Byla II-6-874/2012
Dėl Joniškio rajono policijos komisariato 2012-06-15 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 62N-1738880-12 panaikinimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Šiaulių apskrities VPK Joniškio rajono policijos komisariato atstovui Konstantinui Rezgiui, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui L. P., jo atstovui advokatui G. G., išnagrinėjusi L. P. skundą dėl Joniškio rajono policijos komisariato 2012-06-15 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 62N-1738880-12 panaikinimo,

Nustatė

2Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos grupės vyresniojo specialisto 2012-06-15 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 62N-1738880-12 L. P. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 160 str., padarymą buvo paskirta administracinė nuobauda – 1050 Lt bauda.

3Administracinio teisės pažeidimo protokolas L. P. buvo surašytas ir administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis nuo 2011 m. gruodžio 30 d. 9 val., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, t. y. įmonės vadovas, organizuojantis darbus kelyje, Joniškio r., Žagarės m., Šiaulių g. prie Nr. 9,22, Žemaitės g., Kalkių g. prie turgaus, P. Cvirkos gatvės atkarpoje nuo Nr. 14 iki 120, P. Cvirkos g. šaligatvyje ties Nr. 22, 60, 72, Gedimino g., F. Vaitkaus g., Joniškio g. prie Nr. 6,14, 17, Kęstučio g. prie Nr. 12, 62, Lauko g. prie Nr. 5 neužtikrino, kad darbų vietos būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamais ženklais, o tamsiuoju paros metu ir šviesomis, t. y. pažeidė KET 249 p. reikalavimus.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. P. teismui pateikė skundą dėl 2012-06-15 nutarimo, kuriuo prašo šį nutarimą panaikinti, nes mano, jog šis nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, šališkas, neobjektyvus, priimtas pažeidžiant administracinės teisės principus. Skunde nurodo, jog jis nėra administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 160 str., subjektas, nes rangovo UAB „( - )“ (buvusi UAB „( - )“) ir užsakovo UAB „Joniškio vandenys“ rangos sutartis nuo 2011 m. gruodžio 30 d. yra nutraukta, rangovas, įsigaliojus sutarties nutraukimui, įvykdė pareigą ir apleido statybvietę. Atlikti konservavimo darbus ir rūpintis statybviete kaip atsakingas asmuo privalėjo užsakovas UAB „Joniškio vandenys“. Taigi pareiškėjas nebuvo administracinės teisės pažeidimo subjektas ir visa atsakomybė, numatyta ATPK 160 str., turėjo tekti užsakovui UAB „Joniškio vandenys“. Pažymėjo, kad policijos tyrimas prasidėjo pagal Žagarės seniūnijos kreipimąsi, kuris buvo pateiktas 2012 m. balandžio mėn., praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo rangos sutarties nutraukimo, rangovo visiško darbų nutraukimo ir pasišalinimo iš statybvietės. Šiaulių AVPK Joniškio RPK pareigūnas pasirėmė klaidingu Joniškio rajono savivaldybės administracijos pateiktu sutarties aiškinimu, nesikreipė į sutarties užsakovą UAB „Joniškio vandenys“ dėl nuomonės pateikimo, neįsigilino į FIDIC sutarties specifiką, nepateikė paklausimo kompetentingoms institucijoms, kurios galėtų pateikti nešališką, teisiškai pagrįstą nuomonę ir tokiais savo veiksmais pažeidė objektyvumo principo nuostatas. Užsakovui nutraukus sutartį, rangovui faktiškai pasišalinus iš statybvietės, nebėra jokių realių galimybių rūpintis jos apsauga ir nėra pareigos ir jokios teisės, nes rangovo faktiškai statybvietėje nėra. Toliau visą veiklą statybvietėje vykdo užsakovas. Pažymėjo, kad kyla pagrįstos abejonės dėl fotonuotraukų padarymo laikotarpio, kadangi jų užfiksavimo metu matosi pavasario kalendorinis laikotarpis, o ne žiemos. Nors nusižengimas pradėtas nagrinėti balandžio mėnesį, tačiau pažeidimo datą, nesiremdamas jokiais pagrįstais motyvais ir aplinkybėm, pareigūnas nustatė 2011 m. gruodžio 30 d. Tai leidžia daryti prielaidą, kad visas tyrimas buvo atliktas šališkai, pažeidžiant ATPK įtvirtintas objektyvumo nuostatas, siekiant tikslingai skirti pareiškėjui nuobaudą (2-7 b. l.).

5Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atsiliepimo į skundą, nepateikė.

6Posėdžio metu institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas paaiškino, kad pagal Žagarės seniūno pareiškimą dėl Žagarės mieste neaptvertų darbų vietų gatvėse L. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, administracinis nurodymas. Kadangi L. P. neįvykdė administracinio nurodymo, buvo priimtas nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje. Gavę seniūno pareiškimą su nuotraukomis, iš pradžių kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybę ir gavo atsakymą, kad sutartis tarp UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „( - )“ nėra galutinai nutraukta, vyksta ginčas, byla perduota Arbitražui. Darbų vietos žagarės mieste nebuvo tinkamai aptvertos ir anksčiau. Ten darbus vykdę asmenys pagal LR ATPK 160 str. buvo bausti ne kartą. Pažeidimas fiksuotas 2011 m. gruodžio 30 d. data, nes tuo metu rangovas turėjo baigti darbus ir perduoti darbo vietą, tačiau UAB „( - )“ neįvykdė savo įsipareigojimų. Statybvietė nebuvo perduota 2011 m. gruodžio 30 d., todėl UAB „( - )“ ir toliau buvo atsakinga už darbo vietų aptvėrimą, pažymėjimą. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad po sutarties nutraukimo UAB „( - )“ nepaliko statybvietės, vadinasi ji buvo rangovo žinioje, rangovas draudė lankytis statybvietėje UAB „Joniškio vandenys“, todėl pastaroji negalėjo būti atsakinga už statybvietę. Prašo atmesti L. P. skundą ir palikti galioti 2012 m. birželio 15 d. nutarimą, kurias yra pagrįstas ir teisėtas.

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba UAB „( - )“ (buvusi UAB „( - )“) direktoriumi. Nuo 2010 m iki 2011 m. gruodžio 30 d. jų bendrovė vykdė inžinerinių tinklų klojimo darbus Žagarės mieste, įvairiose gatvėse, didelėje teritorijoje. Tik atsiradus konfliktinei situacijai tarp užsakovo ir rangovo prasidėjo pažeidimų fiksavimas atgaline data. Kol vyko darbai jų bendrovė nebuvo bausta už jokius pažeidimus, žino, kad buvo bausti jų jungtinės veiklas partneriai, nes nebuvo aptvėrę darbų vietų. Kur vyksta darbai, turi būti pažymėta teritorija. 2010 m. pradėjus sutarties įgyvendinimą, jų bendrovė organizavo aptvėrimo, ženklinimo, apšvietimo, uždengimo darbus. 2011 m. gruodžio 30 d. susirinko visus aptvėrimus, įrangą, medžiagas ir išsivežė, išsivarė techniką. Visi raštai po 2011-12-30, liečiantys statybvietės perdavimą, rodo, kad užsakovas nesuprato kaip turi būti perduota statybvietė. Jie, gerai išmanydami įstatymus vilkino laiką, kad užsakovas nepaskelbtų naujų pirkimų, kol neišspręstas ginčas dėl didelės vertės darbų. Statybvietė nebuvo ir negalėjo būti perduota 2011-12-30, nes užsakovas vienašališkai nutraukė sutartį ir išvarė juos iš statybvietės. Prašo panaikinti 2012-06-15 nutarimą.

8Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. P. atstovas paaiškino, kad rangos sutartis, sudaryta tarp užsakovo UAB „Joniškio vandenys“ ir rangovo UAB „( - )“ (dabar UAB „( - )“), užsakovo iniciatyva buvo nutraukta nuo 2011-12-30. Nuo tos datos rangovas pašalintas iš statybvietės. Jei rangovas nebūtų pasišalinęs, būtų padarytas ne tik civilinių teisių pažeidimas, bet ir administracinis pažeidimas. Pagal Statybos įstatymo 12 str. 9 p., sustabdžius statybos darbus, organizuoti statinio konservavimo darbus yra užsakovo, o ne rangovo pareiga. Ne L. P., o UAB „Joniškio vandenys“ privalėjo po 2011-12-30 užtikrinti visu apsauginius darbus statybvietėje. L. P. nėra šio pažeidimo subjektas, todėl nutarimas turi būti panaikintas ir byla nutraukta. Tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-11-15 raštas bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštas. L. P. galėjo sutikti su pažeidimu ir sumokėti administracinį nurodymą, tačiau šis argumentas būtų panaudotas kitoje byloje, vykstančioje Arbitraže. 2012-01-31 protokolą reikia vertinti kritiškai, nes tarp abiejų šalių vyko ginčas, todėl statybvietės perdavimas buvo specifinėje situacijoje. Tyrimas byloje atliktas tendencingai, neobjektyviai. Neaišku kada darytos nuotraukos, kurios buvo pridėtos prie skundo. Policijos pareigūnas neteisingai įvertino Joniškio rajono savivaldybės raštą ir patraukė atsakomybėn už situaciją neatsakingą asmenį.

9Liudytojas R. T. posėdžio metu paaiškino, kad nuo 2012-02-15 dirba UAB „Joniškio vandenys“ direktoriumi. Rangos sutartis dėl darbų Žagarės mieste buvo nutraukta 2011-12-31 UAB „Joniškio vandenys“ iniciatyva, nes darbai nevyko taip sparčiai, kaip turėjo vykti ir aiškiai matėsi, kad nebus baigti iki rangos sutartyje numatyto termino. 2012-01-31 Joniškio rajono savivaldybės administracija ir UAB „( - )“ tarėsi kaip bus perduodama dokumentacija ir atsiskaitoma už darbus. Aktas gautas ir pagal jį apmokėta buvo 2012-03-09. Nuo šios datos per du mėnesius rangovas turėjo perduoti dokumentaciją, sertifikatus ir lygiagrečiai perduoti statybvietę. 2012-05-09 statybvietės perėmimo procedūra neįvyko, nes dokumentacija nebuvo perduota. Iki 2012 m. gegužės mėnesio statybvietėje dar buvo rangovo įranga, statybinės medžiagos, statybinis laužas. Realia statybvietės perdavimas įvyko tik 2012-06-08. Nuo šios datos statybvietę perėmė UAB „Joniškio vandenys“. Laikotarpiu nuo 2011-12-30 iki 2012-06-08 už padėtį statybvietėje buvo atsakingas rangovas. Dar 2012 m. balandžio mėnesį yra gavę UAB „( - )“ įspėjamuosius raštus, kad jų darbuotojai nesilankytų statybvietėje. Todėl jų darbuotojai į statybvietę nėjo, laukė kol bus perduota statybvietė. 2012-06-08 perėmę statybvietę, statė ženklus.

10Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žagarės seniūnijos seniūno 2012-04-02 rašte Nr. S-85-(1.5) „Dėl duobių aptvėrimo Žagarės mieste“ nurodyta, kad UAB „( - )“ (naujasis pavadinimas UAB „LitCon“, Žagarės mieste atlikdama vandentvarkos projekto darbus, paliko nesutvarkytą objektą: Žagarės miesto gatvėse ir ant šaligatvių paliktos pavojingos duobės netinkamai paženklintos arba visai nepaženklintos, neįrengti jokie aptvėrimai. Prie rašto pridedamas neaptvertų ir nepaženklintų vietų sąrašas pagal adresą.

11Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2012-05-04 rašte Nr. (7.31)S-884 nurodyta, kad UAB „Joniškio vandenys“ (toliau – Užsakovas) 2011 m. gruodžio 30 d. savo iniciatyva nutraukė sutartį Nr. (7.64) A12-26 „Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Rangos sutartis) su UAB „( - )“ (toliau – Rangovas). Pagal 2012-01-31 susitikimo protokolo Nr. 1 nutarimo 2 punktą Rangovas per 2 mėnesių laikotarpį nuo apmokėjimo už atliktus darbus pagal aktą Nr. 4 gavimo dienos turi pateikti visą dokumentaciją ir perduoti statybvietę Užsakovui. Vadovaujantis FIDC sutarties Bendrųjų sąlygų 15.2 punktu, Rangovas turi visas teise ir vykdo pareigas statybvietėje, kol ji neperduota Užsakovui.

12Iš 2012-01-09 pranešimo apie įmonės pavadinimo pakeitimą matyti, kad nuo 2012 m. sausio 16 d. UAB „( - )“ pakeitė pavadinimą į UAB „( - )“.

13Iš ieškovo UAB „( - )“ 2012-08-08 patikslinto ieškinio matyti, kad Vilniaus komercinio arbitražo teisme nagrinėjama arbitražinė byla dėl vienašališko U. R. sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, dėl Rangos sutarties nutraukimo Rangovo iniciatyva ir atitinkamų sumų priteisimo iš atsakovo Ieškovo naudai (73-110 b. l.).

14Iš 2012-01-31 susitikimo protokolo Nr. 1 matyti, kad buvo derinamos statybvietės perėmimo procedūros ir nutarta, kad statybvietės perėmimo procedūros bus vykdomos šalių suderintą dieną, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo apmokėjimo už atliktus darbus pagal aktą Nr. 4 gavimo dienos (115-116 b. l.).

15Pareiškėjo L. P. 2012-12-03 rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad užsakovas UAB „Joniškio vandenys“ su rangovu UAB „( - )“ sudarytą rangos sutartį savo iniciatyva nutraukė nuo 2011-12-30, remdamiesi FIDIC Raudonosios knygos Bendrųjų sąlygų 15.2 punktu, kuriame nurodyta, kad „Užsakovas gali bet kuriuo anksčiau išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės. <..> Rangovas tada privalo apleisti Statybvietę ir pristatyti Inžinieriui bet kurias reikalaujamas Prekes, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus“. Faktiškai Rangovas, remiantis Rangos sutarties sąlygomis, buvo pašalintas iš statybvietės, tačiau iki galo nebuvo perimti tik dokumentai. Visas šis dokumentacijos perdavimo procesas ir buvo vadinamas „Statybvietės perėmimo procedūra“. 2012 m. gegužės 17 d. UAB „( - )“ perdavė, o FIDIC inžinierius ir UAB „Joniškio vandenys“ priėmė nurodytus dokumentus. Jokio kitokio statybvietės perdavimo – priėmimo dokumento nėra ir tai buvo šalių laikoma galutiniu dokumentų perdavimo –priėmimo momentu. Įsigaliojus sutarties nutraukimui, rangovas yra pašalinamas iš statybvietės ir nebeturi jokios teisės joje būti ir (arba) pareigos ja rūpintis. Pareiškėjo nuomone Rangos sutarties 15.2 punktas aiškiai nustato, kad pirmiausia Rangovas turi apleisti statybvietę ir tik po to pristatyti reikalaujamus dokumentus, kas vyko ir šiuo konkrečiu, byloje nagrinėjamu atveju – Rangovas pasišalino iš statybvietės, ją paliko Užsakovui, kaip teisėtam jos valdytojui, ir vėliau pristatė reikalaujamus dokumentus. Akivaizdu, kad statybvietės perdavimo – priėmimo momentas yra laikytinas Rangos sutarties nutraukimo įsigaliojimo momentas, t. y. 2011 m. gruodžio 30 d., o Protokolu aptarti klausimai ir 2012-05-17 perduoti dokumentai yra tik paskesni Rangovo pašalinimo iš statybvietės 2011-12-30 veiksmai, siekiant tinkamai perduoti dokumentaciją, o ne pačią faktinę statybvietę. Todėl visa atsakomybė už statybvietės priežiūrą nuo 2011-12-30 turi tekti užsakovui UAB „Joniškio vandenys, kuris neatliko imperatyviai numatytų ir priskirtinų išimtinai jam pareigų, o pareiškėjas nėra tinkamas subjektas ir jis negalėjo būti traukiamas administracinėn atsakomybėn. Pareiškėjas taip pat remiasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuomonėmis, pareikštomis į UAB „LitCon“ paklausimus (133-137 b. l.).

16UAB „( - )“ 2012-04-16 rašte Nr. SR-120416-01JB teikiama pretenzija FIDIC Inžinieriui ir Užsakovui dėl Sutarties 4.22. punkto pažeidimo, nes gavę informaciją, kad Užsakovo rangovų personalas statybvietėje vykdė kažkokius darbus, Užsakovui nepranešus apie tai Rangovui – UAB „( - )“, todėl Rangovas neprisiima jokios rizikos dėl padarinių, kuriuos galėjo sukelti į statybvietę patekę asmenys (138 b. l.).

17Iš UAB „Pro Bonus“ 2012-04-12 rašto Nr. 136 matyti, kad 2012-04-11 vykusio Šalių susitikimo, kuriame dalyvavo ir Rangovo atstovas A. M., metu buvo priimtas sprendimas, kad Rangovas turi demontuoti informacinį stendą, įrengtą ir eksploatuotą projekto metu, kuris neturi dalies skydo ir neatitinka reikalavimų pagal taisykles, bei jo dalis pristatyti saugoti į UAB „Joniškio vandenys“ teritoriją (139-142 b. l.).

18UAB „Pireka“ 2012-01-04 rašte Nr. SR-120104-021D nurodo, kad artimiausiu metu įvykdys savo pareigas bei paliks statybvietę. Iš to paties rašto matyti, kad Rangovas buvo gavęs FIDIC inžinieriaus raštą, kuriame be kitų reikalavimų buvo reiškiamas reikalavimas atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su darbų atlikimu, siekiant apsaugoti turtą, gyvybę ar užtikrinant darbų saugą (153-154 b. l.).

19Iš UAB „( - )“ 2012-04-18 rašto Nr. SR-120418-01DD matyti, kad Joniškio rajono savivaldybės Eismo saugumo komisija raštu kreipėsi į UAB „( - )“, informuodama jog visose Žagarės miesto gatvėse, kur vyko projekto „Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ darbai, yra sugadinta danga, neatstatytas šalčiui atsparus sluoksnis, neįrengti skaldos pagrindai, nepaklota asfaltbetonio danga ir dėl to kyla rimtas pavojus eismo saugumui, reikalaudama iš UAB „LitCon“ per 3 dienas sutvarkyti gatvių dangas ir atnaujinti ženklinimą (155-157 b. l.).

20L. P. skundas netenkintinas.

21ATPK 160 straipsnyje įtvirtinta, kad kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasinėjimas be atitinkamo leidimo, jų užgriozdinimas, statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymas, kasinėjimų vietų neatvėrimas, taip pat nesiėmimas priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų.

22ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Iš paminėtų teisės normų galima daryti išvadą, kad konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

23Išanalizavus bylos medžiagą matyti, kad tarp Užsakovo UAB „Joniškio vandenys“ ir Rangovo UAB „( - )“ (pavadinimas vėliau pakeistas į UAB „( - )“, buvo sudaryta rangos sutartis, pagal kurią Rangovas vykdė inžinerinių tinklų klojimo darbus Žagarės mieste. 2011 m. gruodžio 30 d. Užsakovo iniciatyva sutartis nutraukta. L. P. nubaustas už tai, kad jis nuo 2011 m. gruodžio 30 d. 9 val., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, t. y. įmonės vadovas, organizuojantis darbus kelyje, neužtikrino, kad darbų vietos būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamais ženklais, o tamsiuoju paros metu ir šviesomis, t. y. pažeidė KET 249 p. reikalavimus. L. P. pripažino, kad jų darbuotojai 2011 m. gruodžio 30 d. susirinko visus aptvėrimus, įrangą, medžiagas ir išsivežė iš statybvietės, taigi statybvietė liko nepaženklinta ir neaptverta, nors darbai joje nebuvo baigti. L. P. nuomone, Užsakovui nutraukus rangos sutartį, Rangovas buvo pašalintas iš statybvietės, todėl jis neturėjo ne tik pareigos, bet ir teisės atlikti statybvietėje bet kokius darbus. Pareiškėjo nuomone Statybvietės perdavimo – priėmimo momentu yra laikytinas Rangos sutarties nutraukimo įsigaliojimo momentas, t. y. 2011 m. gruodžio 30 d.

24Iš bylos duomenų matyti, kad nors rangos sutartis buvo nutraukta 2011-12-30, tačiau realiai Rangovas šią dieną galutinai nepasišalino iš Statybvietės. Pats L. P. 2012-01-04 rašte Nr. SR-120104-021D nurodo, kad artimiausiu metu įvykdys savo pareigas bei paliks statybvietę. Vadinasi ir po 2011-12-30 Rangovas UAB „( - )“ nebuvo pasišalinęs iš Statybvietės, todėl neturėjo jokio pagrindo 2011-12-30 nuimti ir išvežti iš Statybvietės visus aptvėrimus ir ženklinimus. Iš liudytojo R. Tiškevičiaus parodymų matyti, kad Statybvietėje rangovo statybinės medžiagos, statybinis laužas buvo iki 2012 m. gegužės mėnesio. Kad ne visi darbai ir įrenginiai Statybvietėje buvo perduoti iki 2012 m. gegužės mėnesio matyti iš Rangovo ir Užsakovo rašytų raštų, iš kurių matyti, kad 2012-04-11 buvo priimtas sprendimas, jog Rangovas turi demontuoti informacinį stendą bei jo dalis pristatyti saugoti į UAB „Joniškio vandenys“ teritoriją. Tai rodo, kad Rangovas ir po sutarties nutraukimo Statybvietėje atliko darbus ir 2012 m. balandžio mėnesį dar nebuvo pasišalinęs iš Statybvietės. Šią išvadą patvirtina ir Rangovo UAB „( - )“ 2012-04-16 rašte Nr. SR-120416-01JB išreikšta pretenzija, kad Užsakovo rangovų personalas statybvietėje vykdė kažkokius darbus, Užsakovui nepranešus apie tai Rangovui – UAB „( - )“, todėl Rangovas neprisiima jokios rizikos dėl padarinių, kuriuos galėjo sukelti į statybvietę patekę asmenys. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas savaip interpretuoja Sutarties 15.2 punkto nuostatas, teigdamas, kad pirmiausia Rangovas turi apleisti statybvietę ir tik po to pristatyti reikalaujamus dokumentus. Iš sutarties 15.2 punkto (151-152 b. l.) matyti, kad rangovo prievolės apleisti Statybvietę, pristatyti bet kurias reikalaujamas Prekes, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus nėra išskirtos kažkokiu laiko tarpu ar seka, todėl turi būti vykdomos vienu metu. Tuo tarpu L. P. posėdžio metu pripažino, jog vilkino laiką perduoti dokumentus, kad užsakovas nepaskelbtų naujų pirkimų, kol neišspręstas ginčas dėl didelės vertės darbų.

25Kiekviena iš sutarties šalių turi vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis. Atlikdama tam tikrus veiksmus, šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „( - )“, 2011-12-30 pašalindama iš statybvietės aptvėrimus ir ženklinimus, sukėlė pavojų ne tik pažeidė KET, bet ir kėlė pavojų Žagarės miesto gyventojų saugumui, sveikatai ar net gyvybei. T. R. neatsakingas poelgis teismo nuomone negali būti pateisinamas formaliomis teisės aktų nuostatomis.

26Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms skundžiamas Šiaulių AVPK Joniškio r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos grupės vyresniojo specialisto 2012-06-15 nutarimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu,

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str.,

Nutarė

28Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos grupės vyresniojo specialisto 2012-06-15 nutarimą palikti nepakeistą ir L. P. skundo netenkinti.

29Nutartis per 20 d. gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Joniškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono... 3. Administracinio teisės pažeidimo protokolas L. P. buvo surašytas ir... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. P. teismui pateikė skundą... 5. Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje,... 6. Posėdžio metu institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas paaiškino, kad... 7. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo L. P. teismo posėdžio metu... 8. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. P. atstovas paaiškino, kad... 9. Liudytojas R. T. posėdžio metu paaiškino, kad nuo 2012-02-15 dirba UAB... 10. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žagarės seniūnijos seniūno... 11. Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2012-05-04 rašte Nr.... 12. Iš 2012-01-09 pranešimo apie įmonės pavadinimo pakeitimą matyti, kad nuo... 13. Iš ieškovo UAB „( - )“ 2012-08-08 patikslinto ieškinio matyti, kad... 14. Iš 2012-01-31 susitikimo protokolo Nr. 1 matyti, kad buvo derinamos... 15. Pareiškėjo L. P. 2012-12-03 rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad... 16. UAB „( - )“ 2012-04-16 rašte Nr. SR-120416-01JB teikiama pretenzija FIDIC... 17. Iš UAB „Pro Bonus“ 2012-04-12 rašto Nr. 136 matyti, kad 2012-04-11... 18. UAB „Pireka“ 2012-01-04 rašte Nr. SR-120104-021D nurodo, kad artimiausiu... 19. Iš UAB „( - )“ 2012-04-18 rašto Nr. SR-120418-01DD matyti, kad Joniškio... 20. L. P. skundas netenkintinas.... 21. ATPK 160 straipsnyje įtvirtinta, kad kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių,... 22. ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 23. Išanalizavus bylos medžiagą matyti, kad tarp Užsakovo UAB „Joniškio... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad nors rangos sutartis buvo nutraukta 2011-12-30,... 25. Kiekviena iš sutarties šalių turi vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai,... 26. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms skundžiamas Šiaulių AVPK... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 28. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono... 29. Nutartis per 20 d. gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per...