Byla A-513-525/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. Ž. patikslintą skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. M. dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas J. Ž. su skundu (b. l. 2-5), kurį patikslino (b. l. 47-50), kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcijos Skyrius) 2014 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. 2D-4303(16.2) atsisakyti atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - ), Klaipėda;

62) įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - ), Klaipėda.

7Nurodė, kad 2014 m. kovo 5 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas įpareigoti V. M. savo lėšomis atlikti ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, kadastrinius matavimus bei atlikti V. M. (J. M.) faktiškai naudojamo 2-jų aukštų su mansarda (280,03 kv. m. ploto, aukštis H-10,80 m) ūkinio pastato, kuris yra sublokuotas su J. Ž. nuosavybės teise priklausančiu pastatu-garažu, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, bei nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre, statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Priežiūros įstatymas) 25 straipsnio reikalavimus. Atsakovas 2014 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 2D-4303(16.2) atsisakė atlikti ūkinio pastato adresu ( - ), Klaipėda, statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą. Pareiškėjo nuomone, Inspekcijos Skyriaus sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovas sprendime rėmėsi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 bei nurodė, kad ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta 1994 metais pagal 1994 m. liepos 18 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ). Be to, 2000 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius išdavė pažymą Nr. VSI-P 523, kurioje nurodyta, kad ūkinio pastato rekonstrukcija ( - ), Klaipėdoje vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Atsakovas teigia, kad minėtoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nebaigtos statybos ūkinio pastato (pažymėjimas plane 5I2p), kurio aukštis H-540 statybos teisėtumas, tačiau nėra pasisakyta apie dabartiniu metu dėl įregistruoto pastato vietoje esančio 2-jų aukštų su mansarda 280,03 kv. m. ploto, 12 m. aukščio pastato statybos teisėtumo. Vertino, jog atsakovas nesigilino į pareiškėjo nuorodą, kad tokios nebaigtos statybos statinio – ūkinio pastato, kuris yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėdoje, faktiškai nėra. Jo vietoje stovi Nekilnojamojo turto registre neregistruotas dviejų aukštų su mansarda 280,03 kv. m. ploto, 12 m aukščio pastatas, sublokuotas su pareiškėjo garažo pastatu, esančiu ( - ), Klaipėda. Atsakovui buvo pateikti nauji dokumentai, įrodantys, kad ūkinis pastatas yra perstatytas ir statinio matmenys skiriasi nuo žemės sklypo plane esančių matmenų. Atsakovui kaip įrodymai buvo pateikti: 2011 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštas Nr. 1SS-(10.5)-1340 (toliau – ir NŽT raštas); 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo aktas (toliau – ir Patikrinimo aktas); 2011 m. birželio 14 d. antstolės V. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (toliau – ir Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas); atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. aktas-pažyma (toliau – ir Aktas-pažyma); VĮ Registrų centro 2012 m. liepos 31 d. raštas Nr. (4.4.2)S-526 (toliau – ir VĮ Registrų centras raštas). Pateiki nauji faktiniai duomenys davė pagrindą atlikti 2-jų aukštų su mansarda pastato statybos patikrinimą. Faktinių duomenų patikrinimo aktu, kuris teismo sprendime nebuvo nagrinėtas, nustatyta, kad ( - ), Klaipėda ūkinis dviejų aukštų su mansarda pastatas yra blokuotas su kaimyninio žemės sklypo ( - ), Klaipėda savininko garažo pastatu. Akte nurodoma, kad J. M. komisijai pateikė: 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos leidimą Nr. ( - ) (galiojo iki 1996 m. liepos 18 d. ir buvo tęsiamas iki 2001 m. liepos 18 d.) išduotą statytojui V. M., kuriame nurodyta: statybos pavadinimas ir adresas – garažo rekonstrukcijai ir ūkinis pastatas ( - ), techniniai rodikliai – 196 kv. m; 1994 m. gegužės 19 d. Klaipėdos miesto valdybos UAS viršininko pavaduotojo išduotą architektūrinę-planinę užduotį Nr. 358, kurioje nurodyta projektuoti vieno aukšto su mansarda ūkinį pastatą, rekonstruojant esamą; VĮ Registrų centro bylą Nr. 21/262, kurioje nurodytas ūkinio pastato baigtumas yra 87 procentai. Iš Faktinių duomenų patikrinimo akte nurodytų aplinkybių akivaizdu, jog komisija tikrino 2-jų aukštų su mansarda ūkinį pastatą, priklausantį J. M., kuris neatitinka savininkės pateiktų statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų turinio. Rėmėsi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 21 straipsniu ir teigė, kad visų antžeminių statinių ir tų požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti, be kitų nustatytų projekto dalių, yra privaloma projekto architektūrinė dalis, o pagal 2 straipsnio 71 dalį statyba, vykdoma pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius ar kai statybos leidimas jau netekęs galios, pripažįstama savavališka. Be prieš tai minėtų J. M. pateiktų dokumentų, ji pateikė 2007 m. rugsėjo 1 d. nuomos sutartį, pagal kurią 2-jų aukštų su mansarda pastatas išnuomojamas UAB „Hidrostatyba“ ūkinei-komercinei veiklai; verslo liudijimą, kuriame nurodyta patalpų nuoma. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnį, statinį galima naudoti tik pripažinus jį tinkamu naudoti ir įregistravus Nekilnojamojo turto registre. Pažymi, kad J. M. naudoja 2-jų aukštų nepripažintą tinkamu naudoti pastatą. Faktinių duomenų patikrinimo aktu buvo nustatytas kitas pažeidimas – neišlaikyti priešgaisriniai atstumai tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų, kuris taip pat nėra pašalintas, o tai yra pagrindas atlikti statybos patikrinimą. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 17 punktą, kai statybos valstybinę priežiūrą atliekantis subjektas gauna informaciją apie savavališką (galimai savavališką) statybą, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas organizuoti patikrinimą ir patikrinimo metu nustatęs savavališkos statybos faktą, surašyti savavališkos statybos aktą. Atsakovas skundžiamame sprendime nieko nepasisakė apie Faktinių duomenų patikrinimo akte nustatytus ir nurodytus statybos darbų pažeidimus, nors pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį ir kitus teisės aktus, yra nustatyta institucijos pareiga atlikti statybos teisėtumo tikrinimą.

8Atsakovas Inspekcija, atstovaujama Inspekcijos Skyriaus, atsiliepime (b. l. 58-60) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodė, kad Inspekcijos Skyrius 2014 m. kovo 5 d. gavo pareiškėjo skundą, kuriuo buvo prašoma atlikti nebaigto statyti ūkinio pastato 5I2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda (toliau – ir Ūkinis pastatas), statybos vykdymo ir su šiuo statinio statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą bei įpareigoti V. M. atlikti minimo statinio kadastrinius matavimus. Inspekcijos Skyrius pareiškėjui atsakė skundžiamu 2014 m. kovo 19 d. raštu Nr. 2D-4303 (16.2), nurodydamas, jog pateikto skundo nenagrinės. Atsakyme pareiškėjui buvo nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 yra konstatuota faktinė aplinkybė, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta 1994 m. pagal 1994 m. liepos 18 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ). Be to, 2000 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius išdavė pažymą Nr. VSI-P 523, kurioje konstatavo, kad „ūkinio pastato rekonstrukcija Klaipėdoje, ( - ), vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Leidimas statybos darbams Nr. ( - ) išduotas 1994 m. liepos 18 d.“. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes bei vadovaujantis Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Inspekcijos Skyrius skundo dalies dėl statybos leidimo teisėtumo nenagrinėjo, kadangi nuo Ūkinio pastato rekonstrukcijos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai, o nuo statybą leidžiančio dokumento – statybos leidimo – daugiau kaip treji metai. Inspekcijos Skyrius rašte taip pat nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad esant tapačioms aplinkybėms (2014 m. kovo 5 d. pareiškėjo skunde pateikiamos iš esmės tapačios faktinės aplinkybės, kurių pagrindu jau yra priimti teismų sprendimai) dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo iš esmės buvo pasisakyta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012, todėl vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 (toliau – ir Taisyklės), 41.6 ir 41.7 punktų nuostatomis, nutraukė skundo nagrinėjimą dalyje dėl Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo patikrinimo. Atsakyme taip pat nurodyta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 18 punktu, statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant. Statinio kadastro duomenų bylą statytojas Inspekcijai turi pateikti, kai pradėtos statybos užbaigimo procedūros pagal statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828. J. M. nėra kreipusis į atsakovą dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos, todėl Inspekcijos Skyrius negali reikalauti iš J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus. Pareiškėjo skunde keliami klausimai dėl statybos leidimo teisėtumo bei Ūkinio pastato statybos Inspekcijoje buvo nagrinėjami ne kartą, taip pat šiais klausimais pasisakyta teismo sprendimuose, todėl nėra pagrindo teigti, kad priimtas administracinis sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu (b. l. 168-176) pareiškėjo J. Ž. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. kovo 5 d. Inspekcijos Skyriui pateiktu skundu prašė: 1) atlikti nebaigto statyti ūkinio pastato 5I2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda (minėta, toliau – Ūkinis pastatas), statybos vykdymo ir su šio statinio statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą; 2) įpareigoti V. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus (b. l. 38-39). Inspekcijos Skyrius 2014 m. kovo 19 d. skundžiamu sprendimu Nr. 2D-4303(16.2) pareiškėjo skundo netenkino, nurodydamas šiuos argumentus: 1) nuo Ūkinio pastato rekonstrukcijos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai, o nuo statybą leidžiančio dokumento – statybos leidimo – daugiau kaip treji metai, todėl atsakovas skundo dalies dėl statybą leidžiančio dokumento (statybos leidimo) teisėtumo nenagrinėjo; 2) Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo klausimas iš esmės buvo išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012, todėl skundo nagrinėjimas dėl Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo nutrauktas; 3) J. M. (V. M., mirusio ( - ), įpėdinė) nėra kreipusis į Inspekcijos skyrių dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos, todėl atsakovas negali reikalauti iš J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus. Teisiniu Sprendimo priėmimo pagrindu nurodytas Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktas, Taisyklių 41.6-41.7 punktai bei 42.1 punktas, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 punktas.

13Teismas pažymėjo, jog Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos valstybinė priežiūra atliekama Priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Priežiūros įstatymas nustato teritorijų planavimo valstybinės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros tvarką, priežiūrą atliekančias institucijas, jų kompetenciją, pareigas ir teises (1 straipsnio 1 dalis). Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį, jeigu: 1) nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieni metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas; 2) statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo klausimas dėl tų pačių aplinkybių nagrinėjamas arba išnagrinėtas teisme. Pagal šio įstatymo 25 straipsnio 9 dalį Inspekcijai pavesta nustatyti skundų ir pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas Ši tvarka yra nustatyta Taisyklėse, patvirtintose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5. Taisyklių 41 punkte išvardinti skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai. Taisyklių 41.6 punkte numatyta, kad skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu. Pagal Taisyklių 41.7 punktą skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą.

14Vertinta, jog iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog ūkinis pastatas, esantis adresu ( - ), Klaipėda, nuosavybės teise buvo įregistruotas V. M. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyriaus 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažymos Nr. VSI-P 523 pagrindu (b. l. 20-21). Pastato būklė – nebaigtas statyti, pažymėjimas plane – 5I2p, bendras plotas – 190,31 kv. m., pagrindinis plotas – 127,52 kv. m., užstatytas plotas – 132,00 kv. m. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad mirus V. M., turtą paveldėjo jo sutuoktinė J. M..

15Byloje esančiais rašytiniais įrodymais taip pat nustatyta, kad Klaipėdos miesto vyriausiasis architektas 1994 m. gegužės 19 d. išdavė architektūrinę-planinę užduotį garažo, ūkinio pastato, esančių ( - ), Klaipėda, rekonstrukcijai (b. l. 17). Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnyba V. M. 1994 m. liepos 18 d. išdavė leidimą Nr. ( - ) garažo ir ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai (b. l. 18, 19). Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažyma Nr. VSI-P 523 patvirtina, kad V. M. garažo ir ūkio pastato rekonstrukcija ( - ) vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto (b. l. 19).

16Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-85-794/2011 pagal ieškovo J. Ž. ieškinį atsakovams J. M. ir Inspekcijai dėl įpareigojimo atsakovę J. M. nugriauti ( - ), Klaipėda žemės sklype esančią dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 512p, esančio ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 (b. l. 153-158) buvo konstatuota, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija vykdoma nepažeidžiant tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimų. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime nurodyta, kad J. Ž. prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduotas leidimas Nr. ( - ) atitinka parengtą ūkinio pastato, esančio ( - ), Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektą bei Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinę-planinę užduotį Nr. 358. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyrius, išnagrinėjęs ieškovo J. Ž. apeliacinį skundą, 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 159-163).

17Teismas priminė, kad Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, jeigu nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip 1 metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Pažymėta, jog panaši nuostata dėl skundų ir pranešimų, kuri šiuo metu yra įtvirtinta Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje, anksčiau buvo įtvirtinta Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje (neteko galios nuo 2014 m. sausio 1 d.), kuri numatė, kad Inspekcija pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų, jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais klausimais priimtas teismo sprendimas. Skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų Inspekcija pagal kompetenciją nenagrinėja, jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip 1 metai.

18Teismas pažymėjo, jog aiškindamas teisės normą, kuri buvo įtvirtinta Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų, jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, tuo tarpu, kai į Inspekciją yra kreipiamasi ne dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų, o dėl privačių subjektų atitinkamų veiksmų, pažeidžiančių Statybos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų reikalavimus, Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalis nėra taikytina ir Inspekcija turi pareigą nagrinėti asmenų pateiktus skundus, pranešimus ir vykdyti funkcijas, numatytas Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1904/2012). Pirmosios instancijos teismas vertino, jog šioje byloje nagrinėjamas ginčas nepriskirtinas minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje aptartai teisinei situacijai.

19Įvertinus tai, kad vienas iš pareiškėjo reikalavimų atsakovui buvo atlikti su nebaigto statyti ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), Klaipėda, statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą, teismui buvo akivaizdu, kad toks prašymas nepagrįstas, nes nuo statybą leidžiančio dokumento, t. y. 1994 m. liepos 18 d. statybos leidimo Nr. ( - ) išdavimo yra praėję daugiau nei 3 metai. Be kita ko, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 padarė išvadą, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduotas leidimas Nr. ( - ) yra teisėtas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendė, kad Inspekcijos skyrius skundžiamu sprendimu teisėtai atsisakė nagrinėti statybos leidimo teisėtumo tikrinimą.

20Pažymėta, kad skundžiamu sprendimu atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl statybos vykdymo teisėtumo tikrinimo, argumentuodamas tuo, kad Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo klausimas iš esmės buvo išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012.

21Minėtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 buvo konstatuota, kad 1994 metais J. M. su sutuoktiniu rekonstravo mūrinį garažą su ūkiniu pastatu, kurio vakarinė siena, gavus kaimynų leidimus, yra pastatyta prie tuometinių savininkų J. ir A. L. garažo. Minėtoje byloje buvo pateikta Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyriaus 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažyma Nr. VSI-P 523, patvirtinanti, kad V. M. garažo ir ūkio pastato rekonstrukcija ( - ), Klaipėda vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Minėtoje civilinėje byloje ieškovo J. Ž. prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad: 1) ūkinio pastato, esančio ( - ), Klaipėda, rekonstrukcijos projektas atitinka Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinėje-planinėje užduotyje Nr. 358 nurodytus projektavimo reikalavimus bei projekto rengimo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus statinių projektavimui; 2) ūkinio pastato ( - ), Klaipėda, projektavimui ir rekonstrukcijai buvo gauti visi reikiami kaimynų sklypų ir pastatų savininkų sutikimai, jie yra tinkamo turinio ir UAB „Valerija“ parengtas ūkinio pastato rekonstrukcijos projektas atitiko sutikimų sąlygas; 3) ūkinio pastato, esančio ( - ), Klaipėdoje, rekonstrukcija atlikta su neesminiais nukrypimais nuo Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinėje-planinėje užduotyje Nr. 358 nurodytų projektavimo reikalavimų, UAB „Valerija“ parengto ūkinio pastato projekto bei 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduoto leidimo Nr. ( - ) reikalavimų; 4) ūkinio pastato, esančio ( - ), Klaipėdoje, rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant rekonstrukcijos metu galiojusių statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 5) ūkinis pastatas, esantis ( - ), Klaipėdoje, nėra sublokuotas su garažu, esančiu ( - ), Klaipėdoje; 6) ūkinio pastato ( - ), Klaipėdoje siena ties sklypu ( - ), Klaipėda, pradedant nuo antro aukšto nėra sumūryta su garažo, esančio ( - ), Klaipėda, siena ir toks eksploatavimas yra saugus. Teismo sprendime taip pat konstatuota, jog J. Ž. neįrodė, kad jo nuosavybės teisės yra pažeistos. Sprendime pažymėta, kad J. Ž. žemės sklypą su statiniais įsigijo 2001 m., t. y. gerokai po to, kai buvo atlikti statybos darbai (1994 m.) ir į teismą kreipėsi tik po to, kai jam pačiam nepavyko gauti visų reikiamų leidimų statybai. J. M. turėjo visus reikiamus gretimų savininkų sutikimus, todėl J. Ž. įsigijus žemės sklypą su statiniais perėjo visos anksčiau buvusios savininko teisės ir pareigos.

22Skundžiamas sprendimas grindžiamas ir tuo, kad pareiškėjo J. Ž. 2014 m. kovo 5 d. pateiktame skunde nurodomos faktinės aplinkybės, kurios, pareiškėjo vertinimu, įrodo J. Ž. teisių pažeidimą, buvo vertintos ne tik Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 9 d. nutartyje, bet ir Inspekcijoje nagrinėjant pareiškėjo 2013 m. sausio 24 d. bei 2013 m. kovo 20 d. skundus.

23Teismas vertino, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo 2013 m. sausio 24 d. kartotinis kreipimasis (b.l. 61-67) ir 2013 m. kovo 20 d. skundas (b.l. 68-73) Inspekcijoje buvo išnagrinėti 2013 m. balandžio 15 d. administraciniu aktu Nr. (7.9)-2D-5782 „Dėl statinių ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje“ (b.l. 75-76), kuriame pasisakyta dėl Ūkinio pastato statybos.

24Pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nevertino naujų įrodymų (t. y. Faktinių duomenų patikrinimo akto, Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, Akto-pažymos, VĮ Registrų centras rašto (b. l. 10, 11, 28-37), patvirtinančių Ūkinio pastato sublokavimą su pareiškėjo garažu, nekeitė teismo vertinimo, nes įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 eksperto išvada (ekspertizę J. Ž. prašymu atliko habil. dr. L. U.) vienareikšmiškai nustatyta, kad ūkinis pastatas, esantis ( - ), nėra sublokuotas su garažu, esančiu ( - ). Klaipėdos apygardos administracinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 9 d. nutartyje pasisakyta dėl Akto-pažymos, konstatuojant, jog ji nepaneigia byloje surinktų įrodymų bei ekspertizės akto.

25Priminta, jog pagal Taisyklių 41.6-41.7 punktus skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu arba/ir Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą. Taisyklių 42.1 punktas numato, kad skundų ir pranešimų nagrinėjimas nutraukiamas, jei pradėjus nagrinėti skundą ar pranešimą paaiškėja, kad egzistuoja šių Taisyklių 41 punkte nurodytos aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 buvo konstatuota, kad rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant jokių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismas vertino, kad atsakovas pagrįstai nutraukė skundo nagrinėjimą dalyje Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo tikrinimo.

26Skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat atsisakė įpareigoti J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

27Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (2011 m. spalio 12 d. akto redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio 19 d. iki 2014 m. balandžio 8 d., t. y. skundžiamo sprendimo priėmimo metu), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), 18 punkte numatyta, kad statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

28Iš bylos medžiagos nustatyta, jog J. M. iki šiol nėra kreipusis į Inspekcijos skyrių dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos. Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. paaiškino, kad dėl užsitęsusių ginčų su pareiškėju, kol kas neįmanoma užbaigti Ūkinio pastato rekonstrukcijos ir su juo susijusių procedūrų. Statinio kadastro duomenų bylą statytojas Inspekcijos skyriui turėtų pateikti, jei būtų pradėtos statybos užbaigimo procedūros pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010.

29Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, jog atsakovas teisėtai atsisakė įpareigoti J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

30Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, kad neišlaikyti priešgaisriniai atstumai tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų, todėl tai yra pagrindas atlikti statybos patikrinimą, teismas rėmėsi Statybos įstatymo 2 straipsnio 54 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338, 9 priedo 4 punktu, kad pastatų atstumas iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai, pažymėjo, jog minėtame reglamente nustatyta kad mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu, taip pat rėmėsi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 straipsnio 2 dalimi.

31Teismas priminė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 nustatyta, kad pareiškėjas žemės sklypą su statiniais įsigijo 2001 m., t. y. po to, kai J. M. atliko statybos darbus (1994 m.). Minėtame teismo sprendime taip pat konstatuota, kad J. M. turėjo gavusi visus reikiamus gretimų savininkų sutikimus, kad gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimo faktą patvirtinančių duomenų byloje taip pat nėra. Pareiškėjas teiginį dėl neišlaikytų priešgaisrinių atstumų tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų grindžia Faktinių duomenų patikrinimo aktu (b. l. 10), tačiau šis aktas buvo įvertintas minėtame teismo sprendime. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta naujų dokumentų, kurių pagrindų būtų galima konstatuoti, jog pažeidžiami gaisrinės saugos reikalavimai.

32Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalimi, nurodė, kad tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011, kurioje 2011 m. birželio 16 d. sprendimu buvo konstatuota, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant jokių statybą reglamentuojančių teisės aktų, tiek šioje administracinėje byloje dalyvauja tie patys asmenys. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad svarbus prejudicinių faktų aspektas yra tas, jog pirmesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais tik tuomet, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent dalis (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-99/2011). Teisėjų kolegijos vertino, kad naginėjamoje administracinėje byloje nustatinėjami faktai, susijęs su Ūkinio pastato statybos vykdymu bei statybą leidžiančių dokumentų teisėtumu, negali būti kvalifikuojami kitaip nei įsiteisėjusiame Klaipėdos miesto apylinkės 2011 m. birželio 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 nustatyti faktai.

33Remdamasi nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, teisėjų kolegija vertino, kad skundžiamas Inspekcijos Skyriaus 2014 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. 2D-4303(16.2) atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Netenkinus pareiškėjo prašymo dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo, netinkintas ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio-verslo pastato, adresu ( - ), Klaipėda.

34III.

35Pareiškėjas J. Ž. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 179-181), kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - ), Klaipėda.

36Apeliaciniame skunde, be patikslintame skunde išdėstytų argumentų, remdamasis ABTĮ 81 ir 86 straipsniais, teigia, kad teismas bylą nagrinėjo šališkai, tyrė tik atsakovų pateiktus argumentus ir jais vadovavosi priimdamas sprendimą, visiškai nebuvo tiriami pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai, jo argumentai dėl atsakovo neteisėto atsisakymo atlikti statybos teisėtumo patikrinimą. Pasisakydamas dėl materialinės teisės normų taikymo pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad iki 2002 m. liepos 1 d. išduoto statybos leidimo galiojimas gali būti pratęsiamas, jeigu į kompetentingą instituciją su prašymu pratęsti buvo kreiptasi iki leidimo galiojimo pasibaigimo (nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1161/2006). Šiuo atveju statybos leidimas yra pasibaigęs ir neteko galios 2001 m. liepos 18 d. Remiasi Statybos įstatymo (redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 71 dalimi, 27 straipsnio 1, 3 dalimis. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 5 dalį, statinių nepripažintų tinkamais (nepriimtų) naudoti naudojimas yra draudžiamas ir užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę. Faktinių duomenų patikrinimo akte nustatyta, kad 2-jų aukštų pastatas su mansarda išnuomojamas UAB „Hidrostatyba“ veiklai, tai, kad pastatas naudojamas ir dabar pareiškėjas nurodė skunde atsakovui. Remiasi Priežiūros įstatymo 8 straipsniu, teigia, jog atsakovas neteisėtai atsisakė atlikti statybos teisėtumo patikrinimą, toks sprendimas prieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Dėl trečiojo suinteresuoto asmens vykdomos statybos pažeisti ir pareiškėjo interesai. Tai patvirtina pareiškėjo atsakovui pateikti įrodymai.

37Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 186-188), kuriuo prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

38Atsiliepime į apeliacinį skundą, be argumentų išdėstytų atsiliepime į skundą, nurodo, kad teismas priėmė motyvuotą ir pagrįstą sprendimą, išsamiai ir tinkamai įvertino byloje esančią rašytinę medžiagą, iš kurios matyti, kad Inspekcijos priimtas administracinis sprendimas atitinka VAĮ nustatytus bendruosius individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Inspekcijos Skyriaus sprendimo, kuriuo, atsakant į pareiškėjo skundą, buvo atsisakyta atlikti nebaigto statyti ūkinio pastato, adresu ( - ), Klaipėda, statybos vykdymo ir su šio pastato statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą bei įpareigoti V. M. atlikti minimo statinio kadastrinius matavimus, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas teismo prašė Inspekcijos Skyriaus sprendimą panaikinti ir įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - ), Klaipėda.

42Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs bylos faktines aplinkybes ir pasisakęs dėl jų vertinimo remiantis ginčui aktualiomis teisės aktų nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, priėjo prie išvadų, kad Inspekcijos Skyriaus sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti, o netenkinus pastarojo reikalavimo, netinkintinas ir išvestinis reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo atlikti statybą leidžiančių dokumentų ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą, ir pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

43Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, su pirmosios instancijos teismo sprendimu sutinka, mano, jog jis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nekartodama visų pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų, pasisako dėl ginčo esmės ir apeliaciniame skunde išdėstytų nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentų.

44Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalis numato, kad skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį, jeigu: 1) nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieni metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas; 2) statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo klausimas dėl tų pačių aplinkybių nagrinėjamas arba išnagrinėtas teisme.

45Kaip iš bylos medžiagos nustatė pirmosios instancijos teismas, Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnyba V. M. leidimą Nr. ( - ) garažo ir ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai išdavė 1994 m. liepos 18 d. (b. l. 18, 19).

46Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-85-794/2011 pagal ieškovo J. Ž. ieškinį atsakovams J. M. ir Inspekcijai dėl įpareigojimo atsakovę J. M. nugriauti ( - ), Klaipėda žemės sklype esančią dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 512p, esančio ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu (b. l. 153-158) buvo konstatuota, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija vykdoma nepažeidžiant tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimų. 2011 m. birželio 16 d. teismo sprendime nurodyta, kad J. Ž. prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduotas leidimas Nr. ( - ) atitinka parengtą ūkinio pastato, esančio ( - ), Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektą bei Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinę-planinę užduotį Nr. 358. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovo J. Ž. apeliacinį skundą, 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 159-163).

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, t. y. įvertinus faktinę ginčo situaciją ir tokiai situacijai aktualų teisinį reguliavimą, darytina išvada, jog pareiškėjo reikalavimas, kad atsakovas atliktų su nebaigto statyti ginčo ūkinio pastato statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų patikrinimą nepagrįstas, nes, pirma, nuo statybą leidžiančio dokumento (1994 m. liepos 18 d. statybos leidimo Nr. ( - )) išdavimo yra praėję daugiau nei 3 metai; antra, teismo sprendime (civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011) konstatuota, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos išduotas leidimas Nr. ( - ) yra teisėtas. Taigi, Inspekcijos Skyrius skundžiamu sprendimu teisėtai ir pagrįstai atsisakė nagrinėti šią pareiškėjo skundo dalį.

48Taisyklių 41 punkte, kuriame išvardinti skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai, be kita ko, numatyta, jog skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu (41.6 p.); Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą (41.7 p.).

49Jau minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 buvo konstatuota, kad ginčo ūkinio pastato rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

50Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo 2013 m. sausio 24 d. kartotinis kreipimasis (b. l. 61-67) ir 2013 m. kovo 20 d. skundas (b. l. 68-73) Inspekcijoje buvo išnagrinėti 2013 m. balandžio 15 d. administraciniu aktu Nr. (7.9)-2D-5782 „Dėl statinių ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje“ (b. l. 75-76), kuriame pasisakyta dėl ūkinio pastato statybos.

51Pareiškėjo atsakovui pateikti dokumentai, kuriuos pareiškėjas vertino kaip naujus įrodymus, aptartų aplinkybių kontekste nelaikytini naujais faktiniais duomenimis Taisyklių 41.7 punkto prasme.

52Taigi, atsižvelgiant į aukščiau aptartą bylos faktinę situaciją bei teisės aktuose numatytą jos reglamentavimą, Inspekcijos Skyriaus sprendimo dalis dėl pareiškėjo reikalavimo dėl ginčo ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo patikrinimo, taip pat laikytina teisėta ir pagrįsta.

53Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 punktu (Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant), įvertinus tai, jog bylos medžiaga patvirtina, kad J. M. iki šiol nėra kreipusis į Inspekcijos Skyrių dėl ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos, skundžiamas Inspekcijos Skyriaus sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir toje dalyje, kuria netenkintas pareiškėjo reikalavimas dėl V. M. (jo turto įpėdinės J. M.) įpareigojimo atlikti ginčo statinio kadastrinius matavimus.

54Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas bylą išnagrinėjo šališkai, tyrė tik atsakovų pateiktus argumentus ir jais vadovavosi priimdamas sprendimą, byloje visiškai netirti pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai, jo argumentai dėl atsakovo neteisėto atsisakymo atlikti statybos teisėtumo patikrinimą, taip buvo pažeisti ABTĮ 81 ir 86 straipsnių reikalavimai.

55Byla patikrinusi teisėjų kolegija su tokia pozicija nesutinka, minėti argumentai atmesti kaip nepagrįsti. Kaip minėta, teismas tinkamai vertino visas faktines bylos aplinkybes ir pritaikė joms aktualias teisės aktų nuostatas. Iš teismo sprendimo turinio matyti, jog skirtingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas vertino pareiškėjo argumentus dėl atsakovo atsisakymo atlikti statybos teisėtumo tyrimą, tik, įvertinęs bylos medžiagą ir ginčui aktualias teisės normas, nepriėjo prie išvados, jog toks atsisakymas neteisėtas. Teismas taip pat pasisakė dėl pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų, nurodydamas: „Pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nevertino naujus įrodymus (t. y. 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo akto, 2011 m. birželio 14 d. antstolės V. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. akto-pažymos, VĮ Registrų centro 2012 m. liepos 31 d. rašto Nr. (4.4.2)S-526, b. l. 10, 11, 28-37), patvirtinančius Ūkinio pastato sublokavimą su pareiškėjo garažu, nekeičia teismo vertinimo, nes įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 eksperto išvada (ekspertizę J. Ž. prašymu atliko habil. dr. L. U.) vienareikšmiškai nustatyta, kad ūkinis pastatas, esantis ( - ), nėra sublokuotas su garažu, esančiu ( - ). Klaipėdos apygardos administracinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 9 d. nutartyje pasisakyta dėl atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. akto-pažymos, konstatuojant, jog ji nepaneigia byloje surinktų įrodymų bei ekspertizės akto.“ <...> „Pareiškėjas teiginį dėl neišlaikytų priešgaisrinių atstumų tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų grindžia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2008 m. rugsėjo 25 d. faktinių duomenų patikrinimo aktu (b. l. 10), tačiau šis aktas buvo įvertintas minėtame teismo sprendime. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta naujų dokumentų, kurių pagrindų būtų galima konstatuoti, jog pažeidžiami gaisrinės saugos reikalavimai.“. Kitaip sakant, teismas buvo aktyvus tiriant įrodymus, nustatė visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas tyrė, to pasekoje priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kuriame atsakyta į visus pareiškėjo reikalavimus.

56Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurios ištrauka (sakiniu) apeliaciniame skunde remiasi pareiškėjas (2006 m. liepos 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-246-1161/2006), šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nėra aktuali, nes priimta byloje, kurios faktinės aplinkybės nėra tapačios ar panašios į šios bylos aplinkybes.

57Kiti apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai taip pat atmestini kaip nepagrįsti, nesudarantys pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimo pripažinti neteisėtu ir (ar) nepagrįstu ir jį naikinti.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60pareiškėjo J. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

61Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas J. Ž. su skundu (b. l. 2-5), kurį patikslino (b. l. 47-50),... 5. 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 6. 2) įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo... 7. Nurodė, kad 2014 m. kovo 5 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas... 8. Atsakovas Inspekcija, atstovaujama Inspekcijos Skyriaus, atsiliepime (b. l.... 9. Nurodė, kad Inspekcijos Skyrius 2014 m. kovo 5 d. gavo pareiškėjo skundą,... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. kovo 5 d. Inspekcijos Skyriui... 13. Teismas pažymėjo, jog Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 14. Vertinta, jog iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 15. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais taip pat nustatyta, kad Klaipėdos... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr.... 17. Teismas priminė, kad Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 18. Teismas pažymėjo, jog aiškindamas teisės normą, kuri buvo įtvirtinta... 19. Įvertinus tai, kad vienas iš pareiškėjo reikalavimų atsakovui buvo atlikti... 20. Pažymėta, kad skundžiamu sprendimu atsakovas atsisakė nagrinėti... 21. Minėtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu... 22. Skundžiamas sprendimas grindžiamas ir tuo, kad pareiškėjo J. Ž. 2014 m.... 23. Teismas vertino, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad... 24. Pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nevertino naujų įrodymų (t. y.... 25. Priminta, jog pagal Taisyklių 41.6-41.7 punktus skundai ir pranešimai... 26. Skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat atsisakė įpareigoti J. M. atlikti... 27. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (2011 m. spalio 12... 28. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog J. M. iki šiol nėra kreipusis į... 29. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sprendė, jog atsakovas... 30. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų, kad neišlaikyti priešgaisriniai... 31. Teismas priminė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16... 32. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Remdamasi nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, teisėjų... 34. III.... 35. Pareiškėjas J. Ž. pateikė apeliacinį skundą (b. l. 179-181), kuriuo... 36. Apeliaciniame skunde, be patikslintame skunde išdėstytų argumentų,... 37. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 186-188), kuriuo... 38. Atsiliepime į apeliacinį skundą, be argumentų išdėstytų atsiliepime į... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Inspekcijos Skyriaus sprendimo, kuriuo,... 42. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs bylos faktines aplinkybes ir... 43. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, su... 44. Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalis numato, kad skundai ar pranešimai... 45. Kaip iš bylos medžiagos nustatė pirmosios instancijos teismas, Klaipėdos... 46. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, t. y. įvertinus faktinę ginčo... 48. Taisyklių 41 punkte, kuriame išvardinti skundų ir pranešimų nenagrinėjimo... 49. Jau minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d.... 50. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo 2013 m.... 51. Pareiškėjo atsakovui pateikti dokumentai, kuriuos pareiškėjas vertino kaip... 52. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau aptartą bylos faktinę situaciją bei... 53. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 punktu (Statinių... 54. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas bylą išnagrinėjo šališkai,... 55. Byla patikrinusi teisėjų kolegija su tokia pozicija nesutinka, minėti... 56. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurios ištrauka... 57. Kiti apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai taip pat atmestini kaip... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. pareiškėjo J. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 61. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą... 62. Nutartis neskundžiama....