Byla A8.-2524-865/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,

2sekretoriaujant Gintarei Prunskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, institucijos atstovei A. R., išnagrinėjusi R. N., gim. ( - ), gyv. ( - ), administracinio nusižengimo bylą,-

Nustatė

3R. N., būdama UAB „K“ (kodas ( - )) vadove (direktore), per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2015, 2016, 2017 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, pagal kuriuos juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Pagal bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2016-06-01, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2017-06-01, 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2018-06-01.

4R. N. teismo posėdyje pripažino kaltę, nurodė, jog taip nutiko iš nežinojimo ir neapsižiūrėjimo.

5R. N. tyrimo metu paaiškino, kad VĮ „Registrų centras“ informavo ją, jog UAB „K“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. Įmonė šiuo laikotarpiu nevykdė jokios veiklos, įmonėje nedirba darbuotojai. Tuo metu iki 2016-10-12 buvo motinystės atostogose ir nebuvo paskirtas kitas vadovaujantis asmuo. Buhalterė savo atleidimo dieną pateikė jai visus įmonės dokumentus, patikino, kad nuo šiol įmonei nereikia nieko daryti. Ji (R. N.) buvo klaidingai informuota ir dėl šios priežasties nebuvo teikiamos deklaracijos. Po motinystės atostogų buvo taip pat Sodrai pateikta informacija apie jos, kaip vadovės atleidimą. Jokie kiti dokumentai nebuvo pildomi. Po atleidimo buvo registruota darbo biržoje.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog UAB „K“ (kodas ( - )) vadovė (direktorė) nuo 2012-06-14 yra R. N., asmens kodas ( - ) UAB „K“ finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.

7Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Nuostatų 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

9Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

10Įvertinęs surinktus ir ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad R. N. padarė jai inkriminuojamą administracinį nusižengimą. Jos padarytą nusižengimą ir kaltę įrodo jos paaiškinimas, administracinio nusižengimo protokolas, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas.

11Taigi, R. N. administracinis nusižengimas kvalifikuotinas pagal Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalį.

12R. N. nurodė, kad įmonė nurodytų laikotarpiu nevykdė jokios veiklos, įmonėje nedirba darbuotojai. Tačiau teismas pažymi, kad tai neturi reikšmės atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalyje atsirasti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-28 nutartis Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo nutartis Nr. AN2-653-478/2017). Atsižvelgiant į tai, R. N. nurodyta aplinkybė nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jos nuo atsakomybės. Pažymėtina, kad daugiau ji nenurodė jokių įtikinamų ir objektyvių pareigos nevykdymo priežasčių.

13R. N. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad ji prisipažino padariusi nusižengimą. Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustato.

14Skirdamas administracinę nuobaudą teismas atsižvelgia į nusižengimų pobūdį: juridinio asmens vadovas nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio juridinių asmenų registro tvarkytojui. Nusižengimas tyčinis, baigtas. Atsižvelgiama į nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nėra nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, į asmenybę: ( - ) metų amžiaus, duomenų apie galiojančias administracines nuobaudas ir teistumą nepateikta. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei į teisingumo bei protingumo principus, R. N. pagal Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalį skirtina švelnesnė nuobauda negu numatyta nurodyto straipsnio sankcijoje.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 34 straipsnio 5 dalimi, 627-637 straipsniais, teismas, -

Nutarė

16skirti R. N. už nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos ANK 223 straipsnio 2 dalyje, įspėjimą.

17Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ANK 644 – 654 straipsniuose nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai