Byla 2-1307-115/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algirdas Auruškevičius,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ atstovams advokatui A. B., D. K.,

4atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams S. M. ir N. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas UAB“Daikaras“ prašo priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 71740Lt žalos, kurią sudaro negautos pajamos (grynasis pelnas).

8Ieškovas nurodo, kad atsakovas 2009-04-10 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui". Be ieškovo, pasiūlymus dalyvauti viešajame pirkime pateikė ir kiti tiekėjai. Konkurso laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", su kuriuo atsakovas 2009-10-23 sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Nesutikdamas su konkurso rezultatais ir manydamas, kad atsakovas pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2011-02-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009-08-21 sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui", sąlygas. Taigi ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą žalą, nes faktiškai tik jo vieno pasiūlymas liko pripažintas tinkamu. Padaryta žala šiuo atveju yra ieškovo negautos pajamos (grynasis pelnas), numatytas teiktame pasiūlyme. VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai reikalaujama atlyginti žalą, kuri yra tokio pat dydžio kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo pirkimo procedūroje išlaidos, žalos atlyginimo reikalaujantis tiekėjas turi įrodyti žalos dydį, taip pat kad buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir kad dėl šio pažeidimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo sutartį. Minėtu Vilniaus apygardos teismo 2011-02-17 sprendimu buvo pripažinta, kad kitų dalyvių pasiūlymai akivaizdžiai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų. Šis teismo sprendimas CPK 182str. pagrindu turi prejudicinę reikšmę, todėl ieškinys turi būti patenkintas, nes atsakovas ieškovo pateiktą pasiūlymą pripažino atitinkančiu konkurso sąlygas, tačiau su juo prekių ir paslaugų pirkimo sutartis sudaryta nebuvo, nes tokia sutartis dar 2009-10-23 buvo pasirašyta su konkurso laimėtoju UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas".

9Pagal CK 6.249 str. 1 d., žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o šie skirstomi į tiesioginius (realius) ir netiesioginius (negautas pajamas). Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautos pajamos suprantamos kaip suma, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veikos. Tai turi būti jo grynasis pelnas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Atskaičius iš visų pajamų (įplaukų) sąnaudas, o iš šių - ir pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas. Ieškovas pateikė komercinį pasiūlymą 224 910 Lt sumai. Šią sumą sudarė: 104600 Lt prekių ir paslaugų savikaina, 84400 Lt grynosios pajamos (marža) ir 35910 Lt PVM. Palyginus tikėtiną pelno (nuostolio) ataskaitą (su įtrauktomis negautomis pajamomis iš viešojo konkurso) ir realia ieškovo 2009 m. pelno nuostolio ataskaita, pateikta valstybinei mokesčių inspekcijai, matyti, kad ieškovo negautas grynasis pelnas yra 71 740 Lt (71 862 Lt - 122 Lt). Todėl ši suma laikytina ieškovo patirtais netiesioginiais nuostoliais ir turėtų būti priteisti iš atsakovo.

10Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu grindė argumentu, kad ir ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. Ieškovas yra vienintelis tiekėjas, kurio pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-1193-431/2011, nenagrinėjo ir nevertino. Pagal konkurso sąlygų 4.2.2 punkto reikalavimus, tiekėjas savo pasiūlymus privalėjo parengti pagal pateiktas 1 priede A formą ir 2 priede B formą. A forma skirta pasiūlymo techninei informacijai ir duomenims apie tiekėją. B forma skirta pasiūlymo kainai. Užpildytas A ir B formas su priedais tiekėjas turėjo įdėti į atskirus vokus, kurie turėjo būti užklijuojami ir užantspauduojami. Konkurso sąlygų 2.2.5 punkte numatytas techninis reikalavimas, kad kondicionieriai užtikrintų normalų darbą esant ne mažesniam kaip 20 metrų atstumui tarp išorinio ir vidinių blokų. Ieškovas pasiūlymo A ir B formose nurodė, kad siūlo gamintojo „DAIKIN" kondicionierių modelius FTXS25/RX25 - 16 kompl.; FTXS35/RX35 - 31 kompl.; FTXS35/RXS35 - 3 kompl. Tačiau A formoje kartu su pasiūlymu pateikė kitų negu pasiūlyti modelių oro kondicionierių gamintojo skelbiamus techninius duomenis, o būtent : FTKS20DVMW/L, RKS20DVMB, FTKS25DVMW/L, RKS25DVMB, FTKS35DVMW/L, RKS35DVMB, CTKS50DVMW/L, 4MKS58,75,90D(2)VMB, FTXS20DVMW/L, RXS20DVMB, FTXS25DVMW/L, RXS25DVMB, FTXS35DVMW/L, RXS35DVMB, CTXS50DVMW/L, 2.3MXS52/4MXS68,80D(2)VMB, CTXS 5 ODD VM W/L, FTK/XS20DVMW/L, FTK/XS25DVMW/L, FTK/XS35DVMW/L, RK/XS20D, RK/XS25D, RK/XS35D, FTXS20G, RKS20G, FTXS25G, RKS25G, FTXS35G, RKS35G, FTXS42G, RKS42G, FTXS50G, RKS50G, RXS20G, RXS25G, RXS35G, RXS42G, RXS50G. Ieškovas 2009-06-02 pateikė Fondo valdybai papildomus dokumentus, tarp kurių buvo pateikta UAB „Daikaras" Oro kondicionavimo sistemų parinkimo detali projektinė suvestinė kiekvienai patalpai pagal „Ashrae" standartą ir pagal „VSDFV" pateiktą techninę medžiagą projektavimui. Šios suvestinės 9 stulpelyje ieškovas nurodė gamintojo „DAIKIN" oro kondicionierių modelių FTXS25/RX25, FTXS35/RX35, FTXS35/RXS35 paskirstymą konkrečioms Fondo valdybos teritorinių skyrių patalpoms. Taip pat nurodė, kad visų nurodytų oro kondicionierių modelių maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinio blokų yra 20 m. (minėtos suvestinės 12 stulpelis). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 17 d. sprendime konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnis nustato, kad perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės - pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas nustatė, kad kitiems tiekėjams buvo sudarytos galimybės keisti oro kondicionierių modelius į tokius, kurie atitiktų konkurso sąlygų 2.2.5 punkte nurodytus reikalavimus. Teismas nurodė, kad nors nei vienas iš tiekėjų nenurodė, kad dėl modelių pakeitimo keisis kaina, tačiau kaip matyti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio dispozicijos, vien paskelbtos kainos nepakitimas neapsprendžia tiekėjo veiksmų, kad jie galėtų būti vertinami išimtinai kaip klaidos taisymas. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pasiūlymas naujų modelių, kurie skyrėsi nuo pirminiame A ir B formose ar vėlesniuose paaiškinimuose pasiūlytųjų, vietoj to, kad pagal Komisijos nurodymą būtų pagrįstas pirmųjų pasiūlytųjų modelių atitikimas konkurso sąlygoms, vertinamas kaip tiekėjų veiksmai, kuriais buvo siekiama, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, bet ne klaidos ištaisymas ar pasiūlymo paaiškinimas.

11Minėtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra priimtas išnagrinėjus pateiktą teismui ieškinį, kuriame ieškovas nurodė, kad kiti tiekėjai keitė pasiūlymus, nes aiškinamuose ir tikslinamuose raštuose siūlė ir kitą įrangą. 2009-12-31 ieškovo dublike ieškovas nurodė, kad jis pasiūlė modelius FTXS25DVMB/RXS25DVMB, FTXS35DVMB/RXS35DVMB, FTXS35G/RXS35G. Teismo posėdžio metu ir 2011-01-11 patikslintame ieškinyje ieškovas teigė, kad jo pasiūlyme „A ir B formose" nurodytos DAIKIN gamintojo įrangos FTXS25/RX25, FTXS35/RX35 ir FTXS35/RXS35 modeliai iš tikrųjų yra FTXS25D/RXS25D, FTXS35D/RXS35D, FTXS35G/RXS35G modeliai. Pateiktuose byloje DAIKIN kataloguose buvo aiškiai matyti, kad ieškovo pasiūlyme pateiktos įrangos modelių RX maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinių blokų yra 15 m. Tai, kad ieškovo pateiktos pasiūlyme kondicionavimo įrangos maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinių įrenginių yra 20 m, ieškovas negalėjo įrodyti ir teisme, bylos nagrinėjimo metu. Todėl, teikdamas patikslintą ieškinį, ieškovas pakeitė pasiūlyme nurodytos įrangos modelius į RXS-D modelius, kurių maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinių įrenginių yra 20 m, taip nesąžiningai klaidino ir atsakovą ir teismą. Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendimu, ieškovo pasiūlymas naujų modelių, kurie skyrėsi nuo pirminiame A ir B formose ar vėlesniuose paaiškinimuose pasiūlytųjų, vietoj to, kad būtų pagrįstas pirmųjų pasiūlytųjų atitikimas konkurso sąlygoms, vertinamas kaip tiekėjo veiksmai, kuriais buvo siekiama, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, bet ne klaidos ištaisymas ar pasiūlymo paaiškinimas.

12VPĮ 39 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų. Ieškovo UAB „Daikaras" pasiūlyti modeliai FTXS25/RX25, FTXS35/RX35 neatitinka pirkimo techninių sąlygų 2.2.5 punkto keliamų techninių reikalavimų, nes gamintojo DAIKIN katalogo duomenimis, modeliams RX specifikacijoje numatytas maksimalus vamzdžio ilgis 15 m., t.y. modelių RX maksimalus atstumas tarp išorinio ir vidinių blokų yra 15 m. Vilniaus apygardos teismo sprendime konstatuota, kad tų tiekėjų, kurių siūlomi kondicionieriai neatitiko konkurso sąlygų 2.2.5 punkte nurodytų reikalavimų, pasiūlymai privalėjo būti atmesti (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d., konkurso sąlygų 8.8.3 p.). Teismas taip nurodė, kad reikalavimą atitinkantys pasiūlymai privalėjo būti pateikti iš karto, nelaukiant perkančiosios organizacijos raštiško nurodymo, kad dalis jų neatitinka keliamų reikalavimų, o komisija, nustačiusi, kad pasiūlymas neatitiko reikalavimo, privalėjo jį atmesti, o ne leisti keisti esmines jo sudedamąsias dalis.

13Ieškovas nėra potencialus tiekėjas ir negalėjo būti laikomas juo. Taip pat ieškovas nėra pripažintas konkurso laimėtoju ir negalėjo būti pripažintas juo. Su ieškovu negalėjo būti ir negali būti sudaryta pirkimo sutartis. Ieškovas negalėjo ir negali įgyti teisę vykdyti veiklą pagal pirkimo sąlygas, kuri duotų pajamų, ne dėl teismo konstatuotų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimo, o dėl paties ieškovo pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygų. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija tiekėjų pasiūlymų eilę nustatė ir UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pripažino nugalėtoju Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2009-08-18 protokolu Nr. ŪV-10-150. Šiame protokole nurodyti sprendimai yra galiojantys, nes nėra panaikinti. Įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 17 d. sprendime Fondo valdybos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2009-08- 18 protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" pripažinimo konkurso nugalėtoju nėra panaikinti. Teismas minėtu sprendimu iš dalies panaikino atsakovui išsiųstą 2009-08-21 pranešimą Nr. (7.31) 1-5184 „Dėl pirkimo procedūrų". Šiame pranešime ieškovas informuojamas apie 2009- 08-18 komisijos posėdyje nustatytą pasiūlymų eilę ir apie tai, kad nugalėtoju pripažinta UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas". Ieškovo pateikto pasiūlymo kaina yra žymiai didesnė nei kitų konkurso dalyvių. Ieškovas klaidina teismą ir siekia neteisėtai praturtėti. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. UV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106, 2009-08-18 protokole Nr. ŪV-10-150 nurodyti sprendimai bei 2009-08-21 pranešimas Nr. (7.31) 1-5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyje, kuriose UAB „Daikaras" pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui" sąlygas, yra nepagrįsti, todėl naikintini.

14Ieškinys tenkintinas.

15Ieškovas UAB“Daikaras“ prašo priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 71740Lt žalos, kurią sudaro negautos pajamos (grynasis pelnas), atsakovui pažeidus įstatymą, vykdant 2009-04-10 paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui", nurodant, jog konkurso laimėtoju buvo pripažintas tiekėjas UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", su kuriuo atsakovas 2009-10-23 sudarė sutartį dėl prekių ir paslaugų pirkimo. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas 2011-02-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009-08-21 sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui", sąlygas. Ieškovas tokiu atveju turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą žalą, nes faktiškai tik jo vieno pasiūlymas liko pripažintas tinkamu. Padaryta žala yra ieškovo negautos pajamos (grynasis pelnas), numatytas teiktame pasiūlyme.

16Teismas pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 93 straipsniu, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Reikalaujantis žalos atlyginimo tiekėjas turi įrodyti, kad buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir kad dėl šio pažeidimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo sutartį. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

17VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai reikalaujama atlyginti žalą, kuri yra tokio pat dydžio kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo pirkimo procedūroje išlaidos, žalos atlyginimo reikalaujantis tiekėjas turi įrodyti žalos dydį, taip pat kad buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir kad dėl šio pažeidimo jis neteko galimybės sudaryti pirkimo sutartį. Ši teisės norma iš esmės atkartoja bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, kurias turi įrodyti kiekvienas žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t. y. neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), žalą (CK 6.249 str.) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.). Nors VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje expressis verbis minima tik žala, kuri yra tokio pat dydžio kaip pasiūlymo parengimo arba dalyvavimo pirkimo procedūroje išlaidos, tačiau atsižvelgiant į bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, tokios pačios aplinkybės turi būti įrodytos ir kai asmuo siekia netiesioginės žalos, pasireiškusios negautomis pajamomis, atlyginimo.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog asmuo, reikšdamas reikalavimą atlyginti žalą, privalo įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį, t. y. tokio pobūdžio bylose faktiškai taikytinos bendrosios žalos atlyginimą reglamentuojančios teisės normos ir teismų praktika. Vien tik perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas nėra pagrindas priteisti žalą potencialiems konkurso laimėtojams, nes asmuo, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2007). P

19Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad potencialiems tiekėjams daroma žala gali būti jų negautos pajamos, kurias šie gautų, jei laimėtų konkursą ir įgytų teisę vykdyti tiekimus, t. y. įgytų teisę vykdyti veiklą, kuri duotų pajamų. Tačiau tik perkančiosios organizacijos padaryti VPĮ pažeidimai tiesiogiai nereiškia, kad vien dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų potencialūs tiekėjai patiria nuostolių, nes negauna pajamų. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija pažeidė teisės normų reikalavimus, tiesiogiai nereiškia, kad jei nebūtų šių pažeidimų, konkursą būtų laimėjęs žalą atlyginti prašantis asmuo, nes toks asmuo pajamas būtų galėjęs gauti tik tokiu atveju, jei būtų įgijęs teisę vykdyti tiekimus po konkurso, t. y. būtų laimėjęs konkursą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

20Šioje byloje nustatyta, kad supaprastintas atviras konkursas buvo vykdomas remiantis mažiausios kainos kriterijumi, konkurso objektas – oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimas. Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2011-02-17 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 panaikino atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 9 d. protokole Nr. ŪV-10-89, 2009 m. birželio 30 d. protokole ŪV-10-106 priimtus sprendimus bei 2009-08-21 sprendimą Nr. (7.31) 1- 5184 „Dėl pirkimo procedūrų" dalyse, kuriose trečiųjų asmenų IĮ „Eloras", UAB „Ikstar", UAB „YIT technika", UAB „Santjana", UAB „Veskonas", UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas", UAB „Vėjo tiltas" pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys organizuojamo supaprastinto atviro konkurso sąlygas ((b.l. 8-16, t.1) Taigi šiuo sprendimu visų tiekėjų, išskyrus ieškovą, pasiūlymai yra pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų.

21Vadovaujantis VPĮ 7 str. 3 ir 4 dalimis, atsakovas faktiškai privalėjo vykdyti jai priskirtas funkcijas – sudaryti pirkimo sutartį su vieninteliu konkurso sąlygas atitinkančiu tiekėju, šiuo atveju su ieškovu, nors jo pasiūlymas ir buvo brangesnis už kitų tiekėjų pasiūlymus. Tuo tarpu pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta su UAB “Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, kuri sutartį jau įvykdė, nors teismas šio tiekėjo pasiūlymą vėliau pripažino neatitinkančiu konkurso sąlygų. Tai rodo, kad sutartis su kitu asmeniu buvo sudaryta nepagrįstai dėl atsakovo kaltės, o ieškovas prarado galimybę gauti pajamas, kurias būtų gavęs, jeigu nebūtų pažeistas įstatymas ir su juo, kaip su vieninteliu tiekėju, atitinkančiu konkurso sąlygas, būtų sudaryta pirkimo pardavimo sutartis.

22Atsikirtimuose į ieškinį, atsakovas teigia, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas (nurodytų modelių parametrai) neatitiko konkurso sąlygų, tačiau šie argumentai teismo atmetami kaip nepagrįsti.

23Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-02-17 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1193-431/2011 motyvuojančioje dalyje nekonstatavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso reikalavimus, kadangi ši aplinkybė nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku. Kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų nurodė Vilniaus apygardos teismas 2012-05-23 sprendime, atmesdamas šioje byloje ieškinį dėl žalos atlyginimo. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2012-11-13 nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-2206/2012 konstatavo, jog ieškovo pasiūlymas konkurso sąlygas atitiko ir panaikino sprendimo dalį, kuria teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo ir perdavė bylą nurodytoje dalyje nagrinėti iš naujo. Tai rodo, kad apeliacinio teismo įsiteisėjusia nutartimi nustatyta aplinkybė ( dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygomis) įrodinėti iš naujo nereikia (CPK 182str.2p.). Taigi faktiškai yra nustatyta, jog tik dėl atsakovo kaltės ieškovas prarado galimybę gauti pajamas, kadangi pagal skelbtą konkursą paslaugų pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta ne su juo, o su kitu asmeniu.

24Ieškovas padarytai turtinei žalai atlyginti prašo priteisti iš atsakovo 71740 Lt negautų pajamų, t.y. grynojo pelno po sumokėto 15proc. pelno mokesčio, pateikiant 2009-04-28 komercinio pasiūlymo savikainos detalizavimo lentelę (17-19, t.1) ir pelno nuostolių ataskaitą (b.l. 43-44, t.1).

25Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nesutiko su ieškiniu, tačiau ieškovo prašomų priteisti negautų pajamų dydžio neginčijo. Nagrinėjant bylą iš naujo, atsakovo atstovai teigia, kad negautos pajamos yra paskaičiuotos neteisingai dėl nurodyto medžiagų kiekio, jų kainos ir sumažintų darbų atlikimo išlaidų. Tačiau teismas šiuos atsakovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes jiems patvirtinti nėra pateikta jokių įrodymų (CPK 178str.).

26Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovas įrodė bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. atsakovo neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), žalą, kaip tikėtinai negautas pajamas (CK 6.249 str.) ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.247 str.), todėl ieškinys tenkinamas.

27Ieškovo atstovas baigiamose kalbose prašė priteisti ir palūkanas, tačiau šis prašymas žodžiu yra pareikštas išeinant už ieškinio ribų, todėl netenkinamas.

28Vadovaujantis CPK 93, 98 str., iš atsakovo priteisiamos ieškovui bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: žyminio mokesčio-4304,40Lt(71740Ltx3proc.x2) ir 4500Lt advokato pirmoje bei apeliacinėje teismo instancijoje (b.l. 37-40, 106-108,125-126, t.2), pripažįstant jas pagrįstomis.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

30Ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 71740,00 Lt ieškovui UAB“Daikaras“ netiesioginių nuostolių ir 8804,40Lt bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per 30 gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algirdas Auruškevičius,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ atstovams... 4. atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas UAB“Daikaras“ prašo priteisti iš atsakovo Valstybinio... 8. Ieškovas nurodo, kad atsakovas 2009-04-10 paskelbė supaprastintą atvirą... 9. Pagal CK 6.249 str. 1 d., žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o... 10. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nesutikimą su ieškiniu grindė... 11. Minėtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra priimtas išnagrinėjus... 12. VPĮ 39 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi... 13. Ieškovas nėra potencialus tiekėjas ir negalėjo būti laikomas juo. Taip pat... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Ieškovas UAB“Daikaras“ prašo priteisti iš atsakovo Valstybinio... 16. Teismas pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 93 straipsniu, tiekėjas, kuris mano,... 17. VPĮ 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai reikalaujama atlyginti žalą,... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog asmuo, reikšdamas reikalavimą... 19. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad potencialiems tiekėjams daroma... 20. Šioje byloje nustatyta, kad supaprastintas atviras konkursas buvo vykdomas... 21. Vadovaujantis VPĮ 7 str. 3 ir 4 dalimis, atsakovas faktiškai privalėjo... 22. Atsikirtimuose į ieškinį, atsakovas teigia, kad ieškovo pateiktas... 23. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-02-17 sprendimo civilinėje... 24. Ieškovas padarytai turtinei žalai atlyginti prašo priteisti iš atsakovo... 25. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nesutiko su ieškiniu, tačiau... 26. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovas įrodė... 27. Ieškovo atstovas baigiamose kalbose prašė priteisti ir palūkanas, tačiau... 28. Vadovaujantis CPK 93, 98 str., iš atsakovo priteisiamos ieškovui... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,... 30. Ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 32. Sprendimas per 30 gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...