Byla A8.-442-957/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam G. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje G. G., asmens kodas ( - ), gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ), dirbančiam UAB „( - )“ direktoriumi, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4G. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje (2014 m. liepos 17 d. įstatymas Nr. XII-1064), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, pagal kuriuos juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Taip neveikimu G. G. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje (2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1869).

5Apklausiamas teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas G. G. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad administracinio nusižengimo padarymą lėmė darbuotojų kaita bendrovės buhalterijos skyriuje, kuris beveik visiškai pasikeitė, be to, auditas užsitęsė ilgiau nei jis tikėjosi, taip pat bendrovė perėjo prie tarptautinių apskaitos standartų, tokio perėjimo metu buhalterija rado neatitikimų ankstesniu laikotarpiu, kurių ištaisymas užtruko. Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas 2018 m. lapkričio mėnesį. Vyriausioji buhalterė reikiamus dokumentus užpildė 2018 m. birželio mėnesį, tačiau jų nepatvirtino ir neperdavė sistemai. Išsamesnes nusižengimo padarymo priežastis gali paaiškinti jo kolegė. Visa tai, tikriausiai, nepateisina pažeidimo, kadangi teisės aktuose reglamentuojami bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminai ir jis, kaip bendrovės direktorius, dėl to prisiima atsakomybę. Bendrovėje padaryti korekciniai veiksmai, jis tikisi, kad ateityje tokie nusižengimai nepasikartos. Prašė skirti kiek įmanoma švelnesnę baudą, dėl padaryto nusižengimo gailisi.

6Iš VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo direktoriaus J. Š. 2019 m. sausio 16 d. rašto Nr. S-2230 (1208.5E) matyti, kad VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialas prašė administracinio nusižengimo byla teismo posėdyje nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, G. G. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje, ir administracinę nuobaudą jam skirti teismo nuožiūra.

7Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo Juridinio skyriaus vyresniosios juriskonsultės A. R. 2018 m. gruodžio 18 d. administracinio nusižengimo protokolo Nr. RC-ANR_P-246-2018 matyti, kad jame nurodyta G. G. inkriminuojamo administracinio nusižengimo esmė ir su tuo susiję duomenys, be kita ko, pažymint, kad 2017 m. bendrovių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminas buvo pratęstas iki 2018 m. birželio 15 d. dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus; 2017 m. UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateiktas 2018 m. lapkričio 16 d. (b. l. 2).

8Iš G. G. 2018 m. gruodžio 18 d. rašytinių paaiškinimų matyti, kad UAB „( - )“ 2017 m. finansinė ataskaita nebuvo pateikta laiku (iki 2018 m. birželio 1 d.) dėl didelės darbuotojų kaitos jos finansų departamente (įskaitant vyriausiąjį buhalterį) aktualiu laikotarpiu, taip pat perėjimo prie dviejų naujų tarptautinių apskaitos standartų (IFRS), dėl ko užtruko auditas, ir auditų metu išaiškintų ankstesnių metų korekcijų apskaitos. Dėl visų šių priežasčių bendrovė audituotų finansinių ataskaitų neturėjo iki 2018 m. birželio 1 d. Pripažįsta, kad bendrovės finansinės ataskaitos nebuvo pateiktos laiku, nuoširdžiai gailisi ir nurodo darantis korekcinius veiksmus, kad ateityje tai nepasikartotų (b. l. 3).

9Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) nuo 2015 m. birželio 2 d. yra G. G.. UAB „( - )“ finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.. 2017 m. UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2018 m. lapkričio 16 d. (b. l. 4-11).

10Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. spalio 26 d. rašto Nr. (21.53-28) R-6074 „Dėl finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo“ matyti, kad UAB „( - )“ nepateikė 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentų, nors Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos priminė apie šią prievolę (b. l. 12-13).

11ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka (2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1869).

12Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi (2014 m. liepos 17 d. įstatymas Nr. XII-1064), ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Nuostatų 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus) bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „( - )“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., tačiau, kaip pažymėta administracinio nusižengimo protokole, šis terminas pratęstas iki 2018 m. birželio 15 d. dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus. Vis dėlto, šie dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateikti tik 2018 m. lapkričio 16 d.

13Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad UAB „( - )“ vadovu (direktoriumi) nuo 2015 m. birželio 2 d. iki šiol yra administracinėn atsakomybėn traukiamas G. G.. Vadinasi, jis yra atsakingas už tai, kad šios bendrovės 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys tinkamai ir laiku, t. y. iki 2018 m. birželio 15 d., būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Apklausiamas teisme G. G. pripažino, kad UAB „( - )“ laiku nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nurodė, kad tai lėmė didelė darbuotojų kaita bendrovės finansų departamente (buhalteriniame skyriuje), užsitęsęs auditas, perėjimo prie tarptautinių apskaitos standartų metu rasti ankstesni neatitikimai ir jų ištaisymas. Teismas pažymi, kad šios aplinkybės yra susijusios su bendrovės veiklos organizavimu bei jos tikslų įgyvendinimu, už kuriuos taip pat atsako bendrovės vadovas (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 1 punktas), ir šiuo atveju tai nešalina jo atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017). Todėl G. G. nurodytos aplinkybės nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

14Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas sprendžia, jog byloje įrodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas G. G., būdamas UAB „( - )“ vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už bendrovės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateiktas 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Šiuo savo neveikimu G. G. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje (2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1869).

15Pažymėtina, jog administracinio nusižengimo protokole pažeidimo esmė yra išdėstyta nurodant labai daug aplinkybių, todėl teismas, iš esmės jų nepakeisdamas, sukonkretino nusižengimo esmę. Be to, administracinio nusižengimo protokole apibrėžiant pažeidimo esmę nurodytas neteisingas UAB „( - )“ juridinio asmens kodas (( - )) vertintinas rašymo apsirikimu, todėl atitinkamai tikslintinas.

16Teismas, G. G. skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį – padarytas vienas baigtas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika, netiesiogine tyčia, nusižengimas yra nutrauktas paties G. G., Juridinių asmenų registro tvarkytojui pavėluotai pateikiant reikiamus dokumentus, taip pat į pažeidėjo asmenybę – vidutinio amžiaus, dirbantis, administracine tvarka baustas už kitokio pobūdžio administracinius nusižengimus, turi galiojančių administracinių nuobaudų, paskirtas baudas sumokėjo, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis neteistas. G. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Visa tai rodo, kad ANK 22 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama administracinių nuobaudų paskirtis bus įgyvendinta G. G. už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje (2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1869), padarymą skiriant administracinę nuobaudą – baudą, kurios dydis nustatytinas minimalus.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 644 straipsniu, 646 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

18G. G. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje (2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1869), ir jam skirti dviejų šimtų eurų (200 Eur) dydžio baudą.

19Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas“, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas“, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

21Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 18095684413.

22Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka.

23Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. G. G., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ))... 5. Apklausiamas teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas G.... 6. Iš VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filialo direktoriaus J. Š. 2019 m.... 7. Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo Juridinio... 8. Iš G. G. 2018 m. gruodžio 18 d. rašytinių paaiškinimų matyti, kad UAB... 9. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su... 10. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 11. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 12. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi (2014 m. liepos 17 d. įstatymas Nr.... 13. Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą ir Nuostatų... 14. Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas sprendžia, jog... 15. Pažymėtina, jog administracinio nusižengimo protokole pažeidimo esmė yra... 16. Teismas, G. G. skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 18. G. G. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 19. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)... 20. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 21. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 22. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus... 23. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai...