Byla A8.-979-963/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Stonkuvienė, sekretoriaujant Linai Dabulskienei, Linai Pazdrzadienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai E. A., jos atstovui advokatui Osvaldui Martinkui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje E. A., gimusiai ( - ), Lietuvos Respublikos pilietei, gyvenamąją vietą deklaravusiai ir faktiškai gyvenančiai ( - ), dirbančiai AB „K. v.“ Pardavimų departamento direktore, ištekėjusiai, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4E. A. 2019 m. kovo 26 d. buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba) atliko AB „K. v.“ (toliau - Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu „Vandens apskaitos prietaisai“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018-07-03, pirkimo Nr. 388999, (toliau - Pirkimas) vertinimą. Vertinimo rezultatai įforminti Tarnybos 2019-01-22 Viešųjų pirkimų vertinimo išvadoje Nr. 4S-91 (toliau - Vertinimo išvada). Vertinimo išvadoje nustatyti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (redakcija galiojanti nuo 2017-07-01) (toliau-Įstatymas) pažeidimai, susiję su Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos, sudarytos Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2017-09-04 įsakymu Nr. 2017/V-ADM.07-455 (toliau - Komisija), vykdytomis Pirkimo procedūromis.

5Atsižvelgiant į tai, kad E. A., būdama komisijos nare turėjo pareigą užtikrinti, kad pirkimo metu nebūtų pažeisti Įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatai, todėl ji yra tinkamas administracinės atsakomybės subjektas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 184 straipsnio 1 dalį.

6Administracinio nusižengimo tyrimo metu nustatyta, kad:

7l) Perkantysis subjektas, siekdamas išsiaiškinti, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka tam tikrus nustatytus Techninės specifikacijos reikalavimus, atliko vandens apskaitos prietaisų bandymus. Bandymus atliko Perkančiojo subjekto generalinio direktoriaus 2018-08-08 įsakymu Nr. 2018-V-ADM.07-199 paskirtas ekspertas Z. Č. dalyvaujant Pirkimo komisijos nariams. Bandymų atlikimo eiga buvo įrašinėjama vaizdo įraše.

8Bandymo metu, siekiant išsiaiškinti vandens apskaitos prietaisų atitiktį Techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimams ant vandens apskaitos prietaisų viršaus buvo dedamas kartono gabalėlis ir jie buvo spaudžiami naudojant išorines sąvaržas. Nustatyta, kad atliekant bandymus ekspertas Z. Č. skirtingų tiekėjų vandens apskaitos prietaisus spaudė skirtingose vietose, t. y. vienus vandens apskaitos prietaisus, pvz. AB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto vandens apskaitos prietaisą Nr. 180991285, išorine sąvarža spaudė per apskaitos prietaiso vidurį, o kitus vandens apskaitos prietaisus, pvz. ŠIA „HES1“ šalto vandens apskaitos prietaisą Nr. 18001970, išorine sąvarža spaudė apskaitos prietaiso šone. Šio bandymo rezultatas - AB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto vandens apskaitos prietaisas Nr. 180991285 spaudžiant išorine sąvarža nesustojo, jo dangtelis suskilo, palikdamas aiškias įskilimo žymes, o S1A „HES1“ šalto vandens apskaitos prietaisas Nr. 18001970 spaudžiant išorine sąvarža sustojo, jo dangtelis nesuskilo, aiškių įskilimo žymių ar kitų deformacijų žymių nesimatė. Pirkimo komisija 2018-08-23 posėdyje (protokolas Nr. 12) pripažino, jog UAB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto vandens apskaitos prietaisai tenkina Techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimus, o ŠIA „HES1“ šalto vandens apskaitos prietaisai netenkina šių reikalavimų.

9Pažymėtina, kad tiekėjai Perkančiajam subjektui pateikė tris šalto vandens apskaitos prietaisus (80 mm, 110 mm ir 130 mm ilgio), tačiau bandymas buvo atliktas tik su tiekėjų pateiktais 110 mm ilgio vandens apskaitos prietaisais. Perkančioji organizacija paaiškino, kad „<..> technine prasme vieno tiekėjo pateikti vandens apskaitos prietaisai yra identiški, o vandens apskaitos prietaiso ilgis skaitiklio spaudimui jokios įtakos neturi <„> spaudimo bandymus atlikome su visų tiekėjų pateiktais 110 mm ilgio tiek šalto, tiek karšto vandens apskaitos prietaisais. Kitiems skaitikliams bandymai nebuvo atlikti, siekiant sulyginti atsiradusius skaitiklių konstrukcijos pokyčius po atliktų bandymų su bandymo metu nepaveiktais skaitikliais“. Perkantysis subjektas, nors ir buvo Techninės specifikacijos 5 punkte nusimatęs, kad tiekėjų vandens apskaitos prietaisus spaus 5 pasirinktose vietose, tačiau šių sąlygų nesilaikė, kadangi su tiekėjų pateiktais vandens apskaitos prietaisais, kurie po pirmo atlikto bandymo suskilo, nekartojo bandymo su kitais dviem Perkančiajam subjektui pateiktais identiškais prietaisais spausdamas juos kitose vietose. Pažymėtina, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5 punkto nuostatomis ir siekiant įsitikinti, jog vandens apskaitos prietaisas yra tinkamas, būtina vandens apskaitos prietaisą spausti 5 pasirinktose vietose, o šio bandymo atlikimui reikalingi 5 identiški vandens apskaitos prietaisai.

10Konstatuota, kad Perkantysis subjektas bandymus atliko nenuosekliai, skirtingų tiekėjų vandens apskaitos prietaisus spaudė skirtingose vietose, todėl neįmanoma objektyviai įvertinti tiekėjų vandens apskaitos prietaisų, kurie po pirmo atlikto bandymo suskilo, palikdami aiškias įskilimo žymes (buvo spaudžiami per vidurį), atitikties Techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimus, kadangi šie prietaisai nebuvo spaudžiami vandens apskaitos prietaiso šone, kur bandymo rezultatai galimai būtų visiškai kitokie, nes būtent spaudimas vandens apskaitos prietaiso šone dažniausiai lėmė tai, kad vandens apskaitos prietaisai sustodavo nepalikdami aiškių įskilimo žymių ar deformacijų.

11Techninės specifikacijos 5 punkte nurodyta, kad „<„> Bandymo metu apskaitos prietaisas pasirinktinai 5 vietose bus gniuždomas naudojant išorines sąvaržas iki vandens apskaitos prietaiso sustabdymo. Jei nors viename gniuždymo bandyme vandens apskaitos prietaisą pavyks sustabdyti be aiškių paliekamųjų žymių, bus laikoma, kad vandens apskaitos prietaisas neatitinka šio techninės specifikacijos punkto reikalavimo“. Perkantysis subjektas netiksliai ir neaiškiai parengė Pirkimo dokumentus, kadangi nenurodė, kokiose konkrečiai vietose bus gniuždomas apskaitos prietaisas, kokia bus bandymo atlikimo eiga (pvz. pirmu bandymu prietaisas bus spaudžiamas išorine sąvarža per vandens apskaitos prietaiso vidurį, antru bandymu prietaisas bus spaudžiamas išorine sąvarža prietaiso dešiniame šone ir pan.), norimų atlikti bandymų skaičius neatitinka prašomų pateikti vandens apskaitos prietaisų skaičiaus, taip pat nėra aišku, kokia jėga bus spaudžiamas vandens apskaitos prietaisas, nes prietaiso suspaudimo jėga nėra matuojama. Be to, nėra aprašyta, kas bus laikoma „aiškiomis“ paliekamomis žymėmis ant vandens apskaitos prietaiso.

12Taip pat nustatyta, kad Perkantysis subjektas siekdamas išsiaiškinti vandens apskaitos prietaisų atitiktį Techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimams atliko vandens apskaitos prietaisų bandymus. Iš pateiktų vaizdo įrašų matyti, kad dauguma vandens apskaitos prietaisų, pvz. AB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto vandens prietaisas Nr. 180991285, yra pritvirtinti taip, kad prietaisas yra nusuktas ir prietaiso rodmenų nesimato. Be to, nustatyta, kad siekiant įsitikinti, kad vandens apskaitos prietaisai negali būti išmontuojami ar pakeisti nepažeidus plombų ar kitų apsauginių įtaisų, ekspertas Z. Č. vienų tiekėjų vandens apskaitos prietaisus bandė išmontuoti pasukdamas vamzdį, prie kurio buvo pritvirtinti vandens apskaitos prietaisai, pvz. S1A „HES1“ šalto vandens apskaitos prietaisas Nr. 18001970, o kitų tiekėjų vandens apskaitos prietaisus bandė išmontuoti nesukdamas vamzdžio, pvz. AB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto vandens prietaisas Nr. 180991285.

13Taip pat, nustatyta, kad ekspertas Z. Č. bandydamas išmontuoti tiekėjo ŠIA „Santechnikas Resursi“ šalto vandens apskaitos prietaisą Nr. 18001970, pažeidė vandens apskaitos prietaiso plombą, kas leidžia daryti išvadą, kad bandymas buvo atliekamas neprofesionaliai ir nekvalifikuotai, o šio bandymo atlikimas turėjo tiesioginės įtakos bandymo rezultatui.

14Konstatuota, kad Perkantysis subjektas bandymus atliko nenuosekliai, tiekėjų pateiktus vandens apskaitos prietaisus bandė išmontuoti nevienodai, todėl neįmanoma objektyviai įvertinti vandens apskaitos prietaisų, kurie buvo išmontuojami pasukant vamzdį, ant kurio buvo pritvirtintas vandens apskaitos prietaisas, atitikties Techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimams, kadangi realiomis sąlygomis tokiu būdu vandens apskaitos prietaiso išmontuoti nėra galimybės. Konstatuota, kad Perkantysis subjektas netiksliai ir neaiškiai parengė Pirkimo dokumentus ir tuo pažeidė Įstatymo 48 straipsnio 4 dalies nuostatas, o vertindamas tiekėjų pasiūlymų atitiktį Techninės specifikacijos 5 ir 6 punktų reikalavimams pažeidė Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

152) Perkantysis subjektas vertindamas UAB „Kesko Senukai Lithuania“ dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, neįsitikino pateiktų dokumentų tikslumu, nes tiekėjas UAB „Kesko Senukai Lithuania“, norėdamas pagrįsti atitiktį Pirkimo sąlygų 3.5.1. punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir (ar) vykdantis bent vieną ar daugiau vandens apskaitos prietaisų tiekimo sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo vertės atitinkamai pirkimo daliai be PVM <„>“ turėjo pateikti dokumentą, kuriame būtų nurodytas pagrindinių per pastaruosius 3 metus patiektų/pristatytų prekių sąrašas (jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, tuomet jis turi nurodyti vykdomos sutarties įvykdytą dalį pasiūlymų pateikimo dienai) bei pateikti prekių gavėjo pažymą apie tinkamai įvykdytą/ vykdomą sutartį.

16UAB „Kesko Senukai Lithuania“ 2018-10-23 CVP IS priemonėmis (pranešimas Nr. 6632941) tikslindamas duomenis apie kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams pateikė pristatytų prekių sąrašą, kuriame nurodyta informacija neatitinka informacijos, nurodytos prekių gavėjų pažymose, kadangi: 1)

17Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 1 nurodyta, kad UAB „Šiaulių vandenys“ įsigijo prekių už 44 494,30 Eur be PVM, tačiau 2018-10-08 UAB „Šiaulių vandenys“ atsiliepime nurodyta, kad „<..> UAB „Kesko Senukai Lithuania“ <„> prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 18-07-04/18402IT (sutarties bendra vertė - 484 000,00 Eur su PVM), galiojančią 2018.07.09-2019.07.09 laikotarpiu, vykdo tvarkingai Šiame atsiliepime nenurodyta, kokios prekės yra įsigyjamos pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 18-07-04/184021T bei nenurodyta vykdomos sutarties įvykdyta dalis pasiūlymų pateikimo dienai. 2)

18Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 2 nurodyta, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ laikotarpiu nuo 2017-04-05 iki 2018-04-05 įsigijo prekių už 19269,29 Eur be PVM, tačiau 2018-10-10 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime nurodyta, kad tiekėjas „ <..> prekių pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 17/1868T (sutarties bendra vertė 484 000 Eur su PVM) <„> vykdė tvarkingai <„>“. Be to, šiame atsiliepime nenurodyta, kokios prekės buvo įsigyjamos pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 17/1868T. 3)

19Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 3 nurodyta, kad AB „Utenos šilumos tinklai“ laikotarpiu nuo 2014-02-14 iki 2017-02-28 įsigijo prekių už 26 708,76 Eur be PVM, tačiau 2018-10-10 UAB „Utenos šilumos tinklai“ atsiliepime nurodyta, kad tiekėjas „ <..> prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 390PR/SE/14/0158T (sutarties bendra vertė 10 426,00 Eur su PVM) <„> vykdė tvarkingai <..>“. Be to, šiame atsiliepime nenurodyta, kokios prekės buvo įsigyjamos pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 390PR/SE/14/0158T. 4)

20Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 4 nurodyta, kad UAB „Tauragės vandenys“ laikotarpiu nuo 2015- 08-14 iki 2017-08-14 įsigijo prekių už 34 078,90 Eur be PVM, tačiau 2018-10-10 UAB „Tauragės vandenys“ atsiliepime Nr. 1-653 nurodyta, kad tiekėjas „ <..> prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 15/4562T (sutarties bendra vertė 14 134,00 Eur su PVM) <..> vykdė tvarkingai Be to, šiame atsiliepime nenurodyta, kokios prekės buvo įsigyjamos pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 15/4562T. 5)

21Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 5 nurodyta, kad mažmeninės prekybos klientams laikotarpiu nuo 2014-08-02 iki 2018-08-02 buvo parduota buitinių vandens skaitiklių už 204 088,01 Eur be PVM, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu buvo pateikęs pristatytų prekių sąrašą, kuriame buvo nurodyta, kad mažmeninės prekybos klientams laikotarpiu nuo 2015-08-08 iki 2018-08-02 buvo parduota buitinių vandens skaitiklių už 140 120,88 Eur be PVM. Pažymėtina, kad laikotarpis, per kurį tiekėjas pardavė buitinius vandens skaitiklius, skiriasi tik 6 dienomis, tačiau pardavimo apimtys skiriasi beveik 1,5 karto. Be to, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ nepateikė jokių dokumentų, įrodančių buitinių skaitiklių pardavimus mažmeninės prekybos klientams.

22Nustatyta, kad tiekėjas UAB „Kesko Senukai Uithuania“ tikslindamas duomenis apie kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams pateikė tik paaiškinimus raštu dėl aukščiau minėtų neatitikimų, pvz. kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ ir UAB „Tauragės vandenys“ buvo sudarę sutartį Nr. 15/4562T 12 mėn. laikotarpiui (12 mėn. laikotarpio sutarties vertė - 11 680,99 Eur be PVM) su galimybe 1 kartą pratęsti sutartį 12 mėn. laikotarpiui. UAB „Tauragės vandenys“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį nupirko skaitiklių už 34 078,90 Eur be PVM, tačiau jokių šią informaciją pagrindžiančių dokumentų Perkančiajam subjektui nepateikė.

23Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, konstatuota, kad Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu neprašydamas UAB „Kesko Senukai Lithuania“ dar kartą patikslinti pateiktos informacijos apie kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų 3.5.1. punkte nustatytam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, pažeidė įstatymo 58 straipsnio 5 dalies nuostatas, o neįsitikinęs UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasiūlymo atitikimu Pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir pripažinęs jį Pirkimo laimėtoju, pažeidė Įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas ir neužtikrino įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

24Administracinio nusižengimo protokole nurodyta kad E. A., būdama viešojo pirkimo komisijos nare bei balsuodama už sprendimus, kuriais buvo pažeistos aukščiau nurodytos teisės aktų nuostatos, ir neatlikdama pareigos laikytis imperatyvių Įstatymo nuostatų, padarė Vertinimo išvadoje nustatytus pažeidimus. Tokiu būdu E. A. padarė ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą.

25Teismo posėdžio metu E. A. parodė, kad kaltės nepripažįsta. Paaiškino, kad įsitikinti tuo ar sąlygos yra suprantamos tiekėjams, jie turi galimybę viešai paskelbdami techninės specifikacijos projektą. Šitame pirkime taip buvo padaryta. Buvo gauta daug pastabų, į kurias buvo atsižvelgta. Standarto reikalavimas visiems tiekėjams yra suprantamas. Buvo nurodyta pateikti tris prietaisus to paties modelio skirtingo ilgio. Šiuo atveju pirmą kartą spaudžiant prietaisas arba sustojo, arba suskilo, todėl pakartotinai spausti nebuvo prasmės. Kitas prietaisas nebuvo spaudžiamas, nes jo techninė konstrukcija yra ta pati, tik korpuso ilgis kitas. Prašė administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

26Administracinėn atsakomybėn traukiamos E. A. įgaliotas atstovas advokatas Osvaldas Martinkus paaiškino, kad jis atstovauja darbuotojams. Ši byla svarbi darbuotojams, nes jei jiems būtų paskirta piniginė bauda, jie bus praradę nepriekaištingą reputaciją ir metus negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Pažymėjo, kad darbuotojams surašytas protokolas, kurio jie neturėjo teisės apskųsti, nes vadovas taip nutarė. Atkreipė dėmesį, kad vertinimo išvada yra rekomendacinio pobūdžio ir žala nebuvo padaryta. Nurodė, kad E. A. nesutinka iš esmės dėl pažeidimo. Pažeidimo esmė: 1) viešojo pirkimo sąlygos neaiškios, 2) UAB „Kesko Senukai Lithuania“ neatitiko kvalifikacinio reikalavimo. Ar UAB „Kesko Senukai Lithuania“ turi patirtį per trejus metus nemažiau kaip pusės pirkimo vertės. Pirkimai buvo dviejų dalių: šalto vandens skaitikliai, karšto vandens skaitikliai. Viešųjų pirkimo rekomendavo sumažinti kartelę dalyviui. Dėl kvalifikacinio reikalavimo aplamai skaitikliams, t. y. įvykdęs ar vykdantis vieną ar daugiau vandens apskaitos prietaisų teikimo sutartį. Protokole suformuluota, kad AB „Klaipėdos vanduo“ turėjo dar kartą įsitikinti, ar sutartus įvykdyta ir kuriai daliai neįvykdyta. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ sutartys su kitomis įmonėmis jau buvo pasibaigusios, išskyrus su AB „Šiaulių vandenys“. Tai užtenka įrodyti, kokiai sumai įsigyta prietaisų, o AB „Šiaulių vandenims“, kuriai sumai yra įvykdyta sutartis. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, šie duomenys turėjo būti nurodyti viename dokumente, nors Įstatymas to nereikalauja. Priešingai, Įstatymo 58 straipsnio 3 dalies 2 punktas nurodo nereikalauti įrodinėjimo priemonių ir kitų dokumentų, kurie dubliuotų informaciją. Komisijai buvo aišku, kokią patirtį turi UAB „Kesko Senukai Lithuania“ iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“ informacijos, iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pirkėjų informacijos, iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pateikė pristatytų prekių sąrašą. Viešųjų pirkimų komisijai paprašė pažymų iš pirkėjų. Iš pažymų iš pirkėjų matyti, kad AB „Kauno vandenys“ nurodo, kad iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pirko prekes ir paslaugas, kurių kokybe yra patenkinti. Iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prekių sąrašo matyti, kokios prekės buvo parduotos AB „Kauno vandenys“. Iš šių duomenų AB „Klaipėdos vandenys“ žinojo, kokią patirtį turi UAB „Kesko Senukai Lithuania“. Analogiškai su kitais pirkėjais. Todėl šis kaltinimas yra nepagrįstas. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ savo pažymoje nurodė, kad kitų įrodymų negali pateikti, kitos prekės buvo parduotos mažmenine prekyba. Matyti, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ viršijo nustatytą ribą. Dėl neaiškiai parinktų pirkimo dokumentų nurodė, kad su tuo nesutinka. Kalbama apie vykdomo pirkimo techninės specifikacijos. Kad bandymas buvo nekokybiškas ir neprofesionalus. Esmė, kad vykdant viešąjį pirkimą nebuvo žinoma, kokius skaitiklius pateiks pardavėjas. Spaudimo esmė yra patikrinimas, kad nesąžiningas vartotojas galėtų jį lengvai sugadinti. Paprastai spaudžiama toje vietoje, kurioje yra mechaniškai besisukanti dalis, kad skaitiklis nesisuktų. Be to, bandoma skaitiklį išardyti, o plomba lieka nepažeista. Taigi tinka tas skaitiklis, kurį ardant plomba nutrūksta. Todėl su išvada nesutinka. Be to, pagal ANK 184 straipsnio 1 dalį administracinė atsakomybė kyla, jei komisijos nariai balsavo už neteisėtą sprendimą. Šiuo atveju neteisėto sprendimo nebuvo. Protokole inkriminuojama, kad E. A. „parengė“ pirkimo dokumentus. Viešųjų pirkimų tvarkos apraše 3.1 punkte pasakyta, kad techninę specifikaciją rengia padalinio vadovas, suderina su departamento vadovu, 5.6 punktas nurodo, kad viešųjų pirkimų darbuotojas parengia pirkimų dokumentus, 5.7 punktas – viešųjų pirkimų darbuotojas rengia galutinius dokumentus., 5.8 punktas – galutinai pirkimo dokumentai nagrinėjami ir svarstomi komisijos posėdyje, komisijai pritarus, dokumentai teikiami tvirti direktoriui. Pirkimo dokumentai pereina stadijas, kurios yra aiškiai apibrėžtos: rengimas, komisija – pritaria ir teikia direktoriui, tvirtina direktorius. E. A. inkriminuojama, kad ji parengė pirkimo dokumentus, nors ji jų nerengė, nes tai nėra jos pareigos. Pagal ANK 184 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla už neteisėto sprendimo priėmimą. Bet šiuo atveju visi trys balsavimai nėra pripažinti neteisėtais. Taigi buvo trys balsavimai, kurie visi yra teisėti. Prašo administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

27Teismo posėdžio metu liudytojas Z. Č. parodė, kad dirba AB „K. v.” apskaitos prietaisų skyriaus viršininko pareigose. Iš praktikos žino, kad gyventojai yra nesąžiningi ir bando pavogti vandenį, todėl savo pirkimą norėjo apsisaugoti, teikdami skaitiklius, kuriuos būtų sudėtingiau paveikti, todėl ir atliko eksperimentą dėl spaudimo. Vadovaudamiesi nesąžiningo vartojo logika, pasirinktinai žiūrėjo, kurioje vietoje būtų lengviausiai užspausti. Atsižvelgdami į kiekvieno skaitiklio konstrukciją, spaudė jį skirtingose vietose. Dėl išardymo taip pat atliko bandymus. Skaitiklio ilgis yra kojelių ilgis. Sąlyga, kad skaitikliai būtų trijų ilgių buvo keliama, kad įsitikinti, ar tiekėjas turi skirtingų ilgių skaitiklius. Bandė tik vieno ilgio skaitiklį, nes pačių skaitiklių konstrukcija yra vienoda. Skaitiklis tvirtinasi veržlėmis, todėl vamzdžio, ant kurio pritvirtintas skaitiklis, pasukti negalima, tačiau patį skaitiklį ant vamzdžio pasukti galima.

28Iš AB „K. v.” 2018-06-08 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 1 matyti, kad minėto posėdžio metu buvo sprendžiamas klausimas dėl techninės specifikacijos projekto paskelbimo CVP IS. Komisijos nariai nutarė CVP IS sistemoje 5-ioms darbo dienoms paskelbti tarptautinio pirkimo „Vandens apskaitos prietaisai“, vykdomo atviro konkurso būdu, techninės specifikacijos projektą (1 t., b. l. 28-29).

29Iš AB „K. v.” 2018-06-22 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 2 matyti, kad minėto posėdžio metu buvo sprendžiamas klausimas dėl pastabų ir pasiūlymų techninės specifikacijos projektui. Matyti, kad CPV IS priemonėmis buvo gauti tiekėjų privačios įmonės „Santechnikas Resursi“, UAB „Taiklu“ klausimai, pastabos ir pasiūlymai techninės specifikacijos projektui. Pateiktos pastabos su Vandens apskaitos prietaisų bandymu nesusijusios. Komisijos narių sprendimu CVP IS priemonėmis prie techninės specifikacijos prisijungusiems tiekėjams pateikti atsakymai į pateiktus klausimus (1 t., b. l. 30-33).

30Iš AB „K. v.” 2018-06-28 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 3 matyti, kad komisijos nariu sprendimu techninės specifikacijos projektas CVP IS sistemoje iš naujo skelbtas nebuvo. Vadovaujantis AB „K. v.“ viešųjų pirkimų tvarkos aprašo 5.8-5.9 punktais, AB „ K. v.“ viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentu, nutarta pritarti 2-jų pirkimo dalių tarptautinio pirkimo „ Vandens apskaitos prietaisai“, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, pirkimo dokumentams ir teikti generaliniam direktoriui tvirtinti (1 t., b. l. 34-35).

31Iš AB „K. v.” parengtos techninės specifikacijos matyti, kad bandymus atliks komisijos nariai ir/ar vadovo įgalioti asmenys, ekspertai. Bandymo metu apskaitos prietaisas pasirinktinai 5 vietose bus gniuždomas naudojant išorines sąvaržas iki vandens apskaitos prietaiso sustabdymo (1 t., b. l. 36-77).

32Iš 2018-08-20 AB „K. v.” pirkimo „Vandens apskaitos prietaisai“ bandymo protokolo Nr. 1 matyti, kad atliktas bandymas vandens prietaisų, pateiktų UAB „Axioma Metering“, SIA „HES1“, SIA „Santechnikas Resursi“, UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Taiklu“, UAB „Vilimeksas“, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“. Bandymus atliko ekspertas Z. Č., dalyvaujant komisijos nariams: A. J., J. S., E. A., V. L. (1 t., b. l. 97-100).

33Iš AB „K. v.” 2018-08-23 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 12 matyti, kad komisijos nariai pripažino, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai tenkina Techninės specifikacijos 5 punkto reikalavimus (1 t., b. l. 101-106).

34Iš 2018-11-02 AB „K. v.” „Vandens apskaitos prietaisai“ (pirkimo Nr. 38899) viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 27 matyti, kad E. A. balsavo už tai, kad laimėjusiu pasiūlymu pripažinti ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus I pirkimo daliai „ Šalto vandens apskaitos prietaisai“ ir II pirkimo daliai „ Karšto vandens apskaitos prietaisai“ pateikusio dalyvio UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasiūlymus (1 t., b. l. 160-161).

35Teismas konstatuoja:

36ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimą. Tam, kad asmeniui būtų taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 184 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą administracinį nusižengimą, turi būti nustatyta: 1) VPĮ nuostatų pažeidimas; 2) kad VPĮ nuostatų pažeidimą padarė ANK 184 straipsnio 1 dalyje nurodytas subjektas. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta norma turi blanketinės normos požymių. t. y. siekiant patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn už šį nusižengimą privalu nustatyti konkretų VPĮ ar jį įgyvendinančių teisės akto pažeidimą. Nagrinėjamu atveju, analizuojamas administracinėn atsakomybėn traukiamai E. A. inkriminuotas administracinis nusižengimas susijęs būtent su Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nuostatų pažeidimus.

37Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą. Taigi, jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau, nustatydama perkamas prekes apibūdinančius kriterijus, ji įstatymu yra įpareigojama užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 straipsnio 3 dalis), taip pat nepažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų - lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo (1 dalis); perkančioji organizacija turi siekti, kad prekėms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai (2 dalis); planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams (3 dalis).

38Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Įstatymo 48 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasis šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkantysis subjektas – nupirkti tai, ko reikia. Perkantysis subjektas užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų (29 straipsnio 1 dalis). Įstatymo 58 straipsnio 45 dalyje numatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

39Nustatyta, kad 2018-07-03 AB „Klaipėdos vanduo” Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje paskelbė vandens apskaitos prietaisų pirkimą, kuriuo siekė įsigyti šalto vandens ir karšto vandens apskaitos prietaisus. Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą.

40Administracinėn atsakomybėn traukiama E. A. kaltinama tuo, kad būdama AB „K. v.” viešųjų pirkimų komisijos nare, pritarė netiksliai ir neaiškiai parengtiems pirkimo dokumentus, vertinant tai, ar tiekėjų vandens apskaitos prietaisai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, bandymai atlikti nenuosekliai, skirtingų tiekėjų vandens apskaitos prietaisai buvo tikrinami nevienodai, taip pažeidžiant skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

41E. A. kaltės nepripažįsta, paaiškino, kad Techninė specifikacija buvo parengta iki pirkimo paskelbimo, kad su ja galėtų susipažinti ir pareikšti pastabas visi potencialūs tiekėjai. Buvo gauta daug pastabų, į kurias buvo atsižvelgta. Standarto reikalavimas visiems tiekėjams yra suprantamas. Buvo nurodyta pateikti tris prietaisus to paties modelio skirtingo ilgio. Šiuo atveju pirmą kartą spaudžiant prietaisas arba sustojo, arba suskilo, todėl pakartotinai spausti nebuvo prasmės. Kitas prietaisas nebuvo spaudžiamas, nes jo techninė konstrukcija yra ta pati, tik korpuso ilgis kitas. Liudytoju apklaustas Z. Č., parodė, kad iš praktikos žino, kad gyventojai yra nesąžiningi ir bando pavogti vandenį, todėl šiuo pirkimu norėjo apsisaugoti, teikdami skaitiklius, kuriuos būtų sudėtingiau paveikti ir atliko eksperimentą dėl spaudimo. Vadovaudamiesi nesąžiningo vartojo logika, pasirinktinai žiūrėjo, kurioje vietoje būtų lengviausiai užspausto. Atsižvelgdami į kiekvieną skaitiklį, spaudė jį skirtingose vietose. Dėl išardymo taip pat atliko bandymus. Skaitiklio ilgis yra kojelių ilgis. Sąlyga, kad skaitikliai būtų trijų ilgių buvo keliama, kad įsitikinti, ar tiekėjas turi skirtingų ilgių skaitiklius. Bandė tik vieno ilgio skaitiklį, nes pačių skaitiklių konstrukcija yra vienoda. Skaitiklis tvirtinasi veržlėmis, todėl vamzdžio, ant kurio pritvirtintas skaitiklis, pasukti negalima, tačiau patį skaitiklį ant vamzdžio pasukti galima.

42Kaip minėta anksčiau, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje apibūdinamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama draudimo dirbtinai riboti konkurenciją. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (LAT Senato 2009-06-23 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, paskelbta LAT 2009-07-29 biuletenyje „Teismų praktika“ Nr. 31; LAT 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2047/2012). Pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų (LAT 2011-12-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Pagal teismų praktiką, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

43Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu yra įtvirtinta pareiga pirkimo dokumentus parengti aiškius ir tikslius, t. y. juose nurodyti visą potencialiems tiekėjams būtiną žinoti informaciją apie konkretaus pirkimo objektą, tam, kad jie galėtų įvertinti savo galimybes ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo konkrečiame pirkime.

44Teismo nuomone, administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos teiginys, kad pirkimo dokumentai nebuvo tikslūs ir neaiškūs, o visų tiekėjų pasiūlyti vandens apskaitos prietaisai buvo bandomi nevienodai, taip pažeidžiant skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, yra nepagrįstas.

45E. A., liudytojo Z. Č. paaiškinimas patvirtina, kad gaminiai (vandens apskaitos prietaisai) yra perkami ilgą laiką. Prekės, kurios buvo įvardintos techninėje specifikacijoje, skiriasi savo specifikacija, todėl sąlygose buvo numatyta atlikti bandymus su šiais gaminiais, pasirinktinai 5 vietose juos spaudžiant naudojant išorines sąvaržas iki prietaiso sustabdymo. Įvertinus pateiktų bandymui prietaisų ypatumus, prietaisas buvo spaudžiamas toje vietoje, kuri, eksperto nuomone, yra labiausiai pažeidžiama. Išbandyti buvo lygiaverčiai gaminiai. Jau atliekant pirmąjį bandymą, prietaiso korpusas skilo, todėl nebuvo būtinybės tęsti bandymus. Tai matyti ir teismui pateiktame bandymų vaizdo įraše. Taigi, nagrinėjamu atveju E. A. pateikė pagrįstus paaiškinimus, kodėl vandens apskaitos prietaisai buvo bandomi tokiu būdu. Be to, Techninę specifikaciją parengė ir bandymus atliko AB „K. v.” ekspertas, apskaitos prietaisų skyriaus vadovas, galintis geriausiai įvertinti, kokius bandymus tikslinga atlikti. Pažymėtina ir tai, kad tiekėjai per nustatytą terminą pastabų nepareiškė, nei vienam iš jų nekilo abejonių dėl techninėje specifikacijoje pirkimo objekto savybėms ar jų bandymams keliamų reikalavimų.

46Apibendrinant darytina išvada, kad pirkimo dokumentai (Techninė specifikacija) parengti nepažeidžiant jokių teisės aktų, vandens apskaitos prietaisų bandymai atlikti kompetentingo eksperto, kas lėmė komisijos narių sprendimą pripažinti, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasiūlyti vandens apskaitos prietaisai tenkina Techninės specifikacijos reikalavimus.

47Be to, administracinėn atsakomybėn traukiama E. A. kaltinama tuo, kad perkantysis subjektas, tai yra AB „K. v.”, vertindamas potencialaus laimėtojo UAB „Kesko Senukai Lithuania“ dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, neįsitikino pateiktų dokumentų tikslumu, neprašė dar kartą patikslinti pateiktos informacijos apie kvalifikacijos atitiktį, o E. A., balsuodama už UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pripažinimą laimėtoju, pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo ir šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas ir neužtikrino Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

48Pagal minėto įstatymo nuostatas perkantysis subjektas privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Jeigu tiekėjo pateiktų duomenų nepakanka nuspręsti dėl tiekėjo deklaruotos kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kai šie duomenys nėra pakankami ir aiškūs, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį per protingą terminą papildyti arba paaiškinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją.

49AB „K. v.” pirkimo sąlygų 3.5.1. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas „Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir (ar) vykdantis bent vieną ar daugiau vandens apskaitos prietaisų tiekimo sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo vertės atitinkamai pirkimo daliai be PVM <„>“ turi pateikti dokumentą, kuriame būtų nurodytas pagrindinių per pastaruosius 3 metus patiektų/pristatytų prekių sąrašas (jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, tuomet jis turi nurodyti vykdomos sutarties įvykdytą dalį pasiūlymų pateikimo dienai) bei pateikti prekių gavėjo pažymą apie tinkamai įvykdytą/ vykdomą sutartį (1 t., b. l. 40).

50Nagrinėjamos bylos duomenimis AB „K. v.” vieną kartą prašė patikslinti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ kvalifikaciją (1 t., b. l. 154-156). UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pateikė įvykdytų sutarčių sąrašą, nurodė sutarčių kainas, įteikė parduotų prekių sąrašą.

51Teismo nuomone, AB „K. v.”, vertindamas UAB „Kesko Senukai Lithuania“ kvalifikaciją, turėjo visus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, todėl UAB „Kesko Senukai Lithuania“ pasiūlymas buvo priimtas, Pirkimų sąlygų reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai pažeisti nebuvo.

52ANK 5 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Suformuotoje administracinių bylų praktikoje teismai ne kartą yra pažymėję, jog asmuo administracinėn atsakomybėn traukiamas tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo sudėtis, t. y. nustatyti visi keturi nusižengimo sudėties elementai (nusižengimo objektas, nusižengimo objektyvioji pusė, nusižengimo subjektas ir nusižengimo subjektyvioji pusė). Jeigu bent vieno pažeidimo sudėtį sudarančio elemento nėra, nėra ir nusižengimo sudėties kaip visumos. Taigi tokiu atveju nėra faktinio atsakomybės pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-3-2013, 2AT-3-976/2015, 2AT-10-895/2015, 2AT-35-648/2015).

53Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiama E. A. negavo jokios asmeninės naudos, ji neprotegavo nei vieno tiekėjo, o dirbdama savo darbą buvo įsitikinusi savo veiksmų teisėtumu, sąžiningumu ir atitikimu teisės aktų reikalavimams, kas rodo, jog jos veiksmuose nebuvo esminio nusikalstamos veikos požymio – tiesioginės tyčios, bei nesudaro pagrindo teismui tokią jos pozicija įvertinti kritiškai ir (ar) traktuoti, kaip bandymą išvengti administracinės atsakomybės.

54ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administracinio nusižengimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Iš šio straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma, todėl, įvertinus byloje esančius įrodymus, E. A. ir jos įgalioto atstovo advokato Osvaldo Martinkaus bei liudytojo Z. Č. paaiškinimus, konstatuojama, kad byloje nesurinkta neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad E. A., būdama perkančiosios organizacijos AB „K. v.” viešojo pirkimo komisijos nare, balsavo už sprendimus, pažeidžiančius imperatyvias Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nuostatas.

55Nepašalinus abejonių dėl asmens kaltės, tokias abejones teismas vertina traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai ir konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyti būtinieji ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo požymiai, todėl administracinio nusižengimo bylos teisena E. A. atžvilgiu nutrauktina (ANK 635 str. 1 d. 2 p).

56Skaitmeninė laikmena su vaizdo ir garso įrašu nutarimui įsiteisėjus paliktina saugoti byloje.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 636 straipsniu, 637 straipsniu, 644 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

58administracinio nusižengimo bylos teiseną, pradėtą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio 1 dalį, E. A. atžvilgiu nutraukti, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių.

59Skaitmeninę laikmeną su vaizdo ir garso įrašu nutarimui įsiteisėjus palikti saugoti byloje.

60Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. E. A. 2019 m. kovo 26 d. buvo surašytas administracinio nusižengimo... 5. Atsižvelgiant į tai, kad E. A., būdama komisijos nare turėjo pareigą... 6. Administracinio nusižengimo tyrimo metu nustatyta, kad:... 7. l) Perkantysis subjektas, siekdamas išsiaiškinti, ar tiekėjų pasiūlymai... 8. Bandymo metu, siekiant išsiaiškinti vandens apskaitos prietaisų atitiktį... 9. Pažymėtina, kad tiekėjai Perkančiajam subjektui pateikė tris šalto... 10. Konstatuota, kad Perkantysis subjektas bandymus atliko nenuosekliai, skirtingų... 11. Techninės specifikacijos 5 punkte nurodyta, kad „<„> Bandymo metu... 12. Taip pat nustatyta, kad Perkantysis subjektas siekdamas išsiaiškinti vandens... 13. Taip pat, nustatyta, kad ekspertas Z. Č. bandydamas išmontuoti tiekėjo ŠIA... 14. Konstatuota, kad Perkantysis subjektas bandymus atliko nenuosekliai, tiekėjų... 15. 2) Perkantysis subjektas vertindamas UAB „Kesko Senukai Lithuania“... 16. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ 2018-10-23 CVP IS priemonėmis (pranešimas... 17. Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 1 nurodyta, kad... 18. Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 2 nurodyta, kad AB... 19. Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 3 nurodyta, kad AB... 20. Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 4 nurodyta, kad... 21. Tiekėjo pateikto pristatytų prekių sąrašo eilutėje Nr. 5 nurodyta, kad... 22. Nustatyta, kad tiekėjas UAB „Kesko Senukai Uithuania“ tikslindamas... 23. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, konstatuota, kad Perkantysis... 24. Administracinio nusižengimo protokole nurodyta kad E. A., būdama viešojo... 25. Teismo posėdžio metu E. A. parodė, kad kaltės nepripažįsta. Paaiškino,... 26. Administracinėn atsakomybėn traukiamos E. A. įgaliotas atstovas advokatas... 27. Teismo posėdžio metu liudytojas Z. Č. parodė, kad dirba AB „K. v.”... 28. Iš AB „K. v.” 2018-06-08 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo... 29. Iš AB „K. v.” 2018-06-22 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo... 30. Iš AB „K. v.” 2018-06-28 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo... 31. Iš AB „K. v.” parengtos techninės specifikacijos matyti, kad bandymus... 32. Iš 2018-08-20 AB „K. v.” pirkimo „Vandens apskaitos prietaisai“... 33. Iš AB „K. v.” 2018-08-23 „Vandens apskaitos prietaisai“ viešojo... 34. Iš 2018-11-02 AB „K. v.” „Vandens apskaitos prietaisai“ (pirkimo Nr.... 35. Teismas konstatuoja:... 36. ANK 184 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos... 37. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančiajai... 38. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 39. Nustatyta, kad 2018-07-03 AB „Klaipėdos vanduo” Centrinėje viešųjų... 40. Administracinėn atsakomybėn traukiama E. A. kaltinama tuo, kad būdama AB... 41. E. A. kaltės nepripažįsta, paaiškino, kad Techninė specifikacija buvo... 42. Kaip minėta anksčiau, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje... 43. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu yra įtvirtinta... 44. Teismo nuomone, administracinio nusižengimo protokolą surašiusios... 45. E. A., liudytojo Z. Č. paaiškinimas patvirtina, kad gaminiai (vandens... 46. Apibendrinant darytina išvada, kad pirkimo dokumentai (Techninė... 47. Be to, administracinėn atsakomybėn traukiama E. A. kaltinama tuo, kad... 48. Pagal minėto įstatymo nuostatas perkantysis subjektas privalo išsiaiškinti,... 49. AB „K. v.” pirkimo sąlygų 3.5.1. punkte nustatytas minimalus... 50. Nagrinėjamos bylos duomenimis AB „K. v.” vieną kartą prašė patikslinti... 51. Teismo nuomone, AB „K. v.”, vertindamas UAB „Kesko Senukai Lithuania“... 52. ANK 5 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis nusižengimas yra šiame... 53. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiama... 54. ANK 569 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administracinio nusižengimo byloje... 55. Nepašalinus abejonių dėl asmens kaltės, tokias abejones teismas vertina... 56. Skaitmeninė laikmena su vaizdo ir garso įrašu nutarimui įsiteisėjus... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 58. administracinio nusižengimo bylos teiseną, pradėtą pagal Lietuvos... 59. Skaitmeninę laikmeną su vaizdo ir garso įrašu nutarimui įsiteisėjus... 60. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...