Byla B2-952-154/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMD“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Dogviga“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMD“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Dogviga“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMD“.

3Nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme yra užvesta civilinė byla Nr. 2-815-440/2014 dėl atsakovo skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovui. Todėl teigia, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, turintis reikalavimo teisę į 146697,75 Lt sumą. Atsakovas su ieškovu neatsiskaito numatytais terminais. Atsakovui 2014 m. balandžio 22 d. ieškovas išsiuntė pranešimą, nurodydamas, kad atsakovui nesumokėjus skolos per 30 dienų laikotarpį, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „SMD“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Principo reikalas“.

4Atsakovas UAB „SMD“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su pareiškimu nesutinka. Nurodo, jog atsakovas yra moki ir pelningai dirbanti įmonė, kurios turtas sudaro 1210745,57 Lt, o pradelsti įsipareigojimai yra tik 236316,67 Lt, todėl pagrindų kelti bankroto bylą nėra. Taip pat pažymi, kad nesutinka, jog ieškovui yra skolingas 161388,61 Lt. Teigia, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nesulaukdamas teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-815-440/2014 galutinio sprendimo. Mano, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, nes nuo minėtos civilinės bylos baigties priklauso kokio dydžio skola bus priteista iš atsakovo arba ar išviso ieškovas bus atsakovo kreditorius. Prašo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą.

5Bankroto bylą atsisakytina kelti.

6Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Taigi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

7Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt.

8Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMD“ grindžiamas atsakovo nemokumo būsenos susidarymu. Tokiu atveju pareiškimas gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstos skolos turi viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pastaroji sąlyga gali būti nustatyta, tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės ekonominę finansinę būseną. Tik nustačius įmonės turto vertę, galima daryti išvadas apie faktinę ir juridinę įmonės mokumo arba nemokumo būseną. Tik tinkamas įstatyme nustatytų reikalavimų laikymasis ir atlikimas užtikrina galimybę tiksliai nustatyti realią įmonės finansinę būseną ir priimti pagrįstą bei teisėtą sprendimą iškelti arba atsisakyti iškelti įmonei bankroto bylą.

9Iš į bylą atsakovo pateikto balanso, sudaryto 2014 m. birželio 1 d. duomenimis, matyti, kad UAB „SMD“ turtas sudaro 1 210 745,57 Lt, iš kurio ilgalaikis turtas – 239 377,28 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 673 208,54 Lt (b. l. 90-91), iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 236 316,67 Lt (b. l. 96-97), kas sudaro tik apie 20 proc. į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad į pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašą atsakovas nėra įtraukęs ieškovo teisme prašomos priteisti 161388,61 Lt sumos. Tačiau net ir padarius prielaidą, kad atsakovas yra skolingas ieškovui anksčiau minėtą sumą, atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudarytų apie 33 proc. į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas tiek per šių metų pirmus penkis mėnesius, tiek per praėjusius metus dirbo pelningai, pelnas atitinkamai buvo 134 008,22 Lt ir 66 753,63 Lt (b. l. 92), o atsakovo debitorinės skolos 2014 m. gegužės 31 d. sudaro 662 101,60 Lt (b. l. 99).

10Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė UAB „SMD“ nemokumo, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „SMD“ atsisakytina (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.).

11Pasisakydamas dėl atsakovo reikalavimo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teismas pažymi, kad ĮBĮ neįtvirtinta taisyklė, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. Asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012, 2014 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-875/2014). Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Dogviga“ yra pateikęs įrodymus, kurių pagrindu tikėtinai atsiranda ieškovo reikalavimas atsakovui (b. l. 5-54). Todėl pagrindo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str. - 291str.,

Nutarė

13Atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „SMD“ (įmonės kodas 301152028, buveinė – Žalioji g. 4, Telšiai).

14Netenkinti atsakovo UAB „SMD“ prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui UAB „Dogviga“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai