Byla A8.-5402-1123/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, sekretoriaujant Agnei Grinkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens G. Č. atstovui advokatui Irmantui Balsiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, kurioje G. Č., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

3G. Č., būdamas BUAB „A“ (įmonės kodas ( - )) bankroto administratoriaus UAB „B“ (įmonės kodas ( - )) direktorius, per nustatytą laikotarpį (už 2017 m. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., už 2018 m. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d.) nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 16 punktas (toliau – ir ĮBĮ) ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) (toliau – Juridinių asmenų registro nuostatai), 120, 123 ir 127 punktai.

4G. Č. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5G. Č. atstovas teismo posėdžio metu iš esmės pripažino, kad administracinio nusižengimo protokole nurodyti dokumentai nebuvo pateikti laiku, tačiau nurodė, jog ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte numatytos pareigos bankroto administratorius negalėjo laiku įvykdyti dėl, jo manymu, objektyvių kliūčių, o ne dėl neatsargumo ar tyčios. Paaiškino, kad 2017 m. gegužės 17 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 iškelti UAB „A“ bankroto bylą ir Bendrovės bankroto administratoriumi paskirti „B“, UAB. Minėtoje nutartyje buvo nurodyta, jog Bendrovės valdymo organai per 15 (penkiolika) dienų nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo bankroto administratoriui perduoti visus Bendrovės dokumentus, tačiau UAB „A“ valdymo organai pažeidė įstatymų numatytą pareigą perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus, dėl ko 2018 m. kovo 7 dieną administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl baudos BUAB „A“ vadovui skyrimo civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018. Bankroto administratoriaus prašymas buvo patenkintas 2018 m. kovo 29 d. nutartimi ir už minėto įpareigojimo nevykdymą buvusiam BUAB „A“ vadovui V. R. buvo paskirta bauda. Nepaisant to, visų įmonės dokumentų V. R. bankroto administratoriui nėra perdavęs iki šios dienos. Nurodė, jog BUAB „A“ finansiniai ataskaitų rinkiniai laiku nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens neveikimo, o dėl buvusio Bendrovės administracijos vadovo pareigų nevykdymo. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog bankroto administratorius, patikrinęs dalį gautų Bendrovės dokumentų, Vilniaus miesto teismuose inicijavo ne vieną teisminį procesą dėl sandorių, sudarytų per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo bei priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad Bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, t. y. civilinė byla Nr. e2-3389-465/2019, Nr. e2-1440-619/2019, Nr. e2-1103-565/2019, Nr. e2-2112-852/2019 ir kt. Akcentavo tai, kad dalis teisminių procesų nėra užbaigti iki šios dienos, todėl bankroto administratoriui neturint išsamios informacijos apie (ne)patenkintų reikalavimų apimtį bei įmonės turto masę, užtektinai nebuvo informacijos, leidžiančios sudaryti tikslius Bendrovės metinius finansinius ataskaitų rinkinius. Atkreipė dėmesį į tai, jog 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. balansai, Bendrovės kreditorių buvo patvirtinti tik 2019 m. spalio 30 d., todėl ankstesnis Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui nebuvo objektyviai įmanomas. Prašė nutraukti administracinio nusižengimo teiseną nesant G. Č. veiksmuose kaltės arba atleisti G. Č. nuo administracinės nuobaudos arba administracinę nuobaudą sumažinti iki minimalios (ANK 34 str. 5 d.).

6G. Č. savo paaiškinime ( b.l. 27) kaltės dėl administracinio nusižengimo protokole nurodyto pažeidimo nepripažino teigdamas, kad jis yra UAB „B“ direktorius, jo vadovaujama įmonė yra paskirta BUAB „A“ bankroto administratore. Pareigos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti BUAB „A“ metinių finansinių ataskaitų negalėjo įvykdyti, kadangi bankrutavusios įmonės direktorius V. R. iki šiol nėra perdavęs įmonės dokumentų, jų neturi ir šios įmonės buhalterė. V. R. už šios pareigos nevykdymą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi buvo paskirta bauda. Šis klausimas buvo svarstytas kreditorių komiteto posėdyje, buvo nuspręsta atidėti BUAB „A“ finansinės atskaitomybės sudarymo/tvirtinimo ir pateikimo klausimą iki bus perduoti įmonės finansiniai dokumentai. Tokius administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teiginius patvirtina byloje pateikta Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018, kuria buvusiam BUAB „A“ vadovui V. R. už įmonės turto ir dokumentų bankroto administratoriui neperdavimą buvo paskirta 1450 eurų bauda, bei 2019 m. birželio 26 d. UAB „A“ kreditorių komiteto posėdžio protokolas Nr. 8, kuriame buvo nuspręsta atidėti BUAB „A“ finansinės atskaitomybės sudarymo/tvirtinimo ir pateikimo klausimą iki bus perduoti įmonės finansiniai dokumentai ir bus baigti ginčai su įmonės debitoriais ( b.l. 28—30).

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8VĮ „Registrų centras“ duomenimis nustatyta, kad UAB „A“ Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto centras“, to paties teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi UAB „A“ pripažinta bankrutavusia.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 1 ir 16 punktu administratorius ir (ar) darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registrui pateikia duomenų ir dokumentų apie bankrutuojančią įmonę pakeitimus; organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas.

10Taigi, nuo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios įmonės administratorius vykdo jam įstatymo pavestas funkcijas, viena kurių yra pareiga pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bankrutuojančios (o vėliau ir bankrutavusios) įmonės metines finansines ataskaitas. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „B“ direktoriumi G. Č. paskirtas nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Kaip matyti, šios pareigos bankrutavusios įmonės direktorius, net ir po teismo jam skirtos baudos, neįvykdė, todėl susiklostė tokia situacija, kuomet bankroto administratorius perėmė įmonės teises ir pareigas, tačiau reikalingų duomenų ir dokumentų prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti negavo. Akivaizdu, kad tokiu būdu buvo apsunkinta G. Č. galimybė tinkamai ir laiku pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui metines finansines ataskaitas. Tačiau vien šios aplinkybės egzistavimas, neatleidžia bankroto administratorės nuo šios pareigos. Tuo atveju, jeigu bankroto administratoriui dėl vienokių ar kitokių priežasčių iškilo kliūčių dėl metinių finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo, pastarasis bet kokiu atveju privalėjo imtis maksimalių veiksmų ir šias ataskaitas pateikti, atitinkamus netikslumus ar nukrypimus išdėstydamas aiškinamajame rašte. Teismų praktikoje yra pažymėta, kad įmonei negalint pateikti tikslių duomenų jokiu būdu neišnyksta pareiga teikti kuo tikslesnes finansines ataskaitas, atitinkamus trūkumus nurodant aiškinamajame rašte. Priešingas šių teisės normų aiškinimas užkirstų kelią registro tvarkytojui turėti aktualius duomenis bei tinkamai vykdyti savo pareigas (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-03-07 sprendimas administracinėje byloje Nr. EI-699-561/2017).

12CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija, galiojusi administracinio nusižengimo padarymo metu) 120, 123 ir 127 punktuose nurodyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 58 straipsnio 3 dalį, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina narių susirinkimas, kuris, pagal minėto įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Šioje nuostatoje aiškiai nurodoma, kokias finansines ataskaitas turi teisę tvirtinti kreditorių susirinkimas, atitinkamai – administratorius turi pareigą jas sudaryti ir pateikti, t. y. už finansinių metų laikotarpį sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015m. gegužės 25 d. Nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340-421/2015).

13VĮ „Registrų centro“ duomenimis (išrašo iš juridinių asmenų registro 9 punktas), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl BUAB „A“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., o 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Kaip matyti, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai už šiuos laikotarpius per įstatyme nustatytą terminą Registrui pateikti nebuvo. Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad G. Č., būdamas BUAB „A“ bankroto administratoriumi, per įstatyme nustatytą terminą nesudarė ir nepateikė tvirtinti kreditorių susirinkimui ir Registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. BUAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių.

14Iš ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo sudėties analizės matyti, kad nusižengimas – įstatyme numatytų finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimas Juridinių asmenų registrui – laikytinas baigtu, kai įstatyme nustatytu terminu nustatyti dokumentai nėra pateikiami. Be to, nusižengimo padarymas neatleidžia nuo pareigos ataskaitų rinkinius pateikti vėliau, todėl pats nusižengimas yra trunkamojo pobūdžio. 2019 m. birželio 26 d. UAB „A“ kreditorių komiteto posėdžio protokolas Nr. 8, kuriame buvo nuspręsta atidėti BUAB „A“ finansinės atskaitomybės sudarymo/tvirtinimo ir pateikimo klausimą iki bus perduoti įmonės finansiniai dokumentai ir bus baigti ginčai su įmonės debitoriais, nepaneigia G. Č. kaltės, nes šis sprendimas priimtas jau po aptariamo įstatyme nustatyto termino. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos ( Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017). Todėl G. Č. ir jo atstovo nurodytos aplinkybės nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jo nuo atsakomybės pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį. Įrodinėjimas esą bankroto administratorius neturėjo galimybių sudaryti 2017 m. ir 2018 m. BUAB „A“ metinių finansinių ataskaitų ir minimas metines finansines ataskaitas pateikti Registrų centrui, dėl to, kad nebuvo perduoti Bendrovės dokumentai, buvo paneigtas, teisme atstovui nurodžius, jog 2019 m. spalio 30 d. Bendrovės kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinti 2017 ir 2018 metų Bendrovės finansiniai ataskaitų rinkiniai, kas patvirtina, jog net ir nesant ankstesnio laikotarpio Bendrovės apskaitos dokumentų, bankroto administratorius visgi turėjo realią galimybę sudaryti metines finansines ataskaitas, ką jis ir padarė. Darytina išvada, jog G. Č. ir jo atstovo išsakyta pozicija, jog pažeidimą bankroto administratorius padarė, nes buvęs Bendrovės vadovas neįvykdė jam teismo nustatytos pareigos, t.y. nepateikė finansinėms ataskaitoms parengti reikalingų dokumentų, laikytina subjektyvia gynybine pozicija. G. Č. ir jo atstovo išsakyta pozicija dėl to, kad neva Bankroto administratorius neturėjo užtektinai informacijos, leidžiančios sudaryti tikslius Bendrovės metinius finansinius ataskaitų rinkinius, neatleidžia bankroto administratoriaus nuo pareigos teikti kuo tikslesnes finansines ataskaitas, atitinkamus trūkumus nurodant aiškinamajame rašte.

15Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad G. Č., būdamas BUAB „A“ bankroto administratoriumi, per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. BUAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkinių. Šie G. Č. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį.

16ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

17Vertinant G. Č. atstovo teisminio nagrinėjimo metu išdėstytus motyvus, kuriais grindžiamas mažesnės negu ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos nuobaudos paskyrimas, būtina aptarti, ar byloje esantys įrodymai patvirtina ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo galimybę.

18Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

19Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnį (kuris atitinka ANK 34 straipsnio 5 dalį), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse ne kartą pažymėta, kad šis straipsnis gali būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančių aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4/2011, 2AT-7-4-2013). Kartu pažymėtina, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-4-2013, 2AT-13-2013, 2AT-68-507/2015, nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-11-303/2018).

20Vertinant jau aptartus atstovo nurodytus motyvus, pažymėtina, kad nei aplinkybė, jog buvęs bendrovės vadovas iki šiol nepateikė visų bendrovės dokumentų, nei aplinkybė, jog bankroto administratorius ėmėsi veiksmų, siekdamas šiuo dokumentus išreikalauti, nei tai, kad bankroto admnistartorius inicijavco eilę civilinių bylų, kuriose ginčai nėra išspręsti iki šiol, kas neva sutrukdė parengti ir pateikti Registrui finansines ataskaitas, teismo nuomone, nelaikytina išskirtiėmis ir nuo G. Č. valios nepriklausančiomis, t. y. objektyviomis aplinkybėmis, sutrukdžiusiomis įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Juridinių asmenų registrui pateikti būtinus dokumentus. Priešingai, ataskaitų rinkiniai už 2017–2018 m. yra nepateikti iki šiol. O tai tik patvirtina, kad G. Č. įstatyme nustatytas pareigas vykdo išskirtinai aplaidžiai, Bendrovės finansiniai atskaitomybės dokumentai teisėtai suinteresuotiems asmenims nėra viešinami.

21Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padarytų teisės pažeidimų pobūdį (padarytas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas įvertina ir G. Č. asmenybę charakterizuojančius duomenis (dirbantis, duomenys apie baustumą administracine tvarka nepateikti), taip pat atsižvelgiama į tai, kad šiai dienai metinių finansinių atskaitų rinkiniai nors ir nėra pateikti Registro tvarkytojui, tačiau 2019 m. spalio 30 d. Bendrovės kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinti, t.y. bankroto administrarorius juos parengė. Jis pirmą kartą traukiamas administracinėn atsakomybėn už tokio pobūdžio administracinio nusižengimo padarymą. G. Č. ėmėsi veiksmų siekdamas įtakoti UAB „A“ buvusį vadovą atlikti savo pareigas susijusias su Bendrovės dokumentų perdavmu. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, kad administracinio nubaudimo tikslai bus pasiekti paskyrus G. Č. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą artimą minimaliai baudą.

22Teismas, įvertinęs anksčiau aptartas aplinkybes, konstatuoja, jog jokių išskirtinių aplinkybių, kurias vertinant galima būtų teigti, jog yra ANK 34 straipsnio 5 dalyje numatyti švelnesnės negu sankcijoje nustatyta minimali nuobauda skyrimo pagrindai, nenustatyta.

23Teismas, įvertinęs visas aptartas administracinės atsakomybės taikymui reikšmingas aplinkybes, daro išvadą, G. Č. už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo padarymą skirtina ženkliai mažesnė negu sankcijoje numatyta vidutinė, t. y. 300 Eur, bauda.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 5 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25G. Č., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą ir paskirti jam už tai administracinę nuobaudą – 300 (trijų šimtų) Eur baudą.

26Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

27Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

28Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje - administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 19107290207.

29Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 668 straipsnio 4 dalis).

30Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Ragelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. G. Č., būdamas BUAB „A“ (įmonės kodas ( - )) bankroto administratoriaus... 4. G. Č. šiais savo veiksmais padarė administracinį nusižengimą, nustatytą... 5. G. Č. atstovas teismo posėdžio metu iš esmės pripažino, kad... 6. G. Č. savo paaiškinime ( b.l. 27) kaltės dėl administracinio nusižengimo... 7. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 8. VĮ „Registrų centras“ duomenimis nustatyta, kad UAB „A“ Vilniaus... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5... 10. Taigi, nuo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1... 12. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje, Juridinių asmenų registro nuostatų (redakcija,... 13. VĮ „Registrų centro“ duomenimis (išrašo iš juridinių asmenų registro... 14. Iš ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo sudėties analizės... 15. Išdėstyti ir teismo ištirti įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą,... 16. ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo padarymas... 17. Vertinant G. Č. atstovo teisminio nagrinėjimo metu išdėstytus motyvus,... 18. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį, teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 19. Teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 20. Vertinant jau aptartus atstovo nurodytus motyvus, pažymėtina, kad nei... 21. Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padarytų teisės... 22. Teismas, įvertinęs anksčiau aptartas aplinkybes, konstatuoja, jog jokių... 23. Teismas, įvertinęs visas aptartas administracinės atsakomybės taikymui... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 25. G. Č., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu, padarius Administracinių... 26. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar... 27. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 28. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją... 29. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus... 30. Išaiškinti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių...