Byla e2-17860-294/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Viliui Beniušiui, atsakovo atstovams direktoriui Zengin Abdulmecit ir advokatui Pauliui Alšauskui žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „M2 Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Darinta“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Darinta“ 2 512,78 Eur skolos, 90,46 Eur delspinigių bei 452,89 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB „M2 Baltic“ ir UAB „Darinta“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovui perduotos naudotis patalpos, adresu T. Masiulio g. 18C, Kaune, o atsakovas įsipareigojo mokėti numos mokestį bei mokesčius už sunaudotas dujas. Atsakovui buvo pateiktos sąskaitos faktūros mokėjimui, tačiau atsakovas yra atsiskaitęs tik iš dalies. Pagal sutartį atsakovui taip pat apskaičiuoti delspinigiai.

3Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo ilgalaikiai nuomos santykiai, prasidėję dar 2016 m. sausio 1 d., kurie tęsėsi iki 2017 m. balandžio 1 d. Pažymėjo, kad sutartyje nebuvo aptarta tvarka, kaip ieškovas atsakovui pateiks PVM sąskaitas faktūras, todėl per visą laikotarpį sąskaitos buvo pateikiamos susitikimų metu. 2017-03-03 sąskaita Nr. 17-011 įtraukta į atsakovo apskaitą ir yra visiškai apmokėta. Nurodo, kad dalis operacijų atlikta grynaisiais pinigais, gaunant išlaidų orderius arba mokėjimo pavedimais. Atsakovas nėra gavęs sąskaitos Nr. 17-019D, ši sąskaita nebuvo įteikta atsakovui asmeniškai arba el. paštu. Be to, ši sąskaita išrašyta nesavalaikiai, nepateikta ir yra nesąžininga.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė visiškai.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko. Papildomai nurodė, kad ieškovas klaidingai skaičiavo nuomos mokestį už 16 mėnesių, nors turėjo skaičiuoti tik už 15, be to, dalis teismui pateiktų sąskaitų faktūrų nebuvo įtrauktos į atsakovo finansinę apskaitą, nes nebuvo pateiktos. Prašo teismo atkreipti dėmesį į civilinę bylą Nr. e2-4018-947/2019 dėl skolos priteisimo, pareikšto ieškovo kitam juridiniam asmeniui dėl patalpų nuomos

6Preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.

7CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas pagal CPK185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, remdamasis nurodyta įstatymo norma. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

8Skola ir delspinigiai nepriteistini žemiau nurodytais motyvais.

9Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

10Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos - kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų. Šią teisę suinteresuotas asmuo įgyvendina pareikšdamas ieškinį ir jame suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą - ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas), t. y. išdėstydamas aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės. Ieškinyje suformuluotas reikalavimas (ieškinio dalykas) apibrėžia civilinės bylos nagrinėjimo ribas. Materialiosios teisės požiūriu, pareikštu reikalavimu suinteresuotas asmuo pasirenka vieną ar kelis pažeistos teisės gynimo būdus, įtvirtintus CK 1.138 straipsnyje. LR CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt.

11Iš tiesų, pagal civilinę bylą Nr. e2-4018-947/2019 matyti, kad ieškovas, pareikštame ieškinyje atsakovui UAB Hamede nurodė, kad 2017-03-31 UAB „M2 Baltic“ ir UAB „Hamede“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2017/03/31, pagal kurią atsakovui perduotos naudotis patalpos,. adresu T. Masiulio g. 18C, Kaune, o atsakovas įsipareigojo mokėti numos mokestį bei mokesčius už sunaudotas dujas. Atsakovui buvo pateiktos sąskaitos faktūros mokėjimui, tačiau už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio iki 2017 m. liepos mėn. atsakovas nėra nei vienos apmokėjęs. Pagal sutartį atsakovui taip pat apskaičiuoti delspinigiai. Šioje byloje šalys sudarė taikos sutartį, kurią teismas patvirtino 2019 m. balandžio 3 d. nutartimi.

12Iš teismui pateiktų įrodymų bei aukščiau nurodytos bylos faktinių duomenų matyti, kad 2017 m. kovo 31 d. ieškovas sudarė sutartį su kita įmone (UAB Hamede) dėl tų pačių negyvenamųjų patalpų nuomos, todėl reikalauti už persidengiantį laikotarpį (2017 m. balandžio mėn.) piniginių sumų iš atsakovo yra nesąžiningas elgesys atsakovo atžvilgiu ir siekis nepagrįstai pasipelnyti.

13Sutarties sudarymas paprastai prasideda derybomis, kurių metu šalys siekia suderinti tiek savo reikalavimus viena kitai, tiek galimas būsimos sutarties sąlygas. Šalims pradėjus derybas, tarp jų susiklostę santykiai vadinami ikisutartiniais. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad šalys, laisvai pradėjusios derybas, gali jas nutraukti. Jeigu derybas pradėjusios šalys nepasiekia susitarimo, tai jos už tai neatsako (CK 6.163 straipsnio 2 dalis). Tačiau derybas dėl sutarties sudarymo vedančios šalys turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai (CK 1.5, 6.4, 6.158 straipsniai). Gana toli pažengę šalių ikisutartiniai santykiai gali būti užfiksuojami rašytinę formą privalančioje turėti preliminariojoje sutartyje, kuri yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai (CK 6.165 str.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010).

14Iš visų duomenų, šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad šalys aiškiai nebuvo sutarę kaip bus perduodamos PVM sąskaitos faktūros ir vykdomas apmokėjimas ieškovui už patalpų nuomą bei sunaudotas dujas.

15Ieškovas šioje byloje turi įrodyti aplinkybes, kad atsakovas sutartų sumų neapmokėjo pagal gautas PVM sąskaitas faktūras.

16Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

17Iš tiesų, kaip teisingai pažymėjo atsakovo atstovai, ieškovo pateikta detalizacija dėl tariamos skolos yra nepilna, neišsami, neatitinkanti praktikos, kadangi atsakovo nurodytos sąskaitos faktūros apmokėtos visiškai, jos buvo įteiktos tinkamai. Be to, teismas nesutinka su paaiškinimais, kad pareiga apmokėti atsakovui kildinama iš sutarties ir turi būti apmokama be atskiro nurodymo. Priešingai, PVM sąskaitos faktūros pateikimas detalizuoja sutartyje nurodytų sumų ir terminų mokėjimą, todėl reikalavimas atlyginti tam tikras sumas, už jas neišrašius jokios sąskaitos faktūros, yra neteisėtas, nepagrįstas ir prieštaraujantis bet kokiai logikai. Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Šalies paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

18Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).

19Šiuo atveju, atsakovo atsikirtimai laikytini atitinkančiais faktines aplinkybes, dėstomas procesiniuose dokumentuose, o ieškovo aiškinimai, turintys prieštaravimų ir jau anksčiau minėto nesąžiningumo (reikalaujant dvigubo nuomos atlyginimo tiek iš atsakovo, tiek iš kito juridinio asmens tuo pačiu laikotarpiu), atmestini kaip nepagrįsti. Sąžiningumo principas nacionalinėje civilinėje teisėje įtvirtintas CK 1.5 straipsnyje kaip bendrasis civilinių teisių santykių dalyvių elgesio reikalavimas, taip pat kriterijus, kuriuo privalo vadovautis teismai aiškindami ir taikydami įstatymus bei vykdydami teisingumą. Sąžiningumo reikalavimo svarba akcentuojama ir konkrečiuose CK straipsniuose, reglamentuojančiuose sutartinius teisinius santykius.

20Aukščiau sprendime minėtas ieškovo elgesys teismui kelia sąžiningumo abejonių.

21CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

22Šiuo atveju teismas nenustatė, kad atsakovas būtų ne visiškai atsiskaitęs su ieškovu, pagal įteiktas (pasirašytas) PVM sąskaitas faktūras buvo atsiskaityta laiku ir visiškai, todėl laikytina, kad atsakovas pagal nurodytą nuomos sutartį nėra skolingas ieškovui ir jo reikalavimai atmestini visiškai (įskaitant tiek skolos priteisimą, tiek delspinigius, apie netesybas papildomai nemotyvuojant).

23Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į teismui pateiktus atsakovo prieštaravimus, teismo priimtas preliminarus sprendimas keistinas ir ieškovo ieškinys atmestinas visiškai.

24Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

25Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovo ieškinys atmetamas visiškai, pastarajam nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 93, 98 straipsniai).

26Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, atsakovui iš ieškovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas prašė atlyginti 1033,30 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos) nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad šioje byloje 1033,30 Eur atstovavimo išlaidų dydis, atsižvelgiant tiek į rengtų procesinių dokumentų apimtį, tiek į pobūdį, į vykusių teismo posėdžių trukmę, atsižvelgiant į ieškovo reikštų reikalavimų apimtį nelaikytinas neprotingu, o ieškovo ieškinį atmetus, jos pagal teismų praktiką civilinėje bylose nemažintinos ir priteistinos pilna apimtimi (CPK 93, 98 straipsniai).

27Vadovaudamasis CPK 93, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

28Atsakovo prieštaravimus tenkinti.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. priimtą preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „M2 Baltic“, juridinio asmens kodas 302672996, atsakovui UAB „Darinta“ 1033,30 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt tris eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas dokumentinio proceso tvarka... 3. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko. Papildomai... 6. Preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.... 7. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį... 8. Skola ir delspinigiai nepriteistini žemiau nurodytais motyvais.... 9. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 10. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą teisinės gynybos - kiekvieno... 11. Iš tiesų, pagal civilinę bylą Nr. e2-4018-947/2019 matyti, kad ieškovas,... 12. Iš teismui pateiktų įrodymų bei aukščiau nurodytos bylos faktinių... 13. Sutarties sudarymas paprastai prasideda derybomis, kurių metu šalys siekia... 14. Iš visų duomenų, šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad šalys aiškiai... 15. Ieškovas šioje byloje turi įrodyti aplinkybes, kad atsakovas sutartų sumų... 16. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 17. Iš tiesų, kaip teisingai pažymėjo atsakovo atstovai, ieškovo pateikta... 18. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir... 19. Šiuo atveju, atsakovo atsikirtimai laikytini atitinkančiais faktines... 20. Aukščiau sprendime minėtas ieškovo elgesys teismui kelia sąžiningumo... 21. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 22. Šiuo atveju teismas nenustatė, kad atsakovas būtų ne visiškai atsiskaitęs... 23. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 24. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 25. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 26. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, atsakovui iš ieškovo priteistinos... 27. Vadovaudamasis CPK 93, 262, 428 straipsniais, teismas... 28. Atsakovo prieštaravimus tenkinti.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 11 d. priimtą preliminarų... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „M2 Baltic“, juridinio asmens kodas 302672996,... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus...