Byla 2-433-198/2016
Dėl BUAB „Fidas“ 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui A. D. atsakovės atstovei E. M. suinteresuotam asmeniui A. V.

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (kreditorės) Ukmergės ūkininkų kredito unijos skundą bankrutuojančiai UAB „Fidas“, suinteresuotiems asmenims UAB „LTFIREWOOD“, UAB „Toleita“, D. B., L. R., A. V. dėl BUAB „Fidas“ 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir

Nustatė

4Pareiškėja (kreditorė) Ukmergės ūkininkų kredito unija prašo pripažinti negaliojančiais atsakovo UAB „Fidas" 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta: 1. UAB „Fidas", įmonės kodas 302614085, adresas Miško g. 4, Zaviesiškio k., Anykščių r. bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka; 2. UAB „Fidas" administratoriumi paskirti UAB „UBC" (įmonės kodas 220634220); 3. nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos bendrovės kreditoriams pareikšti savo reikalavimus UAB „Fidas"; 4. nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos, per kurį UAB „Fidas" direktorius/akcininkas privalo administratoriui perduoti bendrovės turtą ir visus dokumentus; 5. pavesti UAB „Fidas" administratoriui vykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 7 dalies 8 punkto, 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas ir nutraukti pradėtą UAB „Fidas" bankroto procesą ne teismo tvarka.

5Pareiškėja mano, jog minėti 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo priimti nutarimai yra neteisėti. Nurodo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Pagal ĮBĮ 13 straipsnį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Pareiškėjos atstovas mano, kad nagrinėjamu atveju 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimai ( protokolo Nr. 1) priimti nesilaikant ĮBĮ nustatytų imperatyvių nuostatų, t.y. iki nutarimų priėmimo tarp UAB „Fidas" ir Ukmergės ūkininkų kredito unijos egzistavo teisinis ginčas ir ši faktinė aplinkybė yra svarbi nagrinėjamai bylai. Paaiškino, kad Ukmergės ūkininkų kredito unija 2011 m. balandžio 20 d. su UAB „Fidas" buvo sudariusi paskolos sutartį Nr. 11-00034 ir suteikusi 133514,83 eurų (461000 Lt) kreditą. Skolinio įsipareigojimo pagal Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimui Skolininkas/Įkeisto daikto savininkas 2011-08-19 sutartiniu hipotekos sandoriu Unijai įkeitė nuosavybės teise priklausantį turtą: pastatą-sandėlį, unikalus Nr. ( - ) , pažymėjimas plane 1F1 p, esantį ( - ). To paties skolinio įsipareigojimo pagal Paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimui Skolininkas/Įkeisto daikto savininkas 2011-08-19 sutartinio įkeitimo sandoriu Unijai įkeitė: 1) esamas ir būsimas lėšas sąskaitoje Nr. ( - ), esančias Ukmergės ūkininkų kredito unijoje; 2) žemės sklypo nuomos teisę į 0,3277 ha valstybinės žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Taip pat yra gauta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui. UAB „Fidas" nevykdant įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Ukmergės ūkininkų kredito unija, kaip vienas didžiausių kreditorių, dar iki 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo, t.y. 2016 m. vasario 19 d. išsiuntė pranešimą UAB "Fidas" dėl vienašališko sutarties nutraukimo, kuriame įspėjo, jog neatsiskaičius su Ukmergės ūkininkų kredito unija, kredito sutartis bus vienašališkai nutraukta. UAB "Fidas" iki pranešime nurodytos datos neatsiskaitė, Ukmergės ūkininkų kredito unija 2016 m. kovo 15 d. pateikė notarui prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Notaras, vadovaudamasis teisės aktais, įspėjo UAB „Fidas", kad neatsiskaičius su Ukmergės ūkininkų kredito unija per 20 dienų, bus išduotas vykdomasis įrašas. Mano, kad UAB „Fidas", gavęs pranešimą dėl sutarties vienašališko nutraukimo iš Ukmergės ūkininkų kredito unijos ir pranešimą iš notaro, sąmoningai ir skubotai nusprendė sušaukti kreditorių susirinkimą 2016 m. balandžio 7 d. priėmė sprendimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka, taip pat pasirinko jam priimtiną administratoriaus kandidatūrą. Pranešimas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą Ukmergės ūkininkų kredito unijai ir kitiems kreditoriams išsiųstas elektroniniu paštu 2016 m. kovo 31 d., jame nurodant, jog kreditorių susirinkimas įvyks 2016 m. balandžio 7 d. Mano, kad minėta data buvo pasirinkta dėl to, jog 2016 m. balandžio 8 d. turėjo baigtis 20 dienų terminas ir išduotas vykdomasis įrašas. Paaiškino, kad 2016 m. balandžio 8 d. išduotas vykdomasis įrašas 2016 m. balandžio 8 d. buvo pateiktas priverstiniam vykdymui. Teigia, kad UAB „Fidas" akcininkas specialiai ir fiktyviai siekė, kad būtų pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka ir būtų paskirtas jo siūlomas bankroto administratorius. Tačiau dar iki kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo UAB „Fidas" atžvilgiu buvo inicijuotas ginčas (prašymas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo), kurio pasėkoje 2016 m. balandžio 8 d. išduotas vykdomasis įrašas. Mano, kad tokio ginčo egzistavimas iki kreditorių susirinkimo sušaukimo patvirtina aplinkybę, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka negalėjo būti inicijuojamos, nes tai pažeidžia ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies imperatyvias normas, o taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų reikalavimams (CK 1.5 str.). Mano, kad pareiškėjos skundo teisėtumą ir pagrįstumą patvirtina ir kitos aplinkybės. Pateikė teismui 2016 m. kovo 31 d. pranešimo elektroniniu paštu kopiją: siuntėjas „G. S.". Šiuo laišku atsiųstas UAB „Fidas" vienintelio akcininko sprendimas dėl bankroto bylos ne teismo tvarka inicijavimo. Iš atsiųsto elektroninio laiško matyti, kad jis skirtas UAB „Fidas" kreditoriams: uuku@lku.lt (Ukmergės ūkininkų kredito unija), info@ltfirewood.com (UAB „LT FIREVVOOD), utena@sodra.lt (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius), utenos.apskr@vmi.lt (Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija). Kitų kreditorių elektroniniame laiške nenurodyta, ir apie juos pranešimo pateikimo metu neužsiminta. 2016 m. balandžio 01 d. 11:48 vai. siuntėjas „G. S.", laiško pavadinimas „Balsavimo biuletenis", gavėjai info@ltfirewood.com, uuku@lku.lt, utenos.apskr@vmi.lt, ( - ) atsiųstas balsavimo biuletenis. Jame taip pat nurodyti tie patys kreditoriai, kurie buvo paminėti 2016 m. kovo 31 d. laiške. Be to, 2016 m. balandžio 7 d. UAB „Fidas" kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 nurodytas naujas kreditorius UAB "Toleita", kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 868860,06 Eur. Kreditorių (UAB „LT FIREVVOOD" ir Valstybinės mokesčių inspekcijos), kurie egzistavo ankstesniuose siųstuose pranešimuose protokole nebėra ir apie jų esamus (nesamus) finansinius reikalavimus nenurodoma. Mano, jog naujas kreditorius UAB „Toleita" ir jo nepagrįstas finansinis reikalavimas atsirado fiktyviai, siekiant, kad nutarimus galėtų priimti tik šis kreditorius, nors apie šį kreditorių iki kreditorių susirinkimo kiti kreditoriai nežinojo. Teigia, kad UAB „Toleita" su fiktyviu finansiniu reikalavimu atsirado tada, kai Ukmergės ūkininkų kredito unija prieš 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimą raštu pateikė balsavimo biuletenį, kuriame buvo balsuota „prieš" visus darbotvarkėje nurodytus klausimus. Nesant fiktyvaus kreditoriaus, Ukmergės ūkininkų kredito unija būtų turėjusi balsų daugumą ir nebūtų sutikusi priimti nutarimo dėl bankroto procedūrų ne teismo tvarka. UAB „Toleita" apyvarta 2014 m. tesiekė 200-300 tūkst. Eur, ši įmonė pastoviai buvo skolinga Sodrai. Duomenų pagal kokias sutartis, nuo kada ir kaip atsirado UAB „Fidas“ 868 860,06 Eur skola UAB „Toleita", atsakovė nepateikė. Mano, jog priimti kreditorių susirinkimo sprendimai (konkrečiai vieno iš kreditorių), kurių interesai su UAB „Fidas" galimai yra susiję, užkerta kelią kitiems kreditoriams ginti savo interesus, nes kreditorius UAB „Toleita" visus sprendimus priims jos pačios balsų dauguma. Bankroto bylose negali būti suabsoliutinamos vieno iš kreditorių teisės, ignoruojant kitus kreditorius ir procedūrų teisėtumą.

6Atsakovės atstovė prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad BUAB „Fidas" bankroto procedūros ne teismo buvo pradėtos pagrįstai ir teisėtai, nes pagal pateiktą bankroto bylos įsiteisėjimo dienai sudarytą įmonės balansą matyti, kad įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais (LR ĮBĮ 12 str. 1 d.) ir šios aplinkybės pareiškėja neginčija; yra gautas atsakovės kreditorių sutikimas vykdyti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka, tam pritarė 88,35 proc. atsakovės kreditorių ir šios aplinkybės pareiškėja taip pat neginčija; nors pareiškėja mano, kad kreditoriaus UAB „Toleita" kreditorinis reikalavimas nepagrįstas, tačiau pareiškėjos nėra ginčijamas (LR ĮBĮ 12 str. 4 d.);teismuose nėra ir bankroto bylos iškėlimo dieną nebuvo iškelta bylų, kuriose atsakovei būtų buvę pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (LR ĮBĮ 12 str. 1 d.) ir šios aplinkybės pareiškėja taip pat neginčija; iš įmonės nebuvo išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo dieną (LR ĮBĮ 12 str. 1 d.). Nurodo, kad vien hipotekos kreditoriaus pateiktas prašymas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo nėra vykdomasis dokumentas, dėl ko pagal jį negali būti išieškoma (t.y. taikomos priverstinio poveikio priemonės). Vykdomasis įrašas yra antstolio vykdymo veiksmų pagrindas ir jo negavus nei nepateikus antstoliui bet kokius priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto veiksmus draudžiama atlikti. Skolininko (įkaito davėjo) žinojimas apie hipotekos kreditoriaus pateiktą prašymą notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo negali būti laikomas skolininko nesąžiningumu ar piktnaudžiavimu tam tikromis teisėmis, kadangi notaro išduotas vykdomasis įrašas yra vykdomasis dokumentas, kuris gali būti pateiktas vykdyti antstoliui per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 606 straipsnyje nustatytą 5 metų terminą, o ne iškart notarui tokį įrašą išdavus. Atsakovės vienintelis akcininkas vykdė pareigą, jam nustatytą LR ĮBĮ 5 str., ir, sužinojęs apie įmonės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais, nedelsdamas ėmėsi visų privalomų veiksmų ir inicijavo atsakovės bankroto procedūrą. Dėl pareiškėjos nurodomų atsakovės kreditorių UAB „LT FIREWOOD" ir Valstybinės mokesčių inspekcijos, kurių nebėra 2016 m. balandžio 7 d. protokole, paaiškino, kad šie kreditoriai egzistavo ginčijamo kreditorių susirinkimo dieną, tačiau jame nedalyvavo ir nepareiškė savo balsavimo raštu (Priedas Nr. 2). Vėliau atsakovės bankroto administratorius gavo Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą, kuriame ji nurodo, kad atsakovė nurodytą kreditorių susirinkimo dieną t.y. balandžio 7 d.) biudžetui buvo neskolinga (Priedas Nr. 3).

7Suinteresuotas asmuo A. V. pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą iš esmės analogiškais kaip ir atsakovės UAB „Fidas“ argumentais. Paaiškino, kad UAB „Fidas“ yra nemoki. Dar 2014 metais Ukmergės kredito unija pranešė jam, kad sustabdė paskolos sutarties Nr.11-00034 vykdymą ir kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau sutarties vienašališkai nenutraukė. Paaiškino, kad Ukmergės ūkininkų kredito unija darė jam spaudimą ragindama parduoti vienintelį įmonės turtą – pastatą – sandėlį, kurio unikalus Nr.3496-3018-5012, kredito unijos pasiūlytam pirkėjui. Įtaręs, kad sandoris yra nesąžiningas ir nuostolingas bei pažeis kitų įmonės kreditorių interesus nusprendė pats kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Gavęs iš pareiškėjos 2016-02-19 pranešimą apie sutarties vienašališką nutraukimą tikėjosi, kad Ukmergės kredito unija įvykdys savo pažadą ir kreipsis dėl įmonės bankroto. Įmonė turėdama du stambius kreditorius Ukmergės ūkininkų kredito uniją ir UAB „Toleita“ nebegali tęsti veiklos, UAB „Fidas“ atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p nuostatas – yra nemoki. Atsiliepime į ieškinį detaliai nurodė kreditoriaus UAB „Toleita“ atsiradimo aplinkybes ( b.l.79-81).

8Pareiškėjos Ukmergės ūkininkų kredito unijos skundas atmestinas.

9Ukmergės ūkininkų kredito unija prašo pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „Fidas" 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta:

101. UAB „Fidas", įmonės kodas 302614085, adresas Miško g. 4, Zaviesiškio k., Anykščių r. bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka;

112. UAB „Fidas" administratoriumi paskirti UAB „UBC" (įmonės kodas 220634220);

123. nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos bendrovės kreditoriams pareikšti savo reikalavimus UAB „Fidas";

134. nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos, per kurį UAB „Fidas" direktorius/akcininkas privalo administratoriui perduoti bendrovės turtą ir visus dokumentus;

145. pavesti UAB „Fidas" administratoriui vykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 7 dalies 8 punkto, 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas ir nutraukti pradėtą UAB „Fidas" bankroto procesą ne teismo tvarka.

15Ginčo dalykas – ar pagrįstai ir teisėtai UAB „Fidas“ kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

16Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012 ir kt.), tačiau pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas ne teismo tvarka gali vykti tik tada, jeigu yra dvi sąlygos: teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1284-180/2015). Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

17Ginčo byloje, kad atsakovė UAB „Fidas“ yra nemoki, kaip tai apibrėžta LR ĮBĮ 2 str. 8 d., nėra. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Fidas“, kaip kredito gavėja, pareiškėjai Ukmergės ūkininkų kredito unijai įsipareigojimų pagal paskolos sutartį nevykdo jau nuo 2013-12-31 ir įsiskolinimas 2016-02-19 sudaro 12 743,28 € sumą, kuri, kaip nurodyta pareiškėjos 2016-02-19 pranešime Dėl įsipareigojimų nevykdymo ir vienašališko paskolos sutarties nutraukimo, kiekvieną dieną keičiasi (b.l.9). Iš suinteresuoto asmens A. V., vienintelio UAB „Fidas“ akcininko, paaiškinimų nustatyta, kad įmonė yra nemoki daugiau nei metai laiko. Įmonės savininkas bankroto bylos įmonei neinicijavo, nes pareiškėjos administracijos vadovas ketino kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Fidas“ nemokumą akivaizdžiai įrodo įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai – 2016-04-07 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ( b.l.37,38), iš kurių matyti, kad įmonės turimo turto ir įsipareigojimų suma iš esmės yra ta pati ( turtas – 888045 €, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 985962 € ) (ĮBĮ 2 str.8 d.). Pareiškėja iš esmės sutikdama, kad UAB „Fidas“ yra nemoki, nevykdo įsipareigojimų nuo 2013 metų, nesutinka dėl bankroto procedūra ne teismo tvarka, nurodydama, kad UAB „Fidas“ akcininkas specialiai ir fiktyviai siekė bankroto procedūros ne teismine tvarka, kad būtų paskirtas jo siūlomas administratorius. Pareiškėja šių savo teiginių dėl bankroto procedūros fiktyvumo ir administratoriaus galimo šališkumo nepagrindė jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Priešingai, pareiškėja, žinodama, kad atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų nuo 2013 metų pagal 2011-04-20 paskolos sutartį Nr. 11-00034 ir nevykdo veiklos, turėjo teisę inicijuoti atsakovei bankroto bylą ( ĮBĮ 4 str.3 p., 5 str. 1 d.1 p.), tačiau to nepadarė, o pareiškėjos teiginiai dėl administratoriaus kandidatūros yra tik deklaratyvaus pobūdžio.

18Minėta, kad pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos teismuose UAB „Fidas“ nėra iškelta jokių civilinių bylų. Taip pat bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo dieną iš UAB „Fidas“ nebuvo išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus dokumentus. Sutiktina su atsakovės BUAB „Fidas“ argumentais, kad skolininko (įkaito davėjo) žinojimas apie hipotekos kreditoriaus pateiktą prašymą notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo negali būti laikomas skolininko nesąžiningumu ar piktnaudžiavimu tam tikromis teisėmis, kadangi notaro išduotas vykdomasis įrašas yra vykdomasis dokumentas, kuris gali būti pateiktas vykdyti antstoliui per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 606 straipsnyje nustatytą 5 metų terminą, o ne iškart notarui tokį įrašą išdavus. Taigi, vien hipotekos kreditoriaus (pareiškėjos) pateiktas prašymas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo nėra vykdomasis dokumentas, ir pagal jį negali būti išieškoma.

19LR ĮBĮ nustatyta, kad jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą (ĮBĮ 2 str. 2 d.). Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos (12 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju LR ĮBĮ 12 str. 2 d. ir 3 d. nuostatos pažeistos nebuvo. Iš bylos duomenų matyti, kad apie 2016-04-07 vyksiantį kreditorių susirinkimą visiems kreditoriams buvo pranešta 2016-03-31, pranešimus įteikiant tiesiogiai arba išsiunčiant elektroniniu paštu. Iš UAB „Fidas 2016-04-07 kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašo matyti, kad raštu balsavo kreditoriai: D. B., L. R., VSDFV, Ukmergės ūkininkų kredito unija, 2016-04-07 susirinkime dalyvavo ir balsavo kreditorius UAB „Toleita“ ( įgaliotas asmuo Č. M. ). Kreditoriai UAB „LT FIREWOOD“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija nepareiškė savo balsavimo raštu ir kreditorių susirinkime nedalyvavo. Iš Valstybinė mokesčių inspekcijos 2016-04-20 rašto Nr.(23.1-08) RNA-11758, atsakant į BUAB „Fidas“ bankroto administratoriaus 2016-04-12 raštą Nr.16-S-012, matyti, kad kreditorių susirinkimo dieną UAB „Fidas“ Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams buvo neskolinga. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Fidas“ bankroto procedūrai vykdyti ne teismo tvarka pritarė 88,35 procentai atsakovės kreditorių. Todėl pareiškėjos argumentai, kad UAB „Fidas“ akcininkas specialiai ir fiktyviai siekė, kad būtų pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka ir būtų paskirtas UAB „Fidas“ siūlomas administratorius, atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str.). Pareiškėja nepagrįstu laiko UAB „Toleita“ kreditorinį 868860,06 € dydžio reikalavimą, ( procentinė reikalavimo išraiška 88,123 proc.), tačiau šis reikalavimas nenuginčytas ir nėra ginčijamas. LR ĮBĮ 12 str. 4 d. nustatyta, kad bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip ¾ visų turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Kadangi UAB „Fidas“ bankroto procedūrai vykdyti ne teismo tvarka pritarė 88,35 procentai atsakovės kreditorių, darytina išvada, kad UAB „Fidas“2016-04-07 kreditorių susirinkimo nutarimas UAB „Fidas“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka yra pagrįstas ir teisėtas. Kiti UAB „Fidas“ ginčijami 2016-04-07 kreditorių susirinkimo nutarimai ( 2 – 5) yra išvestiniai iš kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti įmonės bankroto procedūras ne teismo tvarka, todėl pareiškėjo skundas atmestinas ir dėl kitų pareikštų reikalavimų. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad pareiškėja negali sieti pradėtos UAB „Fidas“ bankroto proceso ne teismo tvarka su jos galimai pažeistomis teisėmis, nes iš bylos duomenų nustatyta ir pareiškėja pripažino, kad atsakovė savo įsipareigojimų Ukmergės ūkininkų kredito unijai nevykdo nuo 2013-12-31.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu

Nutarė

21Ukmergės ūkininkų kredito unijos skundą bankrutuojančiai UAB „Fidas“, suinteresuotiems asmenims UAB „LTFIREWOOD“, UAB „Toleita“, D. B., L. R., A. V. dėl BUAB „Fidas“ 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

22Nutarčiai įsiteisėjus laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2016-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-433-198/2016, panaikinti.

23Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui A. D. atsakovės atstovei E.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 4. Pareiškėja (kreditorė) Ukmergės ūkininkų kredito unija prašo pripažinti... 5. Pareiškėja mano, jog minėti 2016 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo... 6. Atsakovės atstovė prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Suinteresuotas asmuo A. V. pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip... 8. Pareiškėjos Ukmergės ūkininkų kredito unijos skundas atmestinas.... 9. Ukmergės ūkininkų kredito unija prašo pripažinti negaliojančiais... 10. 1. UAB „Fidas", įmonės kodas 302614085, adresas Miško g. 4, Zaviesiškio... 11. 2. UAB „Fidas" administratoriumi paskirti UAB „UBC" (įmonės kodas... 12. 3. nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos... 13. 4. nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos, per... 14. 5. pavesti UAB „Fidas" administratoriui vykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies... 15. Ginčo dalykas – ar pagrįstai ir teisėtai UAB „Fidas“ kreditoriai... 16. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir... 17. Ginčo byloje, kad atsakovė UAB „Fidas“ yra nemoki, kaip tai apibrėžta... 18. Minėta, kad pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas gali vykti ne... 19. LR ĮBĮ nustatyta, kad jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270... 21. Ukmergės ūkininkų kredito unijos skundą bankrutuojančiai UAB „Fidas“,... 22. Nutarčiai įsiteisėjus laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio... 23. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis...