Byla e2VP-1322-418/2019
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys A. M., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leonora Jakubauskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. M. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ieškinį atsakovui R. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys A. M., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas R. M. pateikė teismui prašymą atidėti vienerių metų laikotarpiui 2018 m. kovo 28 d. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 vykdymą, kuriuo atsakovui R. M. nustatytas devynių mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dėl savavališkai perstatyto ir padidinto priestato, įteisinimo. Prašyme nurodė, kad per teismo nustatytą devynių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nespėjo gauti statybą leidžiančio dokumento. Kiek tai priklauso nuo pareiškėjo, jis veikė aktyviai, kreipėsi į atestuotus specialistus, teikė dokumentus Druskininkų savivaldybės administracijai, kad įvykdyti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pareiškėjas sumokėjęs įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, parengtas pastato ( - ), verandos priestato statybos projektas, kuris šiuo metu yra įkeltas į portalą „Infostatyba“ tačiau statybą leidžiančio dokumento gavimui reikalingas dar papildomas laikas dėl sudėtingų ir ilgų procedūrų, kurioms daryti įtakos pareiškėjas negali.

5Inspekcija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriuo prašo pareiškėjo prašymo netenkinti. Nurodo, kad savavališkos statybos faktas buvo fiksuotas Inspekcijos 2015 m. gegužės 18 d. Teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimu atsakovui buvo suteiktas pakankamai ilgas – 9 mėnesių terminas įteisinti savavališkos statybos padarinius, taip pat papildomai nustatytas dar 3 mėnesių terminas statinio griovimui. Nuo savavališkos statybos fakto fiksavimo iki šio prašymo pateikimo praėjo net 3 metai, tai yra labai ilgas terminas, per kurį atsakovas turėjo galimybę įvykdyti teismo sprendimą ir pašalinti savavališkos statybos padarinius. Inspekcijos nuomone, pareiškėjo prašymo tenkinimas prašomam terminui, būtų nepagrįstas, neatitinkantis teisinio reglamentavimo, pažeistų civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus bei suteiktų nepagrįstą pranašumą pareiškėjui.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 iš dalies tenkino Inspekcijos ieškinį ir nustatė atsakovui R. M. devynių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dėl savavališkai perstatyto ir padidinto priestato, įteisinimo. Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų, teismas įpareigojo atsakovą R. M. per tris mėnesius išardyti pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai perstatytą ir padidintą priestatą bei priestate įrengtas patalpas ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui R. M. per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą nepašalinus savavališkos statybos padarinių, skyrė jam 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo, mokant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2018 m. balandžio 30 d., devynių mėnesių terminas pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą baigėsi 2019 m. sausio 30 d. Pareiškėjo pateikti dokumentai patvirtina, kad po teismo sprendimo įsiteisėjimo UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2018 m. rugpjūčio 22 d. parengė, statinio (jo dalies), unikalus Nr. ( - ), ( - ), ekspertizės aktą Nr. 646-KS-(18)/2018. Šį aktą pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 31 d. pateikė Druskininkų savivaldybės administracijai prašydamas paskaičiuoti įmoką dėl savavališkos statybos. Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo 28 d. raštu, nurodė, kad pareiškėjo pateiktas ekspertizės aktas turėtų būti patikslintas. Tuo pagrindu Druskininkų savivaldybės administracijai buvo pateiktas UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2018 m. rugsėjo 27 d. statinio (jo dalies), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizės aktas Nr. 646-KS-(18)/1/2018. Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. spalio 3 d. paskaičiavo pareiškėjui 697,62 Eur įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, kurią pareiškėjas sumokėjo 2018 m. spalio 17 d. Druskininkų savivaldybės administracijai 2018 m. gruodžio 7 d. pateiktas pastato ( - ), rekonstravimo projektas, ir vyksta jo tikrinimo, derinimo, viešinimo procedūros. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas vykdo teismo sprendimą, t. y. ėmėsi veiksmų įteisinti savavališkas statybas, tačiau procedūros dar nėra baigtos ir statybos leidimas pareiškėjui dar nėra išduotas.

9Teismo vertinimu vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais sprendime nurodytas įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos padarinius turėtų būti vykdomas tik tada, kai faktiškai nėra jokių galimybių įteisinti savavališkos statybos padarinių. Nagrinėjamu atveju byloje esantys dokumentai patvirtina aplinkybę, jog yra pareiškėjui galimybė gauti savavališką statybą įteisinančius dokumentus. Pareiškėjas sumokėjo baudą už savavališką statybą, parengta projektinė dokumentacija ir vyksta savavališkos statybos įteisinimo procedūros. Nors ir sutiktina su Inspekcijos atsiliepime išdėstyta nuomone, kad pareiškėjui teismo buvo suteiktas pakankamai ilgas devynių mėnesių terminas gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau konstatuoti, kad pareiškėjas neatliko jokių veiksmų, nėra pagrindo. Juo labiau, kad pareiškėjo pateikti įrodymai teismui leidžia daryti išvadą, kad statybą leidžiantis dokumentas bus gautas, todėl nesuteikus pareiškėjui papildomo termino, toks teismo sprendimas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams.

10Išdėstytu pagrindu, darytina išvada, kad įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą pareiškėjas nespėjo dėl objektyvių priežasčių, nėra jokių duomenų, kurie leistų teismui daryti išvadą, kad pareiškėjas sąmoningai būtų vilkinęs sprendimo įvykdymo procesą, be to yra galimybė savavališkas statybas įteisinti. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo termino atidėjimas negarantuoja savavališkos statybos įteisinimo fakto, o tik suteikia teisę pareiškėjui pateikus dokumentus, institucijai sprendžiančiai dėl savavališkų statybų įteisinimo, baigti pradėtas procedūras. Pareiškėjas prašo atidėti teismo sprendimo vykdymą vieneriems metams, tačiau šiuo konkrečiu atveju teismas visiškai sutinka su Inspekcijos atsiliepime į pareiškėjo prašymą išdėstyta pozicija, kad prašomas terminas yra per ilgas. Teismas įvertinęs pareiškėjo jau atliktas savavališkos statybos įteisinimo procedūras, sprendžia, kad trijų mėnesių teismo sprendimo vykdymo atidėjimo terminas būtų pakankamas ir atitiktų protingo ir teisingo principus. Tuo pagrindu pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, vykdymas, atidėtinas trims mėnesiams, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 284 straipsniu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

12Prašymą tenkinti iš dalies.

13Atidėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymą 3 (trims) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai