors jo teisės ir nebūtų įregistruotos viešajame registre. Įrodinėjimo pareiga tenka viešajame registre nurodytam savininkui ar valdytojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2011, 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2013 ir kt.).

16Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktą bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos).

17Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalį bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu; bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; bendrijos narių sąrašo (nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo (įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus, bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį; bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas.

18Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ IV skyrių Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Gyvenamojo namo būklė turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę.

19CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, t. y. žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad ją patyrė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Vanaginė“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-307/2007; 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. v. D. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-351/2011). Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese yra šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, daiktiniai įrodymai ir ekspertų išvados (CPK 177 straipsnis). Teismas sprendimą dėl žalos atlyginimo turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. V. R. N., bylos Nr. 3K-3-166/2009; 2012 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. G. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-215/2012).

20Šiuo atveju iš ieškovo bei trečiojo asmens pridėtų įrodymų matyti, kad ieškovo apdraustas butas buvo užpiltas iš viršuje esančių patalpų.

21Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

22Atsakovai, nesutikdami su ieškinio reikalavimu nepridėjo įrodymų, pagrindžiančių, kad užpylimas buvo iš bendrojo naudojimo vamzdynų. Atsakovo pateiktas eksperto D. K. vertinimas tėra pagrįstas tikimybėmis, tačiau jokių konkrečių duomenų, patvirtinančių, jog užpylimas buvo iš bendrojo naudojimo objekto nepateikta.

23Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Šalies paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013). Šiuo atveju jokie kiti įrodymai nepagrindė atsakovų atsikirtimų dėl ieškinio (atsakovų manymu) nepagrįstumo.

24Remiantis tuo, kas išdėstyta, byloje surinktais rašytiniais įrodymais, išklausius liudytojų parodymus teismo posėdžio metu darytina labiau tikėtina išvada, jog būtent atsakovai yra nurodyto buto (( - )) savininkai Civilinio kodekso 6.266 straipsnio prasme. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta bei į nustatytas faktines aplinkybes, į tai, kad atsakovų veiksmai (neveikimas), lėmė ieškovo apdraustam butui žalos kilimą, taip pat atsakovams nepateikus bei byloje nesant jokių kitų duomenų, galinčių patvirtinti, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str. 1 d.), darytina išvada, kad būtent atsakovai, yra atsakingi už žalą, dėl buto užliejimo.

25Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnis numato pareigą kiekvienam asmeniui laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos.

26Ieškovas padarytos žalos dydį grindžia, teismui pateiktu draudžiamojo įvykio tyrimo aktu, pažyma apie užliejimą, defektiniu aktu bei sąmata. Teismo nuomone šie rašytiniai įrodymai visiškai įrodo ieškovo prašomos priteisti žalos dydį ir nekelia abejonių.

27Kiekviena šalis turi naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti.

28Nurodytais motyvais teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė atsakovų atsakomybės būtinąsias sąlygas bei pagrindė prašomos priteistos žalos dydį todėl žala iš atsakovų solidariai ieškovui yra priteistina.

29Dėl palūkanų priteisimo

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, teismas daro išvadą, kad nesant tarp ieškovo ir atsakovo susitarimo dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas pagal CK 6.210 straipsnio 1 d. 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (ieškovui pateikus teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir šį pareiškimą teismui priėmus) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

31Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

32Ieškovas sumokėjo 15 EUR žyminio mokesčio, kuris ieškovo ieškinį visiškai patenkinus priteistinas iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 93 str.). Vadovaujantis LR CPK 98 str. nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų apie atstovavimo išlaidų dydį, taip pat nepateiktas prašymas tokias išlaidas priteisti, todėl pastarosios iš atsakovų ieškovui nėra priteisiamos (CPK 98 str.).

33Trečiasis asmuo prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 411,40 EUR teisinės pagalbos išlaidas. Vadovaujantis LR CPK 98 str. nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. LR teisingumo ministro 2004 balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme. Trečiojo asmens prašomos priteisti atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į vykusių teismo posėdžių skaičių, į reikalavimo sumą, yra ne per didelės ir negali būti pripažintos neprotingomis. Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad šioje byloje 411,40 EUR atstovavimo išlaidų dydis yra protingas, todėl ieškovo ieškinį patenkinus visiškai (kurio pusę palaikė ir trečiasis asmuo) jos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų trečiojo asmens naudai (CPK 93, 98 str.).

34Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nėra priteistinos, kadangi priteisus jas iš kiekvieno atsakovo (lygiomis dalimis) pastarosios neviršija 3 EUR dydžio sumos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

35Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

36Ieškovo „AAS ,,BTA Baltic Insurence Company“, veikiančio per AAS ,,BTA Baltic Insurence Company“ filialą, filialo kodas 300665654, ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovų A. G., a. k. ( - ) ir P. B., a. k. ( - ) solidariai 344,13 EUR (trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai 13 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 344,13 EUR sumą nuo 2016-07-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 15 EUR (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. G., a. k. ( - ) ir P. B., a. k. ( - ) trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, 411,40 EUR (keturi šimtai vienuolika eurų 40 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 344,13 EUR žalą, 5... 3. Atsakovai teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su prašoma... 4. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ teismui pateiktame atsiliepime į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 6. Teismo posėdžio metu atsakovai su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu sutiko visiškai,... 8. Ieškinys tenkintinas. ... 9. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas su 10. CK 6.1015 straipsnyje numatyta, kad Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 11. Susipažinus su šalių paaiškinimais bei surinktais rašytiniais įrodymais... 12. Pagal statinių savininko ir (ar) valdytojo atsakomybę įtvirtinančio CK... 13. Iš aukščiau nurodytų teisės normų analizės matyti, kad deliktinės... 14. Kaip teismų praktikoje nurodyta, kaltė yra formaliai pašalinta iš... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad statinio, pastato ar... 16. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 17. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 18. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių... 19. CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia... 20. Šiuo atveju iš ieškovo bei trečiojo asmens pridėtų įrodymų matyti, kad... 21. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 22. Atsakovai, nesutikdami su ieškinio reikalavimu nepridėjo įrodymų,... 23. Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o... 24. Remiantis tuo, kas išdėstyta, byloje surinktais rašytiniais įrodymais,... 25. Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnis numato pareigą kiekvienam... 26. Ieškovas padarytos žalos dydį grindžia, teismui pateiktu draudžiamojo... 27. Kiekviena šalis turi naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip... 28. Nurodytais motyvais teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė atsakovų... 29. Dėl palūkanų priteisimo ... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada... 31. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 32. Ieškovas sumokėjo 15 EUR žyminio mokesčio, kuris ieškovo ieškinį... 33. Trečiasis asmuo prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas:... 34. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nėra... 35. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 36. Ieškovo „AAS ,,BTA Baltic Insurence Company“, veikiančio per AAS ,,BTA... 37. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. G., a. k. 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...