Byla A-1425-858/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, UAB „Skirnuva“, UAB „Parama“, UAB „Alkesta“, UAB „Dzūkijos statyba“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

41. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymus Nr. T1-53, Nr. T1-54, Nr. T1-55 ir Nr. T1-56 (toliau – ir Įsakymai).

5II.

62. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo Atliekų tvarkymo centro skundą tenkino ir panaikino Agentūros direktoriaus Įsakymus.

73. Tokį savo sprendimą pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės ginčui pritaikydamas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą senaties terminą, t. y. konstatavo, jog šioje nuostatoje įtvirtinto bendrojo ketverių metų patraukimo atsakomybėn senaties termino eigos pradžia konkrečiu atveju skaičiuotina nuo 2008 m. gruodžio 31 d., o pasibaigė 2012 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ginčo 2013 m. kovo 29 d. Įsakymai priimti pažeidžiant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą senaties terminą, kas sudarė pagrindą juos panaikinti.

8III.

94. Atsakovas Agentūra kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, apeliaciniame skunde prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovas taip pat, be kita ko, prašo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio išaiškinimo ir prejudicinio sprendimo priėmimo.

10IV.

115. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjui ir atsakovui pateikti informaciją ir duomenis, kuriuos teismas laikė reikšmingus ginčo aplinkybėms nustatyti ir teisingai, visapusiškai bei išsamiai išnagrinėti bylą. Be kita ko, bylos šalims buvo pasiūlyta pateikti paaiškinimus ir argumentus, susijusius su Reglamento Nr. 2988/95 taikymu bylos faktinėms aplinkybėms.

126. Bylos šalys, vykdydamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartį, pateikė naujus įrodymus, paaiškinimus ir argumentus.

13Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

157. Šioje byloje kyla Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, todėl yra reikalinga kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) 4 straipsnio 3 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 267 straipsnio 3 dalis).

168. Administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas kilo struktūrinės paramos lėšų panaudojimo srityje. Būtent – ginčas kilo dėl atsakovo Agentūros direktoriaus Įsakymų, kuriuose nurodoma, jog pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos lėšų ir jam šias lėšas nurodoma grąžinti, teisėtumo.

17Dėl faktinių aplinkybių

189. Nustatyta, jog Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380 (toliau – ir Sprendimas Nr. PH(2001)5367), suteikė paramą projektui „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. taip pat pasirašė Finansinį memorandumą dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 (toliau – ir Projektas), kurį 2002 m. kovo 14 d. pasirašė ir Lietuvos Respublika (toliau – ir Finansinis memorandumas).

1910. Agentūra su pareiškėju 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjo (toliau – ir Atsakomybės paskirstymo sutartis), kuri nustatė pareigų ir atsakomybės, kurių perdavimas galutiniam paramos gavėjui yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 802 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (toliau – ir Vyriausybės Nutarimas Nr. 802), pasidalijimą, įgyvendinant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą.

2011. Finansinio memorandumo 2 straipsnis, identifikuojantis priemonę (Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra, Nr. 2001/LT/16/P/PE/008), numatė, jog jos pabaiga – 2004 m. gruodžio 31 d. Finansinio memorandumo 4 straipsnio 3 dalyje buvo įtvirtinta, jog minėta priemonė ir mokėjimai, kuriuos turi atlikti už priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija, turi būti įvykdyti ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d. Ataskaita, kurią reikia pateikti tam, kad būtų galima išmokėti galutinį likutį, turi būti pateikta ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo pirmiau nurodytos dienos.

2112. Europos Komisija 2004 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. CCI 2001/LT/16/P/PE/003, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. PH(2001)5367 (toliau – ir Sprendimas Nr. CCI 2001/LT/16/P/PE/003), kuriuo Sprendimas Nr. PH(2001)5367 inter alia buvo pakeistas 2-ąjį straipsnį papildant šia pastraipa: „5. Išlaidos, susijusios su projektu, bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“. Finansinio memorandumo 2 straipsnis [atitinkamai] keičiamas taip: „Pabaigos data: 2008 m. gruodžio 31 d.“.

2213. Paraišką paramai Projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija), už projekto įgyvendinimą paskirta atsakinga institucija – Agentūra. 2004 m. balandžio 22 d., 2005 m. rugsėjo 2 d., 2005 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. gruodžio 6 d. tarp Agentūros (perkančioji organizacija), Atliekų tvarkymo centro (galutinis paramos gavėjas) ir privačių rangovų UAB „Alkesta“, UAB „Skirnuva“ su UAB „Parama“, UAB „Alkesta, UAB „Dzūkijos statyba“ buvo pasirašytos sutartys Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šios sutartys buvo sudarytos viešųjų pirkimų būdu, viešojo pirkimo konkursą organizavo Agentūra. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2009 m. gruodžio 17 d. surašė Valstybinio audito ataskaitą Nr. FA-P-70-9-82 (toliau – ir Valstybės kontrolės ataskaita), o Agentūra 2013 m. kovo 28 d. surašė keturias išvadas dėl Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ išlaidų tinkamumo pagal sutartis Nr. A/2004/A03, Nr. A/2005/A06, Nr. A/2005/A07 ir Nr. V/2006/A40. Šias išvadas atsakovas motyvavo tuo, jog pareiškėjas nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo pagrindo pagal 2003 m. sausio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias iš dalies finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (toliau – ir Reglamentas Nr. 16/2003) 5 straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnį bei 2002 m. liepos 29 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (toliau – ir Reglamentas Nr. 1386/2002) 8 straipsnio 2 dalies b punktą, todėl išlaidos, skirtos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, yra netinkamos finansuoti. Agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. Įsakymais pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti į Agentūros sąskaitą netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (atitinkamai: Įsakymu Nr. T1-53 pareiškėjas įpareigotas grąžinti 5 768 Lt sumą bei 1 038,24 Lt PVM, Įsakymu Nr. T1-54 – 22 292,31 Lt sumą bei 4 012,02 Lt PVM, Įsakymu Nr. T1-55 – 31 833,24 Lt sumą bei 59 000,38 Lt PVM, Įsakymu Nr. T1-56 – 2 301,71 Lt sumą bei 194,47 Lt PVM).

23Dėl ginčo esmės

2414. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui ginčijo Agentūros direktoriaus Įsakymus, argumentuodamas jų nemotyvuotumu, bandydamas įrodyti Projekto išlaidų būtinumą ir tinkamumą, inter alia kvestionuodamas pačios Agentūros kaltę dėl to, jog dalis išmokėtos paramos sumos nėra tinkama finansuoti. Atsakovas savo ruožtu argumentavo, jog ginčo Įsakymus, kaip įgyvendinančioji institucija, turinti užtikrinti, jog nebūtų apmokamos finansuoti netinkamos lėšos, priėmė veikdamas teisėtai ir ištyręs visas su pažeidimu susijusias aplinkybes bei dokumentus, o pareiškėjui buvo žinoma Įsakymų motyvacija, nes jis buvo susipažinęs su dokumentų, sudariusių pagrindą Įsakymus priimti, turiniu, o dalį jų netgi pasirašęs.

2515. Pirmosios instancijos teismui ginčui pritaikius Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą patraukimo atsakomybėn senaties terminą ir atitinkamai ginčo Įsakymus panaikinus, atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame ginčijo šio reglamento taikymą ginčo teisiniams santykiams ratione materiae, t. y. teigė, jog šis reglamentas reglamentuoja administracinių nuobaudų ir patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką ir terminus, o Sanglaudos fondo projektų pažeidimų atvejais sprendimai susigrąžinti projektui skirtas paramos lėšas nėra administracinė nuobauda ar priemonė. Be to, ginčo teisiniams santykiams aktualūs 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94 įsteigiantis Sanglaudos fondą (toliau – ir Reglamentas Nr. 1164/94), Reglamentas Nr. 1386/2002 ir Reglamentas Nr. 16/2003 jokiais senaties terminais neriboja įgyvendinančiosios institucijos galimybės tinkamai užtikrinti Europos Sąjungos lėšų panaudojimą bei, esant padarytiems pažeidimams, lėšų susigrąžinimą, be to, minėti teisės aktai dėl lėšų susigrąžinimo nenukreipia į Reglamento Nr. 2988/95 normas. Galiausiai, atsakovo teigimu, jo argumentus patvirtina ir 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento (toliau – ir Reglamentas Nr. 1083/2006) bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (toliau – ir Reglamentas Nr. 1828/2006) 13 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento Nr. 1083/2006 70 straipsnio 1 dalies b nuostatoje įtvirtintas reguliavimas, įpareigojantis Agentūrą užtikrinti Europos Sąjungos tinkamą lėšų įsisavinimą, neatsižvelgiant į tai, kada pažeidimas buvo padarytas.

2616. Alternatyviai atsakovas argumentavo, jog net pripažinus, kad Reglamentas Nr. 2988/95 ginčo santykiams yra taikytinas, senaties terminas konkrečioje byloje nėra pasibaigęs, nes nepasibaigęs Projektas, o Projektu įgyvendinama daugiametė programa šiuo metu dar nebaigta. Atsakovas rėmėsi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisykle, jog vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Taip pat rėmėsi Europos Komisijos Sanglaudos fondo ir buvusios ISPA priemonės projektų 2000-2006 uždarymo gairių (COCOF 08/0022/02-EN, galutinė redakcija 2008 m. balandžio 23 d.) (toliau – ir Uždarymo gairės) 1.1 punktu, detalizuojančiu, jog projektų uždarymas reiškia, kad sutvarkomi finansiniai likusių Bendrijos įsipareigojimų aspektai, išmokant likusią sumą paskirtajai institucijai arba išduodant debeto vizą ir panaikinant įsipareigojimus apmokėti bet kokias likusias sumas. Sanglaudos fondo parama yra susijusi su projektu, projekto etapu ar projektų grupe (kaip apibrėžta Reglamente Nr. 1164/1994) ir atitinkamo fizinio objekto, apibrėžto atskirame Komisijos priimtame sprendime skirti paramą, užbaigimu.

2717. Minėta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi pasiūlė bylos šalims pateikti informaciją ir duomenis, susijusius su Projekto užbaigimu tiek, kiek tai yra susiję su konkrečiu ginču, bei paaiškinimus ir argumentus, susijusius su Reglamento Nr. 2988/95 nuostatų taikymu šios bylos faktinėms aplinkybėms. Savo nutartį teismas, be kita ko, grindė tuo, jog, kaip matyti iš Komisijos 2004 m. gruodžio 27 d. Sprendimo Nr. CCI 2001/LT/16/P/PE/003, buvo nustatyta, kad „išlaidos, susijusios su projektu, bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“. Atsižvelgiant į tai, jog momentas, iki kada Projekto išlaidos buvo pripažįstamos tinkamomis finansuoti, yra aiškiai apibrėžtas, teismui nebuvo aišku, su kokiu momentu atsakovas sieja Projekto baigimą ir kokia suma Projekte dar likusi neišmokėta bei kada šią sumą planuojama išmokėti (atitinkamai – su kokių aplinkybių buvimu siejamas šios likutinės sumos išmokėjimas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog nors Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis expressis verbis numato, jog vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa, pareiškėjas savo argumentams pagrįsti sinonimiškai vartojo „programos“, „priemonės“ ir „projekto“ sąvokas.

2818. Atsakovas, vykdydamas minėtą teismo nutartį, iš esmės pakartojo savo anksčiau teiktus nesutikimo su Reglamento Nr. 2988/95 ir jo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos senaties (pri)taikymu ginčui argumentus bei pateikė naujos faktinės medžiagos, susijusios su Projekto užbaigimu. Būtent – rinkdamas naują faktinę medžiagą, atsakovas kreipėsi į Finansų ministeriją, kuri 2015 m. balandžio 30 d. raštu nurodė, jog „patikslinta projekto galutinio mokėjimo paraiška Europos Komisijai, kurioje iš Komisijos prašoma 826 069,28 EUR projektui mokėtino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos galutinio likučio, Komisijai buvo pateikta su Finansų ministerijos 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (18.90-01)-6K-1304943 <...>. Iki šios dienos minėtas projektui mokėtinas likutis iš Komisijos nebuvo gautas“.

2919. Finansų ministerija minėtame rašte taip pat paaiškino, jog vadovaujantis Reglamentu Nr. 1164/94 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1265/99, iš dalies pakeičiančio Reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedo D straipsnio nuostatomis ir Uždarymo gairių 2.1 skyriaus nuostatomis, galutinis Bendrijos paramos likutis gali būti apmokėtas ir uždarymo procedūra užbaigta per du mėnesius, tuo atveju, jei visi su projekto uždarymu susiję dokumentai (projekto galutinio mokėjimo paraiška Komisijai, projekto galutinė ataskaita ir Valstybės kontrolės rengiamos projekto rengiamos projekto valstybinio audito ataskaita ir deklaracija baigus teikti paramą) pateikiama nustatytu terminu ir jei neiškyla aiškintinų klausimų. Finansų ministerija su 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (18.90-01)-6K-1304943 teikdama patikslintą projekto galutinio mokėjimo paraišką Komisijai ją informavo, kad dėl Projekte vykstančių teisminių procesų iš Komisijai pateiktos patikslintos Projekto galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai nebuvo atimtos galimai netinkamos finansuoti 40 276,31 EUR išlaidos, be to, Finansų ministerija su 2014 m. liepos 14 d. raštu Nr. (18.93-01)-6K-1405645 Komisijai pateikė Valstybės kontrolės parengtą 2009 m. gruodžio 17 d. projekto valstybinio audito ataskaitos Nr. FA-P-70-9-82 2014 m. birželio 25 d. papildymą Nr. FA-P-70-9-17 ir 2014 m. birželio 25 d. deklaraciją baigus teikti paramą (valstybinio audito išvadą) Nr. 9-16. Agentūra po minėtos patikslintos projekto galutinio mokėjimo paraiškos Komisijai pateikimo atliko naujus tiesioginį finansinį poveikį Komisijai deklaruotoms projekto išlaidoms turinčius projekto pažeidimo tyrimus, 2015 m. balandžio 30 d. Projekte yra vis dar neužbaigti (vykdomi) 2 teisminiai procesai. Iš Komisijos papildomos informacijos (paklausimų) dėl šio projekto po patikslintos galutinio mokėjimo paraiškos pateikimo Komisijai nebuvo gauta. Atsižvelgiant į visas šias nurodytas aplinkybes, Finansų ministerija 2015 m. balandžio 30 d. rašte patvirtino, jog nėra žinoma, kada Komisija perves patikslintoje projekto galutinio mokėjimo paraiškoje Komisijai prašytas lėšas, kaip ir nežinoma, kada Projektas bus Komisijos pripažintas užbaigtu.

3020. Finansų ministerija taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog pasibaigus Projekte vykstantiems teisminiams procesams <...> ir vadovaujantis Uždarymo gairių 3.1.2 punkto nuostatomis, Komisija valstybės narės dar galės prašyti pakartotinai patikslinti ir pateikti projekto galutinio mokėjimo paraišką Komisijai.

3121. Pareiškėjas savo ruožtu taip pat pateikė naujus paaiškinimus, nurodydamas, jog su Projekto rangovais buvo atsiskaityta 2007–2008 m. Šiam teiginiui pagrįsti pareiškėjas teismui pateikė įvairias sąskaitas ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus.

3222. Reziumuotina, jog dabartinėje proceso stadijoje byloje esminis ginčas kyla dėl to, ar ginčo teisiniams santykiams taikytinas Reglamento Nr. 2988/95 straipsnio 3 dalies 1 straipsnyje įtvirtintas senaties terminas. Be to, net nutarus, jog ketverių metų patraukimo atsakomybėn laikotarpis ginčo santykiams yra taikytinas, byloje iškilo poreikis nustatyti, ar konkrečiu atveju jis yra pasibaigęs, nes minėto reglamento nuostatoje yra įtvirtinta, jog „vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa“.

3323. Nors tiek pareiškėjas, tiek atsakovas pateikė naujus paaiškinimus ir duomenis, spręstina, jog byloje liko neatsakytas klausimas, kas laikytina „daugiamete programa“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme ir ar su tokios daugiametės programos buvimu yra susiduriama konkrečiu atveju. Minėtos sąvokos Reglamentas Nr. 2988/95 neatskleidžia. Nuo to, ar nagrinėjamoje byloje pažeidimas buvo padarytas vykdant daugiametę programą, priklauso Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos senaties dies a quo skaičiavimas. Pakartotina, jog nors Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis, įtvirtindama ginčui aktualią taisyklę, ją eksplicitiškai sieja su daugiametėmis programomis, atsakovas, grįsdamas savo poziciją ir remdamasis Uždarymo gairių 1.1 punktu, ginčo situacijoje teigė esant nepasibaigus ne programą, o Projektą. Finansinis memorandumas taip pat įtvirtino priemonės – Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros – sąvoką. Šios trys sąvokos Reglamento Nr. 2988/95 taikymo tikslais konkrečiu atveju nebuvo aiškiai ir neabejotinai atribotos, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, dabartinėje ginčo stadijoje būtina išsiaiškinti, kas ginčo atveju yra laikytina „daugiamete programa“.

34Dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir aktualios Europos Sąjungos teismų praktikos

3524. Ginčo santykius reglamentuoja byloje jau įvardytų Reglamento Nr. 1164/94, Reglamento Nr. 1386/2002, Reglamento Nr. 16/2003 ir Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos. Ginčo metu atsakovas, teigdamas Projektą nesant pasibaigusį ir įrodinėdamas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos patraukimo atsakomybėn senaties termino dies a quo neprasidėjimą, taip pat rėmėsi Uždarymo gairėmis, be kita ko, apibrėžiančiomis, kas yra laikytina projekto uždarymu.

3625. Agentūros nustatyti Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio bei Reglamento Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto pažeidimai sudarė ginčo Įsakymų, kuriais pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti netinkamai panaudotas lėšas, priėmimo teisinį pagrindą.

3726. Nacionaliniu lygmeniu ginčui aktualūs Vyriausybės Nutarimas Nr. 802 bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos taisyklės „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo“, be kita ko, apibrėžiančios Agentūros, kaip įgyvendinančios institucijos, kompetenciją nustatyti ir šalinti pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės.

3827. Minėta, jog ginčo šerdį sudaro Reglamento Nr. 2988/95 aiškinimas ir taikymas konkrečioje byloje. Šio Reglamento 1 straipsnio 1 dalis numato, jog siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus, šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Bendrijos teisės aktų pažeidimus, o 2 dalis apibrėžia, jog „pažeidimas“ – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

3928. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog patraukimo atsakomybėn terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo <...>.

4029. Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalis įvardija, jog įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama: įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas arba visiškai arba dalinai nusavinant užstatą, kuris buvo pateiktas kartu su paskirtos sumos prašymu arba tada, kai buvo gautas išankstinis mokėjimas. Šio straipsnio 4 dalis numato, jog šiame straipsnyje numatytos priemonės nelaikomos nuobaudomis. Reglamento Nr. 2988/95 5 straipsnis savo ruožtu išvardija tai, kas yra laikoma administracinėmis nuobaudomis, kurios yra skiriamos padarius tyčinius pažeidimus arba pažeidimus dėl aplaidumo.

4130. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog nuo Reglamento Nr. 2988/95 įsigaliojimo dienos kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos iš esmės gali per ketverius metus patraukti atsakomybėn už bet kokį pažeidimą, kuriuo kenkiama Europos Sąjungos finansiniams interesams, išskyrus tam tikrus sektorius, dėl kurių Sąjungos teisės aktų leidėjas numatė trumpesnį terminą (ESTT 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb ir kt., C‑278/07 – C‑280/07, 28 punktas, ESTT 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Corman, C‑131/10, 40 punktas). Ši taisyklė taikoma ir pažeidimams, už kuriuos gali būti skirta administracinė nuobauda pagal šio reglamento 5 straipsnį, ir pažeidimams, dėl kurių taikoma administracinė priemonė pagal to paties reglamento 4 straipsnį, t. y. priemonė, kuri apima nepagrįstai įgytos naudos grąžinimą, tačiau nelaikoma nuobauda (ESTT 2009 m. sausio 15 d. sprendimo Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C‑281/07, 18 punktas, ESTT 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb ir kt., C‑278/07 – C‑280/07, 22 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; Pirmosios instancijos teismo sprendimo 2008 m. spalio 15 d. Le Canne prieš Komisiją, T‑375/05 64 punkte nurodyta praktika ir kt.). Be to, pagal Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį pažeidimą lemia bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto „veiksmais ar neveikimu“ (ESTT 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo José Mart? Peix SA, C‑226/03, 16 punktas).

4231. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog priimdamas Reglamentą Nr. 2988/95, ypač jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė įtvirtinti bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuria siekė apibrėžti visose valstybėse narėse taikomą minimalų terminą ir atsisakyti galimybės susigrąžinti iš Bendrijos biudžeto nepagrįstai gautas sumas, nuo ginčijamoms išmokoms reikšmingo pažeidimo padarymo praėjus ketveriems metams (ESTT 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Corman, C‑131/10, 39 punktas, ESTT 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C‑201/10 ir C‑202/10, 24 punktas, ESTT 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo Chambre de commerce ir d'industrie de l'Indre, C-465/10, 52 punktas).

4332.

44Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje taip pat pažymėta, jog Reglamento Nr. 2988 3 straipsnio 1 dalis, įtvirtindama ketverių metų, skaičiuojant nuo pažeidimo įvykdymo, patraukimo atsakomybėn už pažeidimus senaties terminą, nepalieka valstybėms narėms jokios veikimo laisvės ir nenurodo joms priimti įgyvendinimo priemonių (ESTT 2004 m. birželio 24 d. sprendimo Handlbauer, C-278/02, 27 punktas). Todėl nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis valstybėse narėse yra taikoma tiesiogiai (Ibid., 35 punktas).

45Dėl „daugiametės programos“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme sąvokos ir aiškinimo

4633. Taigi, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išsamiai pasisakęs dėl to, kokiems pažeidimams yra taikoma Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta patraukimo atsakomybėn senatis bei atskleidęs, ko šia nuostata siekė Sąjungos teisės aktų leidėjas. Savo praktikoje šis teismas taip pat yra išaiškinęs „tęstinio pažeidimo“ sąvoką Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme (cit. sprendimas José Mart? Peix SA byloje), atskleidęs, kokie institucijų veiksmai nutraukia senaties eigą (cit. sprendimas Handlbauer byloje), išaiškinęs, kas yra laikytina neproporcingai ilgu senaties terminu (cit. sprendimas Chambre de commerce ir d'industrie de l'Indre byloje) bei nagrinėjęs kitus bylai aktualaus straipsnio taikymo aspektus. Nepaisant to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje nėra pasisakęs, kas yra laikytina „daugiamete programa“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme. Pakartotina, jog to expressis verbis neapibrėžia ir Reglamento Nr. 2988/95 nuostatos.

4734. Minėta, jog nuo to, ar konkrečioje byloje nagrinėjama situacija patenka į „daugiametės programos“ aprėptį, priklauso ir senaties termino pradžios skaičiavimas bei, atitinkamai – senaties termino (ne)pritaikymas ginčo teisiniams santykiams. Daugiametės finansinės programos terminas vartojamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnyje, tačiau atsižvelgiant į tai, jog Reglamentas Nr. 2988/95 į šį straipsnį nuorodos nedaro, kaip ir neapibrėžia „daugiametės programos“ sąvokos, bei skiriasi Reglamento Nr. 2988/95 ir SESV terminologija (lietuviška versija nurodo „daugiametes finansines programas“, o, pavyzdžiui, angliška SESV versija įtvirtina „multiannual financial framework“ terminą, kas nesutampa su Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies angliškoje versijoje aptinkamu „multiannual programme“ terminu), išplėstinės teisėjų kolegijos abejonių tai nepašalina. Be to, kaip nurodyta pirmiau, Uždarymo gairių 1.1 punktas, kuriuo remtasi byloje, atskleidžia ir detalizuoja, kas yra laikytina projektų uždarymu. Tačiau projektas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra suprastinas kaip savo turiniu siauresnis Europos Sąjungos lėšų panaudojimo vienetas nei programa. Byloje taip pat yra nenuosekliai vartojamas priemonės terminas: antai, Uždarymo gairių 1.1 punktas nurodo, jog šios gairės yra taikomos visiems Sanglaudos ir buvusios ISPA priemonės projektams, pirmą kartą patvirtintiems po 2000 m. sausio 1 d., nors, remiantis visuotinai prieinama Sąjungos institucijų pateikta informacija, ISPA yra įvardijama kaip programa, įsteigta 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/99, nustatančiu struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą. Ji buvo įsteigta terminuotam laikotarpiui, t. y. 2000–2006 m. (Reglamento Nr. 1267/99 3 straipsnis) bei teikė didelio masto investicinę paramą aplinkosaugai ir transportui. ISPA kaip programa, o ne priemonė, yra įvardijama Atsakomybės paskirstymo sutartyje, kurią 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė Agentūra su pareiškėju. Finansinis memorandumas savo ruožtu priemonę įvardija kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtrą“.

4835. Remiantis pirmiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog išplėstinei teisėjų kolegijai kyla abejonių dėl teisingo Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo konkrečioje byloje. Atsižvelgiant į tai, jog ši nuostata įtvirtina bendrą šiai sričiai taikomą senaties termino taisyklę, kuri, nesant nacionalinių taisyklių, Sąjungos lygmeniu yra taikoma tiesiogiai, bei į ESTT jurisprudenciją, susijusią su kitais Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies taikymo aspektais (žr., be kita ko, nutarties 33 pastraipą), yra pagrindas teigti, jog minėtoje nuostatoje įtvirtinta sąvoka „daugiametė programa“ turėtų būti vieningai aiškinama ir taikoma visoje Sąjungoje. Tam tikslui būtina kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, pateikiant klausimus: 1) kas yra laikoma „daugiamete programa“ 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies prasme?; 2) ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kuriam Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, buvo suteikta parama, atitinka „daugiametės programos“ sąvoką, įtvirtintą 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalyje?; 3) jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojama 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino pradžia?.

49Dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą

5036. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinės instancijos teismas administracinėms byloms (Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 str.), todėl iškilus Europos Sąjungos teisės, kuri turi būti taikoma byloje, aiškinimo klausimui, kad sprendimas byloje būtų priimtas, jis privalo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą (SESV 267 str. 3 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 401 str.).

51Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 401 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 133 straipsniu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų išplėstinė kolegija

Nutarė

52Kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:

531. Kas yra laikoma „daugiamete programa“ 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies prasme?

542. Ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2001/LT/16/P/PE/003, kuriam Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, buvo suteikta parama, atitinka „daugiametės programos“ sąvoką, įtvirtintą 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalyje?

553. Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojama 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino pradžia?

56Nagrinėjamą administracinę bylą sustabdyti, kol bus gautas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 2. Išplėstinė teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų... 5. II.... 6. 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu... 7. 3. Tokį savo sprendimą pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės... 8. III.... 9. 4. Atsakovas Agentūra kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį... 10. IV.... 11. 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 17 d.... 12. 6. Bylos šalys, vykdydamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m.... 13. Išplėstinė teisėjų kolegija... 14. V.... 15. 7. Šioje byloje kyla Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo... 16. 8. Administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas kilo struktūrinės paramos... 17. Dėl faktinių aplinkybių... 18. 9. Nustatyta, jog Europos Komisija 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr.... 19. 10. Agentūra su pareiškėju 2004 m. lapkričio 10 d. pasirašė... 20. 11. Finansinio memorandumo 2 straipsnis, identifikuojantis priemonę (Alytaus... 21. 12. Europos Komisija 2004 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą Nr. CCI... 22. 13. Paraišką paramai Projektui gauti pateikė Lietuvos Respublikos Finansų... 23. Dėl ginčo esmės ... 24. 14. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui ginčijo Agentūros... 25. 15. Pirmosios instancijos teismui ginčui pritaikius Reglamento Nr. 2988/95 3... 26. 16. Alternatyviai atsakovas argumentavo, jog net pripažinus, kad Reglamentas... 27. 17. Minėta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m.... 28. 18. Atsakovas, vykdydamas minėtą teismo nutartį, iš esmės pakartojo savo... 29. 19. Finansų ministerija minėtame rašte taip pat paaiškino, jog... 30. 20. Finansų ministerija taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog pasibaigus... 31. 21. Pareiškėjas savo ruožtu taip pat pateikė naujus paaiškinimus,... 32. 22. Reziumuotina, jog dabartinėje proceso stadijoje byloje esminis ginčas... 33. 23. Nors tiek pareiškėjas, tiek atsakovas pateikė naujus paaiškinimus ir... 34. Dėl ginčo teisiniams santykiams taikytinų Europos Sąjungos ir Lietuvos... 35. 24. Ginčo santykius reglamentuoja byloje jau įvardytų Reglamento Nr.... 36. 25. Agentūros nustatyti Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies ir 23... 37. 26. Nacionaliniu lygmeniu ginčui aktualūs Vyriausybės Nutarimas Nr. 802 bei... 38. 27. Minėta, jog ginčo šerdį sudaro Reglamento Nr. 2988/95 aiškinimas ir... 39. 28. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog patraukimo... 40. 29. Reglamento Nr. 2988/95 4 straipsnio 1 dalis įvardija, jog įvykdžius bet... 41. 30. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog... 42. 31. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog... 43. 32.... 44. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje taip pat pažymėta, jog... 45. Dėl „daugiametės programos“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies... 46. 33. Taigi, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išsamiai pasisakęs dėl... 47. 34. Minėta, jog nuo to, ar konkrečioje byloje nagrinėjama situacija patenka... 48. 35. Remiantis pirmiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog... 49. Dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą ... 50. 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinės instancijos... 51. Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnio 3 dalimi,... 52. Kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti... 53. 1. Kas yra laikoma „daugiamete programa“ 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos... 54. 2. Ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos... 55. 3. Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento... 56. Nagrinėjamą administracinę bylą sustabdyti, kol bus gautas Europos... 57. Nutartis neskundžiama....