Byla 2-305-880/2015
Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija teikianti išvadą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Bronei Matiukienei, dalyvaujant ieškovui V. S., jo atstovei Virginijai Bradulskienei, atsakovei J. V., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovei J. V. dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija teikianti išvadą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti nepilnamečių jo ir atsakovės J. V. dukrų K. S. ir E. S. gyvenamąją vietą su ieškovu ir priteisti iš atsakovės J. V. dukroms išlaikymą po 115 eurų per mėnesį nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki vaikų pilnametystės. Jis nurodė, kad su atsakove gyveno kartu šešis metus, tačiau nebuvo susituokę. Gyvendami kartu susilaukė dviejų dukterų K. ir E.. 2014 m. rugsėjo 10 d. atsakovė prisigėrė, paliko vaikus vienus ir iki šiol namo negrįžo. Ieškovas dirba pas ūkininką R. J. ir gauna minimalų darbo užmokestį, kurį skiria vaikų išlaikymui. Vaikai nuo to laiko gyvena su ieškovu jo gyvenamajame name ir turi savo kambarį. Vaikai lanko darželį. Atsakovė vaikais visiškai nesirūpina, todėl atsakovas prašo nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su juo ir priteisti iš atsakovės vaikams išlaikymą.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pati gali rūpintis vaikais ir norėtų, kad jie gyventų kartu su atsakove, o jeigu bus priteisiamas iš jos išlaikymas dukros, ji sutinka mokėti tik pusę sumos už darželį.

5Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad ieškovo ir atsakovės šeima yra socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje. Šiuo metu ieškovas vienas augina dukras, kadangi atsakovė išėjo iš namų ir negrįžo. VTAS specialistai domėjosi atsakove ir ją rado neblaivią pas draugą. Ji negalėjo paaiškinti kodėl išėjo iš namų. Ieškovas dirba pas ūkininką, todėl dukros šiuo metu lanko vaikų darželio savaitinė grupę. Atsakovė jokių pastangų grįžti į šeimą nerodo. Esant tokioms aplinkybės VTAS pritaria ieškovo ieškiniui dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui ir atsakovei gyvenant nesudarius santuokos 2010 m. birželio 22 d. gimė dukra E. S., o 2011 m. rugsėjo 5 d. gimė dukra K. S. (b.l. 5-6). Šalių parodymais ir VTAS išvada nustatyta, kad šalys gyvena atskirai, o jų dukros gyvena su ieškovu.

9Kaip jau minėta, ieškovas nori, kad jo dukros K. ir E. S. gyventų su juo, o atsakovė – kad gyventų su ja.

10CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Tai reiškia, kad net ir nesusituokę ar negyvendami kartu, tėvai privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų ir yra vienodai atsakingi už vaiko auklėjimą ir tinkamų jo raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamą klausimą sprendžia teismas (CK 3.165 straipsnio 3 dalis). Vienas iš tokių teismo kompetencijai priskirtinų spręsti klausimų – vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, kai tėvai gyvena skyrium ir nesutaria, su kuriuo jų turėtų gyventi nepilnametis vaikas (CK 3.169 straipsnio 2 dalis). Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis vaiko interesais ir atsižvelgti į jo norą (CK 3.174 straipsnio 2 dalis). Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Jis grindžiamas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų garantuojamu prioritetinės vaiko teisių bei interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas), kuris reiškia, kad, sprendžiant visus su vaikais susijusius klausimus, visų pirma turi būti atsižvelgiama į jų interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013).

11Be to, teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ž. S. v. V. S. , bylos Nr. 3K-3-41/2010; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Vaiko interesus kiekvienoje byloje būtina individualizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-49/2009; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Juos pirmiausiai nulemia teigiama vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, raida, jo poreikiai turėti saugią asmeninę (tiek fizine, tiek socialine prasme) aplinką, kurioje jis galėtų būti, užsiimti jam reikalingais dalykais, žaisti, lavinti savo gabumus, būti apsaugotas nuo suaugusiųjų kasdienių rūpesčių ir pan.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad šalių dukros nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. gyvena su ieškovu. Ieškovas dukromis rūpinasi vienas, nes atsakovė prie dukrų auklėjimo neprisideda. Vaikai gyvena gyvenamajame name, kuriame jie turi savo kambarį. Ieškovas turi nuolatinį darbą ir nuolatines pajamas. Dėl darbo specifikos dukros lanko vaikų darželio savaitinę grupę. Ieškovui vaikais rūpintis padeda jo motina ir pilnametis sūnus E. S.. Duomenų apie atsakovės darbą byloje nėra. Taip pat nėra aiški atsakovės gyvenamoji vieta, nes ji ją dažnai keičia.

13Remdamasis aukščiau išdėstytu, teismas sprendžia, kad vaikų poreikius labiau atitinka gyvenamosios vietos nustatymas su ieškovu, nes jis rūpinasi vaikais ir pas jį yra tinkamos sąlygos jiems augti. Tuo tarpu atsakovė vaikais praktiškai nesirūpina. Be to, teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, o atsakovė patvirtino, kad be minėtų dukterų ji turi dar du vaikus, kurie gyvena su savo tėvais. Visa tai irgi rodo motinos požiūrį į vaikus ir rūpinimąsi jais. Atsižvelgiant į tai, tenkintinas ieškovo ieškinio reikalavimas dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su juo.

14Dėl K. S. ir E. S. išlaikymo priteisimo.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Pagal šio straipsnio 6 dalį tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Šios konstitucinės normos yra detalizuotos CK trečiosios knygos straipsniuose, reglamentuojančiuose tėvų valdžios turinį (3.155 straipsnis), tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus (3.192 straipsnis), išlaikymo priteisimą (3.194 straipsnis), išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą (3.201 straipsnis) ir kt. CK 3.155 straipsnyje nustatyta, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Visos šios įstatymo nuostatos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir sudaro vientisą sistemą, užtikrinančią harmoningą vaiko asmenybės raidą. Pažeidus vieną iš nurodytų tėvų pareigų, tiesiogiai bus pažeista visa įstatymų nustatyta tėvų valdžios sistema, o tai neabejotinai turės įtakos įstatymo saugomoms ir ginamoms vaiko teisėms. Viena iš sudėtinių tėvų valdžios dalių – išlaikyti savo vaikus – yra reglamentuojama CK 3.192 straipsnyje. Pagal CK 3.192 straipsnį tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK 3.194 straipsnis).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad CK 3.192 straipsnyje įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Dėl to, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį - visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje B. D. v. R. D., bylos Nr. 3K-3-101/2010; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje S. S. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-569/2008; kt.). Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Teisėjų kolegija pažymi, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, todėl kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. K. M., bylos Nr. 3K-3-71/2010; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje I. V. v. A. V., bylos Nr. 3K-3-596/2009; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. K. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-189/2009; 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-303/2008; kt.).

17Pažymėtina, kad nustatant išlaikymo dydį, turi būti įvertinama ir tai, jog išlaikymas privalo užtikrinti vaikui vystytis būtinas sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į šioje nutartyje jau minėtą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą (CK 3.3 straipsnis). Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje E. D. v. L. D., bylos Nr.3K-3-1017/2003, 2004 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje B. M. v. Z. M., bylos Nr.3K-3-5/2004; 2004 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje A. P. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-231/2004). Tai reiškia, kad tuo atveju, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. K. v. T. K., bylos Nr. 3K-3-286/2004).

18Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus teisinius kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, jog nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko vystymosi sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje G. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-620/2005). Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir pan. Taigi sprendžiant dėl vaiko išlaikymo dydžio konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į protingus vaiko poreikius, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai.

19Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti dukroms išlaikymui po 115 Lt per mėnesį. Byloje nėra ginčo, jog atsakovė turi išlaikyti savo dvi nepilnametes dukras, tačiau atsakovė nesutinka su ieškovo prašomu priteisti išlaikymo dydžiu. Atsakovė teigia, kad šiuo metu dirba, tačiau pajamos nedidelės, todėl gali apmokėti tik pusė darželio mokesčio. Tačiau teismui patikrinus SODROS duomenis, matyti, kad J. V. niekur nedirba.

20Atsižvelgdamas į K. S. ir E. S. poreikius, proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principą, į tai, kad ieškovo pajamos per mėnesį yra tik 232 eurai, atsakovė niekur nedirba, tačiau yra darbinga, jauna moteris, ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, bei aukščiau nustatytais faktais, teismas sprendžia, jog iš atsakovės J. V. dukroms priteistinas išlaikymas po 80 eurų per mėnesį.

21Teismas pažymi, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaikų poreikiams, šalys gali kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo pakeitimo.

22Dėl išlaikymo įsiskolinimo K. S. ir E. S. priteisimo.

23Lietuvos Respublikos CK 3.3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškomas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Taigi svarbu nustatyti nuo kada atsakovas neteikia išlaikymo savo nepilnamečiams vaikams ir kokio dydžio priteistinas įsiskolinimas. Nagrinėjamu atveju, bylos medžiaga ir šalių parodymais nustatyta, kad atsakovė su ieškovu ir vaikais kartu negyvena nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio. Remiantis aukščiau dukroms priteistu išlaikymo dydžiu, įsiskolinimas už minėtą laikotarpį iki ieškinio padavimo dienos (2015 m. kovo 10 d.) sudarytų po 480 eurų (80 eurų x 6 mėn.). Byloje nėra ginčo, jog minėtu laikotarpiu atsakovė dukroms neteikė jokio išlaikymo.

24Ieškovas už ieškinio pateikimą buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Bylinėjimosi išlaidos, kurias šalys patiria teismo metu priteisiamos proporcingai patenkintai ieškinio daliai (CPK 96 str.). Už patenkintus ieškinio reikalavimus jis turėjo mokėti 124 eurų žyminį mokestį, todėl ši suma priteistina iš atsakovės į valstybės biudžetą. Be to, byloje ieškovą atstovavo advokatė, kurios atstovavimo išlaidos pagal Antrinės teisinės pagalbos išlaidų pažymą sudaro 166,09 eurus. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, byla nesudėtinga, todėl šios išlaidos mažintinos iki 120 eurų ir priteistinos iš atsakovės.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str., 3.185 str., 3.194 str., 3.200 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 282 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnametei K. S. (a.k. ( - ) gim. ( - ) po 80 eurų kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2015 m. kovo 10 d. bei išlaikymo įsiskolinimą už 6 mėnesius, iš viso 480 eurų.

28Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnametei E. S. (a.k. ( - ) gim. ( - ), po 80 eurų kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2015 m. kovo 10 d. bei išlaikymo įsiskolinimą už 6 mėnesius, iš viso 480 eurų.

29Nepilnamečių vaikų šiuo teismo sprendimu priteistų lėšų tvarkytoju iki vaikų pilnametystės paskirti jų tėvą V. S. (a.k. ( - ) kuris priteistą vaikams išlaikymą tvarkys uzufrukto teise.

30Šią sprendimo dalį vykdyti skubiai.

31Nustatyti, kad vaiko K. S. (a.k. ( - ) gyvenamoji vieta yra su jos tėvu V. S. (a.k. ( - )

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) valstybei 124 eurus žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas.

34Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 120 eurų į valstybės biudžetą išlaidų antrinei teisinei pagalbai apmokėti. Šios išlaidos turi būti sumokėtos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, nurodant, jog įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti... 4. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu su... 5. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui ir atsakovei gyvenant nesudarius... 9. Kaip jau minėta, ieškovas nori, kad jo dukros K. ir E. S. gyventų su juo, o... 10. CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi lygias teises ir... 11. Be to, teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalių dukros nuo 2014 m. rugsėjo 10 d.... 13. Remdamasis aukščiau išdėstytu, teismas sprendžia, kad vaikų poreikius... 14. Dėl K. S. ir E. S. išlaikymo priteisimo.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šeima... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką... 17. Pažymėtina, kad nustatant išlaikymo dydį, turi būti įvertinama ir tai,... 18. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu... 19. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti dukroms išlaikymui po 115... 20. Atsižvelgdamas į K. S. ir E. S. poreikius, proporcingumo tarp vaiko poreikių... 21. Teismas pažymi, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar... 22. Dėl išlaikymo įsiskolinimo K. S. ir E. S. priteisimo. ... 23. Lietuvos Respublikos CK 3.3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo... 24. Ieškovas už ieškinio pateikimą buvo atleistas nuo žyminio mokesčio... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str., 3.185 str.,... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis... 28. Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis... 29. Nepilnamečių vaikų šiuo teismo sprendimu priteistų lėšų tvarkytoju iki... 30. Šią sprendimo dalį vykdyti skubiai.... 31. Nustatyti, kad vaiko K. S. (a.k. ( - ) gyvenamoji vieta yra su jos tėvu V. S.... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) valstybei 124 eurus žyminio mokesčio, nuo... 34. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 120 eurų į valstybės biudžetą išlaidų... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...