Byla 2-14555-435/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjos J. K. pareiškimu suinteresuotiems asmenims V. S., O. B., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos motina G. T. (Mikšaitė) po savo tėvo J. M. mirties ( - ) ir po savo motinos E. M. mirties ( - ) atsiradusį palikimą priėmė.

3Atsisakytina priimti pareiškimą.

4Teismas gali nustatyti tik tuos juridinius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas (CPK 444str. 1d.). Turi būti laikomasi nuostatos, kad faktai išvardinti CPK 444 str. yra juridiniai tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kuriuos nustačius asmuo įgyja tam tikrą subjektinę teisę.

5Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisinių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje pagal V. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-175/2009; kt.).

6Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM) 2014-03-13 rašto Nr. 8SD-(14.8.94)-1129, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM informavo pareiškėją, kad ji turi nusistatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kokie asmenys ir kokiomis dalimis nacionalizavimo metu nuosavybės teise valdė J. M. žemę, o ne nusistatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G. T. po tėvo mirties palikimą priėmė. Be to pareiškėja pareiškime nurodo, kad G. T. po savo tėvo J. M. mirties priėmė palikimą, tik nebuvo išsiėmusi paveldėjimo teisės liudijimo.

7Iš Nacionalinė žemės tarnybos prie ŽŪM 2014-03-13 rašto Nr. 8SD-(14.8.94)-1129, matyti, kad G. T. buvo atkurtos nuosavybės teisės į J. M. žemę. Be to pareiškėja yra praleidusi įstatymų nustatytą terminą nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, bei prašymui atkurti nuosavybės teises į savininko, valdžiausio nacionalizavimo metu turėtą žemę ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti.

8Kai iš paduoto pareiškimo matyti, kad pareiškėjos prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 stra. 2 d. 1 p.).

9Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis palikimo priėmimo faktas nesukurs pareiškėjai teisinių padarinių, nes G. T. po J. M. mirties yra priėmusi palikimą, jai sprendimu yra atkurtos nuosavybės teisės į J. M. žemę, yra praleidusi terminą nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, bei prašymui atkurti nuosavybės teises į savininko, valdžiausio nacionalizavimo metu turėtą žemę ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams pateikti.

10Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos pareiškimas atsisakytinas priimti, kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 137 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

12Atsisakyti priimti pareiškėjos J. K., a.k. ( - ) pareiškimą dėl juridinę reiškęm turinčio fakto nustatymo.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui atskiruoju skundu per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai