Byla 2-811/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ 2011m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Būrai“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarčių dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Rex“ 2011m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pakeitimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Domus Rex“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“. Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Domus Rex“ kreditorius Swedbank AB ieškinio pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu ir jį pakeisti išdėstant taip:

61. Pripažinti neteisėtais UAB „Domus Rex“ administratoriaus veiksmus paskirstant lėšas už parduotą įkeistą žemiau išvardintą turtą:

71.1. 0,1278 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), su priklausiniu - dvibučiu gyvenamuoju namu, unikalus Nr.: ( - );

81.2. žemės sklypą, 0,1352 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), su priklausiniu - gyvenamuoju namu, unikalus Nr.: ( - ).

92. Įpareigoti UAB „Domus Rex“ administratorių hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB pervesti 643677,94 Lt, kurie apskaičiuoti iš parduoto įkeisto turto vertės atskaičius parduoto turto kainai (1100000 Lt) proporcingą administravimo išlaidų dalį (175847,01 Lt) bei jau pervestą 280475,05 Lt sumą.“

10BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimas 2 darbotvarkės klausimu priėmė tokį nutarimą:

11„2. Įpareigoti administratorių LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti tiek 2010 m. kovo 16 d. pirmajame BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tiek ir 2011 m. balandžio 15 d. BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.“

12Bankrutavusios UAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimas 2 darbotvarkės klausimu priėmė tokį nutarimą: nepritarti „Swedbank“, AB skundui dėl bankroto administratoriaus veiksmų ir konstatuoti, kad BUAB „Domus Rex“ administratoriaus UAB „Būrai“ veiksmai kreipiantis į Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialą su prašymu pakeisti nekilnojamųjų daiktų - dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą bei veiksmai paskirstant kreditoriui „Swedbank“, AB pinigines lėšas, gautas iš parduoto BUAB „Domus Rex“ nekilnojamojo turto, yra teisėti.

13Kreditorius nurodė, kad BUAB „Domus Rex“ tiek 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu, tiek 2011 m. rugpjūčio 22 d. priimti pažeidžiant teisės normas bei „Swedbank“, AB, kaip hipotekos kreditoriaus, teises ir teisėtus interesus. Ieškovas nurodė, kad „Swedbank“, AB ir UAB „Domus Rex“ 2006 m. sausio 9 d. pasirašė Kredito sutartį Nr. 05-090830-IN, kurios naujausia redakcija buvo išdėstyta 2009 m. kovo 20 d. susitarimu Nr. 05-090830-IN-5 dėl 2006 01 09 kredito sutarties Nr. 05-090830-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo (toliau – Kredito sutartis), remiantis kuria UAB „Domus Rex“ buvo suteiktas kreditas (b.l.11-17). UAB „Domus Rex“ įsipareigojimų „Swedbank“, AB tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas visų žemės sklypuose, unikalus Nr.: duomenys neskelbtini ir unikalus Nr.: duomenys neskelbtini, statomų (pastatytų) statinių su visais priklausiniais, įkeitimu (Kredito sutarties Specialios dalies dalyje „Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimas (papildomai prie bendrojoje dalyje numatytų užtikrinimo priemonių)“ 5 ir 6 punktai). Hipotekos lakštu Nr. 01120060001019 „Swedbank“, AB įkeistas žemės sklypas (unikalus Nr.) turi priklausinį – dvibutį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), kuris buvo suformuotas 2009 m. birželio 5 d. nugriovus hipotekos lakštu, identifikacinis kodas 01120060001019, „Swedbank“, AB įkeistą gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį BUAB „Domus Rex“. Analogiškai, hipotekos lakštu Nr. 01120060001019 „Swedbank“, AB įkeistas žemės sklypas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) turi priklausinį – gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), kuris buvo suformuotas 2009 m. birželio 5 d. nugriovus hipotekos lakštu, identifikacinis kodas 01120060001019, „Swedbank“, AB įkeistą gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį BUAB „Domus Rex“. Kreditorius ir skolininkas susitarė, kad visi įkeistuose žemės sklypuose statomi statiniai yra tų žemės sklypų priklausiniai yra laikomi įkeistais. „Swedbank“, AB turimais duomenimis, 2011-04-08 be varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. REX. 1 pirkėjui UAB „RE Investment“ už 1100000 Lt buvo parduotas UAB „Domus Rex“ priklausantis ir „Swedbank“, AB įkeistas žemiau išvardintas turtas (toliau kartu vadinamas – Turtas): 0,1278 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), su priklausiniu - dvibučiu gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypas, 0,1352 ha, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), su priklausiniu - gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ). BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimas 2011 04 15 nutarimu (protokolo Nr. 9) nutarė (b.l.19-20): atskaičius parduoto BUAB „Domus Rex“ nekilnojamojo turto, įkeisto kreditoriui „Swedbank“, AB kainai proporcingą administravimo išlaidų dalį, pagal pirmajame 2010-03-16 BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime patvirtintą BUAB „Domus Rex“ administravimo išlaidų sąmatą bei administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, pinigines lėšas, gautas už parduotą įkeistą turtą pervesti įkaito turėtojui „Swedbank“, AB jo teismo patvirtintam finansiniam reikalavimui BUAB „Domus Rex“ tenkinti. BUAB „Domus Rex“ administratorius hipotekos kreditoriui pervedė tik 280475,05 Lt sumą.

14Ieškovas nurodė, kad panaikinus hipoteką nugriautiems statiniams, naujai pastatyti priklausiniai (dvibutis gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) nebuvo spėti įkeisti hipotekos lakštu, dėl atsakovui pateikto ieškinio kelti bankroto bylą, tačiau šie priklausiniai pagal CK 4.171 str. laikytini įkeisto daikto priklausiniais, kuriems taip pat taikomas įkeitimas, todėl į tokius žemės sklype esančius statinius turi būti nukreipiamas skolos išieškojimas. Šiuo atveju kreditoriui turėjo būti pervestos lėšos ne tik už parduotus įkeistus žemės sklypus, bet taip pat ir už juose esančių priklausinių pardavimą gautos lėšos. Kredito sutartyje tikroji šalių valia buvo įkeisti net tik žemės sklypus, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), bet ir visus šiuose sklypuose statomus (pastatytus) statinius su visais priklausiniais.

15Atsakovas BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius su ieškiniais nesutiko, nurodydamas, kad pagal ĮBĮ 33 str. 5 d. įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekas kreditoriui. Nurodytoje teisės normoje įtvirtinta, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atėmus administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Pagal ĮBĮ 34 straipsnį įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą.

16Atsakovas pažymėjo ir tai, kad VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011-08-24 posėdyje išnagrinėjo „Swedbank“, AB prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir skundą dėl VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2011-04-21 sprendimo, kuriuo filialas pakeitė nekilnojamųjų daiktų (t.y., „Swedbank“, AB ieškinyje minimų pastatų) statusus nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nutarė palikti galioti teritorinio registratoriaus sprendimą. Konstatavo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. 1 dalyje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatyme nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Kai įstatyme nenustatyta kitaip, būtent daikto savininkas sprendžia, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui. Sprendžiant dėl daikto likimo, teisiškai reikšmingas ir sukuriantis teisinius padarinius yra daikto savininko apsisprendimas, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui. Buvęs nekilnojamųjų daiktų savininkas BUAB „Domus Rex“ apsisprendė, kad minėti pastatai nėra žemės sklypo priklausiniai, jie yra savarankiški, atskiri pagrindiniai nekilnojamieji objektai. Daikto savininko valia buvo pakankamas pagrindas pakeisti registro duomenis. Minėti statiniai savininko valia įgijo pagrindinio daikto teisinę padėtį, kuri užfiksuota Nekilnojamojo turto registre ir šie duomenys atitinka pateiktus dokumentus.

17Atsižvelgiant į tai , kad gyvenamieji namai dar iki jų statuso Nekilnojamojo turto registre pakeitimo teisiškai nebuvo žemės sklypų priklausiniai darytina išvada, kad BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus, kaip nekilnojamųjų daiktų (gyvenamųjų namų) savininko atstovo veiksmai perregistruojant gyvenamųjų namų statusą iš priklausinių į atskirus, savarankiškus pagrindinius daiktus yra sąlygoti susiklosčiusios teisinės situacijos, nepažeidžia nei teisės aktų reikalavimų, nei kreditoriaus „Swedbank“, AB interesų: dar iki pastatų statuso perregistravimo, pastatų įkeitimo metu, taip pat po to, kai pastatų atžvilgiu kreditoriaus „Swedbank“ sutikimu ir iniciatyva jų atžvilgiu buvo panaikinta hipoteka, nepaisant to, kad Nekilnojamojo turto registre pastatai dar buvo įregistruoti kaip žemės sklypų priklausiniai, pastatai buvo laikomi ne žemės sklypų priklausiniais, o savarankiškais, pagrindiniais nekilnojamaisiais daiktais. Dėl šių priežasčių pastatų statuso perregistravimas buvo būtinas siekiant suvienodinti jų statuso traktavimą.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimis: 1. panaikino BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2011 m. birželio 13 d. nutarimą 2 darbotvarkės klausimu ir įpareigojo BUAB „Domus Rex“ administratorių už parduotą įkeistą Turtą hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB pervesti 643677,94 Lt; 2. panaikino BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą 2 darbotvarkės klausimu ir pripažino BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ veiksmus kreipiantis į Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu pakeisti nekilnojamųjų daiktų – dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą, bei veiksmus paskirstant kreditoriui AB „Swedbank“ pinigines lėšas, gautas iš parduoto hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“, BUAB „Domus Rex“ įkeisto nekilnojamojo turto: kitos paskirties žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) ir jame esančio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), kitos paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) bei jame esančio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), neteisėtais.

20Teismas nustatė, kad „Swedbank“, AB su UAB „Domus Rex“ 2006 m. sausio 9 d. Kredito sutarties Nr. 05-090830-IN, kurios naujausia redakcija buvo išdėstyta 2009 m. kovo 20 d. susitarimu Nr. 05-090830-IN-5 dėl 2006 01 09 kredito sutarties Nr. 05-090830-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo, Kredito sutarties tikslas (paskirtis) buvo finansuoti žemės sklypų įsigijimą bei juose statomų statinių statybos darbus, Kredito gavėjas UAB „Domus Rex“ įsipareigojo užtikrinti, kad ne vėliau, kaip iki 2009 m. balandžio 15d. Nekilnojamojo turto registre bus įregistruotos Kredito gavėjo nuosavybės teisės į visus Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo žemės sklypuose statomus (pastatytus) statinius (pastatus ir kitus nekilnojamojo turto objektus). Bankas įsipareigojo, kad atsisakys gyvenamųjų namų hipotekos, kai kredito gavėjas pateiks Bankui tinkamas užtikrinimo priemones, bei sumokės visus mokesčius, susijusius su hipotekos atsisakymu. Hipotekos lakštu, identifikavimo kodas Nr. 01120060001019, „Swedbank“, AB buvo įkeistas žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), pastatas (unikalus Nr.: ( - )), esantis ( - ), pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), ir žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) (b.l.22-24). 2009 m. balandžio 16 d. kreditorius atsisakė pastato (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini), esančio ( - ), ir pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), hipotekos, nes vykdant statybos darbus nurodyti pastatai buvo nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji. Nekilnojamojo turto registre, toje pačioje vietoje esant registruotiems nugriautiems pastatams, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), jų neišregistravus, negalima buvo registruoti toje pačioje vietoje dviejų skirtingų objektų, todėl tik panaikinus visus nugriautiems pastatams taikytus suvaržymus, išregistravus juos, jų vietoje buvo galima įregistruoti naujai pastatytus statinius (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str., LR Vyriausybės 2002 07 12 nutarimo Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ 27 p.). Šiuo atveju kreditorius turėjo atsisakyti nugriautų statinių hipotekos tam, kad Nekilnojamojo turto registre būtų įregistruoti naujai pastatyti pastatai, kurių statybai ir buvo suteiktas kreditas, taip vienas iš priklausinių - dvibutis gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) buvo suformuotas nugriovus „Swedbank“, AB įkeistą gyvenamąjį namą (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini), esantį ( - ), o kitas priklausinys – gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) buvo suformuotas nugriovus „Swedbank“, AB įkeistą gyvenamąjį namą (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini). Kaip matyti iš Teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės 2009-05-06 Vilniaus apygardos teismui įteiktas ieškinys dėl UAB „Domus Rex“ bankroto bylos iškėlimo, Vilniaus apygardos teismo 2009-05-21d. nutartimi UAB „Domus Rex“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės- įmonės turto areštas. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, kad „Swedbank“, AB įkeistuose žemės sklypuose (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - )) pastatytų priklausinių (unikalus Nr. ( - )ir unikalus Nr. ( - )) įkeitimo atsisakė kitu tikslu, nes taip kaip šalys buvo susitarusios Kredito sutartimi, Bankui buvo pateikti jam priimtini kiti prievolės įvykdymą užtikrinantys dokumentai. Tokių įrodymų byloje nėra. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašo naujai pastatyti pastatai buvo įregistruoti įkeistų žemės sklypų priklausiniais. CK 4.171 str. 2 d. nustatyta, kad kai įkeičiamas pagrindinis daiktas, laikoma, jog įkeičiami ir esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti priklausiniai. Ši įstatymo nuostata yra pagrindinio daikto ir jo priklausinio teisinio ryšio taisyklių (CK 4.12–4.14, 4.19 straipsniai) išraiška hipotekos santykiuose. Pagal bendrąją pagrindinių ir antraeilių daiktų teisinio ryšio taisyklę priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip (CK 4.14 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad jei “statiniai savininko valia įgijo žemės sklypo priklausinio teisinę padėtį, kuri užfiksuota Nekilnojamojo turto registre ir šie duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011).

21Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko išrašų pastatų, kaip priklausinių statusas iš priklausinių į pagrindinio daikto statusą pakeistas po to, kai priklausiniai buvo parduoti ir perduoti UAB „RE Investment“ nuosavybėn.

22Teismas nurodė, kad šioje byloje nėra paneigta ieškovo nurodyta aplinkybė, jog BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimas 2011 m. birželio 13 d. BUAB „Domus Rex“ kreditoriaus Paragon International S.A balsų dauguma piktnaudžiaudamas teise nepagrįstai atmetė „Swedbank“, AB reikalavimą. Atsakovas nepaaiškino, kodėl jis suskubo keisti priklausinių statusą ir padavė prašymą Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialui juos įregistruoti kaip savarankiškus daiktus, po to, kai jie jau buvo perduoti naujajam savininkui UAB „RE Investment“, kuris ieškovui raštu patvirtino, kad apie tokį BUAB „Domus Rex“ administratoriaus veiksmą nebuvo informuotas. UAB „RE Investment“ įsigijo gyvenamąjį namą (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) ir dvibutį gyvenamąjį namą (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) kaip priklausinius žemės sklypų. Priklausinių statusas buvo pakeistas be nupirktų pastatų savininko valios, tai labiau tvirtina ieškovo teismo posėdyje nurodytą aplinkybę, jog tokiu būdu buvo siekiama, kad sąžiningam hipotekos kreditoriui tektų mažesnė jam priklausanti pinigų suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą. Atsakovas neteikė teismui įrodymų, kurių pagrindu galima būtų paneigta ieškovo nurodyta aplinkybė dėl jam nepervestos 643 677,94 Lt sumos. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad BUAB „Domus Rex“ kreditorių, kurių balsų dauguma priimtas nutarimas, kuriuo įkaito turėtojui buvo atsisakyta pervesti lėšas, gautas už įkeistų priklausinių pardavimą, pripažintinas neteisėtu. Teismo vertinimu BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimas privalėjo pripažinti ir įpareigoti BUAB „Domus Rex“ administratorių už įkeisto turto pardavimą gautas lėšas pervesti hipotekos kreditoriui. Tokiu būdu ieškinį teismas pripažino pagrįstu ir tenkino.

23Spręsdamas dėl 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, teismas nustatė, kad nurodytuose žemės sklypuose nebaigti statyti pastatai kaip žemės sklypo priklausiniai buvo užtikrinti hipotekos lakštu, todėl tai rodo, kad šalys susitarė, jog daikto įkeitimas apima ir daikto esamus bei būsimus priklausinius. Kadangi hipoteka nugriautiems pastatams buvo panaikinta, o dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) kaip žemės sklypų priklausinių naujos hipotekos pareiškėjas nespėjo įregistruoti dėl atsakovui iškeltos bankroto bylos, teismas pareiškėją pripažino sąžiningu dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), priklausinių hipotekos kreditoriui. Teismas nustatė, kad 2011 m. balandžio 8 d. be varžytinių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi ir 2011 m. balandžio 15 d. be varžytynių parduoto nekilnojamojo turto perdavimo aktu nurodytuose žemės sklypuose esantys naujai pastatyti gyvenamieji namai buvo parduoti kaip žemės sklypų priklausiniai pirkėjui UAB „RE Investment“, todėl padarė išvadą, jog gyvenamuosius namus savininko valia buvo ištikęs žemės sklypų, kurie 2006 m. sausio 13 d. hipotekos lakštu Nr. 01120060001019 buvo įkeisti hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“, likimas.

24Pažymėjo, kad bankrutavusios UAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkime balsų daugumą sudarė kreditoriaus Paragon International S.A balsai, todėl sprendimas priimtas siekiant įgyvendinti savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeidė kreditoriaus AB „Swedbank“ teisę gauti priklausančią 643677,94 Lt sumą.

25III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

26Atskiraisiais skundais atsakovo BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis ir išspręsti klausimą iš esmės bei priimti naujas nutartis - ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį dėl BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimų nutarimų 2 darbotvarkės klausimais pakeitimo atmesti kaip nepagristą. Atskirieji skundai grindžiamas tokiais argumentais:

271. K todėl negalima sutikti su teismo išvada, kad priklausinių statusas buvo pakeistas po to kai priklausiniai buvo parduoti ir perduoti

282. Teismas pripažino ir nusprendė, kad BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimas bei kreditorius Paragon International S.A piktnaudžiavo teise, nors nei Paragon International S.A, nei kiti BUAB „Domus Rex“ kreditoriai nagrinėjant šias civilines bylas nedalyvavo. Todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje pasisakė ir nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, kas laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

293. Atsakovas UAB „Domus Rex“ pastatų nelaiko priklausiniais, be to pastatai nėra įkeisti, todėl nebuvo pagrindo remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis piniginių lėšų gautų pardavus pastatus, mokėti vien tik „Swedbank“ AB.

304. Vilniaus apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nepagristai nesirėmė administracinėje byloje įsiteisėjusiuose sprendimuose ir nutartyse nustatytomis aplinkybėmis, ignoravo šioje byloje nustatytas aplinkybes ir faktus, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

315. Hipotekos pastatų atžvilgiu „Swedbank“, AB atsisakė 2009-04-16 d., tuo tarpu bankroto byla UAB „Domus Rex“ buvo iškelta 2009-09-07 d., teismo nutartis įsiteisėjo 2009-10-29 d. Todėl ieškovas „Swedbank“, AB, siekdamas, kad ginčo pastatai vėl būtų įkeisti, turėjo pakankamai daug laiko ir galimybių juos įkeisti ir įkeitimus (hipotekas) įforminti atitinkamu lakštu.

326. .

337. 2012 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas remiantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, duomenų apie pažeidimus byloje nėra, todėl nutarimas negali būti naikinamas, nes teismas negali priversti kreditorių vertinti administratoriaus veiksmus kitaip, nei yra nuspręsta kreditorių balsų dauguma. Kreditorius gali ginčyti administratoriaus atliktus neteisėtus veiksmus teisme pareikšdamas ieškinį.

34Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank“ prašo atskirųjų skundų netenkinti. Nurodė, kad

35Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarčių dėl BUAB „Domus Rex“ 2011m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pakeitimo.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Atskirieji skundai netenkintini.

38CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

39Bylos duomenimis į teismą su ieškiniais kreipėsi „Swedbank“, AB hipotekinis kreditorius, kuris prašė pakeisti dviejų kreditorių susirinkimo nutarimus t.y. dėl 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu: įpareigoti administratorių LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti tiek 2010 m. kovo 16 d. pirmajame BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tiek ir 2011 m. balandžio 15 d. BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, bei dėl 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimo nepritarti „Swedbank“, AB skundui dėl bankroto administratoriaus veiksmų ir konstatuoti, kad BUAB „Domus Rex“ administratoriaus UAB „Būrai“ veiksmai kreipiantis į Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialą su prašymu pakeisti nekilnojamųjų daiktų - dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), ir gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), statusus Nekilnojamojo turto registre iš priklausinio į savarankišką daiktą bei veiksmai paskirstant kreditoriui „Swedbank“, AB pinigines lėšas, gautas iš parduoto BUAB „Domus Rex“ nekilnojamojo turto, yra teisėti.

40Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo, taip pat , ar pagrįstai elgėsi BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstovas, vienašališkai nusprendęs kreiptis su prašymu pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, perregistruojant dvibučio gyvenamojo namo (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) ir gyvenamojo namo (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) teisinį statusą iš priklausinių į savarankiškus daiktus, neatsižvelgiant į tai, kad pagal kredito sutartį tiek žemės sklypai, tiek ir jų priklausiniai gyvenamieji namai buvo įkeisti „Swedbank“, AB. Taip pat keliamas klausimas ar teisingai buvo paskirstyti pinigai už parduotą įkeistą turtą.

41Kaip matyti iš bylos medžiagos, „Swedbank“, AB ir UAB „Domus Rex“ 2006 m. sausio 9 d. sudarė Kredito sutartį Nr. 05-090830-IN, kurios naujausia redakcija buvo išdėstyta 2009 m. kovo 20 d. susitarimu Nr. 05-090830-IN-5 dėl 2006-01-09 kredito sutarties Nr. 05-090830-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo. Sutarties šalys sutartyje susitarė, kad kredito paskirtis - kredito gavėjo UAB „Domus Rex“ patirtų įsigyjant žemės sklypus, kurių unikalūs Nr. ( - )ir ( - ), bei nebaigtos statybos pastatus – gyvenamuosius namus, kurių unikalūs Nr. ( - )ir ( - ), esančius ( - ) refinansavimui ir nebaigtos statybos pastatų gyvenamų namų rekonstrukcijos bei statybos darbų finansavimui. Kredito sutartyje šalys susitarė, kad kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymui užtikrinimas yra nekilnojamojo turto (aukščiau paminėtų 2 žemės sklypų ir 2 gyvenamųjų namų) hipoteka. Byloje esantis hipotekos lakštas Nr. 01120060001019 patvirtina, kad „Swedbank“, AB buvo įkeisti aukščiau minėti 2 žemės sklypai ir jų priklausiniai 2 gyvenamieji namai. 2009 m. balandžio 16 d. buvo padarytas minėto hipotekos lakšto pakeitimas, kadangi kreditorius „Swedbank“, AB atsisakė dalies hipotekos ir prašė išregistruoti abiejų gyvenamųjų namų hipoteką, nes vykdant statybos darbus nurodyti pastatai buvo nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašo pastatai buvo įregistruoti kaip įkeistų žemės sklypų priklausiniai (25-28 b.l.). Byloje esanti 2011 m. balandžio 8 d. be varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad BUAB „Domus Rex“ atstovaujama bankroto administratoriaus įgalioto asmens pardavė pirkėjui UAB „RE Investment“ už 1100000 Lt abu žemės sklypus ir abu gyvenamuosius namus. Be varžytynių parduoto nekilnojamojo turto perdavimo aktas buvo pasirašytas 2011 m. balandžio 15 d. Tuo tarpu bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2011 m. balandžio 12 d. kreipėsi į VĮ Registrų centrą prašydamas panaikinti registro įrašus dėl ginčo statinių kaip priklausinių. Šis bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas buvo patenkintas ir du gyvenamieji namai buvo perregistruoti kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai.

42Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovo ieškinius ir 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimis panaikino BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimo 2011 m. birželio 13 d. ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutarimus 2 darbotvarkės klausimu ir įpareigojo bankroto administratorių už parduotą įkeistą Turtą hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB pervesti 643677,94Lt, o administratoriaus veiksmus kreipiantis į Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą su prašymu pakeisti ginčo nekilnojamųjų daiktų statusą Nekilnojamojo turto registre pripažino neteisėtais.

43Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtomis nutartimis atskiruosius skundus pateikė bankrutavusios įmonės administratorius. Teisėjų kolegija sutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimis negali sutikti su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais.

44Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartys turėtų būti panaikintos dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo, nes teismas pripažino ir nusprendė, kad BUAB „Domus Rex“ kreditorių susirinkimai bei kreditorius Paragon International S.A piktnaudžiavo teise, nors nei Paragon International S.A, nei kiti BUAB „Domus Rex“ kreditoriai šiose civilinėse bylose nedalyvavo, todėl apelianto vertinimu laikytina, kad pirmosios instancijos teismas ginčijamose nutartyse pasisakė ir nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Pažymėtina, kad visų įmonės kreditorių interesus gina ir atstovauja bankroto administratorius, todėl laikyti, kad nagrinėjamų bylų atveju buvo pažeisti kitų kreditorių interesai nėra pagrindo.

45Skunde nurodoma, kad teismas skundžiamoje nutartyje nepagristai nesirėmė administracinėje byloje įsiteisėjusiuose sprendimuose ir nutartyse nustatytomis aplinkybėmis, ignoravo šioje byloje nustatytas aplinkybes ir faktus, ko pasėkoje priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Kaip matyti iš byloje esančių Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 8 d. sprendimo, kuris aukštesnės instancijos teismo buvo paliktas nepakeistas, administracinėje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl teritorinio registratoriaus veiksmų, pakeičiant Nekilnojamojo turto registro duomenis, perregistruojant nekilnojamųjų daiktų teisinį statusą iš priklausinių į savarankiškus daiktus, pagrįstumo ir teisėtumo. Administracinis teismas konstatavo, kad prašymo pakeisti ginčo statinių teisinį statusą pateikimo metu BUAB „Domus Rex“ nuosavybės teisė į gyvenamuosius namus nebuvo pasibaigusi, todėl bankrutuojanti įmonė kaip turto savininkas turėjo teisę apsispręsti kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui. Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėtoje administracinėje ir nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiami skirtingi ginčo objektai, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo remtis administracinėje byloje priimtais sprendimais.

46Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad jis pastatų nelaiko priklausiniais, be to pastatai nėra įkeisti, todėl nebuvo pagrindo remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis piniginių lėšų gautų pardavus pastatus, mokėti vien tik „Swedbank“ AB. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali. Kaip jau buvo minėta „Swedbank“ AB ir UAB „Domus Rex“ buvo pasirašiusios kredito sutartį, kurios pagrindu bankas minėtai įmonei suteikė kreditą ir labai aiškiai nurodė kredito paskirtį. Byloje nėra ginčo, kad kreditas buvo panaudotas aukščiau minėtų dviejų žemės sklypų pirkimui ir dviejų gyvenamųjų namų statybai. Kredito sutarties Specialios dalies dalyje Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimas papildomai prie bendrojoje dalyje numatytų užtikrinimo priemonių 5 ir 6 punktuose šalys susitarė, kad UAB „Domus Rex“ įsipareigojimų „Swedbank“, AB tinkamas įvykdymas užtikrintas ir visų žemės sklypuose, unikalus Nr.: ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), statomų (pastatytų) statinių su visais priklausiniais, įkeitimu. Taigi šalių sudarytoje kredito sutartyje numatytos sąlygos nekelia abejonių, kad tikrieji šalių ketinimai buvo įsigyti nekilnojamąjį turtą ir jį užtikrinti nekilnojamojo turto su priklausiniais hipoteka. Apie tai, kad įkeistų žemės sklypų priklausiniai yra ir gyvenamieji namai patvirtino Nekilnojamojo turto registro išrašai iki to laiko kol bankroto administratorius nepakeitė nekilnojamųjų daiktų statusą. Bankroto administratoriaus veiksmų, kai jis po turto be varžytynių pardavimo sutarties praėjus trims dienoms pakeitė priklausinių statusą į savarankiškų daiktų statusą negalima vertinti kaip sąžiningų. Teisėjų kolegijos vertinimu toks bankroto administratoriaus elgesys nesuderinamas nei su bendrais moralės principais, nei su reikalavimu būti nešališku ir vienodai atstovauti visų kreditorių interesus.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) ir dvibutis gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys neskelbtini) stovi ant žemės sklypų, kurie yra įkeisti „Swedbank“, AB, o CK 4.171 str. 2 d. nustatyta, kad kai įkeičiamas pagrindinis daiktas, laikoma, jog įkeičiami ir esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti priklausiniai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011 išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad Hipotekos registre įregistruoti įkeisti atskiri nekilnojamojo turto daiktai ir priklausiniai (kiemo statiniai), taip pat buvo nurodyti bendrieji skolininko įsipareigojimai, bet nebuvo įregistruota sąlygos dėl įkeistų daiktų esamų ir būsimų priklausinių, suderintos šalių valios suteikti jai atitinkamą teisinę reikšmę ir ši valia neišviešinta. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į pirmiau aptartas CK 4.171 straipsnio 2 ir 12 dalių nuostatas ir jų taikymo praktiką, vien tokios sąlygos Hipotekos registre nenurodymas nepaneigia ir nepašalina hipotekos kreditoriaus teisės pasirinkta ne ginčo teisena reikalauti nukreipti skolos išieškojimą į įkeistus pagrindinių daiktų priklausinius, kurie aiškiai teisiškai nustatyti (įregistruoti kaip priklausiniai) Nekilnojamojo turto registre.).

48Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta galima daryti išvadą, kad žemės sklypų priklausiniai pastatai yra laikomi įkeistais net jei tai nėra įforminta atskiru įrašu Nekilnojamojo turto registre, tačiau tarp šalių buvo susitarimas, kad tokie objektai yra įkeičiami.

49ĮBĮ 34 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įkeitimu ir hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausiai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą. ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Teisėjų kolegija atsižvelgdama, kad prieita išvados, jog „Swedbank“ AB buvo įkeisti ne tik žemės sklypai, bet ir jų priklausiniai pastatai, todėl laikytina, kad įkaito turėtojui turėjo būti pervesti pinigai už visą parduotą įkeistą turtą, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą.

50Dėl kitų atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako nes jie neturi įtakos šio ginčo išsprendimui.

51Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, bei atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, laiko, kad pirmosios instancijos teismo nutartys pagrįstos, o atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo jas naikinti.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB „Domus Rex“... 5. BUAB „Domus Rex“ kreditorius Swedbank AB ieškinio pareiškimu kreipėsi į... 6. 1. Pripažinti neteisėtais UAB „Domus Rex“ administratoriaus veiksmus... 7. 1.1. 0,1278 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), su... 8. 1.2. žemės sklypą, 0,1352 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), su... 9. 2. Įpareigoti UAB „Domus Rex“ administratorių hipotekos kreditoriui... 10. BUAB „Domus Rex“ 2011 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimas 2... 11. „2. Įpareigoti administratorių LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 12. Bankrutavusios UAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių... 13. Kreditorius nurodė, kad BUAB „Domus Rex“ tiek 2011 m. birželio 13 d.... 14. Ieškovas nurodė, kad panaikinus hipoteką nugriautiems statiniams, naujai... 15. Atsakovas BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius su ieškiniais... 16. Atsakovas pažymėjo ir tai, kad VĮ Registrų centras Centrinio... 17. Atsižvelgiant į tai , kad gyvenamieji namai dar iki jų statuso Nekilnojamojo... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimis: 1. panaikino... 20. Teismas nustatė, kad „Swedbank“, AB su UAB „Domus Rex“ 2006 m. sausio... 21. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko išrašų... 22. Teismas nurodė, kad šioje byloje nėra paneigta ieškovo nurodyta aplinkybė,... 23. Spręsdamas dėl 2011 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 24. Pažymėjo, kad bankrutavusios UAB „Domus Rex“ 2011 m. rugpjūčio 22 d.... 25. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. Atskiraisiais skundais atsakovo BUAB „Domus Rex“ bankroto administratorius... 27. 1. K todėl negalima sutikti su teismo išvada, kad priklausinių statusas buvo... 28. 2. Teismas pripažino ir nusprendė, kad BUAB „Domus Rex“ kreditorių... 29. 3. Atsakovas UAB „Domus Rex“ pastatų nelaiko priklausiniais, be to... 30. 4. Vilniaus apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nepagristai nesirėmė... 31. 5. Hipotekos pastatų atžvilgiu „Swedbank“, AB atsisakė 2009-04-16 d.,... 32. 6. .... 33. 7. 2012 m. rugpjūčio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas... 34. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank“ prašo atskirųjų... 35. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarčių dėl BUAB „Domus... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 37. Atskirieji skundai netenkintini.... 38. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 39. Bylos duomenimis į teismą su ieškiniais kreipėsi „Swedbank“, AB... 40. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 41. Kaip matyti iš bylos medžiagos, „Swedbank“, AB ir UAB „Domus Rex“... 42. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovo ieškinius ir 2012 m.... 43. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtomis nutartimis atskiruosius... 44. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartys turėtų būti... 45. Skunde nurodoma, kad teismas skundžiamoje nutartyje nepagristai nesirėmė... 46. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad jis pastatų nelaiko priklausiniais,... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad gyvenamasis namas (unikalus Nr.: duomenys... 48. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta galima daryti išvadą, kad žemės... 49. ĮBĮ 34 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įkeitimu ir hipoteka... 50. Dėl kitų atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 51. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, bei atsižvelgdama į... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis palikti nepakeistas....