Byla R-858-12-12
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. D., atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui R. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. D. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – „Drąsos kelias” politinė partija) dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir atsakovas, Vyriausioji rinkimų komisija) 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. Sp-208 buvo panaikintas „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – ir Seimas) narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 A. D. registravimas (toliau – ir Sprendimas, skundžiamas sprendimas).

52012 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo A. D. (toliau – ir pareiškėjas) skundas (b. l. 1-4), patikslintas skundas (b. l. 60-64), kuriuo prašoma panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą išbraukti pareiškėją iš partijos „Drąsos kelias” sąrašo ir įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją įregistruoti pareiškėją kandidatu į Seimo narius.

6Pareiškėjas skunde paaiškina, kad nors atsakovas skundžiame sprendime nenurodė sprendimo motyvų, tačiau juos galima spėti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Z. V. interviu interneto portalui „Delfi”, kuriame nurodoma, jog atsakovas gavo informaciją, kad A. D. nėra sumokėjęs baudos, paskirtos teismo nuosprendžiu, todėl jis yra traktuojamas kaip asmuo, kuris neatliko teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės.

7Nurodo, jog pareiškėjas nesumokėjo jam teismo nuosprendžiu paskirtos baudos, o taip pat neatliko jam teismo skirtos laisvės apribojimo bausmės, kadangi yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateikęs prašymą atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-117-734/2009 nagrinėjimą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu. Pabrėžia, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 pareiškėjui buvo uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis” publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta”, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu. Pažymi, jog pareiškėjas turėjo įrodymus, kad A. S. ne tik buvo AB „Mažeikių nafta” bendrasavininkas, tačiau aktyviai dalyvavo ir vadovavo šios bendrovės privatizavimui, todėl toliau rašė straipsnius apie tai savaitraštyje „Laisvas laikraštis”. Dėl minėto teismo draudimo nevykdymo pareiškėjas buvo tris kartus baustas baudomis ir laisvės apribojimu pagal A. S. parodymus. 2012 m. liepos mėnesį pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą, kad minėta civilinė byla būtų atnaujinta ir šis prašymas bus nagrinėjamas 2012 m. spalio 26 d. Pabrėžia, jog, atnaujinus šią bylą ir teismui nusprendus, kad nėra pagrindo drausti spaudai A. S. sieti su AB „Mažeikių nafta” ir jos privatizavimu, pareiškėjas galėtų kreiptis dėl baudžiamųjų bylų dėl teismo sprendimo nevykdymo atnaujinimo. Pažymi, jog teismas nenagrinėjo pareiškėjo pateiktų įrodymų dėl A. S. dalyvavimo AB „Mažeikių nafta” privatizavime. Paskutinis nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-312/2012, kuriuo pareiškėjas buvo nuteistas už teismo sprendimo nevykdymą, yra apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

8Pareiškėjas nurodo, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu jis buvo pripažintas kaltu dėl A. S. šmeižto baudžiamojoje byloje Nr. PK-116-369/11. Šį nuosprendį paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismas, kai teisėjų kolegijoje buvo ir kyšininkavimu įtariamas teisėjas R. S.. Šis nuosprendis yra apskųstas Europos Žmogaus Teisių Teismui ir pareiškėjo skundas yra priimtas nagrinėti (pareiškimas Nr. ( - ) (D. (II) prieš Lietuvą).

9Pareiškėjas pabrėžia, jog vien dėl to, kad jis yra keturis kartus nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus už savo profesinę veiklą, atsakovas panaikino pareiškėjo registraciją partijoje „Drąsos kelias” ir taip užkirto pareiškėjui galimybę dalyvauti Seimo rinkimuose. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis jo teises, kadangi teisminis bylinėjimas dar nėra pasibaigęs, o pareiškėjui yra skirta bausmė – draudimas dalyvauti Seimo rinkimuose. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamas sprendimas pažeidžia jo teises būti išrinktam ir atstovauti rinkėjų interesams.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija atsiliepimu į pareiškėjo A. D. skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą nurodoma, jog pagal Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymo (toliau – ir Seimo rinkimų įstatymas) 2 straipsnio 3 dalį Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais. Pažymi, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas gavus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašą apie A. D., iš kurio matyti, kad pareiškėjas likus 65 dienoms iki rinkimų yra nebaigęs atlikti bausmių pagal teismų paskirtus nuosprendžius. Pabrėžia, jog Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalis nustato, kad, jei po kandidato į Seimo narius įregistravimo atsakovas nustato, kad kandidatas neatitinka šio įstatymo 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, atsakovas panaikina tokio kandidato į Seimo narius registravimą. Remdamasis tuo, atsakovas mano, jog skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13II.

14Skundas atmestinas.

15Byloje ginčas kilo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimo „Dėl kandidatų į Seimo narius R. Č., A. D. ir P. J. registravimo panaikinimo“ Nr. Sp-208 dalies (2 punkto), kuriuo nuspręsta panaikinti „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 pareiškėjo A. D. registravimą ir įpareigojimo Vyriausiąją rinkimų komisiją įregistruoti pareiškėją kandidatu į Seimo narius. Pažymėtina, jog skundžiamo Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta panaikinti „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 pareiškėjo A. D. registravimą (skundžiamo sprendimo 2 punktas), pareiškėjas ginčija visa apimtimi.

16Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjo skundo argumentai ir pateikti įrodymai bus vertinami tik tiek, kiek jie yra susiję su bylos ginčo dalyku – skundžiamo Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo 2 punkto teisėtumu ir pagrįstumu ir įpareigojimu Vyriausiąją rinkimų komisiją įregistruoti pareiškėją kandidatu į Seimo narius. Kitais aspektais, kurie nėra susiję su bylos dalyku, teisėjų kolegija nepasisakys.

17Pabrėžtina, jog Vyriausioji rinkimų komisija priėmė skundžiamą sprendimą panaikinti „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 pareiškėjo A. D. registravimą remdamasi Lietuvos Respublikos seimo rinkimų įstatymo (2012 m. balandžio 14 d. redakcija) (toliau – ir Seimo rinkimų įstatymas) 2 straipsnio 3 dalimi, numatančia, jog Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais, ir Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalimi, įtvirtinančia, jog, jei po kandidato į Seimo narius įregistravimo atsakovas nustato, kad kandidatas neatitinka šio įstatymo 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, atsakovas panaikina tokio kandidato į Seimo narius registravimą.

18Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pažymi, jog atsakovas remdamasis nurodytomis Seimo rinkimų įstatymo nuostatomis pagrįstai priėmė sprendimą panaikinti „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 pareiškėjo A. D. registravimą.

19Pirmiausiai pažymėtina, jog, remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-10871, teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. vasario 23 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-750-648/08 buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 154 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta 30 MGL dydžio (3 900 litų) bauda, jis pripažintas kaltu pagal BK 155 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 20 MGL dydžio (2 600 litų) bauda. Teismas, remdamasis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrino apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir paskyrė pareiškėjui galutinę subendrintą bausmę 30 MGL dydžio (3 900 litų) baudą. Remiantis nurodytu teismo nuosprendžiu bauda turėjo būti sumokėta per trejų mėnesių terminą, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.). Be to, teismas priteisė iš A. D. nukentėjusiajam A. S. 1 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-457/2009 nukentėjusiojo A. S. ir nuteistojo A. D. apeliacinius skundus atmetė. Remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-10871 nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. teismo paskirta bauda pareiškėjo nebuvo sumokėta ar iš jo išieškota.

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-257-648/2010 pareiškėjas buvo pripažintas kaltu pagal BK 245 straipsnį ir jam teismas paskyrė laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu. Teismas taip pat paskyrė A. D. kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, teismas nurodė kardomąją priemonę panaikinti, be to, priteisė iš A. D. nukentėjusiajam A. S. 3 000 litų neturtinei žalai atlyginti. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-741/10 nuteistojo A. D. apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K-2/2011 pareiškėjo kasacinį skundą atmetė. Remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-10871 nustatyta, jog pareiškėjas 2011 m. liepos 18 d. buvo išbrauktas iš įskaitos Vilniaus miesto ir regiono pataisos inspekcijoje.

21Pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-100-818/2011 buvo pripažintas kaltu pagal BK 245 straipsnį už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme nevykdymu, ir teismas paskyrė jam laisvės apribojimą vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Teismas, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrino dalinio bausmių sudėjimo būdu su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausme, ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę vienerių metų devynių mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant pareiškėją bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Teismas taip pat priteisė iš A. D. 5 000 litų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiojo A. S. naudai. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 12 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-964/2011 nuteistojo A. D. apeliacinį skundą atmetė. Remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-10871 nustatyta, jog pareiškėjas 2012 m. balandžio 24 d. buvo išbrauktas iš įskaitos Vilniaus miesto ir regiono pataisos inspekcijoje.

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. PK-116-369/11 pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 154 straipsnio 2 dalyje (savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2010 m. lapkričio 13 d. publikacija), ir nubaudė pareiškėją 40 MGL dydžio, t. y. 5 200 litų, bauda. Teismas nurodė, jog pareiškėjas jam paskirtą 5 200 litų piniginę baudą privalo sumokėti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (iki 2012 m. kovo 21 d.). Teismas iš A. D. A. S. naudai priteisė 3 000 litų. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas A. D. dėl jam pareiktų kaltinimų pagal BK 154 straipsnio 2 dalį, 155 straipsnio 1 dalį, 154 straipsnio 2 dalį 155 straipsnio 1 dalį dėl savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ 2009 m. vasario 14 d. bei 2010 m. spalio 9 d. pateiktos publikacijos išteisino, nes nepadaryta veika, turėjusi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas A. D. dėl jam pareiktų kaltinimų pagal BK 154 straipsnio 2 dalį, 155 straipsnio 1 dalį, 154 straipsnio 2 dalį, 155 straipsnio 1 dalį dėl savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ 2009 m. gruodžio 26 d. bei 2010 m. rugpjūčio 21 d. pateiktos publikacijos išteisino, nes nebuvo neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 21 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1203-2011 nuteistojo A. D., nukentėjusiojo ir privataus kaltintojo A. S. apeliacinius skundus atmetė. Pabrėžtina, jog, remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašu apie fizinį asmenį Nr. 9R-A-10871, nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 3 d. teismo paskirta bauda pareiškėjo nebuvo savanoriškai sumokėta ar iš jo išieškota.

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-693-503/2011 pripažino pareiškėją kaltu pagal BK 245 straipsnį už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme nevykdymu, ir paskyrė laisvės apribojimą vieneriems metams septyniems mėnesiams, įpareigojant pareiškėją bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Teismas, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrino dalinio bausmių sudėjimo būdu su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžiu paskirta vienerių metų devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme, ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę dvejų metų laisvės apribojimą, įpareigojant pareiškėją bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Teismas nurodė A. D. į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės atliktą dalį. Teismas nurodė A. D. bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priteisė iš A. D. 7 500 litų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiojo A. S. naudai. Be to, teismas nurodė A. D. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-312/2012 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros ir nuteistojo A. D. apeliacinius skundus atmetė. 2012 m. balandžio 24 d. pareiškėjas buvo įrašytas į įskaitą Vilniaus miesto ir regiono pataisos inspekcijoje.

24Teisėjų kolegija nurodo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 55 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas, o 56 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį. Pabrėžtina, jog Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis numato, kad Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje, vertindamas Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, yra nurodęs, jog rinkimų teisės ribojimas dėl nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikimo iki rinkimų likus 65 dienoms yra Seimo rinkimų tvarkos, reglamentuojamos, remiantis Konstitucijos 55 straipsnio 3 dalimi, įstatymu, sudėtinė dalis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugsėjo 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. R7-4-2004). Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Konstitucijos 56 straipsnio 2 dalį ir Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį kandidatuojančiam rinkimuose į Seimą teisines pasekmes sukelia ne teistumas, o paskirtos bausmės atlikimo faktas. Pabrėžtina, jog, vertinant Konstitucijos 56 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą rinkimų teisę ribojančią normą, kad Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, darytina išvada, kad šis ribojimas taikomas neatlikus bet kurios nuosprendžiu paskirtos bausmės, tarp jų ir baudos.

25Pažymėtina, jog nurodytų įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, kuriais pareiškėjui buvo paskirtos bausmės, teisėtumas ir pagrįstumas nėra šios administracinės bylos dalykas. Nagrinėjamai bylai yra reikšminga tai, ar pareiškėjas, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra baigęs atlikti bausmes pagal teismo paskirtus nuosprendžius. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina ir pareiškėjas pats pripažįsta, kad jis dalies teismo paskirtų bausmių nėra atlikęs (nesumokėjęs teismo paskirtų baudų, neatlikęs teismo skirtos laisvės apribojimo bausmės (b. l. 60-64), todėl egzistuoja visos sąlygos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies taikymui.

26Teismo posėdžio metu pareiškėjo išsakyti argumentai dėl teismo nuosprendžiais jam paskirtų baudų nesumokėjimo, motyvuojant tuo, kad sumokėjus baudas jis negalėtų kreiptis dėl proceso atnaujinimo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, kurioje teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjui buvo uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis” publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta”, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu, vertintini kritiškai. Šiuo aspektu pažymėtina, jog teismo paskirtų nuosprendžių įvykdymas nepaneigia asmeniui teisės kreiptis dėl proceso atnaujinimo byloje. Ši pareiškėjo nurodyta aplinkybė negali paneigti iš Konstitucijos ir Seimo rinkimų įstatymo kylančio imperatyvo, kad Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį (Konstitucijos 56 str. 2 d., Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 3 d.).

27Pažymėtina, kad Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalis numato, jog, jeigu po kandidato į Seimo narius įregistravimo Vyriausioji rinkimų komisija nustato inter alia, kad kandidatas neatitinka šio įstatymo 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, Vyriausioji rinkimų komisija panaikina tokio kandidato į Seimo narius registravimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad atsakovas priėmė skundžiamą sprendimą gavęs 2012 m. rugsėjo 15 d. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašą Nr. 9R-A-10871 apie A. D., iš kurio matyti, kad pareiškėjas likus 65 dienoms iki rinkimų yra nebaigęs atlikti bausmių pagal teismų paskirtus nuosprendžius, nurodo, jog atsakovas pagrįstai panaikino „Drasos kelias“ politinės partijos kandidato į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4 pareiškėjo A. D. registravimą, ši ginčijama Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo jos naikinti ir įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėją kandidatu į Seimo narius.

28Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija nurodo, jog pareiškėjo skundas dėl ginčijamo sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus yra atmestinas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 121 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo A. D. skundą atmesti.

31Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir... 5. 2012 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 6. Pareiškėjas skunde paaiškina, kad nors atsakovas skundžiame sprendime... 7. Nurodo, jog pareiškėjas nesumokėjo jam teismo nuosprendžiu paskirtos... 8. Pareiškėjas nurodo, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu jis... 9. Pareiškėjas pabrėžia, jog vien dėl to, kad jis yra keturis kartus... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija atsiliepimu į... 11. Atsiliepime į skundą nurodoma, jog pagal Lietuvos Respublikos seimo rinkimų... 12. Teisėjų kolegija... 13. II.... 14. Skundas atmestinas.... 15. Byloje ginčas kilo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. rugsėjo 11... 16. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pareiškėjo skundo argumentai ir... 17. Pabrėžtina, jog Vyriausioji rinkimų komisija priėmė skundžiamą... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pažymi, jog atsakovas... 19. Pirmiausiai pažymėtina, jog, remiantis 2012 m. rugsėjo 5 d. Įtariamųjų,... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu... 21. Pareiškėjas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d.... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu... 24. Teisėjų kolegija nurodo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau –... 25. Pažymėtina, jog nurodytų įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, kuriais... 26. Teismo posėdžio metu pareiškėjo išsakyti argumentai dėl teismo... 27. Pažymėtina, kad Seimo rinkimų įstatymo 39 straipsnio 6 dalis numato, jog,... 28. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija nurodo, jog pareiškėjo... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88... 30. pareiškėjo A. D. skundą atmesti.... 31. Sprendimas neskundžiamas....