Byla II-101-276/2017
Dėl administracinės nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys, sekretoriaujant Linai Žiupsnienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui A. M., jos atstovei advokatei Ramunei Ramanauskienei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams Laurai Dolerytei, Daliui Bielskiui, Remigijui Mačiulaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo A. M., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto 2017-01-11 nutarimu A. M. nubausta už LR ATPK 513 str. 13 d. pažeidimą 578 eurų bauda už tai, kad ji dirbdama ( - ) ir būdama atsakinga už atliekų tvarkymą, pažeisdama 1998 birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 3 skirsnio 4 str. ir 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 7 str. reikalavimus iš VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“, laikotarpiu nuo 2016-01-12 iki 2016-10-17, perdavė UAB „( - )“ 18 01 03* ir 19 12 12 kodais pažymėtas atliekas, kuri Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenimis, neturėjo teisės tvarkyti minėtų atliekų.

5Šiuo nutarimu A. M. buvo nutraukta bylos pagal LR ATPK 513 str. 20 d. teisena už tai, kad būdama atsakinga ( - ) 18 01 03* (atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos) kodu pažymėtas atliekas nukenksminusi įrenginiu „Ecodas T300“ priskiria 19 12 12 (kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11) kodu pažymėtoms atliekoms ir tuo pažeidžia 1998 birželio 16 d. Nr. VII1-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7(1) str. nuostatas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 1 priedo 3 punkto ir 3.1. papunkčio reikalavimus, nes atliekas nukenksminus įrenginiu „Ecodas T300“ pasikeičia jų infekcijos lygis, o ne jų susidarymo šaltinis.

6Skunde ir teisme A. M. ginčijo abu jai administracinio teisės pažeidimo protokole inkriminuotus pažeidimus:

  1. kad ( - ) perdavė laikotarpiu nuo 2016-01-12 iki 2016-10-17 atliekas, pažymėtas kodais 18 01 03* ir 19 12 12, įmonei UAB „( - ) ", kuri Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenimis (toliau - ATVR) neturi teisės tvarkyti minėtų atliekų. Nutarime nurodyta, jog tuo aš, kaip darbuotoja, atsakinga už ( - ) medicininių atliekų tvarkymą, pažeidžiau 1998-06-16 d. Atliekų tvarkymo įstatymo 3 skirsnio 4 str. bei 1999-07-14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 7 str. nuostatas;
  2. kad ( - ) 18 01 03* kodu pažymėtas atliekas nukenksminusi atliekų tvarkymo įrenginiu „Ecodas T300" neteisingai gautas atliekas priskiria atliekoms, pažymimoms kodu 19 12 12 ir paaiškino:

7Su UAB „( - )“ viešųjų pirkimų procedūrų būdu yra sudaryta 2016-04-14 sutartis Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis". Minėtos sutarties 2.7. punktas numato šios įmonės atsakomybę bei atitiktį teikti paslaugas turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotus, galiojančius leidimus (licencijas), reikalingus atlikti šioje sutartyje numatytas paslaugas. UAB „( - ) " dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose bei sudarant 2016-04-14 sutartį Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis" Ligoninei pateikė visus tinkamus ir reikalingus išrašus iš ATVR, patvirtinančius, jog turi teisę vežti/tvarkyti atliekas, pažymėtas kodais 18 01 03* ir 19 12 12. Pridedama sutarties ir išrašų iš ATVR kopija (priedas 1, priedas 2). Kai buvo surašytas 2016-11-24 d. patikrinimo aktas VR-14.2-50, šį klausimą iškart pradėjome aiškintis su UAB „( - ) ". Patikrinimo aktas sukėlė tam tikrą sąmyšį ir nuostabą pačiam UAB „( - ) ", kuris nebuvo išsiregistravęs iš ATVR tvarkyti atliekas minėtais kodais, ir jokia institucija nebuvo šios registracijos panaikinusi. Kiek man yra žinoma, šią aplinkybę UAB „( - ) " atsakingi darbuotojai aiškinosi su ATVR ir išsiaiškino, kad dėl įvykusios techninės ar žmogiškosios klaidos registruojant kitų atliekų kodus (išplečiant registraciją), per klaidą prie atliekų kodų 18 01 03* ir 19 12 12 bei kelių kitų atliekų kodų buvusi informacija išregistruota, ir kuri pasirodo ATVR registracijoje tik tuomet, kai atliekama keletas patikrinimo operacijų. Pažymiu, jog į mano pareigas neįeina kiekvieną kartą, 3 kartus savaitėje nuodugniai patikrinti ATVR duomenis prieš atiduodant atliekas tvarkytojui, pridedama VšĮ VUL SK 2008-02-15 įsakymas Nr. V-91, VšĮ VUL SK 2015-12-31 Nr. V-950 (pridedama, priedas 3, priedas 4).

8Buvo įsitikinusi, kad šią problemą, kaip įvykusią dėl techninės ar žmogiškosios klaidos ATVR duomenų bazėje UAB „( - )“ išsiaiškino. Todėl nustebo, kai 2017-01-11 d. gavo nutarimą skirti jai piniginę baudą. Pagal Sutartį su UAB „( - )“, ši įmonė tvarko ne tik ligoninės medicinines atliekas, bet ir keleto kitų Lietuvos ligoninių medicinines atliekas ir UAB „( - )“ nėra galutinis šių atliekų tvarkytojas, o veža atliekas galutiniam tvarkytojui UAB „( - )“ ir/ar UAB „( - )“. Sunku buvo net padaryti prielaidą, kad ūkio subjektas UAB „( - )“ tokį ilgą laiką tvarko atliekas kodu 18 01 03* ir 19 12 12 neteisėtai - be registracijos ATVR, ir/ar kad ši įmonė nebuvo tikrinta minėtu laikotarpiu Aplinkosaugos institucijų, bei kitos įstaigos UAB „( - ) " ir/ar UAB „( - ) " neteisėtai priėmė atliekas galutiniam tvarkymui.

9Įsitikinusi, kad jokio pažeidimo nepadarė, kad tai yra techninės ar žmogiškosios klaidos nulemtas nesusipratimas, iš kurio Vilniaus RAAD kelia jos atžvilgiu administracinės atsakomybės klausimą. Prašė teismą panaikinti nutarimą šioje dalyje kaip nepagrįstą.

10Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau - ATĮ) 7' str., atliekas turi identifikuoti pats atliekų turėtojas, priskirdamas ATĮ (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 63-2065)) nurodytą vieną iš atliekų sąrašo kodą. Vadovaujantis ATĮ 1 priedo 4.1.2 p., atliekoms gali būti priskiriami keli kodai. Tai suponuoja, kad susmulkintoms (iki neatpažįstamos išvaizdos) ir nukenksmintoms sterilizuojant garais atliekoms gali būti suteiktas kodas iš eilės kodų sąrašo, pvz.: 20 03 01 (įrenginio Ecodas T300 gamintojas deklaruoja kad medicinos atliekas sutvarkius įrenginyje Ecodas, jos tampa mišriomis komunalinėmis atliekomis, žr., pridedama priedas 5) ar kodas 20 03 99 (kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos), ar 19 12 12 (atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių). 18 01 04 atliekų kodas yra netinkamas apibūdinti gautas iš Ecodas T300 įrenginio atliekas, bei prieštaraujantis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" priedo IV punkto apibrėžčiai „Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos" (kodas 18 01 04) t.y. neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant sveikatos priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų diagnostikos, gydymo, slaugos ar prevencijos, teismo medicinos ekspertizės) paslaugas, kurios nesuterštos ar suterštos krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais (pvz.: tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbimai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai, panaudoti paklotai ir pan.) " todėl, kad minėtame priede įvardintos susidariusios, o ne atliekų perdirbimo ir nukenksminimo įrenginiuose gautos susmulkintos, nukenksmintos (sterilios) atliekos, kurios nei fizine (išvaizda, dydis ir pan.) nei biologinės taršos atžvilgiu nėra niekuo identiškos, lygiavertės ar net panašios atliekoms kodu 18 01 04. Gautos atliekos tampa neatpažįstamos išvaizdos dribsniais, ir nieko nepanašios į aukščiau išvardintas atliekas sudarančias 18 01 04 atliekų kodą. Medicinos atliekų smulkinimo ir sterilizavimo garais įrangos ECODAS gamintojas (ES šalis - Prancūzija) deklaruoja, kad ECODAS įranga apdorotos atliekos priskiriamos atliekų kodui 20 03 01. ES ligoninės tokias buitines atliekas atiduoda kaip kaloringą kurą išgauti šilumai ar sąvartynų sluoksnių perdengimui (aukštesniu nei šalinimas sąvartyne būdu) nemokamai arba už jas gauna papildomas lėšas. Įrenginys ECODAS T300 turi kokybės užtikrinimo atitikties deklaracijas - kokybės standarto EN ISO 9001:2000, atitinka ES direktyvos 97/23/CE reikalavimus.

11LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-01-06 rašte Nr. (38-19)-VR-1.7-60 „Dėl informacijos pateikimo“, nurodė ( - ) kokiu kodu koduoti perdirbtas ir nukenksmintas atliekas, kas iki šiol ir yra daroma; priedas 6. Įvertinus šį ir aukščiau išdėstytus faktus, mano, kad teisės pažeidimo šioje dalyje konstatavimas jai, kaip ligoninės darbuotojai yra nepagrįstas ir nutarimas šioje dalyje yra naikintinas.

12Be to, Nutarime net nenurodyta, kokia piniginė nuobauda yra skiriama už pirmąjį pažeidimą, o kokia - už antrąjį, kas taip pat yra Administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių pažeidimas.

13Kreipėsi į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą 2016-12-16 raštu Nr. 16SR-7251 „Dėl 2016-11-24 patikrinimo akto VR-14.7-595 ir privalomojo nurodymo 2016-12-07 Nr. VR-14.2-50“, išdėstė dėl kokių priežasčių nesutiko su Patikrinimo išvadomis. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas išnagrinėjo susidariusią situaciją ir 2017-01-03 raštu Nr. (38-2)-VR-1.7-43 „Dėl Jūsų 2016-12-16 skundo Nr. 16SR-7251“ pranešė, kad panaikina Vilniaus miesto agentūros 2016-12-07 privalomąjį nurodymą Nr. VR-14.2-50.

14Prašė teismą panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017-01-11 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

15Administracinę nuobaudą skyrusi institucija savo atsiliepime teismui ir teisme, prašė skundo netenkinti, tai motyvavo tuo, kad:

16Vilniaus RAAD Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausioji specialistė vyriausioji valstybinės aplinkos apsaugos inspektorė Laura Dolerytė (toliau - ir Specialistė) 2017 m. sausio 11 d. priėmė nutarimą Nr. AM-VILN-82468899-17 administracinėje teisės pažeidimo byloje Nr. ROIK: 16063831107 (toliau - ir Nutarimas), dėl to, kad Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros 2016 m. lapkričio 24 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-595 buvo nustatyta, kad Viešoji įstaiga ( - ) (toliau – ir ( - )) perdavė 18 01 03*irl9 12 12 kodu pažymėtas atliekas UAB „( - ) " (laikotarpiu nuo 2016-01-12 iki 2016-10-17), kuri Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau - ir Registras) duomenimis, neturi teisės tvarkyti minėtų atliekų ir tuo pažeidė 1998 birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3 skirsnio 4 straipsnio „Atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Atliekos tvarkomos aplinkos ministro patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka <...>" nuostatas, bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 7 straipsnio „Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atlieku naudojimo ir (arba) šalinimo, išskyrus 71 punkte numatytus atvejus, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti <...>" nuostatas. Taip pat ( - ) 18 01 03* (atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos) kodu pažymėtas atliekas nukenksminusi įrenginiu „ECODAS T300" priskiria 19 12 12 (kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11) kodu pažymėtoms atliekoms ir tuo pažeidė 1998 birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio „Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 4 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo turi perduoti atlieku tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 4 priede nurodytomis atlieku naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant" nuostatas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 1 priedo 3 punkto ir 3.1. papunkčio reikalavimus, nes atliekas nukenksminus įrenginiu „ECODAS T300" pasikeičia jų infekcijos lygis, o ne jų susidarymo šaltinis. Tokiais neteisėtais veiksmais A. M. būdama atsakinga už medicininių atliekų tvarkymą (tą patvirtina ( - ) 2008 m. vasario 15 d. įsakymas „dėl atliekų tvarkymo" Nr. V-91, taip pat ir ( - ) 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas „Dėl medicininių ir nepavojingų atliekų kodu 19 12 12 apskaitos" Nr. V-950 3 punktas, numato pareigą infekcijų kontrolės skyriaus vedėjui, t.y. A. M., užtikrinti medicinos ir nepavojingų atliekų 19 12 12 atliekų apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) padarė pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 513 str. 13 d.

17Skunde Pareiškėja teigia, jog UAB „( - )“ dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose bei sudarant 2016 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis" ( - ) pateikė visus tinkamus ir reikalingus išrašus iš Registro, patvirtinančius, jog turi teisę vežti/tvarkyti atliekas, pažymėtas kodais 18 01 03* ir 19 12 12 (priedai Nr. 1 ir Nr. 2). Atkreipiame Gerb. Teismo dėmesį į tai, jog Pareiškėja su skundu pateikia priedą Nr. 1, kuriame nurodomi, orientaciniai kiekiai surenkamų atliekų, pagal atliekų kodus, per 3 metus. Taip pat priede Nr. 2 pateikta informacija, galimai viešojoje erdvėje prieinama bendra informacija iš Registro, datuota 2014 m. kovo 26 d., kurioje matyti, kad UAB „( - )“ (į.k. ( - )) nurodytą veiklą įregistruotą 2014 m. kovo 24 d., išregistravo 2015 m. kovo 24 d. Tokia pateikta informacija, patvirtina, jog sutarties Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis" pasirašymo dieną t.y. 2016 m. balandžio 14d., UAB „( - )“ (į.k. ( - )) buvo išregistruota Registre.

18Atkreiptinas dėmesys ir į 2016 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis" 2.7 punktą kad „paslaugos teikimo metu turėti visus, teisės aktų nustatyta tvarka išduotus, galiojančius leidimus (licencijas), reikalingas atlikti šioje sutartyje numatytas paslaugas ".

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 31 straipsnio „Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre" nuostatos įpareigoja UAB „( - )" įsiregistruoti Registre, nurodant kokias atliekas ir kokiu būdu įmonė tvarkys.

20Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - ir Agentūra) 2017 m. vasario 9 d. raštu „Dėl informacijos patikslinimo" Nr. (27)-A4-1432, kuriame pateikta informacija, jog UAB „( - )“ 2016 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis“ pasirašymo dieną Registre buvo nurodyta, kad įmonė UAB „( - )“ vykdo SI, S2, S3 ir S4 atliekų tvarkymo veiklą bei tvarko 06 04 04* ir 16 05 06* kodais pažymėtas atliekas.

21Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo (Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo)" 18 straipsnio nuostatos įmonei, kuri renka, laiko, šalina, naudoja pavojingas atliekas keliuose įrenginiuose ir vietose, išduodama viena Licencija, kurios priede nurodomi pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių ir vietų adresai, nurodant atitinkamą (-us) regiono (-ų) aplinkos apsaugos departamentą (-us) (toliau - RAAD), kurio (-ių) kontroliuojamoje (-ose) teritorijoje (-ose) tvarkomos pavojingos atliekos".

221998 birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio „Atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą.

23Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.225 straipsnio „Sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai" nuostatomis, akivaizdu, jog 2016 m. balandžio 14 d. sutartis Nr. 16-C-824 „Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis" pasirašyta tarp VšĮ Santariškių klinikos ir UAB „Ekotopas" yra niekinė.

24Skunde Pareiškėja teigia, jog Vilniaus RAAD 2014 m. sausio 6 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-60 „Dėl informacijos pateikimo" nurodė, kokiu kodu koduoti perdirbtas ir nukenksmintas atliekas. Vilniaus RAAD 2014 m. sausio 6 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-60 „Dėl informacijos pateikimo" pateikė, tik savo nuomonę. 2014 m. balandžio 16 d. Agentūra raštu Nr. (2.3)-A4-1535 „Dėl aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. sausio 24 d. raštu Nr. (2.3)-A4-380 pateiktos išvados" išaiškino, kad atliekos, susidarančios vykdant sveikatos priežiūros veiklą turi būti priskiriamos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 1 priedo, 18 skyriuje „žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)" nurodytam kodui. Taip pat remiantis 2014 m. birželio 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1229/2014, kuriame Lietuvos apeliacinis teismas, konstatavo, „jog infekuotos medicininės atliekos, jas nukenksminus, vis tiek lieka medicininėmis atliekomis, tik nepavojingomis. Taigi medicininiu atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtas įrenginys, kurį ketiną įsigyti perkančioji organizacija, nepakeičia ir negali pakeisti atliekų susidarymo šaltinio, t. y. medicininių atliekų perdirbti į buitines, todėl medicininės atliekos, net ir po jų apdorojimo (nukenksminimo ir susmulkinimo), priskirtinos tam pačiam atliekų sąrašo 18 skyriui. Pažymėtina, jog iš esmės tokios pačios pozicijos laikėsi ir išvadą teikianti institucija Aplinkos apsaugos agentūra, kurios pateiktais išaiškinimais pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo". Akivaizdu, jog po priimto minėto teismo sprendimo ( - ) žinojo, nes byloje dalyvavo, kaip atsakovas, kad infekuotos medicininės atliekos, jas nukenksminus su įrenginiu „ECODAS T300", vis tiek lieka medicininėmis atliekomis, tik nepavojingomis ir perduoti jų kodu 19 12 12, vietoj 18 01 03* kodo - negalima.

25Remiantis 2016 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos nutarimu „Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą" Nr. M-7-01-00107-16 (toliau - ir Nutarimas), kuriame konstatuota, jog apklausta A. M. paaiškino, kad ( - ) įsigijo prancūzų gamybos įrenginį „ECODAS T300" ir gautas atliekas iš šio įrenginio pavadino „19 12 12" ir jas sutartiniais pagrindais perduodavo UAB „( - )". Be to, Nutarime konstatuota, jog pavojingos (infekuotos) medicininės atliekos 18 01 03* kodu susmulkinus ir jas išsterilizavus gamybos įrenginiu „ECODAS T300" tampa nepavojingomis atliekomis 19 12 12 kodu. Likutis atliekų 18 01 03* kodu, kuris lieką neapdorotas įrenginiu „ECODAS T300", ir lieka nekeičiamu 18 01 03* kodu.

26Remiantis išdėstytu, akivaizdu, jog Pareiškėjai buvo žinomos aplinkybės, jog atliekos gautos iš įrenginio „ECODAS T300" lieka medicininėmis atliekomis, tik nepavojingomis ir perduoti jų kodu 19 12 12, vietoj 18 01 03" kodo UAB „( - ) " nebuvo galima.

27Svarbu paminėti, jog „ aplinkos apsaugos Įstatyme Įtvirtintas teisinis reguliavimas numato, kad subjektai atsako tiek už gamtai padarytą žalą, tai yra už gamtai padarytus ir realiai matomus padarinius, tiek už realią tokios žalos grėsmę. Įstatyme Įtvirtinta ūkio subjektų atsakomybė už realią žalos gamtai grėsmę reiškia, kad ūkio subjektai atsako ir tais atvejais, kai jų veiksmai arba neveikimas matomų padarinių nesukėlė arba šie padariniai nebuvo pastebėti ar užfiksuoti, bet pačios veikos neteisėtumas parodo, kad esant tokioms sąlygoms tokia grėsmė kilo" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-246/2008). O „Valstybės pareiga užtikrinti, kad žemė būtų naudojama racionaliai, kad ji būtų saugoma, kyla inter alia iš Konstitucijos 54 straipsnio nuostatų, jog valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai (1 dalis), kad Įstatymu draudžiama inter alia niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis, skurdinti augaliją ir gyvūniją (2 dalis), konstitucinio socialinės darnos imperatyvo, kitų Konstitucijos nuostatų" (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 30 d. nutarimas „Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo").

28Remiantis tuo kas išdėstyta, šioje byloje, akivaizdu, jog Specialistė objektyviai ir nešališkai išanalizavusi ir įvertinusi byloje surinktų įrodymų visumą, tinkamai ir pagrįstai konstatavo pažeidimo padarymo faktą pagal ATPK 513 str. 13 d.

29Pareiškėja Skunde teigia, jog nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ROIK: 16061320491 pagal ATPK 513 str. 13 d., Specialistė priėmė nemotyvuotą Nutarimą. Tačiau atkreipiame Gerb. Teismo dėmesį, į tai jog „Administracinio teisės pažeidimo sudėtis -tai Įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą administracinės teisės pažeidimą, visuma. <...> ATPK 256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) Įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo Įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, daiktiniais Įrodymais bei kitomis ATPK 256 straipsnio 2 dalyje nurodytomis priemonėmis. Sio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2013). Be to, Specialistė išanalizavo ir aptarė visus byloje esančius įrodymus, bei juos vertino atsižvelgiant į ATPK 257 str. nuostatas, bei suformuota teismų praktika, nes, būtent, „ATPK 257 straipsnyje nustatyta, jog administracinio teisės pažeidimo byloje Įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais Įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų Įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, Įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 straipsnio taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi - vidiniu Įsitikinimu. Vidinis Įsitikinimas - tai ne išankstinis Įsitikinimas, nuojauta, o Įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, Įvertinami kiekvienas Įrodymas atskirai ir jų visuma" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. N-444-37-13).

30Remiantis suformuota teismų praktika, šioje byloje Specialistė tinkamai įvertino visas bylos faktines aplinkybes, pagal savo vidinį įsitikinimą, skyrė tinkamą administracinę nuobaudą, nes „administracinėmis nuobaudomis siekiama pažeidėją priversti patirti tam tikrų negatyvių, nemalonių padarinių, kurie {spėjamai veiktų patį pažeidėją ir kitus asmenis linkusius daryti pažeidimus, t.y. atliktų prevencinį vaidmenį" (Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 11-435-163/2010). Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog „Pagal Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalį įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Lietuvos Respublikos įstatymai, uždraudžiantys tam tikras veikas ir nustatantys atsakomybę už jų padarymą, visuomenei yra prieinami ir žinomi. Visi įstatymai ir teisės aktai oficialiai skelbiami valstybės laikraštyje „ Valstybės žinios". Todėl preziumuojama, jog kiekvienas asmuo, pažeisdamas įstatymuose nustatytus draudimus, supranta, kad tai sukels atitinkama valstybės teisėsaugos institucijų reakciją, suvokia, kad už padarytą nusikaltimą valstybės jam taikomos priemonės bus griežtos, jomis bus koreguojamas, trukdomas ar stabdomas jo neteisėtas elgesys " (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas „Dėl operatyvinės veiklos įstatymo kai kurių straipsnių").

31Specialistė išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 straipsnio 1 dalies), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasi įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 straipsnis) ir priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda buvo individualizuota tinkamai, ji nėra per griežta, atitinka padarytų administracinių teisės pažeidimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į išdėstytą prašo pareiškėjos A. M. skundo dėl 2017 m. sausio 11 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus priimto nutarimo administracinėje teisės pažeidimo byloje Nr. ROIK: 16061320491 netenkinti ir palikti galioti 2017 m. sausio 11d. priimtą nutarimą Nr. AM-VILN-82468899-17 administracinėje teisės pažeidimo byloje Nr. ROIK: 16063831107, bei skirti 578 Eur baudą.

32Liudytoja R. D. parodė, kad ji dirba UAB „( - )“ ( - ). Bendrovė įkurta 2011 metais, nuo to laiko turi licenciją pavojingų atliekų rinkimui ir transportavimui. 2014 metų birželio mėnesį keitėsi atliekų tvarkytojų registrai – atliekų tvarkytojų registras buvo pakeistas į atliekų tvarkytojų valstybinį registrą. Sename registre bendrovė buvo įrašiusi, kad tvarko atliekas ir pagal kodus 18 01 03* ir 19 12 12, jiems buvo paaiškinta, kad visa informacija persikels automatiškai. Pastebėjusi, kad ne visi duomenys buvo perkelti iš seno registro į naują, ji skambino į Aplinkos apsaugos agentūrą, bendravo su A. P., ši jai pranešė, kad bendrovės duomenys 2014 metų kovo mėnesį buvo perkelti rankiniu būdu. Bendrovė 2015 metų sausio mėnesį dalyvavo viešo pirkimo konkurse atliekoms tvarkyti ( - ), iš jo buvo pašalinta, nes pateikti duomenys rodė, kad ne visas atliekas bendrovė gali tvarkyti. Ji vėl kreipėsi į A. P., ši paaiškino, kad įvyko sisteminė klaida, kuri bus ištaisyta. Bendrovė vykdė atliekų pagal kodus 18 01 03* ir 19 12 12 tvarkymą, turėjo sudariusi virš 100 sutarčių su klientais. Ji sistemoje matė, kad ši bendrovės veikla yra registre ir ji rodoma. 2015 metais bendrovė dalyvavo viešųjų pirkimų konkurse ( - ) atliekų tvarkymo darbams, jį laimėjo kitos bendrovės, dėl to vyko teisminiai ginčai ir laimėtoja buvo pripažinta jų bendrovė, su kuria ( - ) 2016 metų balandžio mėnesį pasirašė sutartį, niekam nekilo abejonių, kad bendrovė gali tvarkyti pavojingas atliekas. Bendrovės veikla buvo tikrinama, pažeidimų nebuvo nustatyta. Ji į naują registrą įkėlė naujas bendrovės veiklos rūšis, sistema jai nerodė, kad iš veiklos buvo ištrintos kai kurios atliekų rūšys, ji sistemoje matė visus veiklos kodus. Bendrovė vykdė savo veiklą pagal aukščiau nurodytus kodus, šios veiklos nebuvo atsisakiusi, ji nebuvo jiems uždrausta, jos nuomone įvyko sisteminė klaida elektroninėje erdvėje.

33Iš 2017-02-09 Aplinkos apsaugos agentūros rašto matyti, kad UAB „( - )“ registre nurodė, jog iki 2015-06-29 vykdė veiklą, pažymėtą 18 01 03* ir 19 12 12 kodais, įrašai buvo panaikinti ir 2016-12-05 šios veiklos vėl buvo įregistruotos registre (t. 2, b.l. 93).

34Apklausta liudytoja – ( - ) A. P. parodė, kad ji patikrino UAB „( - )“ archyvinius įrašus atliekų tvarkytojų registruose. Įrašus apie savo veiklą, tame skaičiuje veiklos kodus, įrašo patys paslaugų tiekėjai ir atsako už jų teisingumą. 2015 metais keitėsi registrai, duomenys iš seno į naują turėjo būti perkelti automatiškai, tačiau naujoje sistemoje buvo problemų ir ne visi duomenys buvo perkelti. Šiuo atveju ji nustatė, kad UAB „( - )“ buvo prisijungęs prie sistemos ir įvedė naujų veiklų kodus, galimai kažką padarė ne taip, nes iš sistemos dingo jau anksčiau įvestų veiklų kodai. Tai galėjo įvykti dėl darbuotojo klaidos ar sistemos problemų.

35Iš 2015-10-16 Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015 matyti, kad vyko ginčai tarp ( - ), UAB „( - )“ ir kitų viešajame pirkime dalyvavusių bendrovių (t. 2, b.l. 134-141), po šio sprendimo įsiteisėjimo 2016-04-14 tarp ( - ) ir UAB „( - )“ buvo pasirašyta Atliekų surinkimo ir išvežimo sutartis, kurioje numatyta pavojingų medicininių atliekų – kodas 18 01 03* ir nepavojingų atliekų – kodas 19 12 12 tvarkymas, iš prie sutarties pridėtų specifikacijos ir atliekas tvarkančių įmonių registro išrašo matyti, kad UAB „( - )“ vykdo veiklą pagal kodus 18 01 03* ir 19 12 12 (t. 1, b.l. 6-16).

36Įrodymų vertinimas:

  1. 2017-01-11 nutarimo aprašomojoje dalyje nurodyta, kad A. M. padarė dvi veikas – pažeidė LR ATPK 513 str. 13 d. ir 513 str. 20 d., rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad bylos pagal LR ATPK 513 str. 20 d. teisena jai nutraukiama. Nuobaudą skyrusios institucijos atstovas parodė, kad už šį pažeidimą ji bausta nebuvo, nors aprašomojoje dalyje nurodyta, kad šią veiką ji padarė.

37Esant tokioms aplinkybėms skundas šioje dalyje nenagrinėtinas, įrodymai nevertintini, kadangi dėl teisenos nutraukimo skundo nėra, o skundas dėl nubaudimo pagal šį straipsnį surašytas nesant tam būtinų sąlygų – pareiškėja už šios veikos padarymą nebausta.

  1. Atsakomybė pagal LR ATPK 513 str. 13 d. buvo numatyta už atlygintiną ar neatlygintiną atliekų perdavimą asmenims, neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas, t.y. veika padaroma tyčia – žinant, kad toks asmuo neturi tokios teisės.

38Ištirtų įrodymų visetas duoda teismui pagrindą daryti išvadą, kad UAB „( - )“ turėjo teisę tvarkyti atliekas pagal kodus 18 01 03* ir 19 12 12, net vykstant teismo procesui dėl viešojo pirkimo tokios abejonės nekilo, kaip parodė liudytoja R. D. tokios veiklos bendrovė nebuvo atsisakiusi ir tokia teisė iš jos atimta ar panaikinta nebuvo, tokių įrodymų byloje nėra. Įrodyta, kad pasirašant 2016-04-14 sutartį niekam nekilo abejonių, kad UAB „( - )“ tokią veiklą vykdo, tai įrodo pateikti dokumentai.

39Įrodyta, kad bendrovių duomenys buvo perkeliami iš seno registro į naują, įrodyta, kad buvo problemų, ne visi duomenys automatiškai buvo perkelti. Šiuo atveju, teismo nuomone, galėjo suveikti ir žmogiškasis faktorius - R. D. įrašant registre naujas bendrovės veiklas, galėjo būti nesąmoningai išbrauktos senos veiklos rūšys.

40Teismas daro išvadą, kad A. M. pagal savo darbo pobūdį neprivalėjo kiekvieną kartą tikrinti ar atliekų surinkėjas turi teisę tvarkyti tam tikros rūšies atliekas, ne ji pasirašė atliekų tvarkymo sutartį, neįrodyta, kad ji veikė tyčia, o galima klaida atliekų tvarkytojų valstybiniame registre jai to net nežinant, negali būti vertinama kaip pažeidimas, todėl A. M. skundas tenkintinas, nutarimas panaikintinas ir administracinio nusižengimo teisena A. M. nutrauktina.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ANK 642 str. 1 d. 2 p.-

Nutarė

42Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto 2017-01-11 nutarimą panaikinti ir administracinio nusižengimo teiseną A. M. nutraukti.

43Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo 3. Teismas... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto... 5. Šiuo nutarimu A. M. buvo nutraukta bylos pagal LR ATPK... 6. Skunde ir teisme A. M. ginčijo abu jai administracinio... 7. Su UAB „( - )“ viešųjų pirkimų procedūrų būdu yra sudaryta... 8. Buvo įsitikinusi, kad šią problemą, kaip įvykusią dėl techninės ar... 9. Įsitikinusi, kad jokio pažeidimo nepadarė, kad tai yra techninės ar... 10. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau - ATĮ) 7' str., atliekas... 11. LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2014-01-06 rašte Nr.... 12. Be to, Nutarime net nenurodyta, kokia piniginė nuobauda yra skiriama už... 13. Kreipėsi į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą 2016-12-16 raštu... 14. Prašė teismą panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 15. Administracinę nuobaudą skyrusi institucija savo atsiliepime teismui ir... 16. Vilniaus RAAD Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausioji... 17. Skunde Pareiškėja teigia, jog UAB „( - )“ dalyvaudamas viešuosiuose... 18. Atkreiptinas dėmesys ir į 2016 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. 16-C-824... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217... 20. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - ir Agentūra) 2017 m. vasario... 21. Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl Pavojingų... 22. 1998 birželio 16 d. Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo... 23. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.225 straipsnio „Sutartis... 24. Skunde Pareiškėja teigia, jog Vilniaus RAAD 2014 m. sausio 6 d. raštu Nr.... 25. Remiantis 2016 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų... 26. Remiantis išdėstytu, akivaizdu, jog Pareiškėjai buvo žinomos aplinkybės,... 27. Svarbu paminėti, jog „ aplinkos apsaugos Įstatyme Įtvirtintas teisinis... 28. Remiantis tuo kas išdėstyta, šioje byloje, akivaizdu, jog Specialistė... 29. Pareiškėja Skunde teigia, jog nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo... 30. Remiantis suformuota teismų praktika, šioje byloje Specialistė tinkamai... 31. Specialistė išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 straipsnio 1... 32. Liudytoja R. D. parodė, kad ji dirba UAB „( - )“ ( -... 33. Iš 2017-02-09 Aplinkos apsaugos agentūros rašto matyti, kad UAB „( - )“... 34. Apklausta liudytoja – ( - ) A. P. parodė, kad ji... 35. Iš 2015-10-16 Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.... 36. Įrodymų vertinimas:
  1. 2017-01-11 nutarimo aprašomojoje... 37. Esant tokioms aplinkybėms skundas šioje dalyje nenagrinėtinas, įrodymai... 38. Ištirtų įrodymų visetas duoda teismui pagrindą daryti išvadą, kad UAB... 39. Įrodyta, kad bendrovių duomenys buvo perkeliami iš seno registro į naują,... 40. Teismas daro išvadą, kad A. M. pagal savo darbo pobūdį... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ANK 642 str. 1 d. 2 p.-... 42. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto... 43. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...