Byla 2-389-880/2016
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Bronei Matiukienei, dalyvaujant ieškovei S. D., jos atstovui advokatui Česlovui Bakasėnui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. D. ieškinį atsakovui V. M., dalyvaujant išvadą byloje teikiančiai institucijai Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama nustatyti nepilnamečio A. M. gyvenamąją vietą kartu su ieškove jos gyvenamojoje vietoje, priteisti iš atsakovo V. M. išlaikymą nepilnamečiam sūnui A. M. po 150 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, priteisti iš atsakovo 1350 Eur nepilnamečio sūnaus išlaikymo įsiskolinimą ir 900 Eur dukros A. M. išlaikymo įsiskolinimą. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu susilaukė dukros A. M., a. k. ( - ) ir sūnaus A. M., a. k. ( - ) Nuo 2015 m. gegužės mėn. šalims pradėjus gyventi atskirai, atsakovas prie vaikų išlaikymo neprisidėjo. ( - ) dukra mirė. Ieškovei vienai sunku išlaikyti vaiką, nes pagrindinės jos pajamos 2015 m. buvo šalpos pensija neįgaliam vaikui ir priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija. Ieškovė neseniai įsidarbino, tačiau jai veinai sunku išlaikyti vaiką. Atsakovo materialinė parama yra būtina. Vaiko išlaikymui reikalinga suma per mėnesį yra 300 Eur, todėl iš atsakovo ieškovė prašo priteisti 150 Eur per mėnesį. Tokios pat sumos reikėdavo ir nepilnametės dukros išlaikymui. Atsakovas kitų vaikų neturi, yra jaunas ir darbingas. Atsakovas 10 mėnesių kartu negyvena ir vaikais nesirūpina, todėl už šį laikotarpį ieškovė prašo priteisti 1500 Eur sūnaus išlaikymo įsiskolinimą ir 900 Eur dukros išlaikymo įsiskolinimą. Kadangi ieškovės fizinis ir emocinis ryšys su vaiku tvirtesnis nei atsakovo, atsakovas vaiko nelanko ir juo nesirūpina, nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ieškove.

4Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jam įteikti ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 22-24), neatvykimo į teismą priežasčių jis nenurodė ir neprašė teismo posėdį atidėti, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

6Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad pritaria ieškovės S. D. ieškinio reikalavimams.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas ( - ) susilaukė dukros A. M., o ( - ) sūnaus A. M. (b.l. 6-7). A. M. ( - ) mirė (b.l. 8). Šalių parodymais ir Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada nustatyta, kad bylos šalys gyvena atskirai, o jų nepilnametis sūnus gyvena su ieškove.

10CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Tai reiškia, kad net ir nesusituokę ar negyvendami kartu, tėvai privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų ir yra vienodai atsakingi už vaiko auklėjimą ir tinkamų jo raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis vaiko interesais ir atsižvelgti į jo norą (CK 3.174 straipsnio 2 dalis). Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Jis grindžiamas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų garantuojamu prioritetinės vaiko teisių bei interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas), kuris reiškia, kad, sprendžiant visus su vaikais susijusius klausimus, visų pirma turi būti atsižvelgiama į jų interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2013).

11Be to, teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2010; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2013). Vaiko interesus kiekvienoje byloje būtina individualizuoti. Juos pirmiausiai nulemia teigiama vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, raida, jo poreikiai turėti saugią asmeninę (tiek fizine, tiek socialine prasme) aplinką, kurioje jis galėtų būti, užsiimti jam reikalingais dalykais, žaisti, lavinti savo gabumus, būti apsaugotas nuo suaugusiųjų kasdienių rūpesčių ir pan.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad šalių nepilnametis sūnus gyvena su ieškove. Ieškovė sūnumi rūpinasi viena, nes atsakovas prie sūnaus auklėjimo neprisideda, jo nelanko, nesirūpina. Ieškovė ir jos sūnus gyvena kartu su ieškovės mama, vaiko močiute, Širvintų rajono savivaldybei priklausančiame dviejų kambarių bute. Sąlygos vaikui augti yra tinkamos. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad sūnaus poreikius atitinka gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove, nes ji rūpinasi sūnumi ir pas ją yra tinkamos sąlygos jam augti, todėl tenkintinas ieškovės ieškinio reikalavimas dėl sūnaus gyvenamosios vietos nustatymo su ja.

13Dėl išlaikymo priteisimo.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Pagal šio straipsnio 6 dalį tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Šios konstitucinės normos yra detalizuotos CK trečiosios knygos straipsniuose, reglamentuojančiuose tėvų valdžios turinį (3.155 straipsnis), tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus (3.192 straipsnis), išlaikymo priteisimą (3.194 straipsnis), išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą (3.201 straipsnis) ir kt. CK 3.155 straipsnyje nustatyta, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Pagal CK 3.192 straipsnį tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį (CK 3.194 straipsnis).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009) pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

16Sprendžiant išlaikymo dydį turi būti atsižvelgiama į tai, jog nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko vystymosi sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir pan. Taigi sprendžiant dėl vaiko išlaikymo dydžio konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į protingus vaiko poreikius, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai.

17Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti sūnaus A. M. išlaikymui po 150 Eur kas mėnesį. Ieškovė nurodė, kad ji įsidarbino UAB „Mano aplinka“, jos mėnesinis darbo užmokestis yra apie 350 Eur. Nekilnojamojo turto ieškovė neturi. Teismo išreikalauti duomenys apie atsakovą, rodo, kad atsakovas dirba UAB „Rokadis“, tačiau jo darbo užmokestis nėra žinomas, nes neseniai yra įsidarbinęs. Kaip jau buvo minėta, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašomų priteisti sumų dydžio neginčijo. Ieškovė nurodo, kad kas mėnesį sūnui reikia apie 300 Eur, šią sumą sudaro apie 115 Eur maistui, apie 70 Eur aprangai, avalynei, apie 100 Eur žaislams, knygoms, kanceliarinėms prekėms, vitaminams, higienos prekėms, apie 15 Eur buto išlaikymui. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad nuo 2016 m. gegužės 9 d. vaikas pradės lankyti darželį, kuris papildomai mėnesiui kainuos 50 Eur, o vaiko nuvežimas į darželį ir parvežimas iš jo 24 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad 300 Eur dydžio išlaikymo suma yra protinga ir reikalinga berniuko būtiniems poreikiams patenkinti, todėl iš atsakovo yra priteisiamas sūnaus išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis po 150 Eur kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės.

18Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo turtinę padėtį ir iš esmės pasikeitus tiek šalių turtinei padėčiai, tiek vaiko poreikiams, šalys gali kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo pakeitimo.

19Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

20Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškomas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Taigi svarbu nustatyti, nuo kada atsakovas neteikia išlaikymo savo nepilnamečiams vaikams ir kokio dydžio priteistinas įsiskolinimas. Nagrinėjamu atveju atsakovas su ieškove ir sūnumi bei dukra kartu negyveno nuo 2015 m. gegužės mėn., t. y. 10 mėn. Todėl išlaikymo įsiskolinimas skaičiuojamas už 10 mėnesių iki ieškinio pateikimo dienos ir sudaro 1500 Eur už sūnaus išlaikymo įsiskolinimą. Kadangi šalių dukra A. M. mirė 2015 m. gruodžio 3 d., jos išlaikymo įsiskolinimas skaičiuojamas už 6 mėnesius, ir sudaro 900 Eur. Nes ir jos išlaikymui rekėdavo apie 300 Eur kas mėnesį. Tokio dydžio išlaikymo įsiskolinimai už sūnaus ir dukros išlaikymą iš atsakovo priteistini.

21Ieškovė už ieškinio pateikimą buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str.), todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 126 Eur žyminis mokestis. Pagal Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymą, už antrinės teisinės pagalbos suteikimą ieškovei iš atsakovo valstybės naudai priteistina 127,38 Eur.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str., 3.185 str., 3.194 str., 3.200 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 282 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Nustatyti nepilnamečio A. M., gim. ( - ) (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jo motina S. D. (a. k. ( - )

25Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnamečiui A. M., ( - ) (a.k. ( - ) po 150 Eur kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant nuo ieškinio padavimo dienos, t. y. nuo 2016 m. kovo 23 d.

26Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą už A. M. (a.k. ( - ) už 10 mėnesių, iš viso 1500 Eur, ir už A. M. (a. k. ( - ) už 6 mėnesius, iš viso 900 Eur.

27Šiuo teismo sprendimu priteistų lėšų tvarkytoju iki A. M. pilnametystės paskirti jo motiną S. D. (a. k. ( - ) kuri priteistą išlaikymą tvarkys uzufrukto teise.

28Šią sprendimo dalį vykdyti skubiai.

29Priteisti iš atsakovo V. M. valstybei 126 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista.

30Priteisti iš atsakovo V. M. 127,38 Eur į valstybės biudžetą išlaidų antrinei teisinei pagalbai apmokėti. Šios išlaidos turi būti sumokėtos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, nurodant, juridinio asmens kodą 188659752, įmokos kodą 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama nustatyti nepilnamečio... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė.... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.... 6. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas ( - )... 10. CK 3.156 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvai turi lygias teises ir... 11. Be to, teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalių nepilnametis sūnus gyvena su... 13. Dėl išlaikymo priteisimo.... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šeima... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką... 16. Sprendžiant išlaikymo dydį turi būti atsižvelgiama į tai, jog nustatytas... 17. Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti sūnaus A. M. išlaikymui po... 18. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo turtinę padėtį ir... 19. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. ... 20. Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo... 21. Ieškovė už ieškinio pateikimą buvo atleista nuo žyminio mokesčio... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str., 3.185 str.,... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Nustatyti nepilnamečio A. M., gim. ( - ) (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu... 25. Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) išlaikymą periodinėmis išmokomis... 26. Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą už A. M.... 27. Šiuo teismo sprendimu priteistų lėšų tvarkytoju iki A. M. pilnametystės... 28. Šią sprendimo dalį vykdyti skubiai.... 29. Priteisti iš atsakovo V. M. valstybei 126 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio... 30. Priteisti iš atsakovo V. M. 127,38 Eur į valstybės biudžetą išlaidų... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...