Byla e2-900-440/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pirkimo laimėtojo nustatymo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso civilinėje byloje pagal ieškovės „Forintas“ MB ieškinį atsakovėms Telšių rajono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pirkimo laimėtojo nustatymo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė „Forintas“ MB kreipėsi su ieškiniu prašydama pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės Telšių rajono savivaldybės (toliau - Perkančioji organizacija, atsakovė) 2015-06-25 sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo. Nurodė, kad atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija 2015-04-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( toliau - CVP IS) paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą Projekto „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui“ rekonstravimas ir nauja statyba“, pirkimo numeris 162238 ( toliau –pirkimas) . Atsakovė pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti“. Atsižvelgdama į patvirtintą projektavimo užduotį ieškovė įvertino, kad be kitų darbų ir paslaugų vykdant rangos sutartį reikės atlikti teritorijos geologinius tyrinėjimus. Kadangi pati ieškovė tokios teisės neturi, nepavykus rasti ir susitarti su inžinerinius geologinius tyrimus turinčiais teisę atlikti subjektais dėl bendro dalyvavimo pirkime, ieškovė priėmė sprendimą nedalyvauti pirkime ir neteikti pasiūlymo.

32015-07-23 atsakovė CVP IS užregistravo vykdyto pirkimo procedūrų ataskaitą, iš kurios matyti, kad 2015-06-25 buvo priimtas sprendimas pirkimo laimėtoju pripažinti atsakovę, ūkio subjektų grupę, kurią sudaro uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB ) „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“, su kuria 2015-07-15 buvo sudaryta pirkimo sutartis. Iš 2015-08-06 CVP IS paskelbtos rangos sutarties ir atsakovės UAB „Hidrostatyba“ pateikto pasiūlymo ieškovė nustatė, kad pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas pasiūlyme nurodė du subrangovus, UAB „Voltas“ bei UAB „Elti“, kurie, kaip ir pati atsakovė neturi teisės atlikti geologinių tyrinėjimų, todėl atsakovės kvalifikacija turėjo būti pripažinta neatitinkančia pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkto kvalifikacinio reikalavimo.

4Ieškovė nurodė, kad tik po pirkimo sutarties sudarymo ir pirmiau nurodytų dokumentų viešo paskelbimo, tai yra 2015-08-06 faktiškai suvokė įvykusį savo teisėtų interesų pažeidimo faktą ir ieškinį dėl 2015-06-25 sprendimo panaikinimo pareiškė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tos dienos. Taip pat nurodė, kad prieš tai turėdama informacijos, kad 2015-06-25 sprendimas dėl pirkimo laimėtojo galimai yra neteisėtas, 2015-07-10 kreipėsi į atsakovę su prašymu paaiškinti, kodėl atsakovas pirkimo laimėtoju galimai pripažino tiekėją, neturintį teisės užsiimti veikla, reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti. Atsakydama į tai, atsakovė Telšių rajono savivaldybė 2015-07-15 atsisakė tenkinti ieškovės prašymą suteikti informaciją ir paaiškinimus apie priimtus sprendimus vykdant pirkimą, nes ieškovė nepateikė pasiūlymo, nurodydama, kad susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu gali tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys.

5Ieškovė nurodo, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apie priimtų sprendimų neteisėtumą paaiškėjo tik po 2015-08-06, kai buvo viešai paskelbti duomenys. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija jos patvirtintoje projektavimo užduotyje nurodė, kad vykdant rangos sutartį tiekėjas turės atlikti teritorijos geologinius tyrinėjimus. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti geologinius tyrinėjimus ir taip įrodyti, kad atitinka pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkto kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti“. Iš viešai skelbiamos informacijos, atsižvelgiant į tai, kad nei atsakovė UAB „Hidrostatyba“ (ūkio subjektų grupės dalyviai – UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“), nei jų nurodyti subrangovai – UAB „Voltas“ ir UAB „Elti“, neturėjo tokios teisės, todėl 2015-06-25 sprendimas dėl pirkimo laimėtojo nustatymo yra naikintinas, kaip prieštaraujantis imperatyviosioms teisės normoms. 2015-07-15 sudaryta rangos sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.78 straipsnio 5 dalis)). Pripažinus sandorį negaliojančiu, o atsakovei paskelbus pakartotinį viešąjį pirkimą dėl ginčo pirkimo objekto, ieškovė galėtų iš naujo lygiomis teisėmis su kitais tiekėjais varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

6Atsakovė Telšių rajono savivaldybė prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Dl-1053 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai” 8 punkte yra nurodyta, kad inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (toliau - IGG tyrimai) sudaro statybinių tyrimų dalį, o IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas. Vertindami tai, kad pasiūlymus pateikę tiekėjai turi teisę verstis statinių projektavimu, o IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis statinio projekto rengimo dokumentas, priimtas pagrįstas sprendimas į pirkimo pasiūlymų eilę įtraukti tiekėjus turinčius teisę verstis statinių projektavimu pirkimo objekto apimtyse ir tinkamai atlikti projektavimo darbus pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010„Statinio projektavimas”.

7Atsakovė nurodė, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ( toliau -VPĮ ) 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. LR VPĮ termino ieškiniui pareikšti pradžią sieja ne su tiekėjo sužinojimu apie priimtą sprendimą, o su tokio sprendimo išsiuntimo momentu. Ginčo klausimu ieškovė 2015 m. liepos 10 d. pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta 2015 m. liepos 15 raštu Nr. R7-1411 „Dėl atsakymo į pretenziją” (toliau - Sprendimas). Tą pačią dieną šis Sprendimas dėl pretenzijos buvo pateiktas ieškovei. Terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2015 m. liepos 30 d., todėl ieškovė, 2015 m. rugpjūčio 21 d. pateikusi ieškinį praleido LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą, todėl ieškinys atmestinas ir dėl ieškinio senaties termino praleidimo (CK 1.131 straipsnio 1 dalis ).

8Atsakovė UAB „Hidrostatyba” prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2015-06-25 Perkančioji organizacija pranešimu Nr. CVPIS/162238-9 informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilę, kad konkurso laimėtoja paskelbta jungtinės veiklos partnerių UAB „Hidrostatyba” ir UAB „Hidrostatybos projektai” grupė, pasiūliusi darbus atlikti už mažiausią kainą. 2015-07-15 Perkančioji organizacija pasirašė statybos darbų rangos sutartį Nr. S-11655 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB „Hidrostatyba” ir UAB „Hidrostatybos projektai”. Nurodė, kad konkrečiu atveju pirkimo sutarties objektas - statybos ir rekonstrukcijos darbai, o ne geologinių tyrinėjimų paslaugos. Atsakovė visus tiekėjo kvalifikacijai įrodyti reikalingus dokumentus nurodė pirkimo sąlygų 3.1. punkto 1 ir 2 lentelėse, visus perkančiosios organizacijos reikalaujamus dokumentus pateikė kartu su savo pasiūlymu, todėl perkančioji organizacija vertindama atsakovės atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams priėmė teisėtą sprendimą ir vertino, kad UAB „Hidrostatyba” pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Atsakovė nurodė, kadangi geologiniai tyrinėjimai yra vertintini kaip paslauga ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nenustatė reikalavimo pateikti informaciją, kas atliks šias paslaugas, atsakovė šios perteklinės informacijos savo pasiūlyme neteikė. Ieškinyje ieškovė teikia nuorodą į Lietuvos geologijos tarnybos interneto puslapį, kuriame nurodytos įmonės, turinčios teisę teikti geologinių tyrinėjimų paslaugas. Tačiau ieškovė visiškai nevertina tos aplinkybės, kad šias paslaugas gali atlikti ir fizinis asmuo pagal atskirai sudarytas paslaugos sutartis (Lietuvos žemės gelmių įstatymo 6 straipsnis, Statybos įstatymo 13 straipsnio 2 punktas). Šiame pirkime perkančiajai organizacijai nereikalaujant tiekėjų nurodyti, kas šią paslaugą teiks ir neprašant pateikti tai įrodančių dokumentų (ketinimų protokolų, preliminarių sutarčių, darbo sutarčių ar pan.), atsakovė neturėjo jokio pagrindo atmesti UAB „Hidrostatyba” pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Iš VĮ Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „Hidrostatyba” turi teisę atlikti statinio projektavimo, statybos, kultūros paveldo tvarkybos darbus ir užsiimti bet kokia kita, įstatymams neprieštaraujančia veikla. Dėl ieškovės argumentų, atsisakymo dalyvauti konkurse, nurodė, kad ieškovė atsisakė dalyvauti pirkime dėl to, jog žinojo, kad, laimėjus konkursą, negalės pilna apimtimi atlikti darbų ir suteikti paslaugų pagal su atsakove Telšių rajono savivaldybe sudarytą rangos sutartį, t.y. ji neturės geologinių tyrimų paslaugų tiekėjo. Ieškovė nepateikė duomenų, kad apie tai, kad ieškovė būtų užklaususi perkančiosios organizacijos ar teisingai suprato pirkimo sąlygas, ir kokius, tiekėjo teisę verstis tam tikra veikla, dokumentus būtina pateikti, norint atitikti pirkimo sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 5 punkto reikalavimą. Ieškovė tokiu būdu prisiėmė neteisingą šio reikalavimo interpretavimo riziką ir dėl to perkančiosios organizacijos veiksmai ir priimti sprendimai negali būti vertinami kaip pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus.

9Civilinė byla nutrauktina.

10Bylos duomenimis Telšių rajono savivaldybės administracija 2015-04-15 CVP IS paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą Projekto „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui“ rekonstravimas ir nauja statyba“ , pirkimo numeris 162238. Atsakovė paskelbė ir šio pirkimo konkurso sąlygas. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną 45000000-7-statybos darbai, 71320000-7-inžinerinio projektavimo paslaugos. Perkančioji organizacija pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti“. Lentelės 5 punkte nurodoma, kad tiekėjas privalo pateikti VĮ Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba lygiavertį dokumentą, asmuo besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, pateikia verslo liudijimą. Bylos duomenimis 2015-05-15 UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“ pagal jungtinės veiklos sutartį pateikė pasiūlymą, nurodė ketinamus pasitelkti subrangovus UAB „Voltas“ ir UAB „Elti“ bei pasiūlyme nurodė perkančiajai organizacijai pateikiamus dokumentus. Iš VĮ Registrų centro išplėstinio sąraše 4 punkto matyti teikėjos UAB „Hidrostatyba” nurodyti veiklos tikslai ir rūšys, teisė atlikti statinio projektavimo, statybos darbus, kultūros paveldo tvarkybos darbus, nurodytos statinių kategorijos, projektavimo darbų sritys ir kt., teisė užsiimti bet kokia kita, įstatymams neprieštaraujančia veikla. 2015-06-25 Perkančioji organizacija pranešimu Nr. CVPIS/162238-9 „Pranešimas apie pasiūlymų eilę“ informavo tiekėjus apie pasiūlymų eilę, nustatytą kainų didėjimo tvarka. Konkurso laimėtoja paskelbta jungtinės veiklos partnerių UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“ grupė, pasiūliusi darbus atlikti už mažiausią kainą. 2015-07-15 Perkančioji organizacija pasirašė statybos darbų rangos sutartį Nr. S-11655 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“.

11Ieškovė ieškinį teismui pareiškė 2015-08-31. Ieškinyje nurodė, kad 2015-04-16 priėmė perkančiosios organizacijos kvietimą dalyvauti pirkime, analizavo pirkimo konkurso sąlygas, 2015-04-16 pateikė pirmuosius prašymus paaiškinti konkurso sąlygas, 2015-04-25 ir 2015-04-27 teikė pretenzijas dėl konkurso sąlygų, domėjosi konkurso eiga, ketino dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Tačiau įvertinusi, kad be kitų darbų ir paslaugų vykdant rangos sutartį reikės atlikti teritorijos geologinius tyrinėjimus, negalėdama pati užsiimti tokia veikla, neradusi inžinerinius geologinius tyrimus turinčių teisę atlikti subjektų, kurie galėtų bendrai dalyvauti pirkime su ieškove priėmė sprendimą nedalyvauti pirkime ir neteikti pasiūlymo, nes manė, kad ieškovės pasiūlymas būtų atmestas. Ieškovės teigimu Perkančiosios organizacijos 2015-06-25 sprendimas pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėją, neturintį teisės užsiimti minėta veikla - teisės atlikti geologinius tyrinėjimus, neatitinkančio pirkimo konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, pažeidžia ieškovės teisėtus interesus. Pripažinus 2015-06-25 sprendimą neteisėtu, panaikinus 2015-07-15 sudarytą rangos sutartį ir paskelbus pakartotinį viešąjį pirkimą dėl ginčo pirkimo objekto, ieškovė galėtų iš naujo lygiomis teisėmis su kitais tiekėjais varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

12Ieškovė pati nurodo ieškinyje, kad VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai nustatyta tvarka. Kaip minėta ieškovės vertinimu šiuo atveju ieškinys yra teikiamas nepraleidus 15 dienų termino ir po pirkimo sutarties sudarymo, nes ieškovės teigimu tik po pirkimo sutarties sudarymo ir pirmiau nurodytų dokumentų viešo paskelbimo, tai yra 2015-08-06, ieškovė faktiškai suvokė įvykusį savo teisėtų interesų pažeidimo faktą.

13Kasacinis teismas ne kartą akcentavo pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarbą dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Ne kartą pasisakė, kad tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje 2015-10-16, Nr. 3K-3-543-415/20150). Kasacinis teismas pasisakė, kad pretenzijos padavimo termino turinio analizė suponuoja išvadą, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kad kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešojo konkurso eiga, sąlygomis, operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Tokiu teisiniu reguliavimu taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) ir jo aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktikoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45).

14Minėtoje nutartyje akcentuojama, kad vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinis teismas pažymi, kad praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

15Kasacinis teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai ir remiantis kasacinio teismo praktika, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-24 nutartis Nr. 3K-3-436/2011). Tokiam tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas Grossmann Air Service, C-230/02, ECLI:EU:C:2004:93). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje 2015-10-16, Nr. 3K-3-543-415/2015).

16Teismo vertinimu, byloje nustatytos faktinės aplinkybės paneigia ieškovės ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, kad jai apie jos teisių galimą pažeidimą tapo žinoma, ar kad ieškovė faktiškai suvokė įvykusį savo teisėtų interesų pažeidimo faktą tik po pirkimo sutarties sudarymo ir minėtų dokumentų viešo paskelbimo, tai yra 2015-08-06. Nes kaip minėta ieškovė pati nurodė, kad dar 2015 m. liepos mėnesio pradžioje turėjo žodinės informacijos, kad 2015-06-25 sprendimas dėl pirkimo laimėtojo galimai yra neteisėtas. Šiuo pagrindu ieškovė 2015-07-10 kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti, kodėl atsakovė pirkimo laimėtoju galimai pripažino tiekėją, neturintį teisės užsiimti veikla, reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti, nurodydama į konkurso sąlygų 3.1 punkto lentelės 5 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą bei nurodydama, kad teisę atlikti geologinius tyrimus turi įmonės, kurios turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tokių tyrimų atlikimui. Tą pačią dieną papildomai kreipėsi, nurodydama, kad ieškovė neteikė pasiūlymo nes neturi teisės atlikti geologinių tyrinėjimų, o subrangovo, turinčio teisę tokius darbus vykdyti, rasti nepavyko. Iš pretenzijos turinio matyti, kad atsakovė perkančiajai organizacijai nurodė, kokiu pagrindu reiškia pretenziją, tačiau nesuformulavo konkrečių reikalavimų perkančiajai organizacijai nei dėl sąlygų teisėtumo, kvalifikacinių reikalavimų, nei dėl priimtų sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo panaikinimo ir kita. Iš esmės ieškovė pareiškė pretenziją prašydama paaiškinti iki 2015-07-13 kodėl pirkimo laimėtoju pripažinta įmonė, neturinti teisės atlikti geologinių tyrinėjimų, tai yra, neatitinkanti konkurso sąlygų 3.1punkto lentelės kvalifikacinio reikalavimo.

17Atsakydama į ieškovės pretenziją perkančioji organizacija 2015-07-15 raštu nurodė, kad ieškovės prašymas netenkinamas. Nurodė, kad komisija išnagrinėjusi prašymą informuoja, kad vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sąlygų 56 punktu pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. Be to, nurodė, kad ieškovė viešajam pirkimui Nr. 162238 „Projekto „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui“ rekonstravimas ir nauja statyba“ nepateikė pasiūlymo. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu gali tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys. Ieškovė nurodė, kad nors perkančioji organizacija atsisakė suteikti informaciją, perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumas vis tik paaiškėjo. Teismo vertinimu išviešinti ieškovės nurodyti viešojo pirkimo dokumentai iš esmės ieškovės pozicijos nepakeitė. Ieškovė pareiškė reikalavimą teismui prašydama pripažinti 2015-06-25 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo neteisėtu ir jį panaikinti. Kaip minėta CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovė negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Teismo vertinimu ieškovė būdama rūpestinga, atidi, pakankamai informuota, tam yra pagrindo spręsti iš ieškovės nurodytų argumentų dėl galimai perkančiosios organizacijos padarytų pažeidimų, nepasinaudojo teise įgyvendinti galimai savo pažeistų teisių gynybos. Be to ieškovė prieš nuspręsdama neteikti pasiūlymo nepateikė duomenų, kad kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti pirkimo sąlygas konkrečiu klausimu, ar pateikti išsamesnius duomenis dėl kvalifikaciją patvirtinančių konkrečių dokumentų pateikimo.

18Ieškovės vertinimu kadangi tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti geologinius tyrinėjimus ir taip įrodyti, kad atitinka pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkto kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti“, o iš viešai skelbiamos informacijos, nei atsakovė UAB „Hidrostatyba“ (ūkio subjektų grupės dalyviai – UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrostatybos projektai“), nei jų nurodyti subrangovai – UAB „Voltas“ ir UAB „Elti“, neturėjo tokios teisės, todėl 2015-06-25 sprendimas dėl pirkimo laimėtojo nustatymo naikintinas, kaip prieštaraujantis imperatyviosioms teisės normoms. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį, 2015-07-15 sudarytą rangos sutartį, niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Ieškovės vertinimu pripažinus sandorį negaliojančiu, o atsakovei paskelbus pakartotinį viešąjį pirkimą dėl ginčo pirkimo objekto, ieškovė galėtų iš naujo lygiomis teisėmis su kitais tiekėjais varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

19Kasacinis teismas akcentuoja, kad VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas, teismų vaidmuo ir pareiga saugant viešąjį interesą aktualus ne tik dėl visuomenei svarbių gėrių, užtikrinant VPĮ teisinio reguliavimo tikslų pasiekimą, apsaugos, bet ir siekiant skatinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi. Taip pat ir tai, kad teismo teisė peržengti ieškinio ribas nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus, tai grindžiama siekiu užtikrinti proceso spartą, aiškiai apibrėžti ginčo apimtį ir iš esmės nepaneigti ikiteisminės tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčo stadijos ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-17 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010). Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2015-10-16, civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015, Kasacinis teismas nurodė, kad tokiu atveju, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Kita vertus, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje, Nr. e3K-3-362-415/2015).

20Tik pareiškusi ieškinį ieškovė nurodė konkrečius argumentus, kad vykdydamas rangos sutartį tiekėjas turės atlikti teritorijos geologinius tyrinėjimus. Ieškovė rėmėsi Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 9 punktu, kuriame nurodyta, kad nurodyta, kad inžineriniai geologiniai tyrinėjimai yra žemės gelmių geologinio tyrimo rūšis. Reglamento 9 punkte pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą, kurio 6 straipsnis nustato, kad „Tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys teisę užsiimti šia veikla ir gavę leidimą atlikti konkretų (konkrečius) atitinkamos rūšies (atitinkamų rūšių) tyrimą (tyrimus) arba sudarę sutartį šiems tyrimams atlikti su leidimą atlikti tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus turinčiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir šių asmenų grupėmis, veikiančiomis pagal jungtinės veiklos sutartis. Leidimą atlikti šiuos tyrimus Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Lietuvos geologijos tarnyba“. Todėl ieškovės vertinimu teikėjas pateikdamas pasiūlymą, privalėjo perkančiajai organizacijai pateikti ir Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti geologinius tyrinėjimus ir taip įrodyti, kad atitinka pirkimo konkurso sąlygų 3.1. punkto lentelės 5 punkto kvalifikacinį reikalavimą.

21Kaip minėta reikalavimo pripažinti atsakovės 2015-06-25 sprendimo neteisėtu ieškovė nereiškė perkančiajai organizacijai, konkretus reikalavimas nebuvo ginčo dalyku ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, reikalavimas ieškovės pareikštas tik teisme. Taip pat ieškovė reikšdama pretenziją ieškovei, nenurodė konkrečių pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl pirkimo sąlygų, tiekėjų kvalifikacijos atitikimo ir kita. Teismas atsižvelgė į šalių argumentus dėl pirkimo sąlygų, konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, Kasacinio teismo formuojamą praktiką, kad tuo atveju, kai tiekėjas teisme pareiškia reikalavimus, kurie nebuvo nagrinėjimo dalykas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tokie reikalavimai turėtų būti nagrinėjami teisme tik teismui pripažinus perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumą, o šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo tokioms išvadoms. Teismui nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų. Teismui nėra pagrindo išvadai, kad iš byloje esančių duomenų būtų pagrindo spręsti apie perkančiosios organizacijos atliktus neteisėtus veiksmus, konkrečių pirkimo dokumentų ar VPĮ nuostatų ar šiame įstatyme įtvirtintų principų (tiekėjų lygiateisiškumo, diskriminacijos draudimo, skaidrumo ir kt.) pažeidimą, dėl ko teismui nėra pagrindo išvadai, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, nėra pagrindo ex officio pripažinti sandorį, 2015-07-15 sudarytą rangos sutartį, niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius (CK 1.78 straipsnio 5 dalis).

22Pažymėtina, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Teismo vertinimu kiekvienu konkrečiu atveju reikalinga pirkimo sąlygose aiškiai suformuluoti ir nurodyti konkrečius reikalavimus, tuo išvengiant bereikalingų tikslinimų, aiškinimosi ir ginčų. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, kad ieškovė savo teises galimai apgintų tik pripažinus 2015-06-25 sprendimą neteisėtu, panaikinus 2015-07-15 sudarytą rangos sutartį ir paskelbus pakartotinį viešąjį pirkimą dėl ginčo pirkimo objekto, nes pasak ieškovės ji galėtų iš naujo lygiomis teisėmis su kitais tiekėjais varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo. Teismo vertinimu ieškovė savo teisėmis turėjo galimybę pasinaudoti reikšdama paklausimus, pretenzijas, ginčydama ikiteismine tvarka perkančiosios organizacijos sprendimus, kai tuo tarpu pati priėmė sprendimą nedalyvauti pirkime ir neteikti pasiūlymo. Konkrečiu atveju ieškovė pirkimo procedūrų metu nors teikė minėtas pretenzijas, tačiau konkurso sąlygų neginčijo, pasiūlymo šiam viešajam konkursui neteikė. Be to pažymėtina, kad ieškovės 2015-07-10 pretenzija buvo atmesta 2015-07-15 raštu Nr. R7-1411 „Dėl atsakymo į pretenziją” ir tą pačią dieną šis sprendimas dėl pretenzijos buvo pateiktas ieškovei. Nors ieškovė neginčijo perkančiosios organizacijos 2015-07-15 atsakymo, sprendimo dėl ieškovės pretenzijos, pažymėtina, kad VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje yra nurodyta, jog susipažinti su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu gali tik Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat LR Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai yra šis sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai. Šiame sąraše tiekėjai, kaip galintys susipažinti su nurodyta medžiaga, nėra nurodyti. Konkrečiu atveju perkančioji organizacija neturėjo teisės teikti ieškovei duomenų, susijusių su pasiūlymų vertinimais. Teismui nėra teisinio pagrindo vertinti perkančiosios organizacijos atsakymo, sprendimo nepagrįstu. Terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2015-07-30, todėl yra pagrindo vertinti, kad ieškovė ne tik, kad nesilaikė ikiteisminės tvarkos bet 2015-08-21 pateikusi ieškinį praleido LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo vertinimu ieškovė pretenzijų konkrečiais ieškinyje iškeltais klausimais perkančiajai organizacijai nepateikė, nesuformulavo konkrečių reikalavimų, nors kaip minėta tokią galimybę turėjo, todėl yra pagrindo išvadai, kad nesilaikė privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, šia tvarka jau negalima pasinaudoti, todėl civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

24Ieškinį atmetus ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos ( LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Atsakovai nepateikė duomenų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl bylinėjimosi išlaidos jiems taip pat nepriteistinos.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4239 straipsniu, 293 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

26Civilinę bylą pagal ieškovės „Forintas“ MB ieškinį atsakovėms Telšių rajono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Projekto „Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui“ rekonstravimas ir nauja statyba“, pirkimo numeris 162238 dėl 2015-06-25 sprendimo, pirkimo laimėtojo nustatymo panaikinimo, nutraukti.

27Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Ieškovė „Forintas“ MB kreipėsi su ieškiniu prašydama pripažinti... 3. 2015-07-23 atsakovė CVP IS užregistravo vykdyto pirkimo procedūrų... 4. Ieškovė nurodė, kad tik po pirkimo sutarties sudarymo ir pirmiau nurodytų... 5. Ieškovė nurodo, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apie priimtų... 6. Atsakovė Telšių rajono savivaldybė prašo taikyti ieškinio senatį ir... 7. Atsakovė nurodė, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (... 8. Atsakovė UAB „Hidrostatyba” prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 9. Civilinė byla nutrauktina.... 10. Bylos duomenimis Telšių rajono savivaldybės administracija 2015-04-15 CVP IS... 11. Ieškovė ieškinį teismui pareiškė 2015-08-31. Ieškinyje nurodė, kad... 12. Ieškovė pati nurodo ieškinyje, kad VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad... 13. Kasacinis teismas ne kartą akcentavo pretenzijos perkančiajai organizacijai... 14. Minėtoje nutartyje akcentuojama, kad vienas svarbiausių reikalavimų,... 15. Kasacinis teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai ir remiantis kasacinio... 16. Teismo vertinimu, byloje nustatytos faktinės aplinkybės paneigia ieškovės... 17. Atsakydama į ieškovės pretenziją perkančioji organizacija 2015-07-15... 18. Ieškovės vertinimu kadangi tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, privalėjo... 19. Kasacinis teismas akcentuoja, kad VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos... 20. Tik pareiškusi ieškinį ieškovė nurodė konkrečius argumentus, kad... 21. Kaip minėta reikalavimo pripažinti atsakovės 2015-06-25 sprendimo neteisėtu... 22. Pažymėtina, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo vertinimu ieškovė pretenzijų... 24. Ieškinį atmetus ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos ( LR CPK 93... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4239... 26. Civilinę bylą pagal ieškovės „Forintas“ MB ieškinį atsakovėms... 27. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....