Byla 2-3307-399/2014
Dėl šio žemės sklypo, nes nepateikti tinkami dokumentai apie sodybos buvimo faktą ir vietą. Minėtas raštas patvirtina, kad fakto nustatymas sukels teisines pasekmes pareiškėjui, nes jis galės prašyti toliau vykdyti procedūra dėl miško ūkio paskirties žemės pakeitimo kitos paskirties žeme, sodybos buvimo vietoje ir faktas nustatinėjamas

Nustatė

1Pareiškėjas ir jo atstovas prašo tenkinti 2014-11-18 pareiškimą motyvais bei argumentais išdėstytais pareiškime, vadovautis pateiktais įrodymais bei nustatyti faktą, kad pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 5138-0005-0012, Kasauskų kaime, Kalvarijos savivaldybėje buvo sodyba iki 1973 m. valdoma pareiškėjo senelės K. M., dalyje, detaliojo plano, pagrindiniame brėžinyje pažymėtoje posūkio taškais, kurie išvardinti 2014-11-18 pareiškėjo pareiškime (b.l. 61,62). Fakto nustatymas turės juridinę reikšmę pareiškėjui, tai yra jis galės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pašalinti savavališkos statybos padarinius bei įteisinti pastatytą sandėliavimo paskirtis ūkio statinį.

2Suinteresuotas asmuo L. M. sutiko su pareiškimu 2014-11-18 ir prašė jį tenkinti motyvais išdėstytais jos atsiliepime.

3Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inpekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau statybos inspekcijos) atstovės paaiškino, kad palaiko atsiliepimą į 2014-11-18 pareiškimą ir ištyrus įrodymus, išklausius liudytojus, neprieštarauja prašomo fakto nustatymui.

4Pareiškimas galutinai suformulavus reikalvimus (2014-11-18) tenkinamas.

5Byloje pateikti rašytiniai įrodymai iš Marijampolės apskrities archyvo, kad tuometinio Kapsuko rajono Kalvarijos apylinkės DŽDT VK archyvinio fondo dokumentuose Kasauskų kaimo 1973-1975 m. ūkio knygoje ir Kapsuko rajono sausinimo sistemų valdybos archyvinio fondo dokumentuose 1972 metų yra duomenys apie k. M. vienkiemį, o būtent nurodyta, kad buvo gyvenamasis namas, du tvartai, šulinys (b.l. 4-8). VĮ Registrų centras išraše yra duomenys, kad L. M. ir G. M. bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe priklauso žemės sklypas , unikalus Nr. 5138-0005-0012, Kasauskų kaime, 8.6469 ha, pagrindinė paskirtis miškų ūkio, jame yra 0.3764 ha žemės ūkio naudmenų plotas (pievos, natūralios ganyklos), užstatyta teritorija 0.0194 ha, vandens telkinys 0.1136 ha ( b.l. 9-11). Statybos inspekcija 2014-04-10 ir 2014-06-11 nurodė (b.l. 133,34, 2,13), kad detaliojo plano tikrinimas nebus atnaujintas dėl šio žemės sklypo, nes nepateikti tinkami dokumentai apie sodybos buvimo faktą ir vietą. Minėtas raštas patvirtina, kad fakto nustatymas sukels teisines pasekmes pareiškėjui, nes jis galės prašyti toliau vykdyti procedūra dėl miško ūkio paskirties žemės pakeitimo kitos paskirties žeme, sodybos buvimo vietoje ir faktas nustatinėjamas.

6Pareiškėjas pateikė giminystės ryšį su K. M. patvirtinančius įrodymus ( b. l. 16- 18).

7Pareiškėjas miško paskirties žemės sklype yra pastatęs statinį įvardintą sandėliavimo paskirties. Yra įsiteisėjęs Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas 2012-01-10 dėl šio statinio savavališkos statybos padarinių šalinimo (b.l. 52-54) , Kauno apygardos teismo nutartimi 2014-01-16 (civ. byla Nr. 2S-172-527/2014, b.l. 55-58) pakeista Marijampolėsapylinkės teismo nutartis 2013-10-02 ir G. M. prašymas pakeisti 2012-01-10 sprendimo vykdymo tvarką tenkintas iš dalies bei G. M. įpareigotas per 6 mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos , teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui pastatui, esančiam miško ūkio paskirties žemės sklype, unikalus nr. 5138-0005-0012, Kasauskų kaime, o tokio leidimo negavus – nugriauti vieno aukšto su mansarda II grupės nesudėtingą galimai sandėliavimo paskirties pastatą. Kauno apygardos teismo nutartis 2014-01-16 yra įsiteisėjusi ir įgijusi privalomą pobūdį. Šioje nutartyje be kita ko pasisakyta ir dėl to, kad G. M. yra K. M. trečios eilės įpėdinis, galinti paveldėti pagal įstatymą ir pagal galiojančio LR miškų įstatymo 11 str. 1 d. 7 p.turi teisę atstatyti neišlikusią močiutės sodybą detaliuoju planu nustačius kitą žemės paskirtį.

8Teismo posėdžio metu buvo apklausti liudytojai. Pareiškėjo motina Petronėlė I. M., kuri yra K. M. dukra ir yra gyvenusi sodyboje Kasauskų kaime parodė, kad K. M. priklausančioje sodyboje buvo gyvenamasis namas, du ūkio pastatai, klėtis dar yra išlikę namo pamatų akmenys bei kamino plytos apaugę žolėmis, toje vietoje kur buvo pastatai bei daržas ir kiemas žemė nėra apaugusi mišku, ten yra išlikę alyvų krūmai ir kiti krūmokšniai. Liudytojas pareiškėjo brolis V. M. taip pat patvirtino, kad Kasauskų kaime, pareiškėjo pareiškime nurodytoje vietoje, buvo K. M. sodyba – gyvenamasis namas, ūkio pastatai, šulinys.

9Liudytojas

10J. J. V. paaiškino, kad giminystės ryšiais su M. nesusijęs, žino, kad K. M. yra G. M. senelė ir ji Kasauskų kaime gyveno su vyru bei vaikais, sodyba sisidėjo iš gyvenamojo namo, tvarto klėties, visi pastatai buvo mediniai, žino tą nuo 1965 metų

11LR CPK 444 str. 1 d. nustatyta, kad teismas nustato faktus nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas pasikeitimas ar pabaiga, o LR CPK 445 str. nustatyta, kad juridinę reikšmę turintys faktai nustatomi tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Abi šios sąlygos nustatytos byloje ir vadovaujantis tuo, jog Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: 7p. buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, - nustatant juridinį faktą, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą.

12Yra suformuota teismų praktika jog juridinis faktas, kad sodyba -gyvenamasis namas su priklausiniais - buvo asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2009).

13Byloje ištirtais įrodymais nustačius, kad šiuo metu pareiškėjui priklausančiame žemės sklype buvo jo senolės K. M. sodyba, turintis juriodinę reikšmę faktas nustatomas, nes jis sukurs teisines pasekmes bus galima vykdyti procedūrą dėl miško paskirties žemės pakeitimo kitos paskirties žeme ir vykdyti statybos darbus (pašalinti savavališkos statybos padarinius). Suinteresuoti asmenys sutiko tai pat, kad būtų nustatytas turintis juridinę reikšmę faktas. Pareiškimas 2014-11-18 yra įrodytas ir tenkinamas (LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

14Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 448 str. teismas

Nutarė

15Pareiškimą galutinai suformulavus reikalavimus – 2014-11-18 – tenkinti.

16Nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad G. M., asmens kodas ( - ) ir L. M., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbiami) kadastrinė vietovė, (duomenys neskelbiami) kaimas, dalyje, detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėtoje pagrindiniame brėžinyje pažymėtoje posūkio taškais 8 (X-6024445.97; Y-452008.84), 9 (X-6024463.61; Y-451996.03), 10 (X-6024471.03; Y-451988.91), 11 (X-6024489.20; Y-451969.10), 41 (X-6024537.79; Y-452024.84), 42 (X-6024515.76; Y-452045.95), 43 (X-6024501.96; Y-452032.47), 44 (X-6024460.59; Y-452028.33), iki 1973 m. buvo K. M. valdoma sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo su priklausiniais.

17Priteisti iš pareiškėjo G. M., asmens kodas ( - ) 18,73 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų siuntimu, Valstybei (mokama į VMI prie LR FM sąskaitą, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai