Byla B2-622-210/2015
Dėl 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2, 4 darbotvarkės klausimais priimtų sprendimų panaikinimo BUAB „Ateities lėkis“ bankroto byloje, tretieji asmenys – VSDFV Šiaulių skyrius, G. S., VMI prie LR FM, BUAB „Vilniaus lėkis“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus Valstybės įmonės (toliau VĮ) Turto banko skundą dėl 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 2, 4 darbotvarkės klausimais priimtų sprendimų panaikinimo BUAB „Ateities lėkis“ bankroto byloje, tretieji asmenys – VSDFV Šiaulių skyrius, G. S., VMI prie LR FM, BUAB „Vilniaus lėkis“,

Nustatė

2Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti BUAB „Ateities lėkis" 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkime (protokolas Nr. 10) darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus:

31. Antruoju darbotvarkės klausimu „Patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą“;

42. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Užbaigus visas bankroto procedūras, numatytas LR ĮBĮ, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl BUAB „Ateities lėkis“ pabaigos“.

5Taip pat prašo nustatyti, kad bankrutavusios UAB „Ateities lėkis" bankroto administravimo išlaidos dengiamos proporcingai iš bankrutavusios UAB „Ateities lėkis" visų rūšių lėšų.

6Skundas grindžiamas Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. nuostatomis bei teismų praktika (LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-569/2014), susiformavusia taip, kad kreditorių susirinkimas negali nustatyti bet kokios administravimo išlaidų dengimo eilės ir tvarkos, spręsdamas dėl administravimo išlaidų dengimo, jis privalo vadovautis proporcingumo principu.

7Skunde teigiama, kad įkaito turėtojas turi dengti 91,99 procentų administravimo išlaidų, o kiti kreditoriai 8 procentus, administravimo išlaidas dengiant taip, kaip nustatė administratorius, bus pažeistas proporcingumo principas. Kol vyksta ginčas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos, negalima skelbti įmonės pabaigos, nes ataskaitą gali tekti tikslinti ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui tvirtinti.

8Trečiasis asmuo VMI prie LT FM 2015-02-23 teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad susipažinus su BUAB „Ateities lėkis“ 2015-01-21 kreditorių susirinkimo protokolu, informavo bankroto administratorių, kad antruoju darbotvarkės klausimu dėl ataskaitos tvirtinimo balsavo „prieš“, bankroto administratorius informavo, kad protokolą pataisys. Kadangi VMI balsavo „prieš“, trečiojo asmens nuomone, nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu nepriimtas, kadangi 3 ir 4 darbotvarkės klausimais susijęs nutarimas susijęs su 2 darbotvarkės klausimu priėmimu, nurodo manantis, kad turėtų būti sprendžiama dėl nutarimų 3 ir 4 darbotvarkės klausimais teisėtumo.

9Trečiasis asmuo VSDFV Šiaulių skyrius 2015-02-23 teismui pateiktame atsiliepimu prašo skundą tenkinti, pritaria skunde išdėstytiems motyvams.

10Bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ teismui 2015-02-24 pateiktu atsiliepimu į VĮ „Turto bankas“ skundą prašo pareiškėjo VĮ „Turto bankas" 2015 m. vasario 4 d. skundą atmesti ir palikti galioti BUAB „Ateities lėkis" 2015 m. sausio 21 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Atsiliepime teigiama, kad bankroto administratorius nesutinka su skundu, administratorius, siekdamas detalizuoti susidariusią situaciją, išsamiai nurodė aplinkybes ir Atsakovo kreditorių susirinkimų nutarimus, kuriais vadovaujantis buvo dengiamos administravimo išlaidos. Nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2014 m. balandžio 8 d. susidarė ir buvo faktiškai padengtos 7868,10 EUR bankroto administravimo išlaidos. 7868,10 EUR išlaidų padengimo teisėtumo bei pagrįstumo klausimas buvo išspręstas dar 2014 m. balandžio 8 d. Atsakovo kreditorių susirinkime, patvirtinus ataskaitą. Po 2014 m. balandžio 8 d. iki šio skundo pateikimo dienos administravimo išlaidos sudarė tik 1737,72 EUR už archyvo sutvarkymą. Visą 1737,72 EUR (100 proc.) sumą padengė įkaito turėtojas ir turto perėmėjas UAB „3 RILL". Nurodo, kad nei LR ĮBĮ, nei Lietuvos Respublikos teismų praktika nenustato įpareigojimo įkaito turėtojui, perėmusiam bankrutuojančiai ar bankrutavusiai bendrovei priklausiusį įkeistą turtą, prisidėti prie visais laikotarpiais susidariusių įmonės administravimo išlaidų, ypač jei jos jau yra faktiškai padengtos ir tokiam padengimui yra pritarę kreditoriai. Nagrinėjamuoju atveju įkaito turėtojas UAB „3 RILL", perėmęs įkeistą turtą, padengė visas likusias ir nepadengtas Atsakovo administravimo išlaidas, bei tokiu būdu tinkamai prisidėjo prie administravimo išlaidų apmokėjimo.

11Pažymėtina, kad BUAB „Ateities lėkis“ bankroto administratorius 2015-02-17 į minėtos įmonės bankroto bylą pateikė pataisytą 2015-01-21 protokolą Nr. 10, iš kurio matyti, kad antruoju klausimu svarstyta bankroto administratoriaus ataskaita nebuvo patvirtinta (bylos Nr. B2-127-210/2015 2 t., 22-23 b. l.).

12Civilinė byla Nr. B2-622-210/2015 dalyje dėl BUAB „Ateities lėkis“ kreditorių 2015-01-21 susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo nutrauktina. VĮ Turto bankas skundo dalis dėl ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo atmestina.

13Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

14Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 2 d. nutartimi UAB „Ateities lėkis“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-959-210/2012). Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT“. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Ateities lėkis“ 10 101 678,24 Lt kreditoriniai reikalavimai, 2013 m. kovo 5 d. nutartimi kreditoriniai reikalavimai patikslinti, į antros eilės kreditorių sąrašą įtraukiant pareiškėją VĮ Turto bankas su 4162,77 Lt kreditoriniu reikalavimu.

15LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir kt.).

16Iš BUAB „Ateities lėkis“ 2015 m. sausio 21 d. pakartotinio patikslinto kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 10 (bylos Nr. B2-127-210/2015 2 t., 23, 24 b. l.) matyti, kad skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo, ir pareiškėjai skunde nekėlė klausimo dėl procedūrinių 2015 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo aspektų. 2015 m. sausio 21 d. BUAB „Ateities lėkis“ kreditorių susirinkimo metu antruoju klausimu buvo pateikta tvirtinti bankroto administratoriaus ataskaita, 28,87 procentų balsų „prieš“, 4,79 procentų balsų „už“ ataskaitai nepritarta. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu svarstant bankroto administratoriaus siūlymą užbaigus visas bankroto procedūras, numatytas Įmonių bankroto įstatyme, įpareigoti administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl BUAB „Ateities lėkis“ įmonės pabaigos buvo priimtas 20,02 procentų balsų dauguma, „prieš“ balsavo 13,64 procentų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai (bylos Nr. B2-127-210/2015 2 t., 24 b. l.).

17Kreditoriui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM kreditorių susirinkimo, vykusio 2015-01-21, protokole pastebėjus netikslumus ir apie tai pranešus bankroto administratoriui, pakartotinio kreditorių susirinkimo 2015-01-21 protokolas buvo pataisytas, teisingai suskaičiuojant antruoju darbotvarkės klausimu balsavusių kreditorių balsus ir įrašant kitokį sprendimą, negu buvo įrašytas pradiniame protokole – „bankroto administratoriaus ataskaitos netvirtinti“. Pagal ĮBĮ 24 str. 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems kreditoriams ir administratorius juos turi vykdyti (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p.). Nepatvirtinus bankroto administratoriaus ataskaitos, nebėra skundo objekto, todėl civilinė byla dalyje dėl VĮ Turto bankas skundo dėl BUAB „Ateities lėkis“ pakartotinio 2015-01-21 kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 10) antruoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo nutrauktina.

18Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad LR ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus, kad administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas, kad kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų dauguma priklausomai nuo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, darytina išvada, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą LR CK 6.123 straipsnio prasme (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

19Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Pažymėtina, kad tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1068/2014). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktu, kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti; jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Kreditorių susirinkimas taip pat turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) (LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas).

20Teismo nuomone, BUAB „Ateities lėkis“ 2015-01-21 kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtas sprendimas "Užbaigus visas bankroto procedūras, numatytas LR ĮBĮ, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl BUAB "Ateities lėkis" pabaigos" nepažeidžia kreditorių teisių, todėl skundas šioje dalyje netenkinamas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

22Civilinę bylą dalyje dėl VĮ Turto bankas skundo dėl BUAB „Ateities lėkis“ pakartotinio 2015-01-21 kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 10) antruoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo nutraukti.

23Pareiškėjo VĮ Turto banko skundo dalį dėl BUAB „Ateities lėkis“ pakartotinio 2015-01-21 kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 10) ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo „Užbaigus visas bankroto procedūras, numatytas LR ĮBĮ, įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl BUAB „Ateities lėkis“ pabaigos“ atmesti.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti BUAB... 3. 1. Antruoju darbotvarkės klausimu „Patvirtinti bankroto administratoriaus... 4. 2. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Užbaigus visas bankroto procedūras,... 5. Taip pat prašo nustatyti, kad bankrutavusios UAB „Ateities lėkis" bankroto... 6. Skundas grindžiamas Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. nuostatomis bei... 7. Skunde teigiama, kad įkaito turėtojas turi dengti 91,99 procentų... 8. Trečiasis asmuo VMI prie LT FM 2015-02-23 teismui pateiktame atsiliepime... 9. Trečiasis asmuo VSDFV Šiaulių skyrius 2015-02-23 teismui pateiktame... 10. Bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ teismui 2015-02-24... 11. Pažymėtina, kad BUAB „Ateities lėkis“ bankroto administratorius... 12. Civilinė byla Nr. B2-622-210/2015 dalyje dėl BUAB „Ateities lėkis“... 13. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 14. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos... 15. LR CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 16. Iš BUAB „Ateities lėkis“ 2015 m. sausio 21 d. pakartotinio patikslinto... 17. Kreditoriui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM kreditorių... 18. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad LR ĮBĮ nuostatos su... 19. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 20. Teismo nuomone, BUAB „Ateities lėkis“ 2015-01-21 kreditorių susirinkime... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, teismas... 22. Civilinę bylą dalyje dėl VĮ Turto bankas skundo dėl BUAB „Ateities... 23. Pareiškėjo VĮ Turto banko skundo dalį dėl BUAB „Ateities lėkis“... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...