Byla 2-338/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Panevėžio kredito unijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarties, kuria panaikintas likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nepritarta dėl įmonės savininko turtinės teisės pardavimo, ir klausimas išspręstas iš esmės.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas, likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu likviduojamos dėl bankroto A. J. individualios įmonė kreditorių susirinkimo, įvykusio 2008 m. spalio 27, sprendimą, priimtą antru klausimu – Panevėžio kredito unijos ir J. įm. administratoriaus prašymo svarstymas; leisti jam įstatymų nustatyta tvarka parduoti A. J. individualios įmonės savininko A. J. turimą Panevėžio kredito unijos 55 190,41 Lt pajų pagal AB Turto banko pasiūlymą – už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 39 737 Lt. Nurodė, kad 2008 m. spalio 27 d. įvykęs kreditorių susirinkimas sprendė klausimą dėl įmonės savininko A. J. turtinės teisės į Panevėžio kredito unijos pajų pardavimo kainos sumažinimo 15 procentų, tačiau nutarimas šiuo klausimų, nesant balsų daugumos, nebuvo priimtas. Minėto kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas sumažinti Panevėžio kredito unijos reikalavimą į A. J. pajaus dydžio suma 55 190,41 Lt, kuris yra neteisėtas, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimas negali spręsti klausimo dėl kreditoriaus atsisakymo nuo dalies teismo nutartimi patvirtinto kreditoriaus finansinio reikalavimo. Administratorius taip pat nurodė, kad A. J. individualios įmonės savininkas A. J. yra Panevėžio kredito unijos pajininkas, kuriam priklauso 55 190,41 Lt pajus. Nesant individualios įmonės turto, išieškojimas, tenkinant kreditorių reikalavimus, turi būti nukreiptas į A. J. asmeninį turtą, t.y. į pajų (LR CK 2.50 str.). Nurodė, jog Panevėžio kredito unijai kaip balsų daugumą likviduojamos A. J. įmonės kreditorių susirinkime turinčiam kreditoriui blokuojant bet kokio sprendimo dėl A. J. pajaus realizavimo priėmimą, pažeidžiami kreditorių interesai.

5Kreditorius Panevėžio kredito unija atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti, kadangi pajus, esantis Panevėžio kredito unijoje, yra kredito unijos nuosavybė.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi panaikino likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės kreditorių 2008 m. spalio 27 d. susirinkimo nutarimą, kuriuo nepritarta dėl įmonės savininko A. J. turtinės teisės pardavimo, ir klausimą išsprendė iš esmės – įpareigojo Panevėžio kredito uniją pervesti A. J. priklausantį 55 190,41 Lt pajų į bankrutuojančios A. J. įmonės sąskaitą kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Teismas, pripažindamas nepagrįstu Panevėžio kredito unijos nesutikimą kam nors perleisti A. J. pajų, grindžiamą Kredito unijos įstatymo 43 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, draudžiančia išieškoti iš kredito unijos nario pajaus, kuris yra kredito unijos nuosavybė, padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju sprendžiamas ne išieškojimo iš pajaus klausimas, bet pajaus grąžinimo jo savininkui klausimas. Pajininkas gali atsiimti jam priklausantį pajų. Kadangi pajus priklauso A. J., nepakakus A. J. individualios įmonės turto, jis turi atsakyti prieš įmonės kreditorius 55 190,41 Lt pajaus verte. Teismas konstatavo, kad pajus yra jį įnešusio asmens nuosavybė, kuri turi būti panaudota kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui. Teismas įpareigojo Panevėžio kredito uniją pervesti A. J. priklausantį 55 190,41 Lt pajų į bankrutuojančios A. J. įmonės sąskaitą, kadangi, tenkinant kreditorių finansinius reikalavimus bankroto procese, visų pirma, turi būti parduotas visas bankrutuojančios įmonės turtas, o jo nesant – ir įmonininko turtas.

7Kreditorius Panevėžio kredito unija atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą atmesti. Mano, kad skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl turi būti panaikinta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas. Nagrinėjamu atveju turėjo būti taikomas LR Kredito unijų įstatymas, kuris yra specialus įstatymas kitų įstatymų atžvilgiu, kai ginčas susijęs su kredito unijų veikla. Kredito unijos kapitalą sudaro kredito unijos steigėjų bei jos narių pajai (KUĮ 41 str. 2 d.). Kredito unijos turtas, sukauptas iš jos narių pajų, stojamųjų mokesčių bei savo veiklos, nuosavybės teise priklauso kredito unijai (KUĮ 4 str.), kuri pagal savo prievoles atsako tik savo turimu turtu ir neatsako už savo narių prievoles (KUĮ 3 str. 4 d.). Todėl A. J. įmonės turimas pajus kredito unijoje yra kredito unijos nuosavybė, o ne įmonės asmeninis turtas. Išieškoti iš tokios nuosavybės draudžiama, išskyrus, kai kredito unijos narys pasitraukia iš kredito unijos narių (KUĮ 43 str. 5 d.).

92. Teismo nutartyje nenurodytas teisinis pagrindas, tokiu būdu pažeidžiant procesines teisės normas, nurodytas LR CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte, ir teismų praktikoje formuojamą reikalavimą, jog kiekvienas teismo procesinis sprendimas turi būti motyvuotas.

103. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas KUĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, numatanti draudimą nariui disponuoti (atsiimti, perleisti, dovanoti ir pan.) pajumi ar jo dalimi, jei asmuo turi kredito unijoje paskolą tol, kol bus grąžinta paskola. A. J. individuali įmonė turi paėmusi paskolą iš apelianto, kurios iki šiol nėra grąžinusi.

114. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė procesines teisės normas, t.y. LR CPK 265 straipsnio 2 dalį, numatančią reikalavimą, jog teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo reikalavimų, kadangi neišnagrinėjo pareiškėjo skunde pateikto pajaus pardavimo klausimo. Skunde buvo prašoma leisti parduoti įstatymų nustatyta tvarka A. J. individualios įmonės savininko A. J. turimą Panevėžio kredito unijos pajų, sumažinus pardavimo kainą 15 proc. Šis skundo reikalavimas prieštarauja KUĮ nuostatoms, kadangi šis įstatymas nenumato galimybės sumažinti arba padidinti pajaus vertės. Kredito unijos pajus yra piniginis įnašas, apskaitytas kredito unijos buhalteriniuose dokumentuose, dėl ko jo vertė nepriklauso nuo kredito unijos veiklos pelningumo, o jo rinkos vertė yra nekintanti. Sumažinus pajaus pardavimo kainą, pajų už mažesnę kainą nusipirkęs asmuo nepagrįstai praturtėtų kito asmens sąskaita.

12Suinteresuotas asmuo AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą nutraukti, o, nusprendus bylą nagrinėti iš esmės – atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas įsiteisėjusia 2007 m. gruodžio 28 d. nutartimi pripažino negaliojančiu A. J. individualios įmonės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2007 m. rugsėjo 24 d., sprendimą, kuriuo nutarta neparduoti turtinės teisės į A. J. pajų Panevėžio kredito unijoje. Kadangi teismas jau nusprendė, jog yra įstatyminis pagrindas parduoti A. J. pajų Panevėžio kredito unijoje, o apelianto atskirajame skunde prašoma palikti galioti kreditorių susirinkimo sprendimą, kuriuo neleidžiama bankroto procese pardavinėti tokio turto, darytina išvada, kad atskirasis skundas pareikštas tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, dėl ko apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (LR CPK 293 str. 1 d. 3 p.).

13Pareiškėjo likviduojamos A. J. įmonės administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad A. J. kaip individualios įmonės savininkas už įmonės skolas atsako visu savo asmeniniu turtu. Todėl, nesant įmonės turto, išieškojimas, tenkinant įmonės kreditorių reikalavimus, turi būti nukreiptas ir į A. J. pajų, turimą Panevėžio kredito unijoje. Nurodo, jog turima A. J. pajaus teisė į 55 190,41 Lt, yra turtinės teisė, galinti būti civilinės teisės objektas, t.y. ja gali būti disponuojama. Šiuo atveju civilinių teisinių santykių objektas yra ne pats pajus, kuris yra unijos nuosavybė, bet teisė į pajų kaip turtinė teisė, turinti savo kainą (rinkos vertę). Mano, kad tikslingiausias būtų skolininko pajaus kaip turinės teisės pardavimas išieškojimo procese, tačiau kredito unijai prieštaraujant dėl pajaus teisės perleidimo, atsižvelgiant į tai, kad ji turi 89 proc. A. J. įmonės kreditorinių reikalavimų, teismas priėmė pagrįstą sprendimą dėl įpareigojimo sumokėti pajaus kainą. Kredito unija, atsiskaičiusi už skolininką (pajininką A. J.), turi teisę regreso tvarka gauti iš A. J. 55 190,41 Lt.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (LR CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius kreipėsi į teismą su skundu dėl 2008 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimo sprendimų, kuriais nuspręsta nepritarti dėl įmonės savininko A. J. 55 190,41 Lt turtinės teisės į pajų Panevėžio kredito unijoje pardavimo, ir sumažinti kreditoriaus Panevėžio kredito unija kreditorinį reikalavimą A. J. pajaus dydžio suma (55 190,41 Lt), pripažinimo negaliojančiais. Administratorius pareikštu skundu taip pat prašė teismą leisti parduoti A. J. individualios įmonės savininko A. J. turimą Panevėžio kredito unijos 55 190,41 Lt pajų už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę nei 39 737 Lt.

17Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus ir tai yra absoliutus skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 str. 2 d. 7 p.). Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi panaikindamas likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės kreditorių 2008 m. spalio 27 d. susirinkimo nutarimą, kuriuo nepritarta dėl įmonės savininko A. J. turtinės teisės pardavimo, nesprendė likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratoriaus skundu pareikšto prašymo dėl A. J. įmonės kreditorių 2008 m. spalio 27 d. susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta sumažinti kreditoriaus Panevėžio kredito unija kreditorinį reikalavimą A. J. pajaus dydžio suma (55 190,41 Lt), pripažinimo negaliojančiu. Pažymėtina, jog nesant išspręstam šio A. J. įmonės kreditorių 2008 m. spalio 27 d. susirinkimo nutarimo galiojimo klausimui, negalimas klausimo dėl išieškojimo nukreipimo į individualios įmonės savininkui priklausantį pajinį įnašą išsprendimas, kadangi ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu A. J. individualios įmonės turimos turtinės reikalavimo teisės į savininko A. J. pajinį įnašą Panevėžio kredito unijoje verte buvo sumažintas A. J. individualios įmonės kreditoriaus Panevėžio kredito unijos kreditorinis reikalavimas, tokiu būdu ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nusprendžiant dėl prievolių įskaitymo įmonės bankroto proceso metu, kai likviduojamos dėl bankroto įmonės kreditorius ir skolininkas yra vienas ir tas pats asmuo – Panevėžio kredito unija. Nesant galimybės išskirti civilinę bylą ir ją grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo neišspręstų reikalavimų dalyje dėl to, kad nuo neišspręsto reikalavimo priklauso ir skundžiama pirmosios instancijos nutartimi išspręstų reikalavimu išsprendimo rezultatas, teisėjų kolegija Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį naikina visa apimtimi ir likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius skundu pareikštus klausimus perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 329 str. 2 d. 7 p., 337 str. 3 p., 338 str.)

18Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas likviduojamos dėl bankroto individualios įmonės savininko atsakomybės už šios įmonės prievoles jam priklausančio kredito unijos pajaus verte klausimą, neįvertino visų šio klausimo tinkamam išsprendimui teisinę reikšmę turinčių aplinkybių.

19Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (LR CK 2.50 str. 4 d.). Jei prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (LR CK 2.50 straipsnio 4 dalis). Individualios įmonės savininkų civilinė atsakomybė yra subsidiari. Todėl, kai dėl bankroto likviduojama individuali įmonė, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės asmuo, ir nėra šio juridinio asmens turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, tenkinant šios įmonės kreditorių reikalavimus, išieškojimas nukreiptinas į įmonės savininko turtą.

20Pajinis įnašas – tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Sumokėdamas pajinį įnašą, asmuo įgyja pajų, kuris kaip vertybinis popierius patvirtina asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale su kredito unijos nariui suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (KUĮ 2 str. 7 d., 8 d.). Kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį (KUĮ 36 str. 1 d. 1 p., 39 str. 1 d.). Nepaisant to, kad pajiniai įnašai nuosavybės teise priklauso kredito unijai, jos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikantis įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (KUĮ 14 str. 1 d. 10 p.). Ši turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (KUĮ 15 str., 18 str.), o jai taikomas apribojimas yra sąlygotas kredito unijos veiklos specifikos, atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos teiktinos finansinės paslaugos apima skolinimo paslaugų kredito unijos nariams teikimą. Kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, apribojimu, kuris galioja tol, kol grąžinama skolinama suma su palūkanomis (KUĮ 47 str. 3 d.). Todėl kredito unijos narys turi teisę reikalauti grąžinti tik tą jo pajinio įnašo dalį, kuria netaikomi disponavimo teisės apribojimai, t.y. dalį, gaunamą iš pajinio įnašo vertės atskaičius negrąžintos paskolos ir palūkanų sumą.

21Įstatymas įtvirtina išieškojimo iš kredito unijos jos nario pajinį įnašą, kuris yra kredito unijos nuosavybė, draudimą, išskyrus atvejus, kai skolininkas pasitraukia iš kredito unijos narių (KUĮ 39 str. 3 d.). Pažymėtina, jog sprendžiant dėl išieškojimo į individualios įmonės savininkui priklausantį pajinį įnašą kredito unijoje nukreipimo, būtina atsižvelgti į bankroto proceso paskirtį – apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus bankrutuojančios įmonės turtu (individualios įmonės atveju – ir savininko turtu), tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Atsižvelgiant į bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus ir pripažinus išieškojimo nukreipimo į likviduojamos dėl bankroto individualios įmonės savininko turtą pagrindo buvimą, savininko narystė kredito unijoje negali būti pripažįstama kliūtimi, nukreipiant išieškojimą į kredito unijos nario pajinį įnašą kredito unijoje. Išieškojimo nukreipimas į bankrutavusios individualios įmonės savininko pajinį įnašą kredito unijoje sąlygoja ir jo narystės kredito unijoje pasibaigimą. Tačiau, nukreipiant išieškojimą į pajinį įnašą kredito unijoje, taikytinos Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos, numatančios kredito unijos nario disponavimo pajiniu įnašu teisės apribojimą kredito unijos jam suteiktos paskolos ir palūkanų dydžiu. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog teismas, spręsdamas dėl galimybės nukreipti išieškojimą į individualios įmonės savininkui priklausantį turtą, turėjo nustatyti, ar A. J. nėra gavęs paskolos iš Panevėžio kredito unijos, o jeigu gavęs, tai kokio paskolos dalies jis nėra grąžinęs ir nesumokėjęs palūkanų. Tik tiksliai nustačius įsiskolinimo (negrąžintos paskolos dalies ir palūkanų) sumą, galima būtų spręsti dėl to, į kokią kredito unijos nario A. J. pajaus dalį galima būtų nukreipti išieškojimą.

22Esant nustatytam absoliučiam Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarties negaliojimo pagrindui, ši teismo nutartis naikintina ir likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius skundu pareikšti klausimai perduodami pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 329 str. 2 d. 7 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius skundu pareikštus klausimus perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjas, likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius,... 5. Kreditorius Panevėžio kredito unija atsiliepimu į skundą prašė jį... 6. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi panaikino... 7. Kreditorius Panevėžio kredito unija atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1. Teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino materialinės teisės normas.... 9. 2. Teismo nutartyje nenurodytas teisinis pagrindas, tokiu būdu pažeidžiant... 10. 3. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas KUĮ 9 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta... 11. 4. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė procesines teisės... 12. Suinteresuotas asmuo AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 13. Pareiškėjo likviduojamos A. J. įmonės administratorius atsiliepimu į... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju likviduojamos dėl bankroto A. J. įmonės administratorius... 17. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pirmosios instancijos teismas,... 19. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (LR... 20. Pajinis įnašas – tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri... 21. Įstatymas įtvirtina išieškojimo iš kredito unijos jos nario pajinį... 22. Esant nustatytam absoliučiam Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d.... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 24. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir...