Byla B2-605-368/2015
Dėl 2014-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės (toliau AB) DNB banko skundą atsakovei bankrutavusiai UAB (toliau BUAB) „Berneda“, tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Šiaulių skyriui, D. Š., A. Š. dėl 2014-12-30 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja(kreditorė) AB DNB bankasprašo panaikinti 2014-12-30 vykusiame BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkime: 1) priimto nutarimo 1-uojudarbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ dalį, kuria nustatytas sėkmės mokestis nuo parduoto turto; 2) priimtą nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas bei išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ ir grąžinti šį klausimą BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui svartyti iš naujo; 3) priimto nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ 1.1.1.dalį, kuria nutarta nenagrinėti klausimo dėl turto, esančio ( - ), pardavimo; 4) skirti D. S. ir A. S. baudą iki dvidešimt tūkstančių litų už piktnaudžiavimą savo, kaip kreditorių, procesinėmis teisėmis BUAB „Berneda“ bankroto procese. Teigia, kad sėkmės mokesčio nustatymas nagrinėjamu atveju yra neprotingas, administratorius nepagrindė administravimo išlaidų būtinumo, o bankui įkeisto turto nepardavimas vilkina bankroto procesą ir pažeidžia banko interesus.

3AtsakovėsBUAB „Berneda“ administratorius UAB „Tytus“ prašo atmesti pareiškėjo skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tvirtina, kad nustatytas sėkmės mokestis įpareigos administratorių skirti daugiau laiko ir sąnaudų turto pardavimui. Mano, kad administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta papildomais dokumentais. Nurodė, kad turto pardavimas nėra vilkinamas.

4Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Šiaulių skyrius prašo skundą tenkinti. Pažymėjo, kad pritaria skunde išdėstytiems motyvams.

5Tretieji asmenys D. Š., A. Š. prašo skundą atmesti. Teigia, kad pritaria administratoriaus pozicijai dėl skundo ir nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

6Skundastenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

82014-12-30įvyko BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo posėdis (14–21 b. l.).

9Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamibankrutavusios įmonėskreditorių susirinkimo nutarimų, kuriaisnustatytassėkmės mokestis (1 klausimas), patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir nustatyta administravimo išlaidų mokėjimo eilė ir tvarka(2 klausimas), nustatyta įmonės turto pardavimo tvarka (4 klausimas), teisėtumo klausimai.

10Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamateismo nutartis

11Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB „Berneda“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-267-368/2015). Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tytus“. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Berneda“ 4 106 350,18 Lt kreditoriniai reikalavimai, tarp jų: pareiškėjosAB DNB banko 1866440,46 Ltkreditoriniai reikalavimas.

13LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir kt.).

14Iš BUAB „Berneda“ 2014-12-30kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo Nr. 3matyti, kad skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo, ir pareiškėjaskunde nekėlė klausimo dėl procedūrinių 2014-12-30kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo aspektų.

15Dėl kreditorių susirinkimo pirmo nutarimo „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“

16Ginčijamu nutarimu buvo nustatytas 30 000 Lt (8688,60 Eur) (ir PVM) administratoriaus laikotarpio nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo dienos (2013-10-16) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro atlyginimas ir sėkmės mokestis, kuris nuo išieškotų sumų sudaro nekintamą 5 proc. dydį, o nuo parduoto turto sudaro nekintamą 1 proc. dydį nuo turto pardavimo kainos, prie kurio pridedami papildomi kintami procentai, kurių dydis priklauso nuo turto pardavimo greičio ir pardavimo kainos santykio, t.y. turtą pardavus pirmose varžytynėse sėkmės mokestis sudaro kintamą 4 proc. dydį nuo pardavimo kainos prie kurio pridedamas nekintamas 1 proc. dydis, ir tai bendrai sudaro 5 proc., turtą pardavus antrose varžytynėse – skiriamas 3 proc. kintamas dydis ir 1 proc. nekintamas, ir tai bendrai sudaro 4 proc. Nepardavus turto antrose varžytynėse, šaukiant kreditorių susirinkimą dėl tolesnės turto pardavimo tvarkos, kartu bus iš naujo nustatomas kintamas procentinės išraiškos dydis nuo turto pardavimo kainos, o nekintami dydžiai iš naujo nėra persvarstomi.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo dalimi, kuria bankroto administratoriui nustatytas sėkmės mokestis nuo pajamų, gautų iš BUAB „Berneda“ turto pardavimo.

18Pažymėtina, kad teismai, be kita ko, jau vertino BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais buvo nustatytas administratoriaus atlyginimas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimus, ir įvertindamiaplinkybes, jog BUAB „Berneda“ bankroto procedūros nereikalaus daug ekonominių kaštų, įmonei priklauso nedaug nekilnojamojo turto objektų ir administratorius nepateikė duomenų, jog šio turto realizavimo procesas dėl turto pobūdžio užsitęs,sprendė, kad administratorius neatlieka kažkokių nors neįprastų ir sudėtingų bankroto administratoriaus veiksmų ir jis nepagrindė prašyto patvirtinti gana didelio atlyginimo būtinumo kriterijų, todėl perdavė šiuo klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos apeliacinis teismo2014 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-918/2014, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-963-368/2014).

19Taigi teismai jau konstatavo aplinkybes, kad BUAB „Berneda“ bankroto procedūros apimtis nėra didelė ir administratoriaus bankroto proceso metu iš esmės atlieka būtinus ir įprastus administravimo veiksmus.

20Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei). Taigi bankroto administratorius, kaip ir bet koks kitas profesinės veiklos subjektas, privalo siekti geriausių pastangų. Nors kreditorių susirinkimui nedraudžiama skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį, tačiau tokiu atveju administratorius, siekdamas papildomo atlygio už vykdomas funkcijas, išreikšto sėkmės mokesčiu procentine išraiška, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie įprastines atitinkamų pareigų vykdymo sąlygas, atliktinus papildomus veiksmus, siekiant efektyvesnio ir ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1766/2014).

21Teismo vertinimu, turto pardavimas varžytynėse negali būti laikoma „sėkme“ sėkmės mokesčio prasme, kadangi bankroto administratoriui toks mokestis priklausytų bet kokioje situacijoje,visiškai nepriklausomai nuo to, už kokią kainą turtas būtų parduotas. Be to, bankroto administratorius parduodamas bendrovės turtą iš esmės atliks tipiškus, įprastus veiksmus, t. y. tokius, kokius jį įpareigoja atlikti specialaus subjekto – bankroto administratoriaus – teisinis statusas ir veiklos funkcijos, nustatytos ĮBĮ. Taigi šiuo atveju nustatyto sėkmės mokesčio apskaičiavimo būdas neatlieka skatinamosios funkcijos, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir gali lemti nepagrįstą administratoriaus praturtėjimą. Teismas, įvertindamas gana didelę bendrovės turto vertę, sprendžia, kad tai žymiai padidintų išlaidas administratoriui, o taip pat paneigtų minėtus teismų išaiškinimus dėl administratoriausatlyginimo būtinumo kriterijų.

22Dėl kreditorių susirinkimo antro nutarimo „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“

23Pareiškėja skunde teigia, kad tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą, nebuvo atsižvelgta į teismų išaiškinimus.

24Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi grąžindamas klausimą dėl įmonės bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujonurodė, kad administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį. Atkreipė dėmesį į tai, kad bankroto administratorius, pateikęs tokią administravimo išlaidų sąmatą, nepaaiškino, kodėl yra būtinos advokato paslaugos, administratoriaus darbo vietos ir infrastruktūros išlaikymo, transporto išlaido ir t.t.

25Šiaulių apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d.nutartimi perdavęsadministravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymo klausimus iš naujo svarstyti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui nurodė, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros išlaidos atitinka išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos, ar, jogjos bus būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Konstatavo, kad administratorius neatsižvelgė į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus ir nepagrindė administravimo išlaidų sąmatos, pateikdamas kreditoriams pakartotinai tvirtinti analogišką sąmatą.

26Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, administratorius nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad BUAB „Berneda“ proceso metu būtinos buhalterinės apskaitos paslaugos, kurių negali atlikti pats administratorius, kadangi bendrovė nevykdo jokios ūkinės veiklos, turi nedaug kreditorių ir debitorių. Neįrodė, kad yra poreikis papildomai naudotis mokamomis advokato paslaugomis, kadangi bendrovė teismine tvarka nėra pareiškusi jokių reikalavimų, taip pat Lietuvos teismuose nėra nagrinėjama bylų, kurių atsakovė yra bendrovė (išskyrus šią bylą). Administratorius nepagrindė transporto paslaugų esminio ir nuolatinioporeikio, taip pat kitų paslaugų (biuro nuomos, reklamos, kanceliarinių prekių ir pan.) poreikio. Teismo vertinimu, administratoriaus atlygintinų paslaugų darbo pobūdis lemia administratoriaus pareigą pačiam turėti būtinas darbo priemones – darbo vietą, transportą, kuris naudojamas teikiant administravimo paslaugas ir kitoms administruojamoms įmonėms, ryšio ir kanceliarines priemones. Taigi byloje nėra duomenų, kad dėl ypatingai sudėtingų ir didelės apimties BUAB „Berneda“ bankroto procedūrų iškilo nuolatinis minėtų ūkio išlaidų poreikis.

27Teismas sprendžia, kad administratorius nepakankamai pagrindė sąmatos nurodytų atskirų paslaugų būtinumo ir išlaidų pagrįstumo, todėl minėtas nutarimas naikintinas ir klausimas perduotinas iš naujo svarstyti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui.

28Dėl kreditorių susirinkimo ketvirto nutarimo „Dėl įmonei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“

29Šiuo nutarimu, be kita ko, nutarta įmonei priklausančio pastato ir teisės į žemės nuomą, kurio registro numeris 29/11874, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 47, ir jame esančio ilgalaikio turto pardavimo klausimą nagrinėti kitame kreditorių susirinkime (1.1.1 punktas).

30Šio nutarimo punkto nepagrįstumą pareiškėja grindžia aplinkybėmis, kad taip vilkinamas bankroto procesas ir pažeidžiami kreditorių interesai.

31Teismas sutinka su pareiškėjos argumentais, kad bankroto procedūros turi būti maksimaliai operatyvios.

32Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių poreikį ateityje spręsti BUAB „Berneda“priklausančio pastato ir teisės į žemės nuomą, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 47, ir jame esančio ilgalaikio turto pardavimo klausimą ir, teismo vertinimu, šis klausimas taip pat turi būti sprendžiamas operatyviai. Minėto klausimo sprendimo atidėjimas nesukuria jokių teisinių prielaidų turtą ateityje realizuoti brangiau, ar naudingesnėmis kreditoriams sąlygomis, t. y. šiuo atveju neracionalu atidėti turto pardavimo procesą, kadangi didėja kreditorių nuostoliai, reikia užtikrinti parduodamo turto priežiūrą ir apsaugą, didėja turto nusidėvėjimas ir pan. Pažymėtina, kad bet kuriuo atveju potencialūs turto pirkėjai tarpusavyje varžydamiesi nustatys realią šio turto pardavimo kainą.

33Dėl bylos baigties

34Pareiškėja skundu prašė grąžinti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui svartyti iš naujo tik 2-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas bei išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“. Tačiau, teismo vertinimu, pripažinus neteisėtais 1-uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ priimto nutarimo dalį, kuria nustatytas sėkmės mokestis nuo parduoto turto ir 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ priimto nutarimo 1.1.1. punkto dalį, kuria nutarta nenagrinėti klausimo dėl turto, esančio Šiauliuose, Vilniaus g. 47, pardavimo, šie klausimai lieka neišspęsti, todėl turi būti perduoti iš naujo svarstyti bendrovės kreditorių susirinkimui.

35Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

36CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto procesinio dokumento pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

37Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

38Pareiškėjos teigimu, kreditoriaiD. Š. ir A. Š., kaip BUAB „Berneda“ kreditoriai, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis bankroto procese, todėl prašo skirti jiems baudą.

39Teismas sprendžia, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kad kreditoriai D. Š. ir A. Š. akivaizdžiai siekė sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius, todėl prašymas skirti jiems baudą atmestinas.

40Teismas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso290–291 straipsniais,

Nutarė

41PareiškėjosAB DNB banko skundą tenkinti iš dalies.

42Panaikinti BUAB „Berneda“ 2014-12-30kreditorių susirinkime priimto nutarimo 1-uoju klausimu darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ dalį, kuria nustatytas sėkmės mokestis nuo parduoto turto; priimtą nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas bei išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“; priimto nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonei priklausančio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ 1.1.1.dalį, kuria nutarta nenagrinėti klausimo dėl turto, esančio ( - ), pardavimo ir perduoti šiuos klausimus iš naujo svarstyti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui.

43Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Pareiškėja(kreditorė) AB DNB bankasprašo panaikinti 2014-12-30 vykusiame... 3. AtsakovėsBUAB „Berneda“ administratorius UAB „Tytus“ prašo atmesti... 4. Trečiasis asmuo (kreditorius) VSDFV Šiaulių skyrius prašo skundą tenkinti.... 5. Tretieji asmenys D. Š., A. Š. prašo skundą atmesti. Teigia, kad pritaria... 6. Skundastenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. 2014-12-30įvyko BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimo posėdis (14–21... 9. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju analizuojamibankrutavusios... 10. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamateismo nutartis... 11. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 12. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,Šiaulių apygardos... 13. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 14. Iš BUAB „Berneda“ 2014-12-30kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo... 15. Dėl kreditorių susirinkimo pirmo nutarimo „Administratoriaus atlyginimo... 16. Ginčijamu nutarimu buvo nustatytas 30 000 Lt (8688,60 Eur) (ir PVM)... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimo... 18. Pažymėtina, kad teismai, be kita ko, jau vertino BUAB „Berneda“... 19. Taigi teismai jau konstatavo aplinkybes, kad BUAB „Berneda“ bankroto... 20. Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad bankroto administratorius yra... 21. Teismo vertinimu, turto pardavimas varžytynėse negali būti laikoma... 22. Dėl kreditorių susirinkimo antro nutarimo „Administravimo išlaidų... 23. Pareiškėja skunde teigia, kad tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą,... 24. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi grąžindamas... 25. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. lapkričio 26 d.nutartimi... 26. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, administratorius nepateikė duomenų,... 27. Teismas sprendžia, kad administratorius nepakankamai pagrindė sąmatos... 28. Dėl kreditorių susirinkimo ketvirto nutarimo „Dėl įmonei priklausančio... 29. Šiuo nutarimu, be kita ko, nutarta įmonei priklausančio pastato ir teisės... 30. Šio nutarimo punkto nepagrįstumą pareiškėja grindžia aplinkybėmis, kad... 31. Teismas sutinka su pareiškėjos argumentais, kad bankroto procedūros turi... 32. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių poreikį ateityje spręsti BUAB... 33. Dėl bylos baigties... 34. Pareiškėja skundu prašė grąžinti BUAB „Berneda“ kreditorių... 35. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 36. CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du savarankiški atsakomybės taikymo... 37. Pagal 95 straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje... 38. Pareiškėjos teigimu, kreditoriaiD. Š. ir A. Š., kaip BUAB „Berneda“... 39. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kad kreditoriai D.... 40. Teismas, vadovaudamasisLietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 41. PareiškėjosAB DNB banko skundą tenkinti iš dalies.... 42. Panaikinti BUAB „Berneda“ 2014-12-30kreditorių susirinkime priimto... 43. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...