Byla L2-131-413/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Arvydui Misiūnui ir advokatui K. J., atsakovams Ž. C., G. C. ir jų atstovei advokatei Aušrai Ručienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Delminta“ ieškinį atsakovams Ž. C. ir G. C. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šalys 2008 m. liepos 2 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 2008-07/02 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė (rangovas) atliko modulinių sistemų montavimo darbus atsakovės (užsakovo) komercinės paskirties pastate, esančiame Kaune, Savanorių pr. 187. Darbus ieškovė užbaigė 2008 m. rugsėjo 25 d., vienašališkai pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktą ir 2008m. spalio 13 d. pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DEL 08/106 bendrai 335 465,93 Lt sumai. Atsakovė, 2008 m. liepos 3 d. sumokėjusi ieškovei 103 584,00 Lt (30 000,00 eurų) avansą ir būdama skolinga už atliktus darbus 231 881,93 Lt, nuo 2008 m. gruodžio 11 d. vienašališkai Sutartį nutraukė.

5Ieškovė 2008 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į teismą ir patikslinusi reikalavimus prašė priteisti iš abiejų atsakovų solidariai 231 881,93 Lt skolą už atliktus darbus, 13 912,80 Lt delspinigius, 5 proc. metinių palūkanų ir 11,84 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (t.3, b.l. 33-41). Ieškovė nurodė, kad darbus atliko Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (iki 2008 m. rugpjūčio 20 d.). Darbai buvo atliekami pagal iš anksto šalių suderintą projekcinę dokumentaciją. Rangovas reguliariai pildė užsakovo pateiktą Statybos darbų žurnalą ir darbų atlikimo metu užsakovas jokių pretenzijų nepareiškė, išskyrus žurnale 2008 m. rugpjūčio 25 d. nurodytus defektus dėl sienų angose sumontuotų durų staktų tarpų su apdailinėmis plytelėmis. Rangovas 2008 m. rugsėjo 1 d. įteikė asmeniškai užsakovui pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą, tačiau pastarasis akto nepasirašė ir jo negrąžino. Užsakovui pareiškus žodines pastabas dėl estetinių darbų trūkumų, rangovas pradėjo trūkumų šalinimo darbus. Užsakovo reikalavimu, jam pareiškus, kad visi darbai atlikti nekokybiškai, 2008 m. rugsėjo 24 d. darbai buvo sustabdyti. 2008 m. spalio 7 d. ieškovė faksu gavo užsakovo pranešimą apie sekančią dieną numatomą atlikti statybos darbų ekspertizę, tačiau nei apie ekspertizės laiką, nei ekspertus daugiau informacijos nesuteikė. 2008 m. spalio 13 d. užsakovui buvo išsiųstas reikalavimas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pakartotinai pateiktas pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktas ir pateikta apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą DEL 08/106. Tačiau užsakovas už darbus neapmokėjo ir darbų perdavimo-priėmimo akto nepasirašė. Ieškovės nuomone, užsakovo argumentai dėl vienašališko Sutarties nutraukimo ir atsisakymo apmokėti už atliktus darbus yra teisiškai nepagrįsti, kadangi rangovas atliko visus Sutartimi numatytus darbus; statybos darbų objektas – pastatas Savanorių pr. 187, Kaune komisijos 2008 m. spalio 20 d. aktu pripažintas tinkamu naudoti; užsakovas pradėjo naudoti rangovo darbo rezultatą pagal paskirtį ir gauna iš to pajamas; užsakovas neprašė pripažinti negaliojančiu vienašališkai rangovo pasirašyto darbų priėmimo akto; eksperto A. Z. 2008 m. spalio 1 d. ataskaita nesudaro užsakovui pagrindo atsisakyti apmokėti už darbus, kurių jis neginčija; atsakovų veiksmai prieštarauja CK 6.200, 6.256, 6.644, 6.662 straipsnių nuostatoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai teismų praktikai tokio pobūdžio bylose.

6Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutarties 8 punkto reikalavimus, t.y. neperdavė darbų etapais, kaip tai numatyta Sutarties priede Nr. 2, dėl ko atsakovė negalėjo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties 6 punkto nuostatas, t.y. priimti darbus etapais ir laiku už juos atsiskaityti. Pagal Sutarties 8.4 papunktį atsakovė turėjo teisę atsisakyti pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, jeigu nustatomi atliktų darbų trūkumai. Rangovo darbų trūkumai nurodyti Statybos žurnale, kuriuos ieškovė atsisakė ištaisyti. Be to, ieškovė nesurašė paslėptų darbų akto, kaip to reikalauja Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-37 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatos. Pagal CK 6.655 straipsnį, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Kadangi ginčo atveju darbai buvo atlikti netinkamai ir nebuvo perduotas darbų rezultatas taip, kaip numatyta sutartyje, ieškovės reikalavimus prašė pripažinti nepagrįstais.

7II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal rangos sutartį atliktų darbų perdavimą ir priėmimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai.

9Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 str. 1 d.). Darbų perdavimas vykdomas laikantis CK 6.662 straipsnyje įtvirtintos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 str. 1 d.). Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (CK 6.694 str. 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis (kai aktą pasirašo viena iš šalių) – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovas neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas dėl to, ar pagal rangos sutartį darbai buvo atlikti ir perduoti, ir nustatęs, jog užsakovas nepasirašė darbų perdavimo-priėmimo akto, turi nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą: priežastis, dėl kurių užsakovas atsisakė pasirašyti ir priimti atliktus darbus, ar atlikti statybos darbai nebuvo perduoti vienašališkai, ar užsakovas nėra faktiškai priėmęs darbų ir jais nesinaudoja ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011). Taigi aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti. Tačiau pažymėtina ir tai, kad šalių teisių apsaugą turi lemti ne tai, įvyko ar ne darbų priėmimas-perdavimas įstatymų nustatyta tvarka, bet vertinimai, ar užsakovas tikrai nustatė darbų rezultato trūkumus, tai padarė per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo darbų rezultato faktinio naudojimo pradžios (CK 6.666 straipsnio 2 dalis), ir ar mokėjimų už atliktus darbus sustabdymas pagal prigimtį bei apimtis atitinka kurį nors iš CK 6.665 straipsnyje nustatytų rangovo teisių gynimo būdų. Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009).

10Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenumato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta sutartyje. Užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Tokią teisę jis gali realizuoti ne tik ieškinio (priešieškinio) forma, bet ir kitais leistinais procesiniais dokumentais (pvz., atsiliepimu į ieškinį). Atsakovai savo nesutikimo su ieškiniu argumentus iš esmės grindžia CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu, todėl teismui tenka pareiga patikrinti, ar užsakovas (atsakovai) tokia teise pasinaudojo teisėtai ir pagrįstai.

11CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai. Bylos duomenimis, šalys 2008 m. liepos 2 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 2008-07/02, pagal kurią ieškovė (rangovas) įsipareigojo sumontuoti atsakovų (užsakovo) objekte modulinių pertvarų sistemą, o užsakovas įsipareigojo sudaryti būtinas montavimo darbams atlikti sąlygas, priimti darbus ir sumokėti sutartą kainą pagal Sutarties priedus Nr. 1, 2, 3 (t.1, b.l. 10-18). Pagal Sutarties 8.1, 8.2, 8.3 punktus, atliktų darbų perdavimas turėjo būti organizuojamas etapais (sutarties priedas Nr.2), darbų etapų pabaiga įforminama darbų priėmimo-perdavimo aktais, pagal darbų perdavimo aktus pateikiamos PVM sąskaitos faktūros už atliktus darbus. Šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga (išrašais iš Statybos žurnalo) nustatyta, kad nurodytos darbų atliktų darbų perdavimo tvarkos ieškovė nesilakė, t.y. darbų rezultatas buvo perduotas ne etapais ir ne pagal atliktų darbų pobūdžius (frontus) (t.1, b.l. 17), bet visas iš karto (t.1, b.l. 23-28). Todėl pagrįstais pripažinti užsakovo argumentai, kad rangovas pažeidė nurodytas Sutarties nuostatas, kas lėmė tolimesnį šalių ginčą.

12Byloje nėra ginčo, kad rangovas atliko darbus su trūkumais. Tačiau šalys nesutaria dėl atliktų darbų trūkumų dydžio, - ieškovės nuomone, šie trūkumai yra nežymūs (estetinio pobūdžio), atsakovų nuomone, ieškovės atlikti darbai turi esminių trūkumų (darbai atlikti pažeidžiant Sutarties priedą Nr. 3, t.1, b.l. 40). Kokybės reikalavimų pažeidimas grindžiamas Sutarties priedų Nr. 1 ir Nr. 2 reikalavimų nesilaikymu.

13Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Taigi ieškovei tenka pareiga įrodyti, kad jis atliko darbus pagal Sutarties 1 ir 2 priedų reikalavimus, o atsakovams, - kad šie reikalavimai buvo pažeisti bei trūkumų apimtis pinigine jų išraiška. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų tyrimo ir įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007).

14Sutartimi šalys susitarė, kad modulinių pertvarų darbai bus atliekami pagal Prancūzijos gamintojo „Hoyez“ sistemą (t.1, b.l. 18). Kilus šalių ginčui, atsakovė, remdamasi CK 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis, užsakė ekspertizę, kurią atlikęs ekspertas A. Z. konstatavo, kad statybos objekte rangovas neįvykdė rangos sutarties bei tiekėjo ir gamintojo firmos „Hoyez“ modulinių pertvarų įrengimo ir sienų apdailos sistemų montavimo instrukcijos reikalavimų, o sumontuotų modulinių pertvarų bei sienų kolonų aptaisymo kokybė neatitinka įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų. (t.1, b.l. 95-101). Byloje buvo atliktos dvi teismo paskirtos ekspertizės (t.2, 64-75, 185-196). Teismui nustačius, kad pirmoji ekspertizė neatsakė į visus pateiktus klausimus ir atsakovei pateikus specialisto išvadą apie preliminarią darbų trūkumų pašalinimo kainą, sudarančią 159 671,60 Lt, byloje buvo paskirta komisijinė atliktų darbų techninė-ekonominė ekspertizė (t.2, b.l. (t.2, b.l. 118117-122, 156-158). Ekspertai konstatavo, kad pagal šalių pasirašytą Sutartį atliktų darbų didelė dalis yra nekokybiška ir pagal Sutartyje suderintus įkainius tokių darbų vertė sudarytų 106 000 Lt be PVM; rangovas, sumontuodamas aukštesnes nei 3000 mm modulines pertvaras ir panaudodamas labai silpną 590 mm konstruktyvą, neužtikrino modulinių pertvarų tvirtumo, stabilumo, atsparumo smūgiams, dėl ko dauguma partvarų neatitinka atitikties deklaracijoje Nr. 6-09/09 nurodytų modulinių konstrukcijų profilių „Hoyez“ H7 reikalavimų ir yra pavojingai nesaugios; dėl plonesnių pertvarų buvo panaudota mažiau mineralinės vatos ir mažiau metalo konstrukcijų; rangovas naudojo plonesnį mineralinės vatos sluoksnį nei nurodyta atitikties deklaracijoje; kolonų apdaila visiškai netinkama (nesilaikyta „Hoyez“ sistemos ir simetriškumo reikalavimų). Ekspertų išvada yra vienas iš bylos įrodymų, kurią teismas privalo įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu įrodymų viseto ištyrimu (CPK 218 str.). Pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant ekspertizę klausimus pobūdį, eksperto išvada gali būti kategoriška, tikėtina arba ekspertas gali neatsakyti į teismo iškeltus klausimus, jei jam trūksta tyrimui pateiktos medžiagos arba jo žinių lygis neleidžia duoti atsakymą. Eksperto išvada, kuria suformuluotas kategoriškas atsakymas į teismo pateiktą klausimą, pripažįstama tiesioginiu įrodymu. Eksperto išvada, padaryta prielaidos forma, pripažįstama netiesioginiu įrodymu, tačiau toks dokumentas nepraranda savo įrodomosios galios dėl to, kad jame nėra konkrečios išvados tiriamuoju klausimu, o tik tęsiamas įrodinėjimo procesas ir prielaidos forma padarytai eksperto išvadai pagrįsti ar paneigti gali būti pateikiami atitinkami kiti įrodymai. Nagrinėjamo ginčo atveju komisijinės ekspertizės išvados yra kategoriškos, iš esmės jas patvirtina anksčiau ekspertų A. Z. ir J.R. ginčijamu klausimu duotos išvados (t. 1, b.l. 93-101, t.2, b.l. 116-122). Ekspertu gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Teismo ekspertizes atlieka teismo ekspertai, nurodyti Teismo ekspertizės įstatyme (CPK 212 str. 2 d.). Visi šioje byloje ekspertizes atlikę asmenys įtraukti į Teisingumo ministerijos patvirtintą ekspertų sąrašą. Ekspertui S. M. suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statinių grupei priskirti gyvenamieji ir negyvenamieji namai. Statinio ekspertizės darbo sritis – statybos darbų technologija (t.3, b.l. 54, 59). Todėl nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, kad šis ekspertas neturi tinkamos kvalifikacijos pateikti išvadą ginčo klausimu. Ekspertų išvadas dėl nekokybiškai atliktų darbų iš dalies pripažįsta pats rangovas, be to, ši aplinkybė patvirtinta ir kitais bylos įrodymais (Statybos darbų žurnalo išrašais apie užsakovo nurodytus darbų trūkumus (t.1, b.l. 175-179), užsakovo pretenzijos rangovui ir paklausimas modulinių pertvarų „Hoyez“ gamintojui (t.1, b.l. 40, 142). Paminėtų įrodymų visetas leidžia manyti, kad rangovas atliko pagal Sutartį dalį darbų, kurių vertė 106 000 Lt, nekokybiškai, todėl abejoti ekspertų išvadomis nėra pagrindo (CPK 185 str.). Konstatavus nekokybiškai atliktų darbų faktą, yra pagrindas atsakovų atsikirtimų į ieškinį argumentus pripažinti pagrįstais ir prašomą priteisti 231 881,93 Lt sumą už atliktus darbus sumažinti nekokybiškai atliktų darbų verte (106 000 Lt) CK 6. 665 str. 1 d. 2 p.). Sumažinus pagrindinę išieškotiną sumą, atitinkamai mažintini iki 7 552,91 Lt prašomi priteisti delspinigiai (125 881,93 išieškotina suma x 0,2 proc. sutartyje numatytų delspinigių x 30 atsiskaityti uždelstų dienų). Ieškovė prašo priteisti 5 proc. dydžio (pagal CK 6.210 str. 1 d.) ir 11,84 proc. dydžio (pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą) palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio nuostatas, ieškovė turi teisę pasirinkti, pagal kurį iš paminėtų įstatymų, kai sutartyje šalys dėl palūkanų nesusitarė, ji gali prašyti priteisti palūkanas, tačiau negali prašyti abejais įstatymais numatytų palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovų darbų objektas (statinys) skirtas komercinei veiklai vykdyti, todėl teismas pagrįstais pripažįsta ieškovės prašomas priteisti 11,84 Lt palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (CK 1.5 str.).

15Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 54 proc. ieškinio sumos. Todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies taisykles. Ieškovė turėjo 8 516 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 5 916 žyminis mokestis, 1000 Lt atstovavimo išlaidos 1600 Lt išlaidos ekspertizei. Atsakovė patyrė 27 100 Lt, iš kurių 15 000 Lt ekspertizės išlaidos ir 12 100 Lt atstovavimo išlaidos. Todėl ieškovei priteistina 4 598,64 Lt turėtų išlaidų, o atsakovei 12 420 Lt išlaidų. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų užskaitą, atsakovei iš ieškovės priteistina 7 821,36 Lt (12400-4598,64). Be to, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme turėta 41,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Todėl valstybei iš ieškovės priteistina 19,06 Lt, o iš atsakovės 22,36 Lt šių išlaidų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovų Ž. C., a.k. ( - ) ir G. C., a.k. ( - ) ieškovei UAB „Delminta“, įm.k. 135287746, 125 881,93 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 93 ct) skolos už atliktus darbus, 7 552,91 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt du litus 91 ct) delspinigių ir 11,84 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2008 12 01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš ieškovės UAB „Delminta“ atsakovams Ž. C. ir G. C. po 3 910,68 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus dešimt litų 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš ieškovės UAB „Delminta“ 19,06 Lt (devyniolika litų 06 ct), iš atsakovų Ž. C. ir G. C. po 11,18 Lt (po vienuolika litų 18 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šalys 2008 m. liepos 2 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 2008-07/02 (toliau –... 5. Ieškovė 2008 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į teismą ir patikslinusi... 6. Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad rangovas atliko darbus... 7. II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 8. Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal... 9. Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja... 10. Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo... 11. CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo... 12. Byloje nėra ginčo, kad rangovas atliko darbus su trūkumais. Tačiau šalys... 13. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 14. Sutartimi šalys susitarė, kad modulinių pertvarų darbai bus atliekami pagal... 15. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovės patenkintų reikalavimų dalis... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovų Ž. C., a.k. ( - ) ir G.... 18. Priteisti iš ieškovės UAB „Delminta“ atsakovams Ž. C. ir G. C. po 3... 19. Priteisti iš ieškovės UAB „Delminta“ 19,06 Lt (devyniolika litų 06 ct),... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...