Byla I-12-643/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Jolitos Rasiukevičienės, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Virgilijui Kaupui ir atsakovės atstovei Ernestai Jankauskaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir Bendrovė arba pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra arba atsakovė) direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. T1-111 (ginčijamas įsakymas) 1 ir 2 punktus (tomas I, b.l. 1-8).

5Skunde pareiškėja nurodo, kad ginčijamame įsakyme konstatuojama, jog Agentūra nustatė, kad vykdant projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/ “Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” pirkimo procedūras dalies ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų (208 079,71 Lt., t.y. 60 264,05 Eur) buvo panaudota netinkamai - pagal rangos darbų sutartį Nr. A/2005/A06 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas“ buvo įsigyti papildomi darbai, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatas, kad Bendrovė, kaip projekto galutinis paramos gavėjas, per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti dalį pagal sutartį Nr. A/2005/A06 netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų 188 252,35 Lt (Europos Sąjungos lėšų dalis – 129 003,10 Lt, bendrojo finansavimo lėšų dalį viršijanti lėšų dalis – 12 620,47 Lt) bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM 33 883,51 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną.

62001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, šį Memorandumą 2002 m. kovo 14 d. pasirašė Lietuvos Respublika. Paraišką paramai šiam projektui gauti pateikė Finansų ministerija. Už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija paskirta Agentūra.

72005 m. rugsėjo 2 d. Agentūra, kaip perkančioji organizacija, ir UAB „Alkesta“, kaip rangovas, bei Bendrovė, kaip galutinis paramos gavėjas, pasirašė rangos darbų sutartį Nr. A/2005/A06 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas“. Ši sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų būdu, viešojo pirkimo konkursą organizavo perkančioji organizacija – Agentūra, ji buvo mokėtojas rangovui už atliktus darbus. Bendrovė neturėjo jokios įtakos viešųjų pirkimų organizavimui bei jų sąlygų nustatymui, rangos darbų sutarties sudarymui.

82007 m. rugpjūčio 31 d. FIDIC inžinierius ir rangovas surašė Alytaus regioninio sąvartyno Takniškių kaime statybos konkursinės dokumentacijos techninių specifikacijų ir techninio projekto Pakeitimų orderį Nr.14/1, kuriuo buvo nuspręsta atlikti papildomus grunto kasimo, transportavimo ir tankinimo mechanizuotu būdu darbus, papildomai apmokant iš užsakovo rezervo 73 564,74 Lt (be PVM). Agentūra 2007 m. balandžio 25 d. raštu Nr. APVA-1679 sutiko su siūlymu atlikti papildomus darbus surašant pakeitimo orderį.

92009 m. gruodžio 9 d. Bendrovė raštu Nr.2929 Finansų ministerijai ir Agentūrai pateikė nesutikimą dėl Valstybės kontrolės audito ataskaitos, nurodant, kad Europos Komisijos reglamento (EB) Nr.l6/2003 4 straipsnis numato, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Vadinasi, Komisijos reglamentas numato 3 galimybes pagrįsti turėtas išlaidas: teisiškai įpareigojančias sutartis, teisiškai įpareigojančius susitarimus ir teisiškai įpareigojančius dokumentus. Taigi, tinkamai parengtas darbų pakeitimo orderis Nr.14/1 teisiškai įpareigojo rangovą ir užsakovą vykdyti visas prievoles, numatytas sutartyje, tame tarpe atlikti rangos darbus ir už juos sumokėti.

102009 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr.APVA-4659 Agentūra pateikė Finansų ministerijai bei Aplinkos ministerijai atsikirtimus (pastebėjimus), kur nurodė, kad nesutinka su Valstybės kontrolės vertinimu ir išvadomis. Agentūra pažymėjo, kad rangovui parengus darbo projektą ir pradėjus vykdyti faktinius darbus paaiškėjo, kad Sutartyje yra sutarčiai įvykdyti būtinų darbų praleidimų (neįtraukimo į kainų žiniaraštį) ir dėl to neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų; dėl techninį projektą rengusių projektuotojų klaidos sutarties apimtyse nebuvo numatytas sąvartyno dugnui įrengti būtinas darbas; inžinierius, vadovaudamasis sutarties sąlygų 13 punktu parengė Pakeitimą Nr.14 (jis patikslintas Pakeitimu Nr.14/1) papildomiems sutarties darbams vykdyti, prieš rengiant Pakeitimą, inžinierius gavo ir perkančiosios organizacijos Agentūros (2007-04-25 raštas) pritarimą. Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, gavusi iš Bendrovės, kaip galutinio paramos gavėjo, rašytinį prašymą skirti papildomų lėšų projektui įgyvendinti, raštu Nr. APVA-2539 kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo, o ši – 2007 m. liepos 27 d. raštu į Finansų ministeriją dėl sutarties įgyvendinimui būtinų papildomų lėšų skyrimo. 2007 m. rugsėjo 25 d. raštu Finansų ministerija informavo, kad papildomi darbai turi būti finansuojami iš Agentūrai skirtų, tačiau nepanaudotų asignavimų už praėjusius metus. Agentūra padarė išvadą, jog visos Sutarties įgyvendinimui skirtos lėšos yra panaudotos pagal teisiškai įpareigojančios sutarties sąlygas.

112009 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (Valstybės kontrolė) surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 nurodė, kad sutarties Nr. A/2005/A06 vertė – 3 747 434,26 Eur (be PVM), tačiau pateiktoje projekto galutinėje ataskaitoje išnašose nurodyta, kad papildomiems darbams atlikti papildomai iš nacionalinių lėšų (valstybės biudžeto) skirta 241 056,19 Eur, o šios lėšos įtrauktos prie sutarties vertės. Valstybės kontrolės nuomone, dėl techninį projektą rengusių projektuotojų klaidos sutarties apimtyse nebuvo numatytas sąvartyno dugnui įrengti būtinas darbas grunto kasimas, transportavimas, tankinimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės... Pagal 1IDIC 3.1 punktą inžinierius neturi teisės keisti sutarties. Remiantis FIDIC 13.1 punktu, inžinieriaus atlikti darbų pakeitimai finansuojami iš Rezervinių sumų (FIDIC 13.5 punktas), kurios numatomos sutartyje, bet nesudaro sutarties kainos... Inžinierius papildomiems darbams parengė sutarties pakeitimo orderį Nr.14/1, rezervinių sumų neužteko, ir jiems apmokėti buvo skiriamos lėšos iš Agentūros asignavimų, tačiau teisiškai įpareigojančios sutarties pakeitimas nebuvo sudarytas ir pasirašytas sutarties šalių, dėl šios priežasties sutarties Nr. A/2005/A06 vertė buvo viršyta 241 056,18 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija nesilaikė atitinkamų viešųjų pirkimų reikalavimų ir pirminės sutarties šalys nesudarė juridinę galią turinčio dokumento, kuris būtų tinkamas pagrindas panaudoti Agentūros asignavimus, minėtų lėšų panaudojimas yra neteisėtas.

12Agentūra priėmė ginčijamą įsakymą.

13Pareiškėjos nuomone, ginčijamas įsakymas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Įsakyme nėra nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nulėmę tokio sprendimo priėmimą. Agentūra iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, lėmusį neteisėto ir nepagrįsto įsakymo priėmimą. Agentūra ginčijamame įsakyme tik nurodė, kad skundžiamas įsakymas yra priimtas pagal Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-70-9-82 pateiktą didelės svarbos pastebėjimą Nr. 25 ir 2014 m. gegužės 12 d. Aplinkos ministerijos išvadą, tačiau įsakyme iš esmės nenurodytos faktinės jo priėmimo aplinkybės; nepateikti išsamūs paaiškinimai, o tik formaliai nurodyta, kad siūlomų Bendrovei sugrąžinti lėšų dydis yra paskaičiuotas Valstybės kontrolės. Agentūra nenurodė jokių savarankiškų motyvų, tik formaliai perrašė Valstybės kontrolės audito ataskaitos ir Aplinkos ministerijos išvados atskirus teiginius ir teisės aktus, nepateikė savo motyvų ir argumentų dėl neteisėtų pareiškėjos veiksmų, niekaip nevertino pareiškėjos pateiktų atsikirtimų.

14Be to, pareiškėja mano, kad ginčijamas įsakymas yra iš esmės yra neteisėtas, nepagrįstas ir neteisingas. Pagal Finansinį memorandumą, rangos sutarčių nuostatas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, ES reglamentus, būtent projektą įgyvendinanti institucija, t.y. Agentūra, yra atsakinga už tai, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos. Pagal Finansinį memorandumą Agentūra yra už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija. Tik už projekto įgyvendinimą atsakinga institucija atlieka finansuotinas išlaidas. Agentūra yra ES Sanglaudos fondo įgyvendinanti institucija, kuri prižiūri ir administruoja projektų įgyvendinimą kaip nustatyta rangos sutartyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. ES sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės nustato, kad įgyvendinančioji institucija organizuoja viešuosius pirkimus ir pasirašo sutartis, organizuoja techninį projektų įgyvendinimą; užtikrina, kad projektai būtu įgyvendinami vadovaujantis Sanglaudos fondui taikomomis taisyklėmis. Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos būtu naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, būtų laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų; užtikrina, kad įgyvendinant projektus būtų laikomasi Lietuvos Respublikos ir ES kontrolės institucijų rekomendacijų ir atsižvelgiama į pateiktas pastabas bei pasiūlymus; užtikrina, kad galutiniu paramos gavėju pateiktuose mokėjimo prašymuose būtu tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatyta tinkamumo laikotarpi, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir yra susijusios su darbais, neužbaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam užbaigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus, taip pat tuo pagrindu rengia mokėjimo paraiškas Furopos Komisijai gauti tarpines ir galutines išmokas iš Europos Komisijos ir teikia jas mokėjimo institucijai. Pagal 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus ir 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatas, įgyvendinančioji institucija (Agentūra) atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, kartu tikrina Projektus jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja tarpinę instituciją apie tikrinimo rezultatus; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose

15Pagal ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių, patvirtintų Finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288, 5 punktą už mokėjimo prašymų, visų išlaidas patvirtinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija, t. y. Agentūra. Agentūra, kaip įgyvendinanti institucija, turėjo pareigą užtikrinti, jog Sanglaudos fondo lėšos būtų panaudotos tinkamai ir išlaidos, kurios negali būti finansuojamos, nebūtų apmokamos.

16Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūras organizavo ir vykdė Agentūra. Ji rengė sutartis ir techninę specifikaciją. Pagal sutartį Agentūra, kaip perkančioji organizacija, įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti rangovams (tiekėjams). Pagal sutartį tik Agentūra, kaip perkančioji organizacija, turėjo teisę nutraukti sutartį kai tiekėjas nesugeba tinkamai įvykdyti sutartyje numatytų savo įsipareigojimų. Bendrovė neturėjo jokios įtakos viešųjų pirkimų organizavimui bei jų sąlygų nustatymui, taip pat atsiskaitymui ar neatsiskaitymui su tiekėjais už atliktus darbus.

17Pareiškėja pabrėžia, kad nei Valstybės kontrolės ataskaitoje, nei Aplinkos ministerijos išvadoje, nei Agentūros įsakyme nėra nurodyta, kad Bendrovė būtų padariusi pažeidimą, pažeidusi kokias nors teisės normas. Todėl Agentūra neturi teisinio pagrindo reikalauti iš pareiškėjo sugrąžinti ginčijamame įsakyme nurodytas pinigines sumas.

18Pareiškėja taip pat atkreipia dėmesį, kad ginčijamas įsakymas yra priimtas praleidus tokio pobūdžio sprendimams nustatytą terminą. Pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr.2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalį patraukimo atsakomybėn senaties terminas - ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Valstybės kontrolė projekto auditą pabaigė 2009 m. gruodžio 17 d., taigi, senaties termino eiga prasidėjo nuo 2009 m. gruodžio 17 d., o pasibaigė 2013 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Aplinkos ministerija išvadą surašė 2014 m. gegužės 12 d., o Agentūra ginčijamą įsakymą priėmė tik 2014 metų birželio mėnesį, t.y. pasibaigus Reglamento Nr.2988/95 3 str. 1 dalyje nustatytam senaties terminui.

19Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas V. Kaupas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė teismo pareiškėjos skundą tenkinti.

20Agentūra atsiliepime (tomas I, b.l. 63-71) nurodė su pareiškėjos skundu nesutinkanti. Prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, Agentūra, vykdydama jai teisės aktų pavestas funkcijas remiantis Valstybės kontrolės pastebėjimu, Agentūros Atliekų projektų skyriaus vyriausiosios specialistės M. G. parengtu tarnybiniu pranešimu, siekiant patvirtinti arba paneigti Valstybės Kontrolės pastebėjime nurodytas aplinkybes, 2013 m. kovo 4 d. užregistravo įtarimą dėl pažeidimo dėl dalies projekto sutarties Nr. A/2005/A06 išlaidų, kuriomis buvo apmokėti papildomi darbai, tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis, tolimesnį įtariamo pažeidimo tyrimą atliko Aplinkos ministerija.

21Valstybės Kontrolė projekto valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-70-9-82 pateikė didelės svarbos pastebėjimą Nr. 25, kuriame nurodyta, kad deklaruotos 241 056,18 Eur išlaidos yra nepagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis, todėl yra netinkamos finansuoti. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija nesilaikė atitinkamų viešųjų pirkimų reikalavimų ir pirminės sutarties šalys nesudarė juridinę galią turinčio dokumento, kuris būtų tinkamas pagrindas panaudoti Agentūros asignavimus, minėtų išlaidų panaudojimas, Valstybės kontrolės nuomone, yra neteisėtas.

22Aplinkos ministerija įtariamo pažeidimo tyrimo metu nustatė, kad perkančioji organizacija, norėdama įsigyti papildomų statybos darbų, tai padaryti privalėjo laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ). 2014 m. gegužės 12 d. Aplinkos ministerija, užbaigusi tyrimą, vadovaudamasi Europos Komisijos parengtų finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių (2007-11-29 galutinė redukcija, COCOF 07/0037/03-LT) 1 priedo 3 punktu, nusprendė pritaikyti 25 proc. finansinę korekciją nuo sutarties Nr. A/2005/A06 papildomų darbų vertės (241 056,18 Eur), nes nustatė, kad 60 264,05 Eur projekto sutarties Nr. A/2005/A06 papildomų darbų išlaidos yra netinkamos finansuoti. Atsižvelgiant į tai, dėl projekto sutarčiai Nr. A/2005/A06 pritaikytos finansinės pataisos, o Agentūroje priimtas ginčijamas įsakymas dėl netinkamų išlaidų grąžinimo į valstybės biudžetą.

23Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ginčijamame įsakyme yra aiškiai įvardytas tiek teisinis, tiek ir faktinis jo priėmimo pagrindas, todėl jis visiškai atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

24Ginčo atveju, įtarimas dėl pažeidimo užregistruotas gavus 2013 m. kovo 4 d. Agentūros darbuotojos tarnybinį pranešimą, kuris paremtas audito metu pateiktomis Valstybės kontrolės pastabomis. Be to, 2013 m. vasario 12 d. Agentūra gavo Finansų ministerijos 2013 m. vasario 8 d. raštą Nr. ((4.79-2409-2409)-5K- 130U550)-6K-1301416, kuriuo Finansų ministerija paprašė Agentūros pateikti komentarus dėl Valstybės kontrolės audito ataskaitoje nurodytų pastebėjimų. Įtarimą dėl pažeidimo užregistravo Agentūra, o įtariamo pažeidimo tyrimą dokumentų analizės būdu atliko Aplinkos ministerija. Visos nustatytos aplinkybės ir jų įvertinimas pateikti Aplinkos ministerijos 2014 m. gegužės 12 d. tyrimo išvadoje.

25Atsakovė nesutinka su pareiškėjos formuojama pozicija, neva tikrinti išlaidų tinkamumą ir rūpintis ES ir bendrojo finansavimo lėšomis apmokėtų projekto išlaidų teisėtumu yra išimtinai tik Agentūros pareiga. Agentūra pabrėžia, kad jos vykdoma paramos lėšų išmokėjimo kontrolė nėra ir negali būti ribojama sprendimu dėl lėšų išmokėjimo tam tikroms išlaidoms, kurį priėmus Agentūra prarastų galimybes toliau vykdyti tinkamą Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo pareigą ir netektų teisės išsireikalauti be pagrindo išmokėtų lėšų iš subjekto, gavusio šias lėšas.

26Agentūros vertinimu, už Europos Sąjungos lėšomis apmokėtų išlaidų tinkamumą ir realumą savo atsakomybės ribose atsakingi tiek Agentūra, tiek projekto galutinis paramos gavėjas. Atsakovė yra įgyvendinančioji institucija ir jai priskirtina pareiga administruoti Sanglaudos fondo lėšas, o projekto galutinis paramos gavėjas (Bendrovė) yra atsakingas už tai, kad Sanglaudos fondo lėšos būtų naudojamos tinkamai, tuo atveju, kai yra panaudojamos netinkamai - būtų grąžintos. Agentūra pažymi, jog jai priskirtos kontrolės ir priežiūros funkcijos reiškia pareigą užtikrinti tinkamą lėšų mokėjimą, įskaitant be pagrindo sumokėtų lėšų susigrąžinimą iš subjekto, kuriam jos buvo išmokėtos. Nėra diferencijuojami subjektai dėl kurių kaltės būtų netinkamai išmokėtos ar panaudotos Europos Sąjungos lėšos, svarbiausia, kad būtų tinkamai įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai - neteisėtai išmokėtas lėšas valstybė narė privalo susigrąžinti. Nepriklausomai nuo to, jog atitinkamos lėšos buvo išmokėtos pareiškėjai Agentūros sprendimu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, valstybė, atsakydama už netinkamai įsisavintas Europos Sąjungos lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projektų vykdytojų - galutinių paramos gavėjų. Nagrinėjamoje byloje ginčo nėra, kad pareiškėja ir yra galutinis paramos gavėjas, todėl akivaizdu, jog egzistuoją teisinis pagrindas Agentūrai susigrąžinti neteisėtai pareiškėjai išmokėtas lėšas pagal ginčijamą įsakymą.

27Agentūra laikosi pozicijos, kad Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus teisinius santykius, dėl ko jis negali būti taikomas šioje byloje. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje patraukimo atsakomybėn senaties terminas - ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Reglamentas Nr. 2988/95, įskaitant ir jo 3 straipsnį, reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais priimti sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Šiuo atveju ginčijamu įsakymu galutiniam paramos gavėjui nėra skiriama bauda ir susigrąžinamos yra ne projekto vykdytojo „asmeninės“ lėšos, o jam skirta finansinė parama, kuri buvo panaudota nesilaikant Europos Komisijos sprendime nustatytų sąlygų ir pažeidžiant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

28Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė teismo skundą atmesti.

29Skundas tenkintinas

30Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, suteikė paramą projektui „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (tomas I, b.l. 102-118). Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kurį 2002 m. kovo 14 d. pasirašė ir Lietuvos Respublika ( tomas I, b.l. 80-101).

31Agentūra su pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjos, kuri nustatė pareigų ir atsakomybės, kurių perdavimas galutiniam paramos gavėjui yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 802 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, pasidalijimą, įgyvendinant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą. Pagal šios sutarties 3 straipsnį Agentūrai priskirta viešųjų pirkimų organizavimas ir sutarčių sudarymas. Agentūrai pavesta techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengti organizavimas ir pateikimas derinti galutiniam paramos gavėjui (Bendrovei) bei Aplinkos ministerijai. Agentūra prisiėmė atsakomybę už viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių su konsultantais bei rangovais pasirašymą, mokėjimų prašymų, visų išlaidų, pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą, išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą. Bendrovė sutartimi įsipareigojo atsakyti už pirkimų dokumentacijų suderinimą, pastabų bei pasiūlymų pateikimą agentūrai, kvalifikacinių atrankos kriterijų, techninės užduoties ir techninių parametrų parengimą, pirkimo dokumentų techninių specifikacijų bei brėžinių rengimo koordinavimą ir jų patikrinimą bei patvirtinimą pagal STR reikalavimus, vertinimo komisijos narių, atstovaujančių galutinį paramos gavėją paskyrimą ir dalyvavimą komisijos posėdžiuose, sutarčių pasirašymą užsakovo (Bendrovės) vardu.

322007 m. gegužės 25 d. tarp perkančiosios organizacijos (Agentūra), užsakovo (Bendrovė) ir rangovo (UAB „Skirnuva“ ir UAB „Parama“ veikiančios jungtinės veikos pagrindu) pasirašė rangos sutartį Nr. A/2005/A06 (tomas I, b.l. 123-127). Rangos sutarties preambulėje nurodyta, kad užsakovas (Bendrovė), kaip galutinis paramos gavėjas pateikė paraišką šio projekto ko-finansavimui iš ES Sanglaudos fondo. Europos bendrijų Komisija priėmė sprendimą teikti ES Sanglaudos fondo finansinę paramą šiam projektui. Perkančioji organizacija (Agentūra), sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 802, veikianti kaip ES Sanglaudos fondo Įgyvendinanti institucija patvirtinto rangovą viešojo konkurso Nr. 31603 nugalėtoju. Užsakovas (Bendrovė) priima rangovo 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir senojo sąvartyno uždarymas darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus.

332009 m. gruodžio 17 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-70-9-82 (tomas I, b.l. 119-122) (25) didelės svarbos pastebėjime Valstybės kontrolė pripažino, kad perkančioji organizacija (Agentūra) nesilaikė atitinkamų viešųjų pirkimų reikalavimų ir pirminės sutarties šalys nesudarė juridinę galią turinčio dokumento, kuris būtų tinkamas pagrindas panaudoti Agentūros asignavimus, todėl 241 056,18 Eur lėšų panaudojimas yra neteisėtas. Valstybės kontrolė, be kita ko, nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad grunto kasimo, transportavimo ir tankinimo mechanizuotu būdu darbas buvo būtini įvykdyti sutarčiai, FIDIC inžinierius, vadovaudamasis FIDIC sutarties 13.1 punktu, parengė darbų pakeitimo orderį Nr. 14/1. Darbams, kuriems buvo parengtas pakeitimo orderis Nr. 14/1, rezervinių sumų neužteko, ir jiems apmokėti buvo skirtos lėšos iš Agentūros asignavimų, tačiau teisiškai įpareigojantis sutarties pakeitimas nebuvo sudarytas ir pasirašytas sutarties šalių.

34Ginčijamu įsakymu (tomas I, b.l. 10-11) Agentūros direktorius nustatė, kad vykdant projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 pirkimo procedūras dalis ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų (60 264,05 Eur) buvo panaudota netinkamai, pažeidžiant VPĮ 15 straipsnio 3 dalies nuostatas, bei nurodė Bendrovei per 60 kalendorinių dienų į Agentūros sąskaitą grąžinti dalį pagal sutartį Nr. A/2005/A06 netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų – 54 521,65 Eur ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM lėšų dalį – 9 813,34 Eur, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą grąžinti lėšas dieną.

35Ginčijamas įsakymas priimtas vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Taisyklės) 5.1.1. punktu, kuris numato, kad sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas, kai administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje. Ginčijamame įsakyme, Agentūra, vadovavosi Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis (Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės) (pažymėtina, kad konkrečios šių teisės aktų nuostatos ginčijamo įsakymo 2 punkte nėra nurodytos) ir padarė išvadą, kad lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant to, koks subjektas padarė pažeidimą. Atsižvelgdamas, kad lėšos buvo išmokėtos Bendrovei nurodė dalį jų grąžinti.

36Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintų Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių (Administravimo taisyklės) 8.3. punktą, tarpinė institucija (Aplinkos ministerija), įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai (Agentūrai), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija, susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms.

37Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija Taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

38Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji institucija, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms. Pagal Administravimo taisyklių 11.17. punktą, įgyvendinančioji institucija tarpinės institucijos įgaliojimu Taisyklių nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą.

39Nurodytas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais teisės aktų nuostatų pažeidimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priimą sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, t. y. tokiu atveju negali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl savo pačios padarytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo valdymo) principui ir Administravimo taisyklių tikslams (pvz. LVAT 2015-04-01 nutartis Nr. A-1266-624/2015). Kadangi nagrinėjamu atveju Agentūra yra įgyvendinančioji institucija, o Aplinkos ministerija yra tarpinė institucija, būtent Aplinkos ministerija turėjo vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą, todėl ginčijamas įsakymas naikintinas kaip priimtas nekompetentingo administravimo subjekto (ABTĮ 91 str. 1 d. 2 p.).

40Nagrinėjamų aplinkybių kontekste svarbu pažymėti, kad ši administracinė byla 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi (tomas II, b.l. 70-71) buvo sustabdyta nustačius, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama kita administracinė byla (Nr. A-1425-858/2015), kurioje buvo nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių (Bendrovės ir Agentūros) struktūrinės paramos lėšų panaudojimo srityje, kaip ir nagrinėjamoje byloje. Taigi, teismas, stabdydamas administracinę bylą, pripažino, kad administracinėje byloje (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6) pateikti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimai turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje.

41Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

42Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje Nr. A-4814-520/2018 (proceso Nr. 3-61-3-01420-2013-6), įvertinęs Agentūros argumentus, kad už tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą projekto apimtyje buvo atsakinga ne tik Agentūra, bet ir pareiškėja, kurios atstovai dalyvavo viešųjų pirkimų komisijos darbe, išaiškino, kad Agentūra šių savo argumentų nesusiejo su Administravimo taisyklių reikalavimu, jog tarpinė institucija (Aplinkos ministerija), kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija, susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato); Paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo ir vykdo šių lėšų susigrąžinimą, ir (arba) įgalioja įgyvendinančiąją instituciją vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą (8.3 ir 8.4 p.). Nagrinėjamu atveju būtent ir buvo įtarti pažeidimai, susiję su Agentūros atliktais viešaisiais pirkimais, todėl Agentūra turėjo apie tai pranešti tarpinei institucijai (Administravimo taisyklių 11.16 p.).

44Nagrinėjamoje byloje, kaip ir anksčiau aptartoje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtoje analogiškoje administracinėje byloje (proc. Nr. 3-61-3-01420-2013-6) nustatyta, kad viešuosius pirkimus organizavo Agentūra, o ne pareiškėja, todėl teigti, kad ne Agentūra atliko viešuosius pirkimus, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į atsakovo akcentuojamą aplinkybę apie viešųjų pirkimų komisijas, pažymėtina, kad viešųjų pirkimų komisija buvo sudaryta atsakovo direktoriaus įsakymu ir ji vykdė atsakovo nurodymus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu. Ginčo dėl šios faktinės aplinkybės tarp šalių nėra.

45Byloje nustatyta, ir tai, kad ginčijamas įsakymas netinkamai pagrįstas teisės aktais nurodant tik teisės aktus, t.y. Taisykles ir Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisykles, nenurodant konkrečių šių teisės aktų nuostatų. Tai leidžia daryti išvadą, kad ginčijamas įsakymas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir tai taip pat yra pagrindas pripažinti įsakymą neteisėtu ir jį naikinti (ABTĮ redakcija, galiojusi iki 2016-07-01, 89 str. 1 d. 1 p.)

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

47Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkinti.

48Panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. T1-111.

49Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Virgilijui Kaupui ir atsakovės... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Skunde pareiškėja nurodo, kad ginčijamame įsakyme konstatuojama, jog... 6. 2001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija pasirašė Finansinį memorandumą... 7. 2005 m. rugsėjo 2 d. Agentūra, kaip perkančioji organizacija, ir UAB... 8. 2007 m. rugpjūčio 31 d. FIDIC inžinierius ir rangovas surašė Alytaus... 9. 2009 m. gruodžio 9 d. Bendrovė raštu Nr.2929 Finansų ministerijai ir... 10. 2009 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr.APVA-4659 Agentūra pateikė Finansų... 11. 2009 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (Valstybės... 12. Agentūra priėmė ginčijamą įsakymą.... 13. Pareiškėjos nuomone, ginčijamas įsakymas neatitinka Viešojo administravimo... 14. Be to, pareiškėja mano, kad ginčijamas įsakymas yra iš esmės yra... 15. Pagal ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo... 16. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo procedūras organizavo ir vykdė... 17. Pareiškėja pabrėžia, kad nei Valstybės kontrolės ataskaitoje, nei... 18. Pareiškėja taip pat atkreipia dėmesį, kad ginčijamas įsakymas yra... 19. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas V. Kaupas palaikė... 20. Agentūra atsiliepime (tomas I, b.l. 63-71) nurodė su pareiškėjos skundu... 21. Valstybės Kontrolė projekto valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-70-9-82... 22. Aplinkos ministerija įtariamo pažeidimo tyrimo metu nustatė, kad... 23. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ginčijamame įsakyme yra aiškiai įvardytas... 24. Ginčo atveju, įtarimas dėl pažeidimo užregistruotas gavus 2013 m. kovo 4... 25. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos formuojama pozicija, neva tikrinti... 26. Agentūros vertinimu, už Europos Sąjungos lėšomis apmokėtų išlaidų... 27. Agentūra laikosi pozicijos, kad Reglamentas Nr. 2988/95 reglamentuoja kitus... 28. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir... 29. Skundas tenkintinas... 30. Byloje nustatyta, kad Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr.... 31. Agentūra su pareiškėja 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos... 32. 2007 m. gegužės 25 d. tarp perkančiosios organizacijos (Agentūra),... 33. 2009 m. gruodžio 17 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-70-9-82 (tomas... 34. Ginčijamu įsakymu (tomas I, b.l. 10-11) Agentūros direktorius nustatė, kad... 35. Ginčijamas įsakymas priimtas vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos... 36. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio... 37. Remiantis Administravimo taisyklių 8.4. punktu, tarpinė institucija... 38. Pagal Administravimo taisyklių 11.16. punktą, įgyvendinančioji institucija,... 39. Nurodytas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad kai įtariamas... 40. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste svarbu pažymėti, kad ši administracinė... 41. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus... 42. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugpjūčio 29 d.... 44. Nagrinėjamoje byloje, kaip ir anksčiau aptartoje Lietuvos vyriausiajame... 45. Byloje nustatyta, ir tai, kad ginčijamas įsakymas netinkamai pagrįstas... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 47. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų... 48. Panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. birželio... 49. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...