Byla 2S-616-431/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys: antstolis V. M., uždaroji akcinė bendrovė „Interbesta“, bankrutavusi kooperatinė bendrovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teikiant skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys: antstolis V. M., uždaroji akcinė bendrovė „Interbesta“, bankrutavusi kooperatinė bendrovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja padavė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio V. M. 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0240/16/01705. Pareiškėja taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymu Nr. S2-79418 vykdomojoje byloje Nr. 0240/16/01705 paskirtas varžytynes bei uždrausti skelbti žemės sklypo, nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, 0,6634 ha dalies nuomos teisei, nuosavybės teise priklausančiai pareiškėjai, varžytynes. Nurodė, jog pareiškėjos reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti, nes skundžiamu antstolio patvarkymu siekiama vykdyti žemės sklypo nuomos teisės varžytynes, t. y. varžytynes objekto, kuris negali būti pirkimo-pardavimo sutarties objektu. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra grėsmė, kad pareiškėjai kaip įkaito davėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes pasibaigus varžytynių terminui, žemės sklypo nuomos teisė bus perleista didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, dėl ko, esant palankiam sprendimui, pareiškėja negalėtų jos atgauti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo.
 1. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja neįrodė, egzistuojant nei vieno iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatytų laikinųjų apaugos priemonių taikymo pagrindų.
 1. Pareiškėja neginčija paties išieškojimo iš įkeistų turtinių teisių teisėtumo ir nenurodo, kaip gali varžyti įkaito davėjos teises nurodyto žemės sklypo nuomos teisių negalėjimas būti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku. Pareiškėja, nepagrįsdama jos teisių pažeidimo skundžiamu antstolio patvarkymu, tikėtinai nepagrindė skunde dėl antstolio veiksmų reiškiamo reikalavimo. Pareiškėja taip pat nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog varžytynės yra paskelbtos ir vykstančios. Interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt nėra duomenų apie paskelbtas ir vykstančias turtinių teisių varžytynes. Taip pat nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėja yra varžytinėse parduodamų turtinių teisių savininkė. Pareiškėja nepagrindė galimo palankaus teismo sprendimo dėl antstolio veiksmų įtakos jos teisėms, o tuo pačiu ir grėsmės jos turtiniam interesui, kurio užtikrinimui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo argumentai

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Emilė“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartį ir pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamame antstolio patvarkyme yra aiškiai nurodyta informacija apie skelbiamas varžytynes, jų pradžią. Interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt nurodyta, jog 2016 m. lapkričio 2 d. buvo paskelbtos ir vis dar tebevyksta varžytynės dėl žemės sklypo nuomos teisės. Todėl teismo argumentai, jog nėra duomenų apie tai, kad varžytynės paskelbtos, yra nepagrįsti.
  1. Teismo argumentas, jog pareiškėja nepateikė įrodymų, jog ji yra varžytynėse parduodamų turtinių teisių savininkė, yra nepagrįstas. Antstolio patvarkyme aiškiai nurodyta, jog varžytynėse bus parduodama žemės sklypo nuomos teisė, priklausanti įkaito davėjai. Be to, e-varžytynių sistemoje taip pat aiškiai nurodoma, jog parduodamos žemės sklypo nuomos teisės savininkė yra pareiškėja, tai yra įkaito davėja.
  1. Jeigu antstolis atsisakytų tenkinti pareiškėjos skundą ir jo nagrinėjimas būtų perduotas teismui, o teismas priimtų pareiškėjai palankų sprendimą, nesustabdžius varžytynių, žemės sklypo nuomos teisė jau būtų perleista tretiesiems asmenims ir įkaito davėja jau nebegalėtų jos atgauti. Be to, pareiškėja turėtų inicijuoti naują teisminį ginčą dėl nuomininko teisių ir pareigų perkėlimo. Todėl vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.
  1. Teismas visiškai neanalizavo pareiškėjos argumentų dėl CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų. Teismas nurodė, jog neaišku, kaip gali varžyti įkaito davėjo teises aplinkybė, jog žemės sklypo nuomos teisės negali būti pirkimo-pardavimo sutarties objektu. Tačiau pardavus tokias teisės, kurios negali būti pirkimo-pardavimo sutarties objektu, tikėtina, jog vėliau atsiras neigiamų šio veiksmo padarinių. Todėl žalos patirs tiek išieškotoja, tiek įkaito davėja bei tretieji asmenys, įgiję žemės sklypo nuomos teises.
 1. Atsiliepimų į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys per teismo nustatytą terminą nepateikė.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).
 1. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
 1. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolio 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pareiškėjai, įkaito davėjai, priklausančios 0,6634 ha žemės sklypo dalies nuomos teisės pirmosios varžytynės. Pareiškėja taip pat pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – paskelbtų varžytynių sustabdymo.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjos argumentais, jog internetiniame tinklapyje www.evarzytynes.lt yra duomenys apie paskelbtas varžytynes bei apie tai, jog pareiškėjai priklauso žemės sklypo nuomos teisė. Tačiau šių aplinkybių neįvertinimas nebuvo vienintelis pirmos instancijos teismo argumentas, dėl kurių buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui (nagrinėjamu atveju pareiškėjai) palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.
 1. Pareiškėja prašyme nurodo tik dviejų apeliacinės instancijos teismų nutarčių citatas, kuriose analizuojama galimybė parduoti nekilnojamojo turto nuomos teisę atsietai nuo paties nekilnojamojo turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-592/2012; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-521-781/2014). Tačiau pareiškėja prašyme neatskleidžia teismui paties antstolio vykdomo vykdomojo dokumento esmės, tai yra koks turtas ar turtinės teisės yra įkeistos, iš kokio turto yra vykdomas išieškojimas. Todėl iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių, nėra aišku, kodėl nagrinėjamu atveju žemės sklypo nuomos teisė negali būti savarankiškas pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Taigi, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad gali būti priimtas pareiškėjai palanki teismo nutartis.
 1. Tikimybės, kad bus priimtas pareiškėjai palanki teismo nutartis, nebuvimas eliminuoja nutarties neįvykdymo riziką. Preliminarus pareiškimo pagrįstumo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinimas neužkerta kelio teismui bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje bylos aplinkybes ir tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius įvertinti kitaip, nei tai padaryta pradinėse civilinio proceso stadijose, taip pat nesudaro pagrindo abejoti teismo, sprendžiančio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nešališkumu.
 1. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjos atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti.
 1. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3,00 € sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai