Byla A2-3356-864/2017
Dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys byloje Bankrutavusi J. D. tikroji ūkinė bendrija, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“, UAB „Rizikos kapitalo investicijų kompanija“; UAB „Swedbank lizingas“, priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, išnagrinėjusi pareiškėjų S. S. ir E. K. prašymo dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys byloje Bankrutavusi J. D. tikroji ūkinė bendrija, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“, UAB „Rizikos kapitalo investicijų kompanija“; UAB „Swedbank lizingas“, priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjai prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. eb2-5166-450/2016. Minėtoje civilinėje byloje spręstas bankrutavusios J. D. tikrosios ūkinės bendrijos kreditorių susirinkimų sprendimų teisėtumo klausimas.

3Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

4CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, teismas išsprendžia bylą iš esmės, priimdamas sprendimą, be to, byla gali būti užbaigta ir teismo nutartimis, kuriomis nutraukiama byla arba pareiškimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 294 str., 297 str.).

5Be to, CPK 366 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose.

6Pagal teismų praktiką, įstatymo sąvoka „užbaigta byla“ reiškia, jog civilinis ginčas buvo išnagrinėtas nustatyta tvarka ir procesas joje baigtas, instancinės kontrolės galimybės byloje nėra; bylos užbaigimas reiškia teismo sprendimo, kuriuo ginčas tarp šalių dėl materialaus teisinio reikalavimo išspręstas iš esmės, arba nutarties, kuria byla nutraukta, įsiteisėjimą; tuo atveju, kai teismas byloje procesiniu sprendimu išsprendžia klausimą, kuris negali sukelti materialiųjų teisinių padarinių dėl to, jog teismas anksčiau nėra išsprendęs kito klausimo, kurio išsprendimas yra būtina sąlyga nagrinėjamam klausimui spręsti, laikoma, kad yra priimtas tik tarpinis procesinis sprendimas, t. y. ne dėl ginčo esmės; nesant privalomos proceso atnaujinimo civilinėje byloje sąlygos – bylos užbaigimo, proceso atnaujinimas dėl tokio teismo procesinio sprendimo negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-260/2012).

7Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, įmonės bankroto procedūrų teisminė kontrolė, šių procedūrų tvirtinimas, teismų procesiniai sprendimai bei jų apskundimas apeliacine ir kasacine tvarka pagal CPK normas atliekamas, atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas, pagal kurias įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis, o jas pabaigus ir teismui patvirtinus, neleidžiama grįžti prie jau atliktų bankroto proceso stadijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

8Pagal įstatymą, bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui, kuris sudaro pagrindą bankrutavusią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, arba nutarčiai, kuria patvirtinama taikos sutartis, ir byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.; ĮBĮ 27 str. 1 d. 3 p., 29 str. 2-5 d., 32 str. 4 d.), o pagal Apeliacinio teismo praktiką, tik priėmus vieną iš paminėtų sprendimų, galima konstatuoti, kad bankroto procedūros yra užbaigtos; kiti bankroto byloje priimami procesiniai sprendimai iki teismo baigiamojo akto yra tarpiniai, nes jais bankroto byla nėra išsprendžiama iš esmės; byloje negali būti priimamai keli baigiamieji aktai tuo pačiu klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1210/2009).

9Nagrinėjamu atveju pareiškėjai apygardos teismui pateiktu pareiškimu prašo atnaujinti nebaigtos bankroto bylos Nr. B2-794-450/2017 dalį dėl Bankrutavusios J. D. tikrosios ūkinės bendrijos kreditorių susirinkimų sprendimų teisėtumo, t. y. dėl procesinio teismo sprendimo – įsiteisėjusios 2016 m. gruodžio 14 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties nurodytoje bankroto byloje, kuria panaikintas 2016 m. birželio 17 d. įvykusiame bankrutavusios J. D. tikrosios ūkinės bendrijos kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl įpareigojimo bankroto administratorei kreiptis į teismą su ieškiniu ir reikalauti pripažinti niekine ab initio 2015 m. vasario 4 d. reikalavimo perleidimo sutartį (Nr. ST-15-8505).

10Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, bankrutavusios J. D. tikrosios ūkinės bendrijos bankroto byla Vilniaus apygardos teisme nėra baigta (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Nagrinėjamu atveju, prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas bankroto byloje dėl teismo nutarties, pripažinti kreditorių susirinkimo sprendimą neteisėtu, priimtos bankroto procedūriniu klausimu, kuris galimas tik bankroto byloje, kurio procedūrą ir pasekmes numato ĮBĮ. Taigi ši teismo nutartis yra tarpinė nagrinėjamoje bankroto byloje, priimta bankroto procedūriniu klausimu.

12Atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, pareiškėjų pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti.

13Vadovaudamasis CPK 137 straipsniu teismas

Nutarė

14atsisakyti priimti pareiškėjų S. S. ir E. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai