Byla 2-47-832/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims VĮ „Registrų centras“, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant pareiškėjai Z. U., jos atstovui advokatui G. G., suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovams V. D. ir A. P.,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Z. U. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims VĮ „Registrų centras“, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5P. Z. U. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai priklausantis gyvenamasis namas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) yra naujai pastatytas 1989 metais.

6Pareiškime nurodyta, kad 2007 m. gruodžio 4 d. pirkimo – pardavimo sutartimi iš P. V. ir N. V. pareiškėja įsigijo dalį gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) likusią namo dalį buvo paveldėjusi jau anksčiau. Gyvenamasis namas stovi netoli J. V. namo – muziejaus, bendrame 27,76 ha ploto sklype. Šis sklypas buvo suformuotas 1996 m. atkūrus į jį nuosavybės teises. Šio sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad minėtą 27,76 ha ploto žemės sklypą sudaro: 0,3 ha užstatyta teritorija; ariamos žemės plotas – 14,28 ha; sodų plotas – 0,2 ha; pievų ir ganyklų plotas – 0,3 ha; vandens telkinių plotas – 0,5 ha; kitos žemės plotas – 2 ha; miško žemės plotas – 10,18 ha. To paties išrašo 9 skiltyje „Specialios naudojimo sąlygos“ 9.6. eilutėje nurodyta, kad Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 0,4 ha. Tačiau jokiame žemės sklypo plane ar kitame dokumente nenurodyta, kurioje 27,76 ha ploto masyvo dalyje prasideda ir kur baigiasi ta 0,4 ha ploto saugoma teritorija. Žemėtvarkos tarnybos sudarytame žemės sklypo plane jokių atribojimų nesimato. Todėl ji, matydama, kad namui būtinai reikalingas remontas, nes jis buvo avarinės būklės, 2008 m. pabaigoje pradėjo jį remontuoti, būdama įsitikinusi, kad kaimo teritorijoje tokiems darbams jokie projektai ir leidimai nereikalingi. Kadangi vykdant remontą atsiskleidė dar didesnės pastato bėdos (supuvusios ir neremontuojamos statinio dalys), teko imtis ir rimtesnių darbų, kurie gal būt priskirtini prie rekonstrukcijos darbų.

7Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė (vertybės kodas ( - )) jai priklausantis gyvenamasis namas yra įvardintas kaip „Sodybos šeimininko gyvenamas namas“ ir nurodyta, kad jis pastatytas 1935 m. Tačiau, ji yra įsitikinusi, jog čia yra padaryta didelė klaida, nes gyvenamasis namas, dėl kurio remonto jai buvo surašytas minėtas reikalavimas, realiai buvo pastatytas ne 1935 metais, o 1989 m., kuomet buvo nutarta iškeldinti iš J. V. muziejaus pastato J. E. B. bei E. V.. Tuo tikslu ir buvo pastatytas dar vienas namas, kurio anksčiau jokiuose planuose nei inventorinėse bylose nebuvo. Tai patvirtina jos iš Telšių apskrities archyvo gautas 1989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos aktas, bei Mažeikių rajono apylinkės kolūkio „Už taiką“ bylos, kurioje tas aktas rastas, viršelis su užrašu „Naujai pastatytų pastatų perdavimo eksploatacijon aktai“. Taip pat Mažeikių tarpmiestinės techninės inventorizacijos biuro bylos išrašas su planu, sudarytu 1989 m. sausio 5 d., kuriame pastato „Šeimininko namo“ apskritai nebuvo. Tuo tarpu 1997 m. gruodžio 2 d. sudarytoje inventorizacinėje byloje esančiame plane, jai dabar priklausantis gyvenamasis namas jau figūruoja kaip pastatas, pažymėtas indeksu 25Alp.

8Dar šį faktą patvirtina jos surastas 1937 m. birželio 19 d. LR Valstybės draudimo įstaigos išduotas draudimo polisas Nr. 222800, kuriame aprašytas visas B. V. sodyboje buvęs nekilnojamasis turtas. Čia nurodyta, kad gyvenamasis namas buvo tik vienas: rąstų, dengtas skiedromis. Tuo tarpu jai priklausantis gyvenamasis namas pastatytas jau ant šiuolaikinių pamatų, ne iš rąstų, o iš lentų ir mūro (b. l. 1-4).

9Suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjai priklausantis gyvenamasis namas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) yra naujai pastatytas 1989 m., jei pareiškime išdėstytos aplinkybės bus įrodytos bylos nagrinėjimo metu. Klausimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašė spręsti teismo nuožiūra (b. l. 55).

10Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos atsiliepime į pareiškimą prašė Z. U. pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą bei nurodė, kad gyvenamasis namas, ( - ) (unikalus Nr. ( - )), yra Kultūros vertybių registre registruota valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė: Namas –muziejus (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – ( - ); toliau – Namas), priklausantis Kultūros vertybių registre registruotam valstybės saugomam kompleksui – J. V. sodybai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – ( - ); kodas iki 2005-04-19 – ( - ); kodas Kultūros paminklų sąraše – ( - )).

11Į Kultūros vertybių registrą J. V. sodyba (( - )), kartu su kompleksinėmis dalimis: namu, namu-muziejumi ir klojimu – įrašyta Lietuvos Respublikos kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. Į-515 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ 2 punktu. Pagal minėto įsakymo priedo „Įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Statinių kompleksų sąrašą objektai ir jų duomenys“ eil. Nr. 412 J. V. sodybą sudaro namas – ( - ) (Pastatytas XIX a. pab. Restauruotas 1985-1990 m., autorius – archit. A. T.), namas-muziejus – ( - ) (Pastatytas XX a. I p. Restauruotas 1985-1990 m., autorius – archit. A. T.) ir klojimas – ( - ) (Pastatytas XX a. I p. Restauruotas 1985-1990 m., autorius - archit. A. T.).

12Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190, 1.4 punktu J. V. sodyba kartu su kompleksinėmis dalimis pripažinta valstybės saugoma nekilnojamąja vertybe (nustatytas apsaugos tikslas – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui).

13Departamentas pažymi, kad pagal bylos medžiagoje esantį Kultūros vertybės (( - )) pagrindinį dosjė (toliau – Dosjė) Namas buvo pastatytas XX a. I pusėje, restauruotas 1985-1990 metais. Pažymėtina, jog ieškovės Z. U. T. pateikto 2009-07-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2.2 punkte taip pat nurodyta, kad pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. 6181-003-8026) statybos pabaigos metai – 1935, rekonstravimo pabaigos metai – 1990. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 11 punktą statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai yra vieni iš į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomų nekilnojamojo turto kadastro duomenų.

14Dosjė esančiame Kultūros vertybės duomenų registravimo lapo II skyriaus „Įrašymai į sąrašus“ 1 punkte nurodyta, kad J. V. sodyba (kodas – ( - )), kurią kaip kompleksą pagal D. S. aprašo (bendrojo) I skyriaus „Bendrieji duomenys“ 4 punktą sudaro namas, namas (muziejus) ir klojimas, į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą įrašyta Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegijos 1982-12-21 nutarimu Nr. 185.

15Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro leidinio „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978-1990)“ I dalies 147 puslapyje nurodyta, jog Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegija 1982 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 185 paprašė Lietuvos TSR Ministrų Tarybą papildyti Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą 17 respublikinės reikšmės istorijos paminklų, iki patvirtinimo paminklus saugant Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymo nustatyta tvarka. Minėto leidinio 148 puslapyje 304 numeriu yra nurodyta Sodyba, ( - ) – režisieriaus, vieno lietuvių profesinio teatro pradininkų J. V. (1885-1935) gimtinė.

16Taigi, jau 1982 metais Sodyba su į kompleksą įeinančiomis dalimis – namu, namu (muziejumi) ir klojimu – buvo įrašyta į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą, todėl ieškovė neteisingai teigia, jog namas (muziejus) – Namas (unikalus Nr. ( - )) buvo pastatytas 1989 metais.

17Departamentas pažymi, kad 2007-12-04 pastato dalies pirkimo-pardavimo sutarties 4 punkte „Juridiniai faktai“ yra nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas (unikalus Nr. ( - )) yra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Taigi, pareiškėja buvo supažindinta su šia Sutarties sąlyga, ir, pasirašydama Sutartį, tai patvirtino savo parašu. 2009-07-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 7.2 punkte „Juridiniai faktai“ taip pat yra įrašas, kad pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) yra į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas nekilnojamasis daiktas (įrašas galioja nuo 2004-03-22) (b. l. 56-57).

18Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ nurodė, kad dėl pareikšto ieškinio neprieštarauja ir prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (b. l. 78).

19Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį patenkinti.

20P. Z. U. teismo posėdyje paaiškino, kad tikrai tas namas yra pastatytas 1989 m. bet niekas nepastebėjo tos klaidos registrų centro ir ji nepastebėjo, kaip po mamos mirties buvo įrašyti klaidingi 1935 m. Iš tikrųjų tas namas pastatytas 1989 m. Anksčiau jos mama gyveno kitame name su savo brolio žmona ( - ), ten buvo tas muziejus įkurtas tame name, po to buvo pastatytas toks namelis, kur buvo iškelta jos mama ir jos brolienė. Tas namas tikrai pastatytas ne 1935 m. Iki 1989 m. tai buvo tuščia žemė, buvo daržas, slyvynas. Buvo vienas tas didelis namas, tas muziejus, buvo viralinė, tvartas, daržinė, ji ir dabar yra. Viralinės ten dvi buvo. Pagrinde buvo tas vienas namas muziejus. Norėjo mamą iškeldinti, kai įrenginėjo muziejų, tą namą nugriovė, tai joms pastatė namą ir jas ten iškėlė. Kai pradėjo restauruoti tą namą muziejų tada jas ir iškėlė, tais 1989 m. Joms norėjo suteikti butą Mažeikiuose, bet jos nesutiko. Kaip nugriovė, jį restauravo tą namą. Du gyvenamieji namai ir buvo, bet tas vienas ir buvo pastatytas 1989 m. Iki to laiko buvo vienas namas, o 1997 m. plane jau yra du namai. 1937 m. buvo tas vienas gyvenamas namas.

21Suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai pareiškimą prašė atmesti.

22Suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovė A. P. teismo posėdyje paaiškino, kad departamento nuomone yra atmestini pareiškėjos reikalavimai dėl nurodomų statybos metų. Kadangi 1982 m. šita sodyba yra įrašyta į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros sąrašą, dosjė nurodyti statybos metai yra 1935 m. o restauravimo metai yra nurodyti 1985-1990 m. pagal architekto ( - ) projektą. Iki restauravimo, tas namas buvo medinis, dengtas skiedrom, pagal dosjė yra nuotraukos, labai skiriasi nuo dabartinės būklės, pagal visos sodybos įtraukimo dokumentus, visą kompleksą sudaro: namas, namas – muziejus ir klojimas, visi trys pastatai yra 1985-1990 m. restauruoti, todėl niekaip negali būti, kad statybos metai 1989 m. Pagal nekilnojamo turto registro duomenis tai statybos metai 1935 m., o rekonstravimo pabaigos metai 1990 m. Pagal dosjė planą atitinka tą nuotrauką, kurią pateikė šiandien advokatas, o medžiagiškumas pagal dosjė perdangos medinės, sienos medinės, iš išorės apkaltos vertikaliomis lentelėmis, pamatai betono. Kultūros departamento specialistai apžiūrėjo vietoje tą pastatą ir surašė šitą dosjė ir yra 2003 m. fotofiksacija, kad iš išorės apkaltas lentelėmis ir stogas dengtas skiedromis. Pagal senąjį numerį ( - ), tai yra tas namas, apie kurį vyksta kalba, pagal dosjė tai yra namas muziejus. Pagal planą, mūsų plane Nr. 2, yra tas pats namas, ta pati vieta, pagal jų dokumentus taip yra įvardinta.

23L. P. V. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėja yra jos vyro pusseserė. Ji žino tiek, kad pagal visus popierius tas namas nebuvo pastatytas 1935 m. Jis buvo pastatytas daug vėliau. Žino dėl to, kad ten gyveno jos uošviai. Uošviai gyveno ( - ) kaime. Ji draugavo su savo vyru, kai jie su juo susituokė 1977 m. to namo dar nebuvo. Tą namą pastatė vėliau, kokiais metais tiksliai negali pasakyti, nes uošvis jau buvo miręs, o uošvienę iškėlė į tą namą, kur dabar gyvena ( - ). Tas namas, kur gyveno uošviai liko muziejus. Anksčiau muziejaus nebuvo, ten tame gyvenamajame name gyveno uošviai, ( - ) mama ir dar tokia teta, kai pastatė tą naują namą, juos iškėlė į tą namą, kur dabar ir gyvena ( - ). Pastatė tą namelį, tada tame didžiajame name įrengė muziejų. Iki tol toje vietoje nieko nebuvo, kur dabar stovi ( - ) namas. Namą pastatė iš plytų, medienos, sienos buvo plytų, kada jį pastatė ji negali tiksliai pasakyti. Pradžioje tame name gyveno jos uošvienė ir pareiškėjos mama. Kai jos mirė, jos ten viską paveldėjo. Jai ten vienas kambarėlis priklausė, ji jį pardavė. Dabar tame pačiame name pareiškėja ir gyvena. Jie ten pasidarė remontą.

24Liudytoja I. V. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėja jos tolima giminaitė. Ji žino, kad ten nieko nebuvo. Ji nuo mažens ten eidavo, tikrai ten nieko nebuvo. Priekyje buvo kiemas, toliau slyvynas ir toliau daržas. Kad čia rodo, kad 1935 m. buvo pastatai, tai čia nesąmonė. Tas pastatas buvo pastatytas kolūkio laikais, gal kokiais 1989 m., dar buvo festivalis, kai tą pastatą pastatė. Ten naujai tą pastatą pastatė, nieko nerekonstravo. Ten kolūkio darbininkai darbavosi. Tą pastatą pradėjo statyti nuo pamatų. Tas muziejus buvo ( - ) name, jis buvo įkurtas seniai. Kai pastatė tą naują namą, tai visus gyventojus iškėlė į tą namą ir ten liko tik muziejus. Tas naujas namas iš ko buvo pastatytas, ji negali pasakyti, turi būti parašyta. Tas senasis namas buvo rekonstruotas, o ne tas naujasis. Tą naują namą tik pastatė 1989 m. Atsimena gerai tuos metus. Dabar tas namas yra perdarytas. Kada perdarytas, ji nežino.

25L. V. M. teismo posėdyje parodė, kad ji yra pareiškėjos kaimynė nuo vaikystės ir dabar ten gyvena ( - ) kaime. Ji žino, kur tas muziejus buvo, kur iškėlė tas dvi moterėles ten gyventi, kai pastatė tą kitą pastatėlį 1989 m. Tame didžiajame name buvo muziejus. Paskui kai tą muziejų restauravo, tą didįjį pastatą, tai toms moterėlėms siūlė butą, bet jos nesutiko. Tada pastatė tą namą ir jas iškėlė į tą namą. Tą namą pastatė 1989 m. ji pamena tuos metus. Iki tol toje vietoje jokio namo nebuvo. Ten buvo daržas, krūmai. Buvo pastatytas absoliučiai naujas namas. Dabar tas namas tebėra, bet jis dabar yra pagrąžintas, prižiūrimas. Būtų reikėję keisti stogą.

26Pareiškimas atmestinas.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegija 1982 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 185 paprašė Lietuvos TSR Ministrų Tarybą papildyti Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąrašą 17 respublikinės reikšmės istorijos paminklų, iki patvirtinimo paminklus saugant Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymo nustatyta tvarka (b. l. 60).

28Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro leidinio „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978-1990)“ I dalies 148 puslapyje 304 numeriu yra nurodyta Sodyba, esanti ( - ) Režisieriaus, vieno lietuvių profesinio teatro pradininkų J. V. (1885-1935) gimtinė (b. l. 59).

29VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011-01-11 pranešime nurodyta, kad pagal Mažeikių rajono Mažeikių apylinkės seniūnijos 1999 m. vasario 19 d. pažymėjimą Nr. 105, kuriame konstatuojama, kad pagal įrašą ūkinėse knygose Nr. 4 asmens sąskaitos Nr. 7, 23 J. B. ir E. V. vardu įregistruotas 1A1/p gyvenamas namas statytas 1880 m. ir 2A1/p gyvenamas namas statytas 1935 m. (b. l. 8).

301989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos akte nurodyta, kad pateiktas priėmimui naudoti ( - ) muziejus – šeimininkų namas (b. l. 10).

311997-11-28 Mažeikių rajono Mažeikių apylinkės seniūnė paprašė atlikti einamąją inventorizaciją ( - ) sodybos, ( - ) kaime (b. l. 16).

321989-01-05 plano kopijoje nurodyti sodyboje esantys pastatai (b. l. 15).

331997-12-02 plane nurodyti sodyboje esantys pastatai (b. l. 15).

341937 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės draudimo įstaigos polise Nr. 222800 nurodyta, kad apdraustas šis turtas: gyvenamas namas, klėtis, kiaulidė, daržinė, tvartas, daržinė, pirtis (b. l. 18).

351999 m. vasario 19 d. pažymėjime nurodyta, kad J. B. ir E. V. vardu užregistruotas 1A1/p statytas 1880 m. ir 2A1/p statytas – 1935 m. (b. l. 19).

36Kultūros vertybių registro duomenyse nurodyta, kad sodybą sudaro: klojimas (( - )); (( - )); namas (( - )) (b. l. 21).

37Unikalus objekto kodas: ( - ), klojimas, kiti kodai: ( - ). Unikalus objekto kodas: ( - ), namas, kiti kodai: ( - ). Unikalus objekto kodas: ( - ), namas-muziejus, kiti kodai: ( - ). Unikalus objekto kodas: ( - ), sodyba, kiti kodai: ( - ), ( - ) (b. l. 22).

38Kultūros vertybių registro duomenyse nurodyta, kad namas-muziejus, unikalus objekto kodas – ( - ), senas kodas ( - ), priklauso kompleksui: Sodyba (( - )) (b. l. 23).

39Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė nurodyta, kad kultūros vertybės kodas – ( - ). J. V. sodyba, ( - ) k., ( - ) įrašyta į sąrašus 1982-12-21.

40Komplekso dalys: 1. Namas, MC ( - ). 2. Namas (muziejus), MC ( - ). 3. Klojimas, MC ( - ).

41Namas – muziejus, pamatai – betono, sienos – medinės, iš išorės apkaltos vertikaliomis lentelėmis, stogas – valminis, medinės konstrukcijos karkasas, dengtas lentelėmis. Autorius - nežinomas. Restauracijos proj. aut. – arch. A. T.. Pastatymo data, amžius – XX a. I p., restauruotas 1985-1990 m. Datavimo pagrindas: pagal šaltinį – PKI. Techninis darbo projektas, 1984 m. aut. Arch. A. T. (b. l. 24-30).

42Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą pasisakęs, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu) (2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Tai reiškia, kad nereikalaujama visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

43Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. 9188-0003-8026, buvo pastatytas 1935 m. ir rekonstruotas 1990 metais. Pareiškėja savo pareiškime teigė, kad Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė (vertybės kodas ( - )) jai priklausantis gyvenamasis namas yra įvardintas kaip „Sodybos šeimininko gyvenamas namas“ ir nurodyta, kad jis pastatytas 1935 m. Nors kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šitas pastatas yra namas – muziejus.

441989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos akte nurodyta, kad pateiktas priėmimui naudoti ( - ) muziejus – šeimininkų namas, šiame akte nurodyta, kad objektas pastatytas remiantis Mažeikių RAPS kapitalinės statybos planu. Taigi, kaip matyti iš šito akto namas buvo kapitališkai rekonstruotas, be to šis dokumentas yra blankas, į kurį atspausdinti duomenys, todėl vienoje blanko vietoje nurodoma, kad „pateikė priėmimui naudoti pastatą (rekonstruotą)“, kitoje „objektas pastatytas“.

45Byloje esantis segtuvo viršelis su pavadinimu „Naujai pastatytų pastatų perdavimo eksploatacijon aktai“ (b. l. 9), neduoda pagrindo teigti, kad 1989 m. kovo – 1989 m. liepos mėnesius vykusių statybos darbų metu būtų pastatytas naujas gyvenamasis namas, o ne rekonstruotas 1935 metų statybos namas.

46Tai, kad 1937 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės draudimo įstaigos polise Nr. 222800 nurodytas vienas gyvenamas namas, taip pat neleidžia teigti, kad sodyboje buvo tik vienas namas.

47Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja teigė, kad vienas gyvenamasis namas buvo pastatytas 1989 m. Iki to laiko buvo vienas namas, o 1997 m. plane jau yra du namai. Kaip teisingai parodė pareiškėja Z. U., 1989-01-05 plane nėra ginčo objekto, t. y. namo, pažymėto Nr. 2A1/p, tuo tarpu 1997-12-02 plane jau yra du namai. Pažymėtina, kad 1989-01-05 planas yra mažesnio formato, sutalpintas ant vieno lapo, tuo tarpu 1997-12-02 planas yra ant dviejų lapų, ir kaip matyti iš šių dviejų planų sulyginimo, 1989-01-05 plane matyti tik pusė J. V. sodybos vaizdo, tuo tarpu 1997-12-02 planas yra didesnis su visais sodybos pastatais. Pažymėtina ir tai, kad 1997-12-02 plano viršuje yra spaudas, kuriame pažymėta, kad 11J, 24J/m – NEPRIIMTAS EKSPOALUOTI, o plano dešinėje pusėje, viršuje pažymėta, kad 1A1/p, 2A1/p – REKONSTRUKCIJA (b. l. 17). Taigi jau šis planas patvirtina, kad vyko namo rekonstrukcija, o ne naujo namo statyba.

48Kaip matyti iš Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė esančių nuotraukų, abu namai buvo panašaus stiliaus, medžiagiškumo, kas leidžia pagrįstai konstatuoti, kad abu J. V. sodyboje buvę namai: šeimininko namas ir namas – muziejus, buvo rekonstruoti 1985-1990 m.

49Taigi, nesant duomenų apie tai, kad pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) buvo pastatytas 1989 m., o ne 1935 m., kaip nustatyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Liudytojų parodymai, kurie galimai yra suinteresuoti bylos baigtimi pareiškėjos naudai, atmestini, kadangi jie konkrečiai nurodė tariamus statybos metus, kuriuos nurodė pareiškėja, tačiau negalėjo tiksliai nurodyti su kuo sieją konkrečią datą, tuo tarpu kada rekonstruotas namas jau pasakyti negalėjo, be to, liudytoja P. V. teigė, kad namas buvo pastatytas iš plytų, nors bylos duomenimis nustatyta, kad namas buvo medinis. Kitos liudytojos negalėjo nurodyti kokiomis medžiagomis buvo pastatytas. Pažymėtina ir tai, kad gyvenamajam namui suteikti unikalaus numerio paskutiniai skaičiai (8026) pagal eiliškumą yra mažesni už pastato – malkinės, pastatyto 1984 m. unikalaus numerio paskutinius skaičius (8048).

50Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėja savo pareiškimo neįrodė ir nepagrindė objektyviais ir nešališkais įrodymais, todėl pareiškėjos pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

51Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 442, 444, 448 straipsniais,

Nutarė

52P. Z. U. pareiškimą atmesti.

53Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 5. P. Z. U. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jai... 6. Pareiškime nurodyta, kad 2007 m. gruodžio 4 d. pirkimo – pardavimo... 7. Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė (vertybės kodas ( - )) jai... 8. Dar šį faktą patvirtina jos surastas 1937 m. birželio 19 d. LR Valstybės... 9. Suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 10. Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos... 11. Į Kultūros vertybių registrą J. V. sodyba (( - )), kartu su kompleksinėmis... 12. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.... 13. Departamentas pažymi, kad pagal bylos medžiagoje esantį Kultūros vertybės... 14. Dosjė esančiame Kultūros vertybės duomenų registravimo lapo II skyriaus... 15. Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro leidinio „Lietuvos Respublikos... 16. Taigi, jau 1982 metais Sodyba su į kompleksą įeinančiomis dalimis – namu,... 17. Departamentas pažymi, kad 2007-12-04 pastato dalies pirkimo-pardavimo... 18. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ nurodė, kad dėl pareikšto... 19. Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas pareiškimą palaikė ir prašė... 20. P. Z. U. teismo posėdyje paaiškino, kad tikrai tas namas yra pastatytas 1989... 21. Suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos... 22. Suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos... 23. L. P. V. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėja yra jos vyro pusseserė. Ji... 24. Liudytoja I. V. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėja jos tolima... 25. L. V. M. teismo posėdyje parodė, kad ji yra pareiškėjos kaimynė nuo... 26. Pareiškimas atmestinas.... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegija... 28. Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro leidinio „Lietuvos Respublikos... 29. VĮ Registrų centro Mažeikių filialo 2011-01-11 pranešime nurodyta, kad... 30. 1989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos akte nurodyta,... 31. 1997-11-28 Mažeikių rajono Mažeikių apylinkės seniūnė paprašė atlikti... 32. 1989-01-05 plano kopijoje nurodyti sodyboje esantys pastatai (b. l. 15).... 33. 1997-12-02 plane nurodyti sodyboje esantys pastatai (b. l. 15).... 34. 1937 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės draudimo įstaigos... 35. 1999 m. vasario 19 d. pažymėjime nurodyta, kad J. B. ir E. V. vardu... 36. Kultūros vertybių registro duomenyse nurodyta, kad sodybą sudaro: klojimas... 37. Unikalus objekto kodas: ( - ), klojimas, kiti kodai: ( - ). Unikalus objekto... 38. Kultūros vertybių registro duomenyse nurodyta, kad namas-muziejus, unikalus... 39. Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė nurodyta, kad kultūros vertybės... 40. Komplekso dalys: 1. Namas, MC ( - ). 2. Namas (muziejus), MC ( - ). 3.... 41. Namas – muziejus, pamatai – betono, sienos – medinės, iš išorės... 42. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą... 43. Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad pastatas... 44. 1989 m. liepos 13 d. priėmimo naudoti valstybinės komisijos akte nurodyta,... 45. Byloje esantis segtuvo viršelis su pavadinimu „Naujai pastatytų pastatų... 46. Tai, kad 1937 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės draudimo... 47. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja teigė, kad vienas... 48. Kaip matyti iš Kultūros vertybės pagrindiniame dosjė esančių nuotraukų,... 49. Taigi, nesant duomenų apie tai, kad pastatas – gyvenamasis namas, unikalus... 50. Esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėja savo... 51. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 52. P. Z. U. pareiškimą atmesti.... 53. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...