Byla 2-3036-343/2010
Dėl sprendimo atmesti UAB „Žemda“ pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Garliavoje“ (pirkimo numeris 87742) panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žemda“ ieškinį atsakovei UAB „Kauno vandenys“, tretysis asmuo UAB „Grundolita“ dėl sprendimo atmesti UAB „Žemda“ pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Garliavoje“ (pirkimo numeris 87742) panaikinimo ir

Nustatė

3Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 6 dalis numato, kad teismui pareikštas ieškinys turi būti išnagrinėtas šiame įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta rašytinio arba žodinio proceso tvarka ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jo priėmimo dienos. Bylos šalys visas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išsamiai išdėstė ieškinyje ir atsiliepime į ieškinį, todėl ieškinys nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 6 dalis). Rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys buvo informuoti teismo pranešimais (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

4ieškovė UAB „Žemda“ ieškinyje nurodė, kad dalyvauja perkančiosios organizacijos UAB „Kauno vandenys“ supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Garliavoje“ (pirkimo numeris 87742). UAB „Žemda“ pateikė pasiūlymą, tačiau 2010 07 15 gavo UAB „Kauno vandenys“ pranešimą, kad remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2.1 punktu ir pirkimo dokumentų I skyriaus I skirsnio 28.1.1 punktu, pasiūlymas yra atmestas, nes neatitinka Konkurso sąlygų 5.1.4 punkto reikalavimų. UAB „Žemda“ su tuo nesutiko ir 2010 07 21 pateikė pretenziją. Atsakovė pretenziją išnagrinėjo. Ieškovė 2010 07 28 gavo atsakymą į pretenziją, kad ji netenkinama. Su tokiais sprendimais ieškovė nesutinka dėl sekančių argumentų:

51) dėl perkančios organizacijos pareigos įsitikinti Tiekėjo atitikimu minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

6VPĮ 32str. 5d. įtvirtinta nuostata, numatanti, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti informaciją apie kvalifikaciją. Šiuo atveju perkančioji organizacija išsamiai neįvertinusi pateikto pasiūlymo bei ieškovo atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams priėmė sprendimą, kad ieškovės kvalifikacija yra netinkama net neprašiusi jos paaiškinti atitikimą Konkurso sąlygų 5.1.4 p. įtvirtintiems reikalavimams. Nebuvo sudaryta sąlygų ieškovei įrodyti, jog ji yra kompetentinga bei pajėgi įvykdyti viešojo pirkimo sutartį (VPĮ 32str. 1d.). Net ir tuo atveju, jeigu Perkančioji organizacija manė, kad su pasiūlymu pateikta informacija rodo, kad Tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ji privalėjo prašyti papildyti pateiktą pasiūlymą ir paaiškinti jį kodėl Tiekėjas atitinka keliamus reikalavimus. Kvalifikacijos ir paties pasiūlymo vertinimas yra du atskiri procesai.

72) dėl ieškovės atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei ieškovės teisės remtis trečiųjų asmenų pajėgumais.

8Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad visiškai atitinka Konkurso sąlygų 5.1.4 p. įtvirtintą minimalų kvalifikacijos reikalavimą. Nesutinka su atsakovės atsakymu, kad kadangi UAB „Grundolita“ jokia forma (nei kaip jungtinės veiklos partneris, nei kaip subrangovas) neįtraukta į pasiūlymą ir nedalyvauja Konkurse, todėl apie UAB „Grundolita“ pateikta informacija negali būti nagrinėjama. Tai ieškovės vertinimu neatitinka VPĮ 32str. 3d. įtvirtintos galimybės remtis trečiųjų asmenų pajėgumais. ETT byloje Holst Italia (C-176/98, Holst Italia SpA, (1999) ECR I-08607) yra nurodęs, jog Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl to, kad tiekėjas, siekdamas įvykdyti sutartį, ketina pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus ir išteklius. Tiekėjas gali remtis trečiųjų asmenų pajėgumais neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Todėl Perkančioji organizacija visiškai nepagrįstai ir neteisėtai sprendė, kad ieškovės nurodoma įmonė „Grundolita“ nebuvo nurodyta Tiekėjo pasiūlyme ir dėl to ieškovės pasiūlymas yra atmestinas. Ieškovė pasitelkė UAB „Grundolita“ ne viešojo pirkimo sutarties vykdymui, tačiau konkrečių minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimui pagal Konkurso sąlygų 5.1.4 p. įrodyti, t.y. įrodinėjo Ieškovės galimybę remtis UAB „Grundolita“ patirtimi vykdant panašaus pobūdžio sutartis. UAB „Grundolita“ vienašališkai įsipareigojo bendradarbiauti su Tiekėju, jį konsultuoti, kontroliuoti, suteikti turimą/reikiamą dokumentaciją ir informaciją, t.y. UAB „Grundolita“ pajėgumais ieškovė galės remtis visa apimtimi visu sutarties galiojimo laikotarpiu. Tai pat buvo pateikta visa reikiama informacija apie šios įmonės atitikimą Konkurso sąlygų 5.1.4 p.

93) dėl atsakovės pareigos įgyvendinti viešojo pirkimo tikslą bei viešųjų pirkimų principų laikymosi.

10Pagal teismų praktiką viešuosiuose pirkimuose privalu vadovautis viešųjų pirkimų tikslu, t.y. siekti sudaryti sutartį, leidžiančią įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Ir dėl to negalima formaliai vertinti tiek Konkurse pateiktų pasiūlymų, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų juos vertinant. Atsakovė itin formaliai vykdė viešojo pirkimo procedūras, nesigilino, ar ieškovė iš tikrųjų atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nesikreipė į ieškovę, kad paaiškintų pateiktą pasiūlymą, nors turėjo tokią pareigą, nepagrįstai pašalino konkurencingą ieškovės pasiūlymą. Ieškovė turėjo pareigą užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Ieškovė buvo neteisėtai pašalinta iš konkurso. Todėl atsakovė neužtikrino viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų laikymosi (VPĮ 3str. 1d.). Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti Perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 10 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2007).

11Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad Konkurso sąlygų 4.2p. buvo numatyta, kad kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti atsakovės nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, priklausomai nuo to, ar dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas, ar pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Prie kvalifikacijos reikalavimų yra nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai. Ieškovė 2010 05 31 pateikė pasiūlymą kaip vienas savarankiškas subjektas, nepateikė duomenų apie atitikimą keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, darbus siūlė atlikti už 4 908 169 Lt . Ieškovė pateikė pretenziją. Atsakymą į pretenziją atsakovė išsiuntė 2010 07 27. Vadovaujantis VPĮ 94str.1d. 1p. nuostatomis ieškovė per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, turėjo kreiptis į teismą su ieškiniu. Ieškovė į teismą kreipėsi 2010 08 12, t.y. praleidusi įstatymo nustatytą terminą. UAB „Kauno vandenys“ 2010 08 16 sudarė pasiūlymų eilę vadovaujantis mažiausiu kriterijumi. Laimėjusiu yra pripažinta UAB „Žilinskas ir Ko“, kuri pateikė pasiūlymą atlikti darbus už 4 728 542 Lt, t.y. 200 000 Lt mažiau negu ieškovė. Nurodo sekančius nesutikimo su ieškiniu argumentus:

121) dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą.

13CPK 5str. 1d. nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2009 11 13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2010 nurodė, kad nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, visada būtina įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Ieškovė dėl aukštesnės, nei pripažinto laimėtojo pasiūlymo kainos nebėra suinteresuota šalis, todėl net ir ieškinį patenkinus, tai nesukeltų jokių realių pasekmių ieškovei.

142) dėl ieškinio senaties taikymo.

15Vadovaujantis VPĮ 94str.1d. 1p. nuostatomis, kurios yra imperatyvios, ieškovė per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, turėjo kreiptis į teismą su ieškiniu. Atsakovė pranešimą apie tai, kad ieškovės pretenzija yra atmesta į CVPP portalą išsiuntė 2010 07 27. Remiantis nurodytu imperatyvu terminas ieškiniui pareikšti baigėsi 2010 08 11. Toks termino praleidimas yra šiurkštus procesinis pažeidimas, ieškinyje nenurodoma, kad terminas nėra praleistas. Remiantis CK 1.131str. 1d., VPĮ 94str. 1d. prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti kaip paduotą praleidus įstatymu nustatytus terminus.

163)

17dėl ieškovės atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.

18Viešųjų pirkimų įstatymas nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus vykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32str. 1d.). Perkančioji organizacija turi pareigą prašyti kandidatą per protingą terminą paaiškinti arba papildyti netikslius ar neišsamius duomenis apie kandidato kvalifikaciją (VPĮ 32str. 5d.). Jeigu kandidato kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei šis asmuo nepatikslino jo paprašius savo duomenų apie kvalifikaciją, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija privalo atmesti (VPĮ 32str. 6d.). Tik tie kandidatai, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose (32str.7d.). Konkurso sąlygų 5.1.4 p. buvo numatytas reikalavimas: kandidatas per 5 metus, jei įmonė veikia mažiau negu 5 metai, tai nuo jos įregistravimo pradžios iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs bent vieną vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartis, kurios atitinka sąlygą: sėkmingai atliktas paminėtas statybos arba rekonstrukcijos darbų objektas, kuriame tinklų bendras ilgis ne mažiau kaip 7,2 km . Kiekvienas dalyvis turėjo pateikti atliktų darbų sąrašą kartu su statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis, o jei toks aktas neišrašomas, tai užsakovo patvirtinimus, kad toks darbas buvo tinkamai atliktas, nurodant atliktų darbų ilgius. Ieškovė pateikė statybos objektų sąrašą, tačiau tik viename objekte darbus atliko kaip jungtinės veiklos partneris. Kadangi akte buvo nurodyta tik duomenys kiek darbų atlikta ir kas juos atliko, tai ieškovės buvo paprašyta duomenis patikslinti. Ieškovė nustatytu terminu duomenis patikslino ir nurodė, kad ji atliko darbų viso 5710 m. Tuo tarpu reikalavimas buvo ne mažiau kaip 7200 m . Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodo, kad atliko darbų už 12 716 839 Lt, tačiau neįrodinėja aplinkybės, kad sėkmingai savo jėgomis atliko darbus objekte, kuriame tinklų ilgis yra ne mažiau kaip 7200 m . Todėl yra nepagrįsti ieškinio argumentai, kad atsakovė netinkamai įgyvendino Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą kvalifikaciją ir pateikia perkančiajai organizacijai tai įrodančius dokumentus, pripažintina neatitiktimi perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė su 2010 07 21 Pretenzija atsakovei nepateikė jokių įrodymų, kad būtų sėkmingai atlikusi darbus objekte, kurio tinklų ilgis ne mažiau kaip 7,2 km . Pretenzijoje buvo nurodoma atliktų darbų vertė. Nežiūrint į tai atsakovė iš esmės nagrinėjo pateiktą pretenziją ir dar kartą patikrino, ar ieškovė atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovė tik kartu su 2010 07 21 Pretenzija pateikė 2010 05 17 UAB „Grundolita“ raštą, kuriuo bandė įrodyti savo atitikimą Konkurso 5.1.4 p. reikalavimams. Atsakovė nusprendė, kad ieškovės pretenzija negali būti tenkinama, kadangi perkančioji organizacija prašė dalyvio patikslinti savo kvalifikaciją įrodančius duomenis, tačiau ir patikslinus duomenis, padarė išvadą, kad dalyvis neatitinka reikalavimų, o vertinti naujai pateiktus duomenis nebuvo teisinio pagrindo. Tokią sąlygą numatė ir Konkurso sąlygų 24.5 p. Ieškovė neginčija tos faktinės aplinkybės, kad jos 2010 05 31 pateiktas pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė ieškinyje kelia klausimus, susijusius su VPĮ nuostatomis, leidžiančiomis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ar ištekliais (VPĮ 32str. 3d.). Ieškovė nurodo, kad ji UAB „Grundolita“ pasitelkė ne viešojo pirkimo sutarties vykdymui, o konkrečių minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimui ( ieškinio 4 psl.). Tai, kad UAB „Grundolita“ įsipareigojo bendradarbiauti su ieškove, niekaip neįtakoja ieškovės kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškovė nesikreipė į perkančiąją organizaciją, kad nurodyti, jog kvalifikaciniai reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovė taip pat nesikreipė į perkančiąją organizaciją su užklausimu, ar atitinkami duomenys apie jos kvalifikaciją gali būti pateikti kitokia forma negu nurodyta Konkurso dokumentuose. Todėl daro išvadą, kad ieškovė sutiko su konkurso sąlygomis. Ieškovės nurodyti motyvai, kad teikiant pasiūlymą neprivaloma nurodyti asmenų, kurių pajėgumais, ištekliais ar kvalifikacija dalyvis ketina remtis, yra akivaizdus lygiateisiškumo principo pažeidimas, nes asmuo įgytų teisę bet kuriuo momentu nurodyti vis kitus asmenis, kurių pajėgumais, ištekliais ar kvalifikacija ketina remtis. Kadangi ieškovė pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis, jos kvalifikacija ir buvo vertinta kaip pavienio dalyvio. Ieškovė, teikdama pasiūlymą kartu su UAB „Grundolita“, privalėtų įrodyti jos atitikimą ne tik Konkurso sąlygų 5.1.4 p. nurodytiems reikalavimams, bet ir kitiems kvalifikaciniams reikalavimams. Šiuo atveju ieškovė neįrodinėja UAB „Grundolita“ atitikimo visiems Konkurso sąlygų reikalavimams. Prašo priteisti 8 522,89 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro advokatų kontoros paslaugų apmokėjimas.

19Ieškinys atmestinas.

20Nustatyta, kad atsakovė UAB „Žemda“ dalyvavo UAB „Kauno vandenys“ supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone, Garliavoje“ (pirkimo numeris 87742).

21Konkurso pirkimo dokumentų 5.1.4 p. (t.1, b.l. ) yra numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui.

22Šioje byloje sprendžiama eilė klausimų, t.y. ar nepraleistas ieškinio senaties terminas, ar ieškovė turi teisę pareikšti ieškinį, o taip pat šalių ginčas dėl konkurso pirkimo dokumentų 5.1.4 punkte numatytų reikalavimų tiekėjui, kuriuos, ieškovės manymu, ji atitiko ir todėl nepagrįstai buvo pašalinta iš Konkurso.

23Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą.

24Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas byloje Nr. 38/06). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, jog asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. 93 straipsnio, reglamentuojančio ginčų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų nagrinėjimą, 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus turi teisę kreiptis į teismą. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Šio įstatymo 95 straipsnio, reglamentuojančio ieškinio pateikimą ir išnagrinėjimo terminus, 1 dalyje subjektu, turinčiu teisę kreiptis su ieškiniu į teismą, įvardijamas tiekėjas. Remiantis VPĮ 2 straipsnio 29 punktu, tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ar jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Remiantis to paties straipsnio 5 punktu, dalyviu pripažįstamas tiekėjas, pateikęs pasiūlymą. Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą, nepaisant galimybės gauti nuostolių, nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškia savo valią, galinčią sukelti teisines pasekmes. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Žemda“ buvo atsakovės UAB „Kauno vandenys“ paskelbto Ištisinių asfaltbetonio dangų remonto viešojo konkurso dalyvė, t. y. pasiūlymą pateikęs tiekėjas (VPĮ 2 straipsnio 5, 29 dalys); jo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikties tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams, susijusiems su pajėgumu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

25Teismas sprendžia, kad nepaisant to, jog ieškovės UAB „Žemda“ pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis nurodytų tiekėjams taikomų kvalifikacijos reikalavimų, šis viešojo pirkimo dalyvis, manydamas, jog perkančioji organizacija, vertindama jo atitiktį šiems reikalavimams, pažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principus (VPĮ 3str. 1d.) ir dėl to pažeidė ar galėjo pažeisti jo interesus, turėjo teisę kreiptis teisminės gynybos.

26Dėl atsakovės argumentų, kad, atmetus UAB „Žemda“ pasiūlymą dėl neatitikties tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams, šiam asmeniui neliko jokio teisėto intereso, dėl kurio gynimo jis turėtų teisę kreiptis į teismą, pažymėtina, kad viešojo konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis tam tikrų kvalifikacijos reikalavimų, gali tikėtis, jog tai jam įrodžius, perkančioji organizacija, iš naujo skelbdama viešojo pirkimo konkursą, nustatys tokius kriterijus, kuriuos jis galėtų atitikti, ar jis turės galimybę iš naujo teikti tokius dokumentus, kurie atitiktų tuos kvalifikacinius reikalavimus, taigi ir realiai konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį.

27Argumentas, jog ieškovės pasiūlyta kaina yra didesnė, negu Konkursą laimėjusios dalyvės pasiūlyta kaina, pati savaime nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovė nėra suinteresuota, kadangi gali susiklostyti tokia situacija, kai pirmosios vietos laimėtoja atsisakys sudaryti sutartį ir tuomet ieškovė galės konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį.

28Dėl ieškinio senaties taikymo.

29Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti, nurodydama, kad ieškovė jį praleido.

30Viešųjų pirkimų įstatymo 94str.1d. 1p. nustato, kad Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo dienos. Atsakovė pranešimą apie tai, kad ieškovės pretenzija yra atmesta į CVPP portalą išsiuntė 2010 07 27 10:21. Tai patvirtina pranešimas (t.1, b.l. 118). Remiantis nurodytu imperatyvu terminas ieškiniui pareikšti baigėsi 2010 08 11. Ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi 2010 08 12 (t.1, b.l. 122). Toks termino praleidimas yra procesinis pažeidimas. Remiantis CK 1.131str. 1d., VPĮ 94str. 1d. teismas taiko ieškinio senatį ir ieškinį vien šiuo pagrindu atmeta.

31Dėl ieškovės atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 32straipsnio 1 dalis nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus vykdyti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija turi pareigą prašyti kandidatą per protingą terminą paaiškinti arba papildyti netikslius ar neišsamius duomenis apie kandidato kvalifikaciją. Tai nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalis. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu kandidato kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei šis asmuo nepatikslino, jo paprašius, savo duomenų apie kvalifikaciją, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija privalo atmesti. Sutinkamai su Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi tik tie kandidatai, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai buvo nustatyti Konkurso sąlygų 5.1.4 p. . Buvo numatytas reikalavimas: kandidatas per 5 metus, jei įmonė veikia mažiau negu 5 metai, tai nuo jos įregistravimo pradžios iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs bent vieną vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartis, kurios atitinka sąlygą - sėkmingai atliktas paminėtas statybos arba rekonstrukcijos darbų objektas, kuriame tinklų bendras ilgis ne mažiau kaip 7,2 km . Kiekvienas dalyvis turėjo pateikti atliktų darbų sąrašą kartu su statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis, o jei toks aktas neišrašomas, tai užsakovo patvirtinimus, kad toks darbas buvo tinkamai atliktas, nurodant atliktų darbų ilgius. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, numatanti, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti informaciją apie kvalifikaciją. Atsakovė, vykdydama šią pareigą ir nustačiusi aplinkybę, jog tam tikri duomenys apie ieškovės atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams yra neaiškūs 2010 07 10 paprašė ieškovės duomenis patikslinti (t.1, b.l. 197). Todėl yra nepagrįsti ieškovės teiginiai apie tai, kad atsakovė šios įstatymu nustatytos pareigos nevykdė, nes prašymas patikslinti duomenis tai paneigia. Taip pat yra nepagrįstos ir ieškovės pretenzijos dėl to, kad jai nebuvo sudaryta sąlygų įrodyti, kad ji yra kompetentinga bei pajėgi įvykdyti viešojo pirkimo sutartį (VPĮ 32str. 1d.). Tokią išvadą teismas daro dėl sekančių motyvų: ieškovė nustatytu terminu duomenis patikslino (t.1, b.l. 191-196). Kokius duomenis tikslinti ir kokius papildomus dokumentus teikti tikslu įrodyti savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams sprendė pati ieškovė. Atsakovę domino, kokius darbus buvo atlikusi ieškovė kaip jungtinės veiklos partneris Šiaulių mieste. Patikslinime buvo nurodyta, kad ji atliko darbų viso 5 710m. Tuo tarpu reikalavimas buvo toks, kad atliktų darbų ilgis būtų ne mažiau kaip 7,2 km. Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodo, kad atliko darbų už 12 716 839 Lt . Tačiau atsakovė reikalavimo už kokią sumą turi būti atlikta darbų neteikė. Pažymėtina, kad ieškovė neįrodinėjo aplinkybės, nurodytos Konkurso sąlygose, kad sėkmingai savo jėgomis atliko darbus objekte, kuriame tinklų ilgis yra ne mažiau kaip 7200 m . Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad ieškovė, jeigu jai nebuvo aiškios kokios nors Konkurso sąlygos, nesikreipė į atsakovę, kad ši paaiškintų ieškovei nesuprantamas Konkurso sąlygas. Kadangi ieškovė pateikė pretenziją tik po to, kai buvo vertinami konkurso dalyviai, teismas daro išvadą, kad ieškovė neginčijo Konkurso sąlygų, kitaip tariant ji sutiko su Konkurso sąlygomis.

33Ieškovės nuomone, ji visiškai atitinka Konkurso sąlygų 5.1.4 p. įtvirtintą minimalų kvalifikacijos reikalavimą, kadangi 2010 07 21 pretenzijoje nurodė, jog remsis UAB „Grundolita“ pajėgumais (t.2, b.l. 134-137). Ieškovė nurodo, kad pasitelkė UAB „Grundolita“ ne viešojo pirkimo sutarties vykdymui, tačiau konkrečių minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimui pagal Konkurso sąlygų 5.1.4 p. įrodyti, t.y. įrodinėjo ieškovės galimybę remtis UAB „Grundolita“ patirtimi vykdant panašaus pobūdžio sutartis. UAB „Grundolita“ vienašališkai įsipareigojo bendradarbiauti su Tiekėju, jį konsultuoti, kontroliuoti, suteikti turimą/reikiamą dokumentaciją ir informaciją, t.y. UAB „Grundolita“ pajėgumais ieškovė galės remtis visa apimtimi visu sutarties galiojimo laikotarpiu. Iš nurodytų argumentų yra akivaizdu, kad ieškovė neteisingai interpretuoja teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus. Įstatymų leidėjas nustatė, kad tretieji asmenys gali būti pasitelkiami ne tam, kad dalyvis įrodytų, jog atitinka kvalifikacinius reikalavimus, o tam, kad Perkančioji organizacija įsitikintų, jog tiekėjas bus pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Teismas taip pat pripažįsta tą aplinkybę, kad rėmimasis dokumentacija, informacija, konsultacijomis ir t.t., ką nurodo UAB „Grundolita“ nėra trečiojo asmens pajėgumai, išvardinti įstatyme, nes tai nesudaro pagrindo Perkančiajai organizacijai konstatuoti, kad viešojo pirkimo sutartis bus įvykdyta visa apimtimi ir jos kokybė atitiks Perkančiosios organizacijos teisėtus lūkesčius. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalį Tiekėjas gali remtis trečiųjų asmenų pajėgumais ir ištekliais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, svarbu, kad tie ištekliai jam būtų prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį. Dėl šio argumento, teismas pažymi, kad nors UAB „Grundolita“ raštą dėl galimybės ieškovei naudotis jos pajėgumais parašė 2010 05 17 (t.1, b.l. 138), tačiau ieškovė jį atsakovei pateikė ne kartu su pasiūlymu, kurį teikė 2010 05 31, o tik su pretenzija, kuomet atsakovė nustatė, kad ieškovė neatitinka minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Tuo tarpu pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą kvalifikaciją ir pateikia perkančiajai organizacijai tai įrodančius dokumentus, pripažintina neatitiktimi perkančiosios organizacijos tiekėjams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovė su 2010 07 21 pretenzija atsakovei nepateikė jokių įrodymų, kad būtų sėkmingai atlikusi darbus objekte, kurio tinklų ilgis ne mažiau kaip 7,2 km . Pretenzijoje buvo nurodoma atliktų darbų vertė. Nežiūrint į tai atsakovė iš esmės nagrinėjo pateiktą pretenziją ir dar kartą patikrino, ar ieškovė atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovė tik kartu su 2010 07 21 pretenzija pateikė 2010 05 17 UAB „Grundolita“ raštą, kuriuo bandė įrodyti savo atitikimą Konkurso 5.1.4 p. reikalavimams. Atsakovė nusprendė, kad ieškovės pretenzija negali būti tenkinama, kadangi Perkančioji organizacija prašė dalyvio patikslinti savo kvalifikaciją įrodančius duomenis, tačiau ir patikslinus duomenis, padarė išvadą, kad dalyvis neatitinka reikalavimų. Sprendė, kad vertinti naujai pateiktus duomenis nebuvo teisinio pagrindo. Tokią sąlygą numatė ir Konkurso sąlygų 24.5 p. Ieškovė neginčija tos faktinės aplinkybės, kad jos 2010 05 31 pateiktas pasiūlymas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

34Ieškovė ieškinyje kelia klausimus, susijusius su VPĮ nuostatomis, leidžiančiomis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ar ištekliais (VPĮ 32str. 3d.). Ieškovė nurodo, kad ji UAB „Grundolita“ pasitelkė ne viešojo pirkimo sutarties vykdymui, o konkrečių minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimui. Vien šis argumentas patvirtina aplinkybę, kad ieškovė nesuvokia VPĮ 32str. 3d. esmės. Įstatymų leidėjas nustatė, kad tretieji asmenys gali būti pasitelkiami ne tam, kad dalyvis įrodytų, jog atitinka kvalifikacinius reikalavimus, o tam, kad Perkančioji organizacija įsitikintų, jog tiekėjas bus pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi ne tam, kad sumažinti dalyvių skaičių ar kitais, teismui nežinomais tikslais. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi tam, kad Perkančioji organizacija įsitikintų, kad Tiekėjas bus pajėgus sutartį įvykdyti tokia apimtimi ir tokios kokybės, kurios pageidauja perkančioji organizacija. Teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad tai, jog UAB „Grundolita“ įsipareigojo bendradarbiauti su ieškove, niekaip neįtakoja ieškovės kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų reikalavimams. Pažymėtina, kad ieškovė nesikreipė į Perkančiąją organizaciją, kad nurodyti, jog kvalifikaciniai reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovė taip pat nesikreipė į perkančiąją organizaciją su užklausimu, ar atitinkami duomenys apie jos kvalifikaciją gali būti pateikti kitokia forma negu nurodyta Konkurso dokumentuose.

35Teismas taip pat nesutinka su ieškovės nurodytais motyvais, kad teikiant pasiūlymą neprivaloma nurodyti asmenų, kurių pajėgumais, ištekliais ar kvalifikacija dalyvis ketina remtis, kadangi tai yra akivaizdus lygiateisiškumo principo pažeidimas, nes asmuo įgytų teisę bet kuriuo momentu nurodyti vis kitus asmenis, kurių pajėgumais, ištekliais ar kvalifikacija ketina remtis. Teismas sprendžia, kad atsakovė, atsižvelgusi į tai, jog ieškovė pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis, jos kvalifikacija ir vertino kaip pavienio dalyvio.

36Teismas taip pat pažymi tą aplinkybę, jog vien rašto, kurį pateikė UAB „Grundolita“, kad ji ketina bendradarbiauti su ieškove nepakanka tam, kad įrodyti, jog visą sutarties vykdymo laikotarpį ieškovei bus prieinami UAB „Grundolita“ pajėgumai, kadangi bet kuriuo momentu UAB „Grundolita“ gali pareikšti, jog raštu prisiimtų įsipareigojimų atsisako ir jai dėl to neatsirastų jokios neigiamos pasekmės.

37Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje yra įtvirtinti pagrindiniai pirkimų principai. Perkančioji organizacija privalo užtikrini, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalys).

38Įvertinus visus ieškovo ieškinyje ir atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, nėra pagrindo teigti, kad atsakovė pažeidė VPĮ reikalavimus dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimo. Taip pat teismas konstatuoja tą aplinkybę, jog pirma, perkančioji organizacija patikrina Konkurso dalyvių atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, ir tik po to, kai nustato, kad dalyvis juos atitinka, atlieka kitas dalyvių vertinimo procedūras. Taip pat teismas nenustatė jokių kitų VPĮ reikalavimų pažeidimo. Pažymėtina, kad remiantis susiformavusia teismų praktika, Perkančioji organizacija turi teisę nustatyti gana aukštus minimalius dalyvių kvalifikacijos reikalavimus dėl siekio gauti aukštos kokybės paslaugas tam, kad būtų sėkmingai įgyvendinti svarbūs ir brangiai kainuojantys projektai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

39Ieškovė nurodo, kad dėl to, kad ji buvo neteisėtai pašalinta iš konkurso, todėl atsakovė neužtikrino viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų laikymosi (VPĮ 3str. 1d.). Teismas su šiais argumentais nesutinka, kadangi dėl aukščiau nurodytų motyvų, argumentų, įrodymų konstatavo, jog ieškovė neįrodė tos aplinkybės, kad iš Konkurso buvom pašalinta neteisėtai. Nenustačius neteisėtumo, nenustatytas ir viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų laikymosi pažeidimas.

40Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys atmetamas ir tuo, pagrindu, kad yra nepagrįstas.

41Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei – advokato pagalbos išlaidos (CPK 93str.) ir valstybei – pašto išlaidos (CPK 96 str.). Atsakovė prašo iš ieškovės priteisti 8 522,89 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas (t.3, b.l. 48). Pagal Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodyta, kad už atsiliepimo į ieškinį surašymą – 2400 Lt, už atskirojo skundo surašymą – 400 Lt . Viso būtų 2 800 Lt . Kadangi procesinius dokumentus paruošė ne advokatė (t.3, b.l. 50), tai ši suma mažintina 20% . Todėl priteistina suma mažintina iki 2 240Lt . Pašto išlaidas sudaro 37,77 Lt (t.1, b.l. 2, t.2, b.l. 2).

42Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teisėja

Nutarė

43Ieškovės UAB „Žemda“ ieškinį atmesti.

44Priteisti iš UAB „Žemda“ (įmonės kodas 144932053, A.s. Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800):

451) atsakovei UAB „Kauno vandenys“ (įmonės kodas 132751369, A.s. Nr. ( - ) AB SEB bankas) 2 240 Lt bylinėjimosi išlaidų;

462) valstybei 37,77 Lt pašto išlaidų.

47Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 6 dalis... 4. ieškovė UAB „Žemda“ ieškinyje nurodė, kad dalyvauja perkančiosios... 5. 1) dėl perkančios organizacijos pareigos įsitikinti Tiekėjo atitikimu... 6. VPĮ 32str. 5d. įtvirtinta nuostata, numatanti, kad jeigu kandidatas ar... 7. 2) dėl ieškovės atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei... 8. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad visiškai atitinka Konkurso sąlygų 5.1.4... 9. 3) dėl atsakovės pareigos įgyvendinti viešojo pirkimo tikslą bei... 10. Pagal teismų praktiką viešuosiuose pirkimuose privalu vadovautis viešųjų... 11. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo... 12. 1) dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą.... 13. CPK 5str. 1d. nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į... 14. 2) dėl ieškinio senaties taikymo.... 15. Vadovaujantis VPĮ 94str.1d. 1p. nuostatomis, kurios yra imperatyvios,... 16. 3)... 17. dėl ieškovės atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.... 18. Viešųjų pirkimų įstatymas nustato perkančiosios organizacijos pareigą... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Žemda“ dalyvavo UAB „Kauno vandenys“... 21. Konkurso pirkimo dokumentų 5.1.4 p. (t.1, b.l. ) yra numatyti minimalūs... 22. Šioje byloje sprendžiama eilė klausimų, t.y. ar nepraleistas ieškinio... 23. Dėl ieškovės teisės kreiptis į teismą.... 24. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 25. Teismas sprendžia, kad nepaisant to, jog ieškovės UAB „Žemda“... 26. Dėl atsakovės argumentų, kad, atmetus UAB „Žemda“ pasiūlymą dėl... 27. Argumentas, jog ieškovės pasiūlyta kaina yra didesnė, negu Konkursą... 28. Dėl ieškinio senaties taikymo.... 29. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti,... 30. Viešųjų pirkimų įstatymo 94str.1d. 1p. nustato, kad Tiekėjas turi teisę... 31. Dėl ieškovės atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 32straipsnio 1 dalis nustato perkančiosios... 33. Ieškovės nuomone, ji visiškai atitinka Konkurso sąlygų 5.1.4 p.... 34. Ieškovė ieškinyje kelia klausimus, susijusius su VPĮ nuostatomis,... 35. Teismas taip pat nesutinka su ieškovės nurodytais motyvais, kad teikiant... 36. Teismas taip pat pažymi tą aplinkybę, jog vien rašto, kurį pateikė UAB... 37. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje yra... 38. Įvertinus visus ieškovo ieškinyje ir atsakovo atsiliepime į ieškinį... 39. Ieškovė nurodo, kad dėl to, kad ji buvo neteisėtai pašalinta iš konkurso,... 40. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovo ieškinys atmetamas ir tuo,... 41. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei... 42. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teisėja... 43. Ieškovės UAB „Žemda“ ieškinį atmesti.... 44. Priteisti iš UAB „Žemda“ (įmonės kodas 144932053, A.s. Nr. ( - ), AB... 45. 1) atsakovei UAB „Kauno vandenys“ (įmonės kodas 132751369, A.s. Nr. ( - )... 46. 2) valstybei 37,77 Lt pašto išlaidų.... 47. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...