Byla 2-959-889/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Milda Valiulytė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui V. Ž., atsakovei T. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės DNSB „Smiltelė“ ieškinį atsakovei T. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė DNSB „Smiltelė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės T. Ž. priteisti 1202,64 Lt skolos, 67 Lt žyminio mokesčio ir 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 3). Nurodė, kad atsakovė yra gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), Klaipėda, savininkė ir privalo atsiskaityti ieškovui už teikiamas pastatų eksploatavimo išlaidas bei specialiosios paskirties organizacijų teikiamas paslaugas. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-10-31 yra 1202,64 Lt.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi ieškovės reikalavimo įvykdymui užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovės T. Ž. turtas, neviršijant 1 202,64 Lt sumos.

4Atsakovė T. Ž. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko (t. 1, b. l. 28-35). Nurodė, kad nėra DNSB „Smiltelė“ narė, todėl neturi pareigos mokėti jai paskaičiuotus mokesčius. Jai ir jos nepilnamečiam vaikui priklauso kompensacijos, todėl savivaldybė turėtų padengti skolą. Teigia, kad dėl susidariusios skolos nėra jos kaltės ir ji neturi prievolės jos mokėti ieškovei.

52011-12-20 ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko padidinimo, kuriuo prašo iš atsakovės T. Ž. priteisti 1452,51 Lt skolos, 70 Lt žyminio mokesčio ir 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad laikotarpiu nuo 2011-02-01 iki 2011-10-31 atsakovė įsiskolino ieškovei dar 249,87 Lt (t. 2, b. l. 37).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos duomenimis, atsakovei T. Ž. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Klaipėdoje, kurio plotas 43,29 kv. m. (t. 1, b. l. 5-6, 8). Daugiabučio namo ( - ), Klaipėdoje, savininkai yra įsteigę DNSB „Smiltelė“, kuri vykdo namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinierinės įrangos, namo bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūrą, eksploatavimą, remontą, renovaciją, priskirto žemės sklypo tvarkymą, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymą, kitų bendrų teisių ir interesų gynimą ir apsaugą (t. 1, b. l. 10-11, t. 2, b. l. 54-60, DNSB „Smiltelė“ įstatų 1, 4 p.).

8Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė, ar bendroji. Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai.

9Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučių namų savininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą.

10Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

11Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis).

12CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

13Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009).

14Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003). Taigi, atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė ir nebūdama bendrijos nare, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą ir tuo pačiu mokėti bendrijos narių nustatyto dydžio įmokas. Jei atsakovė turi teisę į patirtų išlaidų kompensavimą, tai neatleidžia jos nuo pareigos mokėti nurodytas įmokas bendrijai (CK 6.1-6.2 straipsniai, 6.59 straipsnis).

16Ieškovė nurodo, kad atsakovė mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, vandens pašildymą ir šildymą nemokėjo nuo 2010-01-01 iki 2011-10-31 nemokėjo, atsakovės įsiskolinimas ieškovei už nurodytą laikotarpį sudaro1202,64 L: 348,86 Lt skola už komunalines paslaugas ir 853,78 Lt už vandens pašildymą ir šildymą (t. 1, b. l 7). Ieškovė nurodo, kad nuo 2010-04-01 mokesčio skaičiavimą už vandens šildymą perėmė AB „Klaipėdos energija“. Atsakovė už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-31 nemokėjo ieškovei už bendrosios dalinės nuosavybės amortizaciją, eksploataciją, šilumos sistemų aptarnavimą, lifto eksploataciją, ūkio išlaidas ir žemės nuomos mokesčio. Atsakovės skola ieškovei už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-10-31 sudaro 249,87 Lt: 7,83 Lt už amortizaciją, 68,22 Lt už eksploataciją, 62,37 Lt už šilumos sistemų aptarnavimą, 91,98 Lt už lifto eksploataciją, 15,57 Lt už ūkio išlaidas bei 3,90 Lt žemės nuomos mokesčio (t. 2, b. l. 39). Iš viso atsakovė už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-10-31 nesumokėjo ieškovei 1452,51 Lt už paslaugas ir mokesčius (t. 2, b. l. 64).

17Šioje byloje visi namo ar bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, išlaikymo ir kiti mokesčiai, kuriuos atsakovė atsisako mokėti, yra susiję su bendrojo naudojimo patalpų tinkama priežiūra, išlaikymu ir iki 2010-04-01 ieškovės rinktu AB “Klaipėdos energija” mokesčiu už vandens šildymą, yra paskaičiuoti atsižvelgiant į atsakovės turimo buto plotą, vadovaujantis bendrijos narių priimtais sprendimais, o mokesčių dydis nurodytas iššifruotose teismui pateiktose suvestinėse (t. 1, b. l. 7, 39, t. 2, b. l. 61-79). Atsakovė, kaip turimo bendrijoje buto savininkė, vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi ir CK 4.85 straipsnio 4 dalimi, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti bei mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, todėl ieškovės ieškinys dėl 1452,51 Lt skolos už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-10-31 priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme nustatytas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taisykles, ieškovei iš atsakovės priteistina 70 Lt žyminio mokesčio ir 95 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu (t. 1, b. l. 4, 69-70, t. 2, b. l. 38,

19CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 ir 3 dalys). Ieškovei jos atstovas advokatas suteikė konsultacijas, parengė ieškinį ir ieškinio dalyko patikslinimą, atstovavo keliuose posėdžiuose, todėl jo už 600 Lt suteiktos teisinės paslaugos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytų advokatų paslaugų įkainių ir yra priteistinos iš atsakovės (t. 2, b. l. 40-42, CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 8.2., 8.18 punktai).

20Kadangi byloje valstybės patirtos 7,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės nei minimali valstybei priteistina suma, jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

21Atsakovės atstovo 2012-01-26 teismo posėdžio metu pareikštu prašymu naikintinos

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 1202,64 Lt atsakovės turto areštas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 149 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovei DNSB „Smiltelė“ iš atsakovės T. Ž. 1452,51 Lt skolos ir 765 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės T. Ž., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Klaipėda, turto areštą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė DNSB „Smiltelė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi ieškovės reikalavimo... 4. Atsakovė T. Ž. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko (t. 1, b. l. 28-35).... 5. 2011-12-20 ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko padidinimo,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis, atsakovei T. Ž. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (... 8. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 9. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio... 10. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 11. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 12. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir... 13. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 14. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų... 16. Ieškovė nurodo, kad atsakovė mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas,... 17. Šioje byloje visi namo ar bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo,... 18. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 19. CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 ir 3 dalys). Ieškovei... 20. Kadangi byloje valstybės patirtos 7,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 21. Atsakovės atstovo 2012-01-26 teismo posėdžio metu pareikštu prašymu... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi taikytos laikinosios... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovei DNSB „Smiltelė“ iš atsakovės T. Ž. 1452,51 Lt... 26. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi taikytas... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...