Byla 2-398-494/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant B.Sienkievič, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. padėj. Dž. J., atsakovo atstovams adv.padėj. M. A., J. B., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui ( - ) dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovas ( - ) patikslintu ieškiniu (b.l.48-52, t.1) prašė: 1) priteisti ieškovui ( - ) iš atsakovo UAB „V " 26692,00 Lt skolą ir 20836,41 Lt nuostolių, iš viso 47528,41 Lt; 2) priteisti iš atsakovo 6 procento metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) pripažinti UAB „V " 2010-04-30 statybos rangos sutarties vienašalį nutraukimą neteisėtu; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad Užsakovė UAB „V" (toliau - Užsakovė) ir rangovė UAB „N.P. " (toliau - Rangovė) 2010-04-30 sudarė statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Sutartimi Rangovė įsipareigojo atlikti gręžtinių pamatų įrengimo statybos darbus (toliau - Statybos darbai), adresu ( - ). Pagal Sutartį Rangovė įsipareigojo pradėti statybos darbus 2010-05-03 ir baigti juos iki 2010-05-14, o Užsakovė įsipareigojo sumokėti avansinę įmoką, priimti atliktus statybos darbus ir už juos sumokėti Rangovei Sutartyje nustatytą statybos darbų 85865,00 Lt kainą. Sutarties 3 str. 1 punktas nustato, kad po Sutarties pasirašymo (pasirašyta 2010-04-30), bet nevėliau kaip prieš pradedant statybos darbus Užsakovė sumoka Rangovei 30 proc. nuo utarties priede Nr. 1 nurodytos sumos (25759,50 litų) avansą medžiagoms pirkti ir darbams atlikti. Sutarties 4 str. 1 punkte numatyta, kad Rangovė statybos darbus pradeda 2010-05-03. Užsakovei nevykdant Sutarties 3 str. 1 ir 3 punktuose numatytų įsipareigojimų sumokėti už atliktus darbus, Rangovas turi teisę pratęsti darbų vykdymo terminus minėtų įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laikotarpiui.

4Pasirašius tarp šalių Sutartį ir nežiūrint į tai, kad Užsakovė iki Sutartyje numatytos statybos darbų pradžios nesumokėjo Rangovei Sutartyje nustatyto avansinio mokėjimo bei nepateikė visų reikiamų dokumentų statybos darbams atlikti (statybos leidimo, įsakymo dėl statybos priežiūros vadovo paskyrimo, patvirtintų parašais pamatų darbo projekto, statybos darbų žurnalo) ir tokiu būdu pažeidė savo prievoles, Rangovė pradėjo galimus pirminius paruošiamuosius statybos darbus - gręžinių pamatams gręžimas, armatūros karkasų paregimas pagal Užsakovės pateiktus, bet nepatvirtintus parašais brėžinius. Pradėjus statybos darbus Rangovė pareikalavo, kad Užsakovė pateiktų statybos leidimą, statybos darbų žurnalą ir projektinę dokumentaciją su suderintais atitinkamų institucijų ar asmenų parašais, kuri būtina statybos darbams atlikti bei sumokėtų avansą. Užsakovė reikalaujamų dokumentų nepateikė ir avansinės įmokos nesumokėjo, todėl Rangovė 2010-05-12 raštu Užsakovę informavo, kad statybos darbai sustabdomi iki tol, kol ši įvykdys savo prievolę. Pareiškus pretenziją Užsakovė Rangovei 2010-05-12 grynais pinigais sumokėjo 2000 Lt avansinę įmoką (šių grynųjų pinigų išmokėjimo kvitas yra likęs pas Rangovę), o 2010-05-13 tretysis asmuo už Užsakovę sumokėjo dar 1000 Lt avansinę įmoką, tačiau likusią avanso sumą Užsakovė žadėjo sumokėti vėliau.

5Kadangi Užsakovė gavusi Rangovės pretenziją vėliau nesumokėjo visos avansinės įmokos ir nepateikė statybos darbams reikiamos dokumentacijos, o 2010-05-17 Sutartyje numatytus statybos darbus pradėjo atlikti kitas rangovas, todėl Rangovė suprasdama, kad tokiu būdu Užsakovė siekia išvengti prievolės priimti jau atliktus statybos darbus ir atsikaityti už juos, Rangovė statybos aikštelėje Užsakovei 2010-05-18 pateikė 2010 m. gegužės mėnesį atliktų statybos darbų aktą ir pasiūlė priimti atliktus statybos darbus bei apmokėti už šiuos darbus išrašytą sąskaitą. Užsakovė atsisakė priimti statybos darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktą bei apmokėti sąskaitą. Kadangi Užsakovė atsisakė pasirašyti ir priimti statybos darbus, todėl Rangovė pateikė Užsakovei 2010-05-17 pranešimą dėl statybinės technikos prastovos nuostolių padengimo. Šiame rašte Rangovė Užsakovei nurodė, kad Rangovė nėra gavusi atsakymo į 2010-05-12 pareikštą pretenziją ir trūkumai nėra pašalinti, todėl dėl nenumatytų nuomojamos technikos prastovų patiria nuostolius, o taip pat vykdydama Sutartį įsigijo statybines medžiagas (vamzdžiai), kurie yra statybvietėje ir panaudoti jų negali dėl kito rangovo statybvietėje atliekamų statybos darbų.

62010-05-27 Rangovė gavo iš Užsakovės tris raštus. Vienas iš jų yra 2010-05-11 pranešimas Nr. 12 dėl Sutarties nutraukimo, kuriame nurodyta, kad Užsakovė pervedė Rangovei 3000 Lt avansinę pinigų įmoką, vadovaudamasi Sutarties 3 str. 1 punktu, likusią avanso dalį atsisako sumokėti, nes 2010-05-10 Rangovė atliko pilnai nebaigtų polių, o atliktus darbus atsisakė priimti dėl netinkamos darbui technikos panaudojimo bei nekokybiškai atliktų darbų. Taip pat rašte buvo nurodyta, kad tą pačią dieną Užsakovė pareikalavo sustabdyti statybos darbus ir tuo pačiu nutraukė Sutartį. Be to, Užsakovė pareikalavo pateikti visą reikiamą dokumentaciją ir atliktų statybos darbų paskaičiavimus.

7Kitame gautame iš Užsakovės 2010-05-17 rašte, kuris buvo atsakymas į Rangovės 2010-05-12 pranešimą dėl statybos darbų sustabdymo, buvo nurodyta, kad dėl naudojamos technikos ir nekokybiškai atliekamų darbų Užsakovė 2010-05-11 žodžiu Rangovei uždraudė dirbti statybvietėje, o 2010-05-12 registruotu laišku apie tai Rangovę raštu informavo, taip pat nurodė, kad visi Rangovės reikalaujami dokumentai yra pas visų statybos darbų (objekto) užsakovę UAB „V", jos administracijos pastate ir, kad pati Rangovė atsisako dalyvauti gamybiniame pasitarime bei pateikti technologines korteles ir atestatą šiems darbams atlikti. Dėl to Užsakovė sustabdė statybos darbus ir atsisako mokėti likusią avanso dalį bei nutraukė Sutartį. Be to, nurodė, kad Užsakovės direktorius atliktų darbų aktų nesirašys, o juos pasirašys rašte nurodytas objekto projekto vadovas. Trečiame Užsakovės 2010-05-21 pranešime Užsakovė nurodė, kad ji kviečia Rangovę atvykti 2010-05-26 14 val. į statomą šaldytuvą ( - ), kad galutinai nustatytų atliktų darbų kainą. Taip pat Užsakovė nurodė, kad neatvykus nurodytą datą, ji sustatys atliktų darbų aktą ir vienašališkai nustatys kainas.

8Iš nurodytų raštų matyti, kad Užsakovė elgiasi nesąžiningai ir nuo Sutarties sudarymo pradžios neketino tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Šias aplinkybes patvirtina tai, kas Užsakovė iki pat 2010-05-11 rašto pateikimo, kuriuo informuoja, kad Sutartis nutraukiama, niekada Rangovės neinformavo, nepateikė jokios pretenzijos dėl darbų nekokybiško atlikimo ar dokumentų nepateikimo (atestato, įsakymo ir pan.). Aplinkybę, kad Užsakovė iki pat 2010-05-17 neturėjo jokių pretenzijų dėl nekokybiškų darbų, patvirtina tai, kad Užsakovė 2010-05-12 gavusi iš Rangovės pretenziją tą pačią dieną sumokėjo 2000 Lt avansinę įmoką, o 2010-05-13 papildomai sumokėjo 1000 Lt dydžio avansą. Be to, Rangovė Užsakovės, kuri yra visų statybos darbų generalinė rangovė, paprašė pateikti visą reikalingą dokumentaciją, susijusią su statybos darbais ir apie tai papildomai buvo informuota UAB „V". Tačiau nei Užsakovė nei UAB „V" šių dokumentų Rangovei nepateikė, nors pagal Sutartį Užsakovė tiesiogiai atsako Rangovei už savo ir trečiojo asmens prievoles (LR CK 6.650 str. 3 - 4 d.). Vėliau Rangovei pareikalavus priimti dalį atliktų statybos darbų bei už juos sumokėti, Užsakovė kategoriškai atsisakė priimti bet kokius atliktus darbus ir nenurodė jokių svarbių priežasčių. Taip pat Užsakovė nepagrįstai pareiškė, kad nutraukianti Sutartį, nes su jos nutraukimu Rangovė nesutinka todėl, kad iki pranešimo nutraukti Sutartį Užsakovė nepareiškė jokių pretenzijų dėl darbų kokybės, nenustatė Rangovei protingo termino trūkumams pašalinti, Užsakovė sumokėdama avansinius mokėjimus Rangovei po pareiškimo apie Sutarties nutraukimą, pripažino, kad Sutartis toliau yra vykdoma.

9Taigi pati Užsakovė pažeidė LR CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d. įtvirtintą vieną iš pagrindinių statybos rangos principų - bendradarbiavimo pareigą (LR CK 6.691 str.). Vykdant rangos sutartį ypač svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti prievolę. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-12-22 civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004 E. V. IĮ v. AB „Hermis investicija").

10Iš nurodytų faktų akivaizdu, kad Užsakovė nuo Sutarties sudarymo pradžios nepradėjo laiku ir tinkamai jos vykdyti, todėl Rangovė vadovaudamasis LR CK 6.207 straipsniu, kuris numato, kad jeigu šalys turi įvykdyti sutartį tuo pačiu metu, tai bet kuri iš jų turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol kita šalis nepradės vykdyti bei vadovaudamasis Sutarties 4 str. 1 punktu, atidėjo - sustabdė statybos darbų vykdymą iki tol, kol bus pateikta visa reikiama statybos darbams atlikti dokumentacija ir sumokėtas avansas. Taigi Užsakovė nuo Sutarties sudarymo pradžios nepradėjo laiku ir tinkamai jos vykdyti, dėl ko buvo galima numanyti, kad iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos, Užsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nebeįvykdys. Visa tai rodo, kad Užsakovė pažeidė esmines Sutarties sąlygas (LR CK 6.219 str., 6.655 str.).

11Be to, iki 2010-05-12 buvo atlikti gręžinių pamatams gręžimo darbai, armatūros karkaso parengimo darbai ir dalis polių betonavimo darbų. Rangovė 2010-05-17 pareikalavo Užsakovę priimti atliktus statybos darbus ir už juos sumokėti.

12Kadangi Užsakovė nepateikė motyvuoto atsisakymo priimti darbus, jie laikytini tinkamai priimtais. Be to, LR CK 6.694 str. 4 d. nustato, kad vienai šaliai nepasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktų, kitos šalies vienašališkai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktai galioja, kol teismas nepripažįsta, kad kita šalis nepasirašė tokio akto pagrįstai. Panašią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

13Atliktų darbų vertė, nustatyta pagal abiejų šalių suderintą ir pasirašytą lokalinę sąmatą ir yra paskaičiuota pagal faktiškai atliktus darbus, kurių vertė 29692 Lt. Be to, Rangovė patyrė nuostolius dėl nuomojamos statybinės technikos prastovos ir Užsakovės naudai įgytų statybinių medžiagų, kurios liko pas Užsakovę, kas sudaro viso 17656,53 Lt. Taigi Užsakovė privalo atlyginti Rangovės atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovė patyrė dėl Užsakovė kaltės, t.y. netinkamo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir neteisėto Sutarties nutraukimo.

14Šalys, sudarydamos sutartį, paprastai siekia tam tikrų tikslų įgyvendinimo ir interesų patenkinimo. Šioje byloje šalių ginčas vyksta dėl statybos rangos sutarties pažeidimo. Esminės tokios sutarties sąlygos yra Rangovės pareiga atlikti statybos rangos darbus ir perduoti jų rezultatą kitai šaliai, o Užsakovės - priimti statybos rangos darbus ir sumokėti už juos nustatytą pinigų sumą (CK 6.681 str. 1 d.). Taigi, Rangovė sudarydama su Užsakove statybos rangos sutartį, turėjo teisėtą ir pagrįstą lūkestį, kad bus laikomasi jos sąlygų ir už atliktus darbus bus gauta sutarta pinigų sumą, t.y. Rangovė gaus finansinės naudos iš šios veiklos.

15Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad komercinio rezultato, kokio pagrįstai tikimasi iš sutarties, negavimas, kai teisėto ir pagrįsto lūkesčio nepasiekiama dėl vienos iš šalių sutartyje įtvirtintų pareigų nevykdymo arba dėl veiksmų, kuriuos sutartis draudžia atlikti, arba dėl neatlikimo bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, yra nuostoliai remiantis CK 6.249 straipsniu, atlygintini kaltosios šalies sąskaita (CK 6.245 str. 2 d., 6.251 str.). Negautas pajamas kaip nuostolius apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamas suprantant kaip sumą, kurią sudaryti lėšos, kuriomis iš tikro asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Tai turi būti jo grynasis pelnas (CK 6.249 str. 1 d.). Rangovė nurodė, kad Užsakovė nuo pat pradžių netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir pažeidė Sutartį, todėl remiantis CK 6.248 str. 1 dalimi, jos kaltė yra preziumuojama. Užsakovė Rangovei yra pareiškusi, kad tarp šalių sudarytą Sutartį nutraukė, tačiau vienašališkas, nepagrįstas ir netinkamas Sutarties nutraukimas iš Užsakovės pusės yra neteisėtas. Remiantis CK 6.221 straipsniu, sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo. Vadovaujantis CK 6.249 straipsniu, nuostolius sudaro asmens turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), o taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų ieškovės veiksmų (netiesioginiai nuostoliai).

16Vadovaujantis CK 6.251 straipsniu, nutraukiant neteisėtai Sutartį dėl Užsakovės kaltės, ši turėtų atlyginti Rangovės patirtus netiesioginius nuostolius - negautas pajamas, kurios atsiranda, kaip sutarties nutraukimo pasekmė. Rangovė negavo didžiąja dalimi to, ką pagal Sutartį per visą jos vykdymo terminą pagrįstai tikėjosi gauti ir jos teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų Sutarties vykdymo rezultatų liko neįgyvendinti vien dėl Sutartį pažeidusios Užsakovės veiksmų, todėl ši privalo kompensuoti Rangovei Sutarties pagrindu planuotą ir negauta pelną. Atsakovė sudarydama Sutartį ir vykdydama statybos rangos darbus buvo numačiusi planuojamą gauti 4017 Lt + 843,57 Lt (PVM) grynąjį pelną nuo šios bendros rangos darbų sumos. Dalis šio pelno (1389,00 Lt) yra įskaičiuota ir atliktų darbų aktą, likusi 2628 Lt plius PVM sumos dalis priteistina iš Užsakovės. Kadangi Užsakovė atsisakė bendradarbiauti ir priimti statybos darbus, vengia apmokėti už atliktus statybos darbus, todėl susidariusi 26692 Lt (29692 Lt - 3000 Lt (avansas)) skola ir Rangovės patirti tiesioginiai 17656,53 Lt bei netiesioginiai 3179,88 Lt nuostoliai turi būti išieškoti teisminiu keliu.

17Ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti bei papildomai nurodė, kad pagal projektinė medžiagą ieškovas manė, kad jo pasirinkta technika darbams atlikti buvo tinkama, vėliau paaiškėjus, kad reikėjo atlikti gręžinius gyliau, ieškovas galėjo pakeisti techniką ir atlikti visus darbus. Sutinka, kad turėjo būti gręžinių gylis 6,6 m pagal dokumentaciją ir kad ieškovas iki nurodyto gylio neišgręžė. Sutinka, kad buvo suvirinta tik dalis karkasų, gegužės 11 dienai buvo atlikta mažiau nei pusė darbų.

18Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l.63-64, t.1), nurodė, kad ieškovo reikalavimai neteisėti ir nepagrįsti, todėl atmestini. Nurodė, jog UAB „V " - genrangovas įsipareigojo UAB „V" – užsakovui pagal 2010-04-13 statybos rangos sutartį pagal Užsakovo parengtą projektą - atlikti šaldytuvo išplėtimo ( - ) statybos montavimo darbus per nurodytus darbų etapus. Minėtus darbus rangovas įsipareigojo atlikti pasitelkiant subrangovus bei trečiuosius asmenis. Tais tikslais UAB „V " 2010-04-13 pasirašė su UAB „N. P." - rangovu statybos rangos sutartį statybos objekte ( - ) - dėl gręžtinių pamatų įrengimo. Bendra statybos darbų kaina nustatyta 85 865 Lt, vertinant techninį projektą "Esamo pastato-šaldytuvo išplėtimas ( - )" dokumentaciją (sutarties 2 str. 7 p), nes tai atitiko STR 1.08.02.2002. Pagal projektą pamatai turėjo būti daromi iš gręžtinių polių 600 mm, 12 vnt. ir 1000 mm 18 vnt. įgilinimas iki kieto grunto – 6;8 m gylio. Rangovas nepagrįstai delsė vykdyti darbus, jo atgabenta ir nepanaudota technika (traktorius, kranas) be jokių tikslų prastovėjo dėl rangovo kaltės, jo paties netinkamo darbų organizavimo. Tačiau rangovo atlikti darbai neatitiko STR bei genprojekto reikalavimų. Tokioje situacijoje UAB "V " ėmėsi pagreitinti darbų vykdymą pagal rangos sutartį, pirko armatūrą už 8086 Lt poliams karkasui pagaminti. Be to, pagal sutarties 3.1 p., rangovui pervedė avansu 3 000 Lt. Tačiau visa tai nepaskatino rangovo suaktyvinti darbą bei jį kokybiškai atlikti. UAB "V " 2010-05-11 rašte Nr. 12 išdėstė ieškovui apie statybos techninio prižiūrėtojo atliktų darbų nepriėmimo priežastis. Tuo pačiu raštu buvo kviestas rangovo įmonės atstovas pasirašyti priėmimo-perdavimo darbų aktą, rangovas į minėtą raštą reagavo 2010-05-12 pranešimu dėl darbų sustabdymo dėl neva nesumokėto avanso. Ieškinyje ieškovas pripažįsta tai, kad jam buvo uždrausta toliau vykdyti darbus. UAB "V“ elgėsi sąžiningai nuo pat sutarties sudarymo pradžios ir jos garantu buvo suderintos rangos sutarties sąlygos ir sutarties kaina pagal sąmatą. Prieš pradedant darbus rangovas susipažino su visa pateikta jam statybos dokumentacija ir dėl to jam nekilo jokių problemų, visi darbai rangovui buvo žinomi nuo pat pradžios. Rangovo sprendimas dėl užsakovų trukdymų pradėti kokybiškai darbus yra nepagrįstai, prasimanytas minėtoje situacijoje kad išvengti atsakomybės dėl netinkamo darbų organizavimo bei nekokybiškai atliktų darbų. Tuo rangovas nepagrįstai atsisakė bendradarbiavimo pareigų, numatytų LR CK 6.691 str.

19Statybos rangos sutartyje nustatytu terminu rangovas visų joje nustatytų darbų neatliko, o atlikti darbai buvo nekokybiški. Teismas turi įvertinti rangovo kaltę dėl laiku ir kokybiškai neatliktų darbų nes rangovas atsako už darbų pradžios ir pabaigos terminą (LR CK 6.652 str. 2 d.).

20Atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais ir papildomai nurodė, kad iki gegužės 11 dienos ieškovas buvo paruošęs iš 30 tik 17 polių karkasų, ieškovo pasirinkta technika gręžiniams buvo netinkama, atlikdamas grėžimo darbus, ieškovas nukrypo nuo projektinė dokumentacijos. Ieškovui buvo pateikta visa dokumentacija. Dėl ieškovo atlikto broko, atsakovas turėjo koreguoti darbų planą bei ieškoti kito subrangovo. Ieškovui buvo reiškiamos pretenzijos dėl nekokybiškų darbų, be to, dėl nekokybiškų darbų, iškilo grėsmė pastato stabilumui, jei pastatas griūtų, tiek atsakovas, tiek generalinis rangovas patirtų nuostolių. Matėsi, kad ieškovas neatliks tinkamai darbų, todėl ir buvo nutraukta sutartis.

21Liudytojas A. D. parodė, kad jis dalyvavo, kai UAB „N.P.“ atlikinėjo gręžimo darbus, objekte buvo atliekami ne polio montavimo, bet polio betonavimo darbai, jis buvo techninis prižiūrėtojas. Pamatas turi būti betonuojamas ant tvirto pagrindo, kuris turi būti išvalytas, tada tik galima betonuoti. Jis matė, kaip buvo gręžiama, tada dar buvo aptarinėjama su atsakovu ar galima toliau su jais (su ieškovu) dirbti, bet jie neturėjo protingų pasiūlymų. Jie negalėjo išvalyti dugno, neturėjo tinkamo siurblio, jų technika buvo netinkama. Jų technika negalėjo tinkamai išgręžti, jos siekis baigdavosi ties 3-5 m, vandens lygis prasidėdavo nuo 1,5 m iki reikiamo dugno gylio. Turėjo būti ištisinis grąžtas, dedamas į žiedą, vamzdį apsauginį ir tas grąžtas į vamzdžio diametrus turėjoJbūti atitinkamas, o jų atveju buvo tik grąžtas su mentele gale, po to stiebas, apsauginis vamzdis platesnis už apsauginį grąžtą. Ieškovo padarytą broką pašalino kita įmonė „V.R.“, kuri turėjo tinkamą techniką, o projektuotojai suprojektavo papildomą sustiprinimo pamatą. Dėl padaryto ieškovo broko buvo numatyti papildomi pamatai. Kam „N.P.“ pradėjo darbus jei nebuvo susipažinę su visa dokumentacija. Sandėlis turėjo atsirasti liepos mėnesį, bet terminas buvo sužlugdytas, terminas nebuvo atkeliamas, buvo tvirtas grafikas, žmonės dirbo be išeiginių. Pas ieškovą buvo projektinė medžiaga: polių gręžimo schema, jų matmenys, be parašų, nes su parašais yra laikoma pas save kaip archyvinė. Pagal reikalavimus rangovui turi būti pateikti: darbo projektas, techninis projektas, darbų vykdymo žurnalas, kad jį galėtų pildyti rangovas, šie dokumentai buvo pateikti ieškovui. Žurnalas objekte buvo, jis jį pats atvežė į objektą, jis turėjo žurnalą tikrinti. Žurnale ieškovo įrašų nebuvo nei vieno, nes „Naujos pajėgos“ nespėjo nieko padaryti, ieškovas nieko neatliko pagal projektą, nes pamatai yra brokas. Nebuvo galima ištaisyti to, ką ieškovas padarė, nes ten viskas buvo užbetonuota, darbai buvo nutraukti.

22Liudytojas R. Č. parodė, kad jis dirbo nuo 2010 m. balandžio-gegužės mėn. iki birželio mėn. UAB „V.“ statybos darbų vadovu. Įrengiant polius „N.P.“ nebuvo pasiekusios kietąjį gruntą, nes neturėjo technikos. Jis prašė UAB „N.P.“ direktoriaus, kad jie parodytų atestatą, ar jie turi gręžimo taisykles, jam sakė, kad turi. Geologiniai gruntai rodė, kad gylis yra 6 m ir net giliau, jie kietojo grunto nepasiekė. Išgręžtuose 3 poliuose nebuvo pasiektas gylis, nurodytas techniniuose dokumentuose: 6,66 m iki 7,5 m, ten buvo pasiektas 4,5 m gylis, vanduo bėgo. Jie neturėjo tinkamos technikos, turėjo tik traktoriuką. Jis atsakingas už tinkamą darbų atlikimą, bet jokiuse dokumentuose nepasirašė, nes ši įmonė nėra tinkama atlikti tokius darbus. Prieš atliekant darbus, UAB „N.P.“ buvo pateikti: projektas, geologiniai tyrinėjimai, nurodyta kokius karkasus virinti, jis darė brėžinius, ieškovas sakė, kad turi techniką, atestatą, bet jam atestato nepateikė. Jis ir prižiūrėtojas turi teisę nutraukti darbus. Jis matė kaip jie gręžė 1 polį ir iškart sakė, kad darbai būtų nutraukti, o 2 polius jie po darbo darė, jie šiuos darbus atliko iki akto surašymo. Kai jis atvyko ryte ir viską pamatė, tai surašė aktą, juos iškvietė, bet jie nevažiavo. Jei jie būtų pradėję dirbti nuo pirmos dienos bei turėję tinkamą techniką, tai jie būtų suspėję nurodytu 11 dienų terminu. Dėl jų atliktų darbų reikėjo samdyti kitus subrangovus, buvo pakeistas polių planas. Jei pastatas būtų statomas ant blogai įrengtų polių, tai jis būtų susmukęs dėl savo svorio. Ieškovas pradėjo dirbti ne gegužės 3 d., o kažkur apie 11-12 d.d., pradėjo gręžti be jo leidimo. Brėžiniuose buvo parodytas mažiausias gylis 6 m, o ieškovas pasiekė tik 4 m. Jo pareiga buvo reikalauti, kad ieškovas pildytų žurnalą, tai buvo ieškovo pareiga, bet jis to nedarė. Ieškovas gegužės 18 d. buvo jam pateikęs atliktų statybos darbų aktą pasirašyti, bet jis nepasirašė.

23Ieškinys tenkintinas iš dalies.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių atsakovo (užsakovas) ir ieškovo (rangovas) 2010-04-30 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis (toliau – Sutartis) (b.l.7-11, t.1) pagal kurią rangovas įsipareigojo užsakovui pagal lokalinę sąmatą (Sutarties priedas Nr.1) atlikti statybos darbus objekte ( - ) gręžtinių pamatų įrengimo statybos darbus (toliau - Statybos darbai), adresu ( - ) (Sutarties 1 str. 1 p.); rangovas įsipareigojo darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis, statybos darbams naudojamų medžiagų, statybos darbų rezultato ar jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka rangovui visą statybos laikotarpį iki statybos darbų pabaigos (Sutarties 1 str. 2 p.); bendra statybos darbų kaina yra 85865 Lt pagal suderintą sąmatą (Sutarties 2 str. 1 p.); po sutarties pasirašymo, bet nevėliau kaip prieš pradedant statybos darbus užsakovas sumoka rangovui 30 proc. nuo Sutarties priede Nr. 1 nurodytos sumos (25759,50 litų) avansą medžiagoms pirkti ir darbams atlikti (Sutarties 3 str. 1 p.); rangovas darbus pradeda 2010-05-03, užsakovui nevykdant Sutarties 3 str. 1 ir 3 punktuose numatytų įsipareigojimų sumokėti už atliktus darbus, rangovas turi teisę pratęsti darbų vykdymo terminus minėtų įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laikotarpiui (Sutarties 4 str. 1 p.). Pagal Sutarties 5 str. 1p., rangovas įsipareigojo laiku ir tinkamai atlikti statybos darbus pagal sąmatą ir nenukrypstant nuo Sutartyje numatytų statybos darbų pradžios; darbus atlikti, nenusižengiant sąmatos, STR, kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams (Sutarties 5 str. 2 p.); rangovas suteikia garantijas atliekamiems darbams kompleksiškai (pamatams, panaudotoms medžiagoms, perdangai), suteikiama garantija – 5 m., paslėptiems darbams – 10 m., specialiai paslėptiems defektams – 25 m., o užsakovui kreipiantis dėl defektų pašalinimo ir pageidaujamais terminais nepašalinus, užsakovas turi teisę juos šalinti, pasitelkdamas trečiąsias šalis, įskaitant 100 proc. išlaidų rangovui (Sutarties 8 str.).

25Sutarties priede 2009-03-01 lokalinėje sąmatoje (b.l.11, t.1), pasirašytoje tiek ieškovo, tiek atsakovo, nurodyti ieškovo ketinami atlikti darbai: 12 vnt. daugiau 600 mm iki 1000 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai grunto grupė II; 18 vnt. daugiau kaip 1000 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai grunto grupė II; 110,7 kub. m gręžtinių pamatų betonavimas, viso darbų ir išlaidų už 85865,04 Lt

26Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys (b.l.38-44, 95-98,t.1). UAB „N.P.“ atestate (b.l.14, t.1) nurodyta, kad suteikiama teisė atlikti statinio statybos darbus; statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą). 2010-05-03 UAB „N.P.“ direktoriaus įsakymu (b.l.12-13, t.1) atsakingu už darbų saugą dėl pastato-šaldytuvo, ( - ), išplėtimo, paskirtas M. I., turintis kvalifikacijos atestatą.

27Pastato šaldytuvo ( - ) išplėtimo gręžtinių pamatų plane ( b.l.17-18, t.1), nurodyta armatūros bei gręžtinių pamatų specifikacija, duomenys apie pamatus: GP-1 18 vnt. bei GP-2 12 vnt., jų įrengimo gylį – pamato apačios: -6,66 m, pamato viršaus: -6,66 m; jų tūris, skersmuo.

282010-05-11 atsakovas raštu „Dėl 2010-04-30 statybos rangos sutarties nutraukimo“ (b.l.65-66, t.1) kreipėsi į ieškovą, nurodydamas, kad nutraukia tarp šalių sudarytą Sutartį; rašte nurodė, kad ieškovui nepradėjus dirbti gegužės 3 d., atsakovas nupirko armatūros, kad ieškovas galėtų pradėti ruošinius betonavimo darbams, atsakovas ieškovui gegužės 11-12 d.d. pervedė 3000 Lt; atsakovas rašte akcentavo, „ kad ieškovas gegužės 10 dieną atliko tik 83 proc. baigtumo polių įrengimą, jog ieškovo atliktų darbų nepriėmė statybos techninis prižiūrėtojas dėl sekančių priežasčių: 1) dėl netinkamos darbui atlikti ieškovo technikos, negalima buvo po vamzdžiu užpilti apsauginį smėlio sluoksnį, nebuvo išvalytas šlapias molis (šlynas) ir į jį pilamas betonas iš 5 m aukščio sluoksniuojasi, reikėjo leisti į tokį gylį vamzdžiu arba štanga ir apačioje betoną taip pat riboti, dėl to poliaus apačia neatsigulė ant kieto grunto pagrindo; 2) poliai buvo ne per visą ilgį išbetonuoti, apie 1 m iki viršaus buvo nutraukti, kas griežtai draudžiama, pagal STR turi būti ištisinis nenutrauktas betonavimas, dabar reikės konstruktoriaus atskiro sprendimo dėl to, papildomai reikės dėti armatūros strypus dėl to“ ; taip pat nurodė, jog dėl nurodytų priežasčių nemokės ieškovui avanso, remiantis sąmatos priedo Nr.1 skaičiavimais buvo užpilti tik trys poliai ir tie nepilnai, bendra sąmatinė darbų vertė už 30 polių – 85865,04 Lt, todėl už tris polius vertė yra 8586,50 (10 proc.), kadangi buvo užpilti nepilnai, kas tesudaro 83 proc. baigtumo, tai galutinė darbo suma yra 7126,79 Lt, neskaitant armatūros ir įrengtų karkasų; buvo prašoma skirti ieškovo atstovą, kuris su atsakovo atstovu atliktų paskaičiavimus kiek buvo sunaudota armatūros trims poliams įrengti; nurodė, kad galutinai pasirašys atliktų darbų aktus, kai ieškovas pateiks technologines korteles, kurių pagrindu ieškovas atliko darbus, licenzijas, kad ieškovas gali atlikti tokius darbus, vadovo atestato kopiją ir kitą statybos techninę dokumentaciją, panaudotų medžiagų sertifikatus su statybos techninės priežiūros inžinieriaus parašais, tik po to bus pasirašyti ieškovo atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros.

292010-05-12 UAB „N.P.“ raštu „Dėl darbų sustabdymo“ (b.l.19, t.1) kreipėsi į UAB „V“, pranešdama, kad pagal Sutartį negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, nes nėra įvykdytas Sutarties 3 str. 1p., užsakovas nesumokėjo 25759,50 Lt avanso medžiagoms pirkti ir darbams atlikti; nurodyta, kad pagal Sutarties 4 str. 1 p., rangovas turi teisę pratęsti darbų vykdymo terminus minėtų įsipareigojimų vykdymo vėlavimo laikotarpiui; taip pat nurodyta, jog užsakovas nėra pateikęs: statybos leidimo, įsakymo dėl statybos techninės priežiūros vadovo paskirimo, pamatų darbo projekto bei pamatų darbo projekto su statybos techninės priežiūros vadovo parašu „pritariu statyti“, patvirtinto pastatų ąšių nužymėjimo plano su geodezistų parašais, statybos darbų žurnalo; atkreiptas dėmesys, jog buvo žadama aukščiau išvardintus dokumentus bei techniką ir mechanizmus pristatyti iki 2010-05-11 į objektą Artojų g.3, Alytuje; tai pat įspėjama, kad nepateikus nurodytų dokumentų bus skaičiuojamos prastovos.

30Atsakovas ieškovui 2010-05-10 pagal Sutartį pervedė 2000 Lt, bei 2010-05-12 pervedė 1000 Lt (b.l.133, t.1).

312010-05-17 ieškovo pranešime atsakovui su priedais (b.l.22-28, t.1) „Dėl statybinės technikos prastovos nuostolių padengimo“, ieškovas informavo, kad negali vykdyti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų; negavus jokio žodinio bei raštiško atsakovo atsakymo į ieškovo 2010-05-12 išsiųstą pranešimą, ieškovas turėjo sustabdyti darbus; dėl objekte laikomos technikos atsirado technikos prastova, kurios ieškovas neplanavo bei betonavimui skirtų vamzdžių įsigijimas ir nepanaudojimas. Prie aukščiau nurodyto ieškovo pranešimo, ieškovas pridėjo PVM sąskaitas faktūras už transportavimo paslaugas, statybinės technikos nuomą, metalinių vamzdžių įsigijimą, viso 17079,21 lt sumai.

322010-05-17 atsakovo atsakyme į ieškovo 2010-05-12 pranešimą dėl darbų sustabdymo (b.l.67, t.1), atsakovas nurodė, kad atsisako ieškovo paslaugų, visi ieškovo įvardinti dokumentai randasi UAB „V“ administraciniame pastate; nurodyta, kad ieškovas savo valia ir rizika polius pradėjo gręžti gegužės 10 d., jog avansas nebus mokamas, nes ieškovo darbas neatitiko projekto reikalavimų; kad atsakovo direktorius asmeniškai atliktų darbų akto nepasirašys.

33I. A. apie ieškovo atliktus už 2010 m. gegužės mėn. darbus (b.l. 30-32, t.1), nurodyta, tame tarpe, kad atlikti 2 vnt. gręžinių daugiau 600 mm iki 1000 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai grunto grupė II, gręžimo įrenginys ant automašinos (gręžim. iki 5 m); 1 vnt. gręžinių daugiau kaip 1000 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai grunto grupė II, gręžimo įrenginys ant automašinos (gręžim. iki 5 m), viso nurodyta išlaidų 29692 Lt sumai; šiai sumai atsakovui išsiųsta 2010-05-17 PVM Sąskaita – faktūra NPAJ Nr. 00021.

342010-05-19 atsakovo raštišku kvietimu ieškovui (b.l.73, t.1), ieškovas buvo kviečiamas atvykti 2010-05-20 d., 14 val. į komisijos darbą dėl ieškovo atlikto broko, įrengiant polius, ( - ), dėl ko pagal konstruktoriaus paskaičiavimus, teks papildomai įrengti du papildomus polius ašyje 1 tarp C ir B ašių ir ašyje B tarp 2-3 ašių; rašte nurodoma, jog neatvykus ieškovo atstovui, komisija surašys aktą apie neatvykimą ir šis aktas bus pridėtas prie broko akto.

352010-05-19 UAB „V“ direktoriaus J. B. įsakyme (b.l.41, t.2), konstatuojama, kad statomame pastate – šaldytuve, ( - ) pagal 2010-05-03 pasirašytą statybos rangos sutartį polių gręžimo darbus pradėjo UAB „N.P.“, kuri, neturėdama reikiamos technikos, pridarė broko, t.y. nepasiekė savo išsinuomotu grąžtu iki kieto grunto, pradėjo pilti betoną į šlapią molį (šlyną), padarė polių nutraukimą, neišbetonavo apie 1 m iki reikiamo aukščio, polius betonuojant, nutraukti griežtai draudžiama; tikslu ištaisyti susidariusią padėtį, įsakyta: 1) nutraukti 2010-05-03 dienos statybos rangos sutartį su UAB „N.P.“, ryšium su pastarosios neturėjimo reikiamos tam darbui atlikti technikos ir dėl to daromo broko, informuojant juos raštiškai; 2) brokui nustatyti sudaryti komisiją iš UAB „V“, UAB „N.P.“, UAB „V.R.“ atstovų bei objekto statybos techninės priežiūros inžinieriaus A. Č.; 3) komisija atlieka šiame objekte broko tyrimą š.m. gegužės 20 d. 14 val. ir surašo apie tai aktą; nurodyta apie tai pranešti visiems komisijos nariams raštiškai.

362010-05-20 Akte (b.l.68, 176 t.1), konstatuojama, kad š.m. gegužės 20 d. 14 val. komisija, susirinkusi statomame šaldytuve, ( - ), nustatė, kad UAB „N.P.“, kurios vykdė šame objekte polių įrengimo darbus, neturėdama tam reikalingos technikos, pridarė broko: 1-C ašyje, 2-B ašyje ir 3-B ašyje nesugebėjo išgręžti iki kieto grunto, betoną užpylė į šlapio molio (šlyno) sluoksnį, neišbetonavo iki reikiamo aukščio, tai yra iki reikiamo aukščio neišbetonavo iki 1 m, t.y. nutraukė (nukirpo) ištisinį betonavimą, kas yra negalima; komisija kreipėsi į projekto konstruktorių, kuris, atlikęs paskaičiavimus, nustatė, kad dėl šio padaryto UAB „N.P.“ broko, įrengti papildomus du polius 1 ašyje tarp C ir B ašių ir ašyje b tarp 2 ir 3 ašių.

372010-05-21 atsakovas rašte ieškovui (b.l. 37, t.1), nurodė, kad remiantis atsakovo 2010-05-11 raštu ieškovui dėl darbų nutraukimo ir pagal 2010-05-03 Statybos rangos sutartį, yra kviečiamas ieškovo įgaliotas atstovas atvykti į statomą šaldytuvą, ( - ), š. m gegužės 26 d., 14 val., kad su šio objekto vadovu galutinai nustatyti atliktų darbų kainą, neatvykus ieškovo įgaliotam atstovui, bus sustatytas aktas apie jo neatvykimą ir atsakovas kainas nustatys vienašališkai.

382010-05-27 atsakovo pranešime ieškovui „Dėl galutinio atsiskaitymo“ (b.l.69, t.1), atsakovas nurodė: jog neatvykus 2010-05-26 ieškovo įgaliotam atstovui, atsakovas vienašališkai nustatė kainą už darbą įrengiant armatūrinius karkasus: už 1 karkasą 50 Lt ir PVM, tai sudaro 21 proc. PVM – 10,50 Lt, 1 karkaso bendra su PVM suma – 60,50 Lt; viso už 17 vnt. - 1028,50 Lt; už prarastą laiką dėl netinkamo ieškovo darbų atlikimo, atsakovui užsakovas UAB „V“ paskaičiavo 4900 Lt delspinigių; pagal 2010-05-20 komisijos sustatytą broko aktą, už ieškovo įrengtus gręžtinius polius atsakovas nemoka, o ta suma pervedama UAB „V.R.“ už papildomų polių įrengimą; visa susumavus, gaunasi, kad ieškovas gavo iš atsakovo 3000 Lt avansą ir 4900 Lt delspinigiai, kuri susidarė dėl ieškovo kaltės, todėl atsakovas ieškovui skolingas už armatūrinių karkasų įrengimą – 1028,50 Lt, bendroje sumoje ieškovas lieka skolingas atsakovui 6871,50 Lt, todėl atsakovas prašo nurodytą sumą pervesti į atsakovo sąskaitą iki š.m. birželio 10 d.

392010-06-02 ieškovo rašte atsakovui į atsakovo pateiktus raštus (b.l.89, t.2), ieškovas nurodė, kad nesutinka su sutarties nutraukimu, ieškovas, remiantis 5.4 ir 5.5 p.p., įforminti normatyvinių statybos dokumentų negalėjo dėl nepateiktų dokumentų, įvardintų STR 1.08.02:2002 (Statybos darbai) V skyriuje (statybos leidimo; nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto (kai tai privaloma) statinio projekto; statybvietės perdavimo ir priėmimo akto; projektavimo sąlygų sąvado; statybos žurnalo); ieškovas nesutinka, kad jo statybinė technika netinkama atlikti gręžinio darbus, dalyvaujant statybos techninės priežiūros vadovui buvo išgręžtas reikiamas polio gylis; ieškovo darbų vadovas dalyvavo 2010-05-05 gamybiniame pasitarime ir paminėjo, kad gręžimo darbai bus pradėti vykdyti tik nuo 2010-05-10, nes nuo 2010-05-03 iki 2010-05-07 bus gaminami metaliniai polių karkasai; atvykti atsakovo nurodytu laiku 2010-05-21 pranešime dėl galutinės kainos nustatymo negalėjo, nes tik 2010-05-27 ryte gavo atsakovo laišką; atliktų darbų aktai atsakovui buvo pateikti pasirašymui, bet atsakovas atsisakė juos pasirašyti, objekte ( - ) 2010-05-18 buvo iškviestas antstolis surašyti ieškovo atliktus darbus, tačiau atsakovo atstovas nenorėjo patvirtinti, kad šie darbai atlikti.

402010-06-08 atsakovo atsakyme ieškovui į 2010-06-02 raštą (b.l.71, t.1), atsakovas nurodė, jog ieškovas nurodydamas, kad nesutinka su Sutarties nutraukimu, savo nesutikimo nemotyvuoja; ieškovo atlikti poliai yra išbrokuoti, konstruktoriaus nurodymu, šalia buvo išgręžti papildomi poliai, tai užfiksuota 2010-05-20 dienos broko aktu ir brėžiniuose padarytos atitinkamos pataisos; 2010-05-05 gamybiniame pasitarime ieškovo statybos darbų vadovui buvo griežtai įsakyta tuoj pat pradėti gręžti polius arba bus atsisakyta ieškovo paslaugų; ieškovui dar 2010-05-10 buvo leista pabandyti atlikti polių gręžimą, bet atsakovui įsitikinus, kad nieko neišeina, Sutartis buvo nutraukta.

41Gręžtinių polių plane - pastato – šaldytuvo, ( - ) – (b.l.74-75, t.1), užfiksuota ieškovo blogai įrengti poliai, naujų papildomų polių įrengimas.

42CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai: 1) kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais: 2) kad yra būtina aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Todėl teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt.

43Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (CK 6.644, 6.645 str. str.).

44Ginčo, jog tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai, nėra.

45CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tai pagrindžiama visų pirma tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius, kad nesuklaidintų užsakovo. Jeigu sutarties vykdymo metu iškyla kliūčių, trukdančių tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti ir taip įgyvendinti CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą imperatyviąją įstatyminę statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) sutarties vykdymo metu pareigą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-04 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2008-07-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-396/2008 ir kt.).

46Pagal CK 6.661 str.1, 2 d.d., rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys (šio kodekso 6.219 str.); jeigu rangos sutartis nenustato ko kita, rangovas, esant šio straipsnio 1 dalyje numatytoms aplinkybėms, turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

47Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą (CK 6.658 str.1d).

48Byloje nustatyta, kad ieškovas pradėjo vykdyti savo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ne 2010-05-03, kaip nurodyta Sutartyje, o vėliau, ieškovas pradėjo atlikinėti darbus, nežiūrint į tai, kad atsakovas jam nebuvo sumokėjęs pilnai avanso už vykdomus darbus, ieškovas buvo susipažinęs su jam pateikta darbų atlikimo technine dokumentacija, darbų aprašymu, polių išgręžimo planais, tai posėdžio metu patvirtino tiek ieškovo, tiek atsakovo atstovai bei liudytojai A. D., R. Č.. Nors pagal Sutarties 1 str. 2p., ieškovas kaip rangovas įsipareigojo darbus atlikti tame tarpe savo medžiagomis, vienok, 2010-05-03 atsakovas nupirko ieškovui darbų atlikimui armatūros už 8086,60 Lt (b.l.132, t.1). Tokia situacija tenkino abi šalis. Byloje nustatyta, jog ieškovui pradėjus įrenginėti polių gręžimo darbus dar iki 2010-05-12 (iki ieškovo rašto išsiuntimo atsakovui dėl darbų stabdymo), dėl netinkamo ir nekokybiškai atliekamo darbo, atsakovo darbuotojai ne vieną kartą reiškė pretenzijas žodžiu dėl netinkamo darbų atlikimo. Tai patvirtino atsakovo atstovai bei aukščiau nurodyti liudytojai, taip pat ir pačiame ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog 2010-05-11 užsakovė žodžiu uždraudė rangovei dirbti statybvietėje. Tai iš dalies patvirtina ir paties ieškovo pateiktas 2010-05-18 anstolio S. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b.l. 80, t.1), kuriame nurodyta, kad UAB „V“ vadovaujantis darbuotojas, atvykęs į objektą statybvietėje, ( - ), nurodė, kad UAB „N.P.“ į žemę įbetonuoti karkasai yra per mažame gylyje. Todėl nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad ieškovui atsakovas nereiškė jokių pretenzijų iki pat 2010-05-17 ir kad atsakovas nuo pat sutarties sudarymo pats netinkamai vykdė savo sutartiniu įsipareigojimus.

49Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atlikti rangos sutarties sąlygas o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, - įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą (CK 6.663 str. 1d.).

50Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005-11-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-597/2005). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Kolegija pažymi, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Rangovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-17/2007). Darbų priėmimo-perdavimo aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas.

51Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007).

52Taigi, kaip nustatyta byloje, atsakovas ieškovo 2010-05-18 pateikto atsakovui atliktų darbų akto (toliau – aktas) už 2010 m. gegužės mėnesį, nepasirašė, jame atsakovas nenurodė atsisakymo pasirašyti šį aktą priežasčių, atliktų darbų trūkumų, aktas yra vienašališkai pasirašytas ieškovo direktoriaus, atsakovas šio akto (jame nurodytų atliktų darbų apimties ir vertės) neginčijo, todėl, atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui už šiame akte nurodytus darbus: 26692 Lt (29692 Lt – 3000 Lt avansas). Atkreiptinas dėmesys, jog vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių bei toks aktas galioja, kol teismo nėra pripažintas negaliojančiu. O iki to momento akto nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y., tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą.

53Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad net ir nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007). Atkreiptinas dėmesys, jog šalių sudarytos Sutarties 3 str. 3 p., 5 p. šalys aptarė, kad statybos darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų statybos darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašius, atsakovas privalo atsiskaityti su ieškovu.

54Pagal CK 6.671 str., jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

55Todėl ieškovo reikalavimas dėl 29,692 Lt už ieškovo atliktą darbą priteisimo iš atsakovo tenkintinas, taip pat iš atsakovo CK 6.38 str., 6.200 str. pagrindu priteistina 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2010-06-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

56Pagal CK 6.217 str.1d., šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties tinkamai neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas; nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į sąlygas, nustatytas CK 6.217 str. 2 d., tame tarpe, ar sutarties neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje (CK 6.217 str. 2d. 4 p.; 6.219 str.).

57Akivaizdu, jog, ieškovui, nesilaikant Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų (Sutarties 1 str. 1p.; 4 str. 1p.; 5 str. 1, 2 p.p.), pavėluotai pradėjus atlikti darbus, bei atsakovui nustačius ieškovo darbo trūkumus, jog darbai atliekami pasitelkiant netinkamą techniką, likus kelioms dienoms iki Sutartyje numatyto 2010-05-14 darbų pabaigos termino, atsakovui nieko nebeliko, kaip tik Sutartį nutraukti ir apie tai pranešti ieškovui (CK 6.205, 6.208, 6.217 str. 2d. 4p., 6.658, 6.659, 6.663. 6.689 str. str.). Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas (jo atstovas) neginčijo, kad atsakovo nurodytų ieškovo darbo trūkumų (ką patvirtina bylos faktinės aplinkybės) nebuvo ar jie atsirado ne dėl ieškovo kaltės. Be to, kad ieškovas darbams atlikti buvo pasitelkęs netinkamą techniką, patvirtina atsakovo pateikti įrodymai (b.l. 145-147, t.1). Nekokybiškai atliktų darbų defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, turi įrodyti rangovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-652/2004, 2005-07-11 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-371/2005 ir kt.).

58Žalos ir nuostolių samprata įtvirtinta ir jų nustatymo taisyklės suformuluotos CK 6.249 straipsnyje. Žala - asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Įstatymo nustatytas netiesioginių nuostolių, t. y. negautų pajamų, atlyginimas. Kadangi šiuo atveju žala nepreziumuojama, tai ieškovas turėjo įrodyti nuostolių atsiradimą, t.y., turėjo įrodyti ir tai, jog negautos pajamos yra realios, bet ne tikėtinos.

59Teismo nuomone ieškovas neįrodė, kad atsakovas neteisėtai vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytą Sutartį bei, kad atsakovas privalo atlyginti ieškovui jo turėtus nuostolius. Kaip jau paminėta aukščiau, byloje nustatyta, o ir bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovas pripažino, jog ieškovo darbai pagal Sutartį buvo atlikti su trūkumais, ieškovui neįvykdžius prisiimtų sutartinių įsipareigojimų bei naudojantis netinkama darbams atlikti technika. Be to, ieškovas jokios iniciatyvos dėl darbų trūkumų ištaisymo nesiėmė (CK 6.208 str.), trūkumus neigė. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas (kad nenukentėtų ir paties atsakovo prisiimti sutartiniai įsipareigojimai pagal su UAB „V“ 2010-04-13 sudarytą Statybos rangos sutartį dėl šaldytuvo išplėtimo ( - ); b.l. 123-131, 134-144, t.1), ėmėsi operatyvių veiksmų, kad ieškovo padaryti darbo trūkumai būtų skubiai pašalinti ir darbai būtų atlikti - atsakovas 2010-05-13 sudarė su UAB „V.R.“ subrangos sutartį dėl 30 vnt. gręžtinių pamatų įrengimo, ( - ) – šaldytuvo išplėtimas (b.l. 148-168, t.1). Atsakovo ieškovas ne kartą buvo raginamas atvykti į statomo objekto vietą, tartis dėl atliktų darbų vertės nustatymo bei atsiimti jam priklausančias statybines medžiagas (vamzdžius) (b.l. 169, t.1). Todėl ieškovo reikalavimai ieškinio dalyje dėl nuostolių atlyginimo (b.l.23-28, t.1) bei pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu atmestini (CK 6.245 – 6.247, 6.248 str. str., CPK 178 str.).

60Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai iš šalių – ieškovo ir atsakovo - priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui iš atsakovo – 800,76 Lt žyminio mokesčio bei valstybei iš ieškovo – 9,22 Lt, iš atsakovo – 11,72 Lt pašto išlaidų (CPK 79, 88, 93, 96 str. str.).

61Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,

Nutarė

62Ieškinį tenkinti iš dalies.

63Priteisti iš atsakovo UAB „V“, į. kodas ( - ), ieškovui UAB „N.P.“, į. kodas ( - ), 26692 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt du litus) skolos, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-06-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 800,76 Lt žyminio mokesčio.

64Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

65Priteisti valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „N.P.“, į. kodas ( - ), 9,22 Lt (devynis litus 22 ct.), o iš atsakovo UAB „V“, į. kodas 302330619, 11, 72 Lt (vienuolika litų 72 ct.) pašto išlaidų.

66Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ( - ) patikslintu ieškiniu (b.l.48-52, t.1) prašė: 1) priteisti... 3. Nurodė, kad Užsakovė UAB „V" (toliau - Užsakovė) ir rangovė UAB „N.P.... 4. Pasirašius tarp šalių Sutartį ir nežiūrint į tai, kad Užsakovė iki... 5. Kadangi Užsakovė gavusi Rangovės pretenziją vėliau nesumokėjo visos... 6. 2010-05-27 Rangovė gavo iš Užsakovės tris raštus. Vienas iš jų yra... 7. Kitame gautame iš Užsakovės 2010-05-17 rašte, kuris buvo atsakymas į... 8. Iš nurodytų raštų matyti, kad Užsakovė elgiasi nesąžiningai ir nuo... 9. Taigi pati Užsakovė pažeidė LR CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d.... 10. Iš nurodytų faktų akivaizdu, kad Užsakovė nuo Sutarties sudarymo pradžios... 11. Be to, iki 2010-05-12 buvo atlikti gręžinių pamatams gręžimo darbai,... 12. Kadangi Užsakovė nepateikė motyvuoto atsisakymo priimti darbus, jie... 13. Atliktų darbų vertė, nustatyta pagal abiejų šalių suderintą ir... 14. Šalys, sudarydamos sutartį, paprastai siekia tam tikrų tikslų įgyvendinimo... 15. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad komercinio rezultato, kokio... 16. Vadovaujantis CK 6.251 straipsniu, nutraukiant neteisėtai Sutartį dėl... 17. Ieškovo atstovas, palaikydamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė... 18. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l.63-64, t.1), nurodė, kad ieškovo... 19. Statybos rangos sutartyje nustatytu terminu rangovas visų joje nustatytų... 20. Atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytais... 21. Liudytojas A. D. parodė, kad jis dalyvavo, kai UAB „N.P.“ atlikinėjo... 22. Liudytojas R. Č. parodė, kad jis dirbo nuo 2010 m. balandžio-gegužės mėn.... 23. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių atsakovo (užsakovas) ir ieškovo... 25. Sutarties priede 2009-03-01 lokalinėje sąmatoje (b.l.11, t.1), pasirašytoje... 26. Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys (b.l.38-44, 95-98,t.1). UAB... 27. Pastato šaldytuvo ( - ) išplėtimo gręžtinių pamatų plane ( b.l.17-18,... 28. 2010-05-11 atsakovas raštu „Dėl 2010-04-30 statybos rangos sutarties... 29. 2010-05-12 UAB „N.P.“ raštu „Dėl darbų sustabdymo“ (b.l.19, t.1)... 30. Atsakovas ieškovui 2010-05-10 pagal Sutartį pervedė 2000 Lt, bei 2010-05-12... 31. 2010-05-17 ieškovo pranešime atsakovui su priedais (b.l.22-28, t.1) „Dėl... 32. 2010-05-17 atsakovo atsakyme į ieškovo 2010-05-12 pranešimą dėl darbų... 33. I. A. apie ieškovo atliktus už 2010 m. gegužės mėn. darbus (b.l. 30-32,... 34. 2010-05-19 atsakovo raštišku kvietimu ieškovui (b.l.73, t.1), ieškovas buvo... 35. 2010-05-19 UAB „V“ direktoriaus J. B. įsakyme (b.l.41, t.2),... 36. 2010-05-20 Akte (b.l.68, 176 t.1), konstatuojama, kad š.m. gegužės 20 d. 14... 37. 2010-05-21 atsakovas rašte ieškovui (b.l. 37, t.1), nurodė, kad remiantis... 38. 2010-05-27 atsakovo pranešime ieškovui „Dėl galutinio atsiskaitymo“... 39. 2010-06-02 ieškovo rašte atsakovui į atsakovo pateiktus raštus (b.l.89,... 40. 2010-06-08 atsakovo atsakyme ieškovui į 2010-06-02 raštą (b.l.71, t.1),... 41. Gręžtinių polių plane - pastato – šaldytuvo, ( - ) – (b.l.74-75, t.1),... 42. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo... 43. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t.... 44. Ginčo, jog tarp šalių buvo susiklostę statybos rangos teisiniai santykiai,... 45. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 46. Pagal CK 6.661 str.1, 2 d.d., rangovas turi teisę nepradėti darbų arba... 47. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir... 48. Byloje nustatyta, kad ieškovas pradėjo vykdyti savo Sutartimi prisiimtus... 49. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atlikti rangos sutarties sąlygas o... 50. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 51. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti... 52. Taigi, kaip nustatyta byloje, atsakovas ieškovo 2010-05-18 pateikto atsakovui... 53. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kad net ir nutraukus... 54. Pagal CK 6.671 str., jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos... 55. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 29,692 Lt už ieškovo atliktą darbą... 56. Pagal CK 6.217 str.1d., šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis... 57. Akivaizdu, jog, ieškovui, nesilaikant Sutartyje nurodytų sutartinių... 58. Žalos ir nuostolių samprata įtvirtinta ir jų nustatymo taisyklės... 59. Teismo nuomone ieškovas neįrodė, kad atsakovas neteisėtai vienašališkai... 60. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, proporcingai iš šalių – ieškovo... 61. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis CPK 259, 263 – 270 str. str.,... 62. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 63. Priteisti iš atsakovo UAB „V“, į. kodas ( - ), ieškovui UAB „N.P.“,... 64. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 65. Priteisti valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank,... 66. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...