Byla e2-1677-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutarties tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1538-796/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir/ar viešojo pirkimo procedūrų ir/ar sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir konkurso nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Arbor Medical Corporation LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:
  1. Įpareigoti viešąją įstaigą Tauragės ligoninę pateikti detalius atviro konkurso „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ sąlygų paaiškinimus pagal UAB „Arbor Medical Corporation LT“ 2017 m. liepos 21 d. rašte „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“ pateiktus prašymus paaiškinti (patikslinti) atviro konkurso „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ sąlygas, paskelbti atviro konkurso „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) ir pratęsti pasiūlymų atvirame konkurse „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ pateikimo terminą tam, kad tiekėjai galėtų įvertinti pateiktus paaiškinimus ir imtis tolimesnių veiksmų.
  2. Jeigu ieškinio 1.1 punkto reikalavimas nebūtų tenkinamas, pripažinti neteisėtomis atviro konkurso „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ procedūras ir/ar sąlygas ir šį konkursą nutraukti;
  3. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti viešąją įstaigą Tauragės ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju;
 2. Ieškinys, ieškovės įsitikinimu, prima facie pagrįstas. Pirkimo procedūrų stabdymas bei įpareigojimas atsakovę sustabdyti konkurso procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovui pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jo teisių ir teisėtų interesų gynybą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, vykstant teismo procesui gali būti ne tik užbaigtos konkurso procedūros ir sudaryta viešojo pirkimo sutartis, bet ji visa apimtimi ir įvykdyta. Kuo didesnė viešojo pirkimo sutarties dalis būtų įvykdyta, tuo sunkiau ar netgi apskritai neįmanoma būtų ieškovą grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Nesustabdžius konkurso procedūrų ar viešojo pirkimo sutarties vykdymo laiku, jų vėlesnis sustabdymas pareikalautų papildomų perkančiosios organizacijos lėšų. Pritaikius ieškiniu prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrinamas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai. Galimos neigiamos pasekmės neviršytų teikiamos naudos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir įpareigojo atsakovę sustabdyti vykdomo atvirojo konkurso procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su pirkimą laimėjusiu pirkėju.
 2. Įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškinio faktinis pagrindas suformuluotas iš esmės tinkamai, pateikti jį turintys pagrįsti įrodymai, todėl prima facie doktrinos požiūriu ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
 3. Teismas nustatė, kad sudarius pirkimo sutartį, pirkimo procedūros pasibaigia, o konkurso laimėtojas pradeda vykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Tolesnis procedūrų tęsimas sąlygotų būtinybę inicijuoti naujus teisminius ginčus ar koreguoti esamo ginčo apimtis, o tai teismų praktikoje pripažįstama kaip realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą apsunkinanti aplinkybė (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.).
 4. Teismas taip pat nustatė, kad nagrinėjamu atveju yra siekiama įsigyti Ultragarsinę diagnostikos sistemą. Ši įranga yra svarbi visuomenei, tačiau byloje nėra duomenų, jog jos neįsigijimas skubos tvarka gali sukelti visuomenei realios žalos ir padarys neigiamos įtakos visuomenės gerovei. Visuomenei daug svarbiau, kad būtų įsigyta tinkama, efektyviausiai veikianti ir visuomenės sveikatos poreikius atitinkanti įranga. Teismas sutiko, kad visuomenės interesas yra ne vien tik tinkamame pirkimo objekte, bet ir siekyje užtikrinti, kad pirkimui skirta pinigų suma būtų panaudota skaidriai ir efektyviai, o tai padaryti galima tik užtikrinant pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovė viešoji įstaiga Tauragės ligoninė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir leisti skubiai vykdyti teismo nutartį dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Sustabdžius pirkimo procedūras, žala visuomenei būtų kur kas didesnė, nei dėl ieškovės nurodomų tariamų pažeidimų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas neigiamai paveiktų visuomenės interesus pirkimo objektu. Pirkimo objektas yra ypač svarbus atsakovei ir Tauragės rajono gyventojams. Atsakovė siekia įsigyti ultragarso diagnostikos sistemos įrangą, norint pakeisti ligoninėje naudojamą pasenusią įrangą, veikiančią nuo 2009 metų. Per mėnesį atliekama apie 1 500-2 000 diagnostikos procedūrų, todėl ligoninei būtina kuo skubiau pakeisti pasenusią įrangą, kad Tauragės regiono gyventojai galėtų gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
  2. Jeigu pagal projektą numatytos lėšos ultragarso diagnostikos sistemos įrangai pirkti nebus įsisavintos 2017 finansiniais metais dėl sustabdyto pirkimo ir laiku nepradėtos vykdyti sutarties, kitais finansiniais metais ligoninė negalės gauti pakankamai lėšų įrangai ir negalės užbaigti pirkimo bei įvykdyti sutarties, nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs šis teisminis ginčas, o Tauragės rajono gyventojų interesas turėti tinkamą diagnostikos įrangą liks neįgyvendintas neapibrėžtam laikotarpiui.
  3. Ieškinys akivaizdžiai neatitinka prima facie pagrįstumo kriterijaus. Ieškovė laiku nesidomėjo pirkimo sąlygomis ir pradėjo jas kvestionuoti suėjus pirkimo sąlygų apskundimo terminams.
 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Arbor Medical Corporation LT“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Siekiant užtikrinti viešąjį interesą yra būtina užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, o nustačius, kad konkurso sąlygos yra neteisėtos ir, tikėtina, riboja konkurenciją, būtų galima teigti, kad perkančioji organizacija neracionaliai naudoja lėšas, nes kiti tiekėjai galėtų pasiūlyti Ultragarsinę diagnostikos sistemą pigiau, taip pat užtikrinant jos funkcionalumą. Atsakovė neteisėtai atsisakė paaiškinti/patikslinti konkurso sąlygas, netinkamai kvalifikavo ieškovės prašymus. Atsakovės priimti sprendimai yra neteisėti, nebuvo užtikrinamas skaidrumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo viešųjų pirkimų principai.
  2. Atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateiktuose prieduose nėra nurodoma, kad šiuo metu naudojant turimą ultragarso diagnostikos sistemą teikiamos nekokybiškas sveikatos priežiūros paslaugos. Aplinkybė, kad iki šiol per mėnesį yra atliekama nemažai diagnostikos procedūrų tik įrodo, kad ultragarso diagnostikos sistema veikia tinkamai ir užtikrina paslaugų kokybę.
  3. Pagal Civilinio proceso kodekso 4238 straipsnio 4 dalį teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos. Jeigu pareiškiamas apeliacinis skundas – sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas. Tai yra itin trumpas laikotarpis, kuris užtikrintų viešųjų pirkimų tikslus. Atsakovė nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių būtų galima teigti, kad atsakovui yra būtina kaip įmanoma greičiau sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Aplinkybė, kad ultragarso diagnostikos sistemos įranga yra pasenusi ir ją reikia keisti, nėra pakankamas pagrindas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, taip sudarant sąlygas pratęsti tikėtina neskaidrias konkurso procedūras ir sudaryti neteisėtą viešojo pirkimo sutartį.
  4. Apeliantė neteisingai teigia, kad egzistuoja rizika, jog ji nespės įsisavinti lėšų, įvykdyti konkurso sutarties ir dėl šios priežasties kitais finansiniais metais gaus nepakankamai lėšų. Tai yra vien deklaratyvūs teiginiai, kurie nėra pagrįsti jokiais duomenimis ar įrodymais, todėl turėtų būti atmesti.
  5. Atskirajame skunde nurodyti motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir nustatė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susidurta su realia grėsme, jog galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkės arba taps neįgyvendinamas, kadangi bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pažeidus procedūrų teisėtumo reikalavimus, ir tuo pakenkta viešajam interesui neužtikrinus racionalaus lėšų naudojimo ir skaidrumo principų laikymosi viešųjų pirkimų procese. Atsižvelgdamas į tai, teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra proporcingos, užtikrinančios šalių teisėtų interesų pusiausvyrą ir atitinkančios savo paskirtį.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 5. Apeliantė viešoji įstaiga Tauragės ligoninė vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Ultragarsinė diagnostikos sistema“, ketindama įsigyti medicinos įrangą – Ultragarsinę diagnostinę sistemą, jos pristatymą, instaliavimą/įdiegimą ir personalo apmokymą ja naudotis.
 6. Įvertinus ieškinio turinį bei pateiktus įrodymus, nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškinys tikėtinai nepagrįstas ir negalėtų būti patenkintas. Ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pretenzija, ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d.). Ar ieškinys apgrįstas, teismas nuspręs išnagrinėjęs bylą iš esmės.
 7. Ginčo, kad atsakovės vykdomas viešasis pirkimas yra visuomeninės svarbos bei užtikrins kokybiškų medicininių paslaugų teikimą Tauragės rajono gyventojams, byloje nėra, tačiau savaime tai nepaneigia nustatyto prioriteto viešajam interesui pirkimo procedūrų teisėtumu ir skaidrumu. Byloje nustatytos aplinkybės – šiuo metu viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje naudojama 2009 metų ultragarso diagnostikos sistemos įranga, pagrįstai leidžia teigti, kad pirkimo objektas nėra neatidėliotinos būtinybės, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pirkimo procedūros nusikels santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Apeliantė nepateikė įtikinamų tokias aplinkybes paneigiančių argumentų. Nestabdant pirkimo procedūrų, apeliantui sudarius pirkimo sutartį ir įsigijus produktą, teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų ar taptų neįmanomas dėl įvykusio konkurso pasekmių.
 8. Apeliantė įrodymais (CPK 177 ir 178 str.) nepagrindė teiginio, kad jeigu ultragarso diagnostikos sistemos įrangai pirkti skirtos lėšos nebus įsisavintos 2017 finansiniais metais dėl sustabdyto pirkimo ir laiku nepradėtos vykdyti sutarties, kitais finansiniais metais ligoninė negalės gauti pakankamai lėšų įrangai ir negalės užbaigti pirkimo bei įvykdyti sutarties, nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigs šis teisminis ginčas, o Tauragės rajono gyventojų interesas turėti tinkamą diagnostikos įrangą liks neįgyvendintas neapibrėžtam laikotarpiui.
 9. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai