Byla B2-1252-254/2014

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Vaidai Litvaitei, dalyvaujant pareiškėjų L. B. ir R. A. atstovui advokatui Evaldui Rapolui, atsakovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio banko atstovui advokatui Tomui Bairašauskui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. B. ir R. A. finansinius reikalavimus atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei Ūkio bankui, trečiasis asmuo A. P., ir

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, ir patvirtinti jų 396 000 Lt finansinius reikalavimus atsakovui (t. 1, b. l. 14–16; b. l. 27–30), kuriuos sudaro suma, jų laikyta kaip patikėtojų jų patikėtinio (brolio) (toliau trečiasis asmuo) atsakovo sąskaitoje, tokiu būdu atitinkamai sumažinant 792 000 Lt suma trečiojo asmens 2013-10-17 nutartimi patvirtintą finansinį reikalavimą atsakovui nuo 3 356 140,01 Lt iki 2 564 140,01 Lt. Pareiškėjai ir jų atstovas finansinių reikalavimų pagrįstumą grindžia šiais argumentais:

31. Dėl Patikėjimo teisinių santykių. 2001-10-20 pareiškėjai su trečiuoju asmeniu sudarė turto patikėjimo sutartis (t. 1, b. l. 25, 39), kurių pagrindu trečiajam asmeniui perdavė patikėjimo teise po 396 000 Lt jiems priklausančių lėšų. Šios sutartys yra teisėtos ir galiojančios, nes jokių pareiškimų jų atžvilgiu nėra pareikšta, jų sąlygos nėra nuginčytos teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl to, nėra pagrindo netikėti sutarčių duomenimis ir jomis nesiremti. Tuo atveju, jeigu, vis dėlto, būtų nuspręsta nesiremti turto patikėjimo sutartimis (nors tam nėra jokio teisinio pagrindo), teisiniai santykiai, susiklostę tarp pareiškėjų ir trečiojo asmens kvalifikuotini kaip patikėjimo. Trečiasis asmuo, gaudamas pareiškėjams priklausančius pinigus veikė kaip atstovas, patikėtojų interesais, t. y. pagal susitarimą valdantis, naudojantis ir disponuojantis jiems priklausantį turtą (tai buvo patvirtinta teismo posėdžio metu). Siekiant tinkamai disponuoti patikėtais pinigais bei bendro žodinio sutarimo su pareiškėjais pagrindu, jiems nuosavybės teise priklausančias lėšas 2008-07-29 trečiasis asmuo pervedė iš AB Vilniaus banko į AB Ūkio banke trečiojo asmens vardu atidarytą banko sąskaitą. Pareiškėjams priklausančios lėšos, jiems niekada nebuvo grąžintos. Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu nurodė, kad lėšos gautos už parduotus žemės sklypus buvo gražintos tik jo tetai M. A..

42. Dėl pareiškėjų kaip BAB Ūkio banko kreditorių. (toliau - jog tuo atveju, kai fizinis (ar juridinis) asmuo laikydamas indėlį veikia kaip patikėtinis, indėlininku laikomas patikėtojas. Šio ginčo atveju, byloje esanti informacija patvirtina, kad pareiškėjai patikėjo savo lėšas trečiajam asmeniui, todėl laikytini patikėtojais, t. y. ir teisėtais banko kreditoriais. Atsakovo argumentai, kad pareiškėjai nepripažintini kreditoriais, nes patikėjimo teisinio santykio neatskleidė lėšų pervedimo į banką momentu, yra nepagrįstas. Tarp atsakovo į bylą pateiktų banko vidaus taisyklių, Atkreiptinas dėmesys, kad šio ginčo atveju į banko sąskaitą jos atidarymo dieną buvo pervesta 87 proc. lėšų, nuosavybės teise priklausančių trečiajam asmeniui (tikrajam sąskaitos valdytojui), o likusi mažesnioji dalis (13 proc.) – priklausė pareišėjams. Iš atsakovo į bylą pateiktų duomenų matyti, kad banke egzistavo tik atskiros tvarkos dėl banko sąskaitų, kuriose būtų laikomos lėšos tik asmenine nuosavybe, arba tik patikėjimo teise (t. 1, b. l. 152, 154, 168, 179, 194), atidarymo. Be to, ir patikėjimo teise atsidarant banko sąskaitas, ši tvarka buvo reglamentuota tik tuo atveju, kuomet jas atidaro notarai, advokatai ir antstoliai. Todėl ginčo atvejis Tačiau laikytas trečiojo asmens banko sąskaitoje AB Ūkio banke. Juo labiau, joks įstatymas nenumatė draudimo trečiajam asmeniui jo atsidarytoje banko sąskaitoje laikyti tiek asmenines lėšas, tiek pareiškėjams priklausančias lėšas, valdomas patikėjimo teise. Įstatymai taip pat nenumato, jog asmuo, kuris atidaro banke sąskaitą ir joje laiko ne tik savo asmenines lėšas, bet ir patikėtojui (ar keliems patikėtojams) priklausančius pinigus turi pareigą atskleisti apie tokiems pinigams taikytiną patikėjimo teisę. Kaip yra išaiškinta Lietuvos teismų praktikoje: Tai reiškia, kad pareiga atskleisti, jog pinigai valdomi patikėjimo teise atsiranda tik tuomet, kuomet sandoris (šiuo atveju banko sąskaita) būtų atidaryta išimtinai vien tik patikėtojų interesais. Tačiau šio ginčo atveju banko sąskaitos atidarymo sandoris nepatenka į Civilinio kodekso (toliau CK) 6.955 str. taikymo apimtį, nes banko sąskaita buvo atidaryta trečiojo asmens vardu ir interesais, bet toje banko sąskaitoje buvo laikomos ne tik trečiojo asmens asmeninės lėšos, bet ir patikėtojų patikėjimo teise perduotos piniginės lėšos. Juo labiau, CK 6.955 str. įpareigoja atskleisti patikėjimo teisės faktą tik sandorių su trečiaisiais asmenimis metu, tuo tarpu trečiasis asmuo nesudarinėjo sandorių su trečiaisiais asmenimis, o tik laikė pareiškėjų pinigus banko sąskaitoje. Aplinkybė, jog trečiasis asmuo pateikė kreditorinį reikalavimą, įskaitant ir pareiškėjams priklausančią 792 000 Lt sumą, savaime neeliminuoja ir nepaneigia, jų nuosavybės teisių į šias lėšas. Trečiasis asmuo pripažino, kad siekiant ištaisyti susidariusią situaciją, jis sutinka, kad jo kreditorinis reikalavimas būtų mažintinas ieškovams priklausančios sumos dydžiu.

53. Dėl termino pateikti finansinį reikalavimą. Pareiškėjai nurodo, kad praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti dėl svarbių priežasčių. Tai, kad jie yra banko indėlininkai (kreditoriai), banką informavo dar 2013-03-18, dėl to pagrįstai tikėjosi, kad visa informacija, kuri yra skirta banko kreditoriams, pasieks ir juos. Tačiau iki šiol jokių oficialių pranešimų dėl finansinių reikalavimų pateikimo terminų, reikalavimų tvirtinimo tvarkos ir panašiai gyvenamosios vietos adresu, kuris laikinajam atsakovo administratoriui Adomui Ąžuolui Audickui buvo žinomas, negavo. Tokiu būdu bankroto administratorius užkirto kelią tinkamai ir laiku įgyvendinti ieškovės kaip kreditorės teises priimant sprendimus ir atliekant atitinkamus veiksmus dėl jos finansinio reikalavimo bankrutuojančiam bankui. Informacija apie tai, kad iki šiol jos finansinis reikalavimas nėra patvirtintas, ieškovę pasiekė pokalbio su broliu A. P. metu 2013-11-20. Šio pokalbio metu ji sužinojo ir tą aplinkybę, kad terminas kreditoriniams reikalavimas pareikšti suėjo 2013 m. rugpjūtį. Esant dar 2013-03-18 pateiktoms pretenzijoms, kurios savo esme laikytinos finansiniu reikalavimu, bankroto administratorė nesutikdama su ja, turėjo pretenziją pateikti svarstyti teismui (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 10 p.), o ne pati nuspręsti dėl finansinių reikalavimų nepatvirtinimo.

6Atsakovo atstovas atsiliepimuose į pareiškėjų finansinius reikalavimus (t. 1, b. l. 41–43; 70–72), nesutikdamas su jais, savo poziciją grindžia šiais argumentais:

71. Dėl finansinių reikalavimų nepagrįstumo. 2013-02-12 atsakovui buvo paskelbtas laikinas dalinis banko veiklos apribojimas, o 2013-02-18 buvo panaikinta atsakovo veiklos licencija, t. y. įvyko 2 str. 2 d. apibrėžtas draudiminis įvykis. Iki minėtų datų atsakovui nebuvo pranešta apie faktą, kad trečiojo asmens banko sąskaita (t. 1, b. l. 45, 74, 138) (Banko sąskaitos sutartis, prašymas atidaryti banko sąskaitą, informacijos atnaujinimo anketa bei kiti dokumentai) atidaryta ir tvarkoma patikėjimo teisės pagrindais, taip pat nebuvo atskleistas pinigų valdymo patikėjimo pagrindais faktas (CK 6.955 str. 1 d.), patikėjimo teisės sutartis buvo atsakovui pateikta tik kartu su 2013-03-18 prašymu išmokėti draudimo išmoką trečiajam asmeniui. Banko sąskaitos sutartyje, sudarytoje tarp trečiojo asmens ir atsakovo, klientu, atidariusiu sąskaitos sutartį, yra įvardytas tik trečiasis asmuo (Banko sąskaitos sutarties specialiosios dalies nuostatos t. 1, b. l. 165–166). Sutarties bendrosios dalies 15 p., 22 p. (t. 1, b. l. 147, 148) nustato kliento pareigą pranešti bankui apie sutartyje nurodytų duomenų pasikeitimą ir numato atsakomybę už netikslių duomenų pateikimą. Neabejotina, kad faktas, jog reikalavimo teisė į sąskaitoje esančias lėšas priklauso ne sąskaitos savininkui, o kitam asmeniui, yra esminė aplinkybė sutarties vykdymui, todėl apie tokį faktą privaloma pranešti kitai šaliai. Kaip matyti iš pridedamų dokumentų dėl banko sąskaitos sutarties sudarymo (2010 m. balandžio 29 d. fizinio asmens (rezidento) informacijos atnaujinimo anketa (t. 1, b. l. 50, 79, 143)), trečiasis asmuo yra aiškiai pateikęs informaciją, kad tikrasis lėšų savininkas banko sąskaitoje yra jis pats, kitų savininkų nėra. Trečiasis asmuo yra gavęs 100 000 eurų draudimo išmoką, taip pat, trečiojo asmens naudai pagal jo pareiškimą atsakovo bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2013-10-17 nutartimi (t. 1, b. l. 66–67) jam yra patvirtintas 3 356 140,01 Lt finansinis reikalavimas (trečiojo asmens finansinis reikalavimas, pažyma iš banko apskaitos, lėšų perkėlimą į AB Šiaulių banką patvirtinantis dokumentas (t. 1, b. l. 51–53; 80-82)), į finansinio reikalavimo apimtį patenka ir tos sumos, kurios neva tai priklauso pareiškėjams pagal jo reiškiamą šioje byloje finansinį reikalavimą. Finansinio reikalavimo pareiškimas patvirtina faktą, kad ir trečiasis asmuo suvokia esąs vienintelis asmuo, turintis reikalavimą į ginčo sąskaitoje esančias lėšas, o nurodytų faktų visuma (finansinio reikalavimo patvirtinimas, draudimo išmoka) taip pat dar kartą patvirtina faktą, kad reikalavimo teisę į trečiojo asmens sąskaitos lėšas turi tik trečiasis asmuo. Pareiškėja jokių lėšų nei draudžiamojo įvykio datai, nei atsakovo bankroto bylos iškėlimo datai neturėjo nei savo sąskaitoje (paskutiniai disponavimo veiksmai pareiškėjos sąskaitoje buvo atlikti 2008 m. gruodžio 10 d. (t. 1, b. l. 57–62, 63–64), nei trečiojo asmens sąskaitoje, taigi nurodytoms datoms nebuvo bei nėra atsakovo kreditorė. Pareiškėjas nebuvo ir nėra atsakovo klientas, taigi jokių lėšų nei draudžiamojo įvykio datai, nei atsakovo bankroto bylos iškėlimo datai neturėjo jokioje banko sąskaitoje, įskaitant trečiojo asmens, taigi nurodytoms datoms nebuvo bei nėra atsakovo kreditorius. Nėra jokių duomenų, identifikuojančių, kad lėšos, sumokėtos kontrahentų pagal 2001-10-05 žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartį ar turto patikėjimo sutartimi neva tai perduotos lėšos yra būtent ginčo sąskaitos lėšos, į kurias reiškiamas finansinis reikalavimas. Laikytina, kad atsakovo kreditoriumi yra tik trečiasis asmuo, kuriam, vadovaujantis IĮIDĮ 2 str. 2 str. 3 ir 4 d., kaip draudžiamojo įvykio dieną buvusiu banko indėlininkui, sudariusiam su banku sutartį, buvo išmokėta draudimo išmoka, bei kurio pagrįstas finansinis reikalavimas į atsakovą yra patvirtintas teismo nutartimi. Kadangi patikėjimo sutartis buvo gauta tik 2013-03-18 kartu su pretenzija, atsakovas mano, kad sutartis buvo sudaryta atgaline data, taip pat mano, kad patikėjimo sutartis turėtų būti laikoma kaip tariamas sandoris, sudarytas dėl akių (CK 1.86 str.) bei atitinkamai konstatuotas niekiniu teismo (CK 1.78 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2013; 2013-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-618/2013). Patikėjimo sutartis buvo sudaryta tik tam, kad pareiškėjai bandytų atsiimti lėšas iš atsakovo banke turėtos trečiojo asmens sąskaitos per indėlių draudimo sistemą, įtvirtintą IĮIDĮ, kas neatitinka CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

82. Dėl termino pateikti finansinį reikalavimą. Pareiškėjai nėra atsakovo kreditoriai, todėl neturėjo būti informuota apie reikalavimą. Pareiškėjai, laikantys, kad jau 2013 m. kovo mėnesį pareiškė savo pretenzijas bankui dėl piniginių lėšų grąžinimo, nebuvo apdairūs ar rūpestingi, nesidomėjo nei atsakovo bankroto procesu, nei finansinių reikalavimų pareiškimu, nors buvo gavę informaciją iš banko laikinojo administratoriaus apie savo pretenzijos nepatenkinimą (t. 1, b. l. 44, 73).

9Trečiasis asmuo atsiliepimu (t. 1, b. l. 95–97) prašo jo finansinis reikalavimas būtų mažinamas pareiškėjams priklausančios sumos dydžiu. Trečiasis asmuo nurodo, jog jie su trečiuoju asmeniu, siekdami apibrėžti ne trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančių pinigų (t. y. iš viso 792 000 Lt) valdymą, 2001-10-20 sudarė dvi turto patikėjimo sutartis (t. 1, b. l. 25, 39). Šiose sutartyse buvo numatyta, kad trečiajam asmeniui, kaip pareiškėjams priklausančio turto (ginčo piniginių lėšų) patikėtiniui, buvo perduota šį turtą valdyti, naudotis ir disponuoti patikėtojų interesais. Jos buvo pasirašytos su tikslu pinigus disponuoti vienam asmeniui, kad būtų galimybė uždirbti didesnes indėlių palūkanas. Bylos duomenys patvirtina, kad pinigai buvo pervesti į Ūkio banko sąskaitą tą pačią dieną, kai buvo atidaryta šiame banke banko sąskaita (2008-07-29), nutraukus AB Vilniaus banke laikomus indėlius. Pareiškėjams Tai, kad AB Ūkio bankui paskelbus bankrotą, trečiasis asmuo pateikė finansinį reikalavimą, kuris apėmė ir ieškovams priklausančias pinigines lėšas buvo jo neapsižiūrėjimas. Niekas trečiajam asmeniui nepaaiškino, kad reikia nurodyti tik tas pinigines lėšas, kurios priklauso jam nuosavybės teise. Kadangi ši aplinkybė trečiajam asmeniui nebuvo žinoma, jis nurodė visas lėšas, kurios banko bankroto bylos iškėlimo metu buvo jo banko sąskaitoje. Vien tik ta aplinkybė, kad patikėjimo sutartys nebuvo pateiktos bankui anksčiau, savaime nesukuria pagrindo sandorius pripažinti niekiniais, juo labiau, kad banko sąskaita nebuvo atidaryta ir tvarkoma išimtinai vien tik patikėjimo teisės pagrindais

10Pareiškėjų prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, finansiniai reikalavimai netvirtinami.

11Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 iškėlė atsakovui AB Ūkio bankui bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Pareiškėjai per teismo nustatytą laikotarpį neperdavė administratorei savo reikalavimų atsakovui, juos pareiškė tiesiogiai teismui tik 2013-11-26 bei 2013-12-03, kurių teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, bei termino finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo klausimas, nagrinėjami šioje byloje.

12Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad pareiškėjai neįrodė turintys materialinį teisinį reikalavimą atsakovui, todėl jų finansiniai reikalavimai atsisakomi patvirtinti.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo A. P. su atsakovu 2008-07-29 sudarė Banko sąskaitos sutartį Nr. 17-00238070783/2008, kurios pagrindu jam buvo atidaryta sąskaita Nr. ( - ) (1 t., b.l. 138-140). 2010-04-29 trečiasis asmuo užpildė Fizinio asmens (rezidento) informacijos atnaujinimo anketą, kurioje patvirtino, kad jis yra piniginių lėšų banko sąskaitoje tikrasis savininkas ir įsipareigojo nedelsiant raštu informuoti banką apie pateiktos informacijos pasikeitimus (1 t., b.l. 143).

142013-02-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-29 „Dėl akcinės bendrovės Ūkio banko veiklos apribojimo (moratoriumo)“ iki 2013-04-30 buvo paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas) ir paskirtas laikinasis administratorius, o 2013-02-18 nutarimu Nr. 03-31 AB Ūkio bankas buvo pripažintas nemokiu ir visam laikui atšaukta licencija, t.y. pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau IĮIDĮ) 2 straipsnio 2 dalį įvyko draudžiamasis įvykis. Iki draudžiamojo įvykio trečiasis asmuo nepranešė bankui apie tai, kad banko sąskaita yra tvarkoma patikėjimo teisės pagrindais. Jo atžvilgiu buvo įgyvendintos IĮIDĮ nuostatos dėl banko sąskaitoje buvusių piniginių lėšų draudimo (1 t., b.l. 85).

15Trečiasis asmuo, nepraleidęs teismo nustatyto termino, 2013-07-03 atsakovo administratorei pateikė 3 356 140,01 Lt finansinį reikalavimą, piniginių lėšų, buvusių jo banko sąskaitoje nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą priėmimo dienai (2013-05-02), pagrindu. Šie duomenys atitiko banko apskaitos duomenis, todėl, kaip administratorės neginčijamas, trečiojo asmens finansinis reikalavimas buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2013-10-17 nutartimi. Apibendrinant šiuos duomenis konstatuotina, kad trečiasis asmuo, pareikšdamas savo finansinį reikalavimą atsakovui, neabejotinai dar kartą patvirtino duomenis, kuriuos nurodė pirmiau paminėtoje Fizinio asmens (rezidento) informacijos atnaujinimo anketoje apie tai, kad yra vienintelis piniginių lėšų banko sąskaitoje tikrasis savininkas ir asmeniškai įgyvendino Įmonių bankroto įstatymo suteiktas teises pareikšti atsakovui finansinį reikalavimą (ĮBĮ 11 str. 3 d., 10 p., 21 str. 1 d., 26 str., BĮ 85 str. 3 d.). Šių aplinkybių aspektu pažymėtina, kad trečiasis asmuo finansinį reikalavimą atsakovui pareiškė po to, kai kartu su pareiškėjais 2013-03-22 (1 t., b.l. 26, 40) kreipėsi į atsakovo laikinąjį administratorių ir jam pranešė, kad savo banko sąskaitoje laikė ir pareiškėjams priklausančias po 396 000 Lt kiekvienam pinigines lėšas. Tuomet jam taip pat turėjo būti žinomos ir 2001-10-20 sudarytų Turto patikėjimo sutarčių (1 t., b.l. 25, 39) nuostatos, kadangi jos buvo pateiktos kaip prašymų priedai. Pirmiau nurodytos aplinkybės yra reikšmingos sprendžiant dėl pareiškėjų finansinio reikalavimo pagrįstumo.

16Pareiškėjai nurodė, kad ginčo pinigines lėšas įgijo 2001-10-05 Vilniaus m. 21-ame notarų biure pasirašytos žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutarties (t. 1, b. l. 17-22; 31–36), kuria pirkėjas A. K. įsigijo pardavėjams (ieškovams ir M. A.) priklausančius žemės sklypus, už kuriuos pirkėjas įsipareigojo sumokėti 1 188 000 Lt sumą (kiekvienam po 396 000 Lt), į trečiajam asmeniui buvusią tuometiniame AB Vilniaus Banke, pagrindu (Sutarties 4.1.1. ir 4.1.2 p.). 2001-10-25 buvo sudarytas susitarimas, notarinio registro Nr. VŠ-3787 (t. 1, b. l. 23-24; 37–38), kurio 4 punkte nurodyta, jog trečiasis asmuo patvirtina, kad į jo banko sąskaitą buvo pervesti pareiškėjams kitiems pardavėjams priklausantys pinigai. Kad pinigai pervesti galima nustatyti pagal banko sąskaitos Nr. 21111469, buvusios Vilniaus Banke, išrašą (t. 1, b. l. 99).

17Pareiškėjai nurodė, kad su trečiuoju asmeniu, siekdami apibrėžti ne trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančių pinigų valdymą, dar 2001-10-20 sudarė dvi turto patikėjimo sutartis (t. 1, b. l. 25, 39). Šiose sutartyse buvo numatyta, kad trečiajam asmeniui, kaip pareiškėjams priklausančio turto patikėtiniui, buvo perduota šį turtą valdyti, naudotis ir disponuoti patikėtojų interesais. Jos buvo pasirašytos, kaip teigiama, su tikslu – pinigus disponuoti vienam asmeniui, kad būtų galimybė uždirbti didesnes indėlių palūkanas. Pareiškėjai nurodo, kad trečiasis asmuo, kartu su jiems priklausančiomis lėšomis, 2008-07-29 pervedė iš AB Vilniaus banko į AB Ūkio banke jo vardu atidarytą banko sąskaitą (t. 1, b. l. 100). Kartu su jiems priklausančiomis lėšomis vieno pavedimo į AB Ūkio banką metu buvo pervedamos ir trečiajam asmeniui asmenine nuosavybe priklausančios lėšos (5 208 000 Lt), gautos už kitus žemės sklypus, dėl to, pavedimo suma buvo 6 000 000 Lt (šios aplinkybės trečiojo asmens buvo patvirtintos teismo posėdžio metu).

18Turto patikėjimo sutartimi viena šalis (patikėtojas) perduoda kitai šaliai (patikėtiniui) savo turtą patikėjimo teise tam tikram laikui, o kita šalis įsipareigoja tą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėtojo ar jo nurodyto asmens (naudos gavėjo) interesais ir turto perdavimas kitam asmeniui patikėjimo teise nepakeičia turto nuosavybės teisės; perduoto turto savininku ir toliau lieka patikėtojas (CK 6.953 str.). Tačiau sistemiškai aiškinant turto patikėjimo teisę reglamentuojančias teisės normas darytina išvada, kad trečiasis asmuo, sudarydamas su atsakovu banko sąskaitos sutartį, t.t. ir dėl jam patikėto turto saugojimo, šią aplinkybę turėjo atskleisti atsakovui raštu (CK 6.955 str. 1 d.), o to neatskleidus, tretiesiems asmenims, šiuo atveju pareiškėjams, jis turi atsakyti savo turtu (CK 6.955 str. 2 d.). To neatskleidus, neįmanoma įgyvendinti turto atskyrimo, kuomet patikėtinis privalo sudaryti ir tvarkyti jam perduodamo turto balansą, o atsiskaitymams atlikti turi atidaryti atskirą banko sąskaitą (CK 6.961 str.). Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens banko sąskaita buvo naudojama ne tik piniginių lėšų saugojimui, tačiau ir atsiskaitymams, todėl patikėtojų piniginių lėšų nėra jokios galimybės atskirti, nors ir pagal pareiškėjų atstovo nurodytą požymį, kad trečiojo asmens sąskaitoje visada buvo piniginių lėšų likutis didesnis už patikėtojų jam perduotas pinigines lėšas.

19Sprendžiant dėl pareiškėjų prašymo pagrįstumo, teismas, siekdamas užtikrinti byloje vyraujantį viešą interesą, bei teisingumo ir protingumo principų laikymąsi, turi imtis aktyvių veiksmų, siekiant įvertinti pareiškėjų prašymo pagrįstumą, t. y. įvertinti ir patikėjimo sutarčių, iš kurių pareiškėjai kildina savo reikalavimus, galiojimą ( Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2327/2013).

20Pagal CK 1.86 straipsnį negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Teismų praktikoje šiuo klausimu pažymėta, kad toks sandoris yra fiktyvus dėl šalių valios ydingumo jį sudarant ir paprastai nevykdomas. Teismų praktikoje pažymėta ir tai, kad bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008). Nagrinėjamu atveju patikėjimo sutarčių šalys – pareiškėjai ir trečiasis asmuo neįrodė, kad siekė realiai įgyvendinti daugiau kaip prieš dešimt metų sudarytas sutartis, nes apie tai atsakovui nebuvo nurodyta. Teismas sutinka su atsakovu, kad patikėjimo sutartys nebuvo patvirtintos notaro, todėl nėra galimybių nustatyti jų sudarymo laiko, o nustatyti faktą tik suinteresuotų asmenų paaiškinimu, būtų neteisinga. Pareiškėjai kreipėsi į laikinąjį administratorių po draudžiamojo įvyko atsiradimo, t.y. iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą, todėl akivaizdu, kad išviešindami patikėjimo sutartis jie siekė sukurti išorinį reikalavimo teisės pagrindimą, iš esmės turint tikslą per indėlių draudimo sistemą, įtvirtintą Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, atsiimti lėšas, kuomet trečiojo asmens banko sąskaitos sutartyje nebuvo jokių nuorodų apie patikėtojų pinigines lėšas. Tokie sandoriai prieštarauja ir gerai moralei (CK 1.81 str.), todėl jie laikytini tariamais. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjai pretenduota į pirminio kreditoriaus – trečiojo asmens jau patvirtintą finansinį reikalavimą, o reikalavimo teisę, kylančią iš to paties teisinio santykio, negali turėti keli kreditoriai.

21Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog nurodyta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles. Pirmiausia, L. B., R. A., kartu su trečiuoju asmeniu A. P., 2013-03-22 kreipimaisi į atsakovo laikinąjį administratorių negali būti pripažinti finansinio reikalavimo atsakovui jo bankroto byloje pareiškimu, kuomet nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo priimta 2013-05-02. Trečiasis asmuo finansinį reikalavimą atsakovui pateikė nepraleidęs teismo nustatyto termino jam pateikti, todėl pareiškėjams neabejotinai turėjo būti žinoma tiek apie bankroto bylos iškėlimą atsakovui, tiek ir apie terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, būtent, iš trečiojo asmens, pareiškėjos L. B. brolio. Pareiškėjai nesielgė kaip atidūs ir rūpestingi teisinių santykių dalyviai, kuomet po atsakovo 2013-03-22 atsakymo (1 t., b.l. 44) jiems turėjo būti suprantama, kad atsakovas nelaiko, jog sąskaitoje esantys pinigai valdomi patikėjimo teisės pagrindais. Pareiškėjai, nebūdami teisiniuose santykiuose su atsakovu, patys turėjo siekė tinkamo savo teisių įgyvendinimo, nes negalėjo turėti teisėtų lūkesčių, kad atsakovės administratorius juos informuos apie finansinių reikalavimų pateikimo terminą, todėl tik pastarąja aplinkybe grįstas jų prašymas atnaujinti žymiai praleistą terminą (į teismą pareiškėjai kreipėsi tik 2013-11-26 ir 2013-12-03), netenkinamas, kaip praleistas be svarbių priežasčių. Neatnaujinus termino pateikti finansinius reikalavimus, netenka teisinės reikšmės ir jų reiškiamų finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimas, nors teismas pirmiau pasisakė ir šiuo aspektu.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

24Neatnaujinti pareiškėjams L. B. ir R. A. termino finansiniams reikalavimams atsakovui AB Ūkio bankui pareikšti.

25Netvirtinti pareiškėjų L. B. ir R. A. finansinių reikalavimų atsakovui AB Ūkio bankui.

26Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Vaidai... 2. pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atnaujinti praleistą terminą... 3. 1. Dėl Patikėjimo teisinių santykių. 2001-10-20 pareiškėjai su trečiuoju... 4. 2. Dėl pareiškėjų kaip BAB Ūkio banko kreditorių. (toliau - jog tuo... 5. 3. Dėl termino pateikti finansinį reikalavimą. Pareiškėjai nurodo, kad... 6. Atsakovo atstovas atsiliepimuose į pareiškėjų finansinius reikalavimus (t.... 7. 1. Dėl finansinių reikalavimų nepagrįstumo. 2013-02-12 atsakovui buvo... 8. 2. Dėl termino pateikti finansinį reikalavimą. Pareiškėjai nėra atsakovo... 9. Trečiasis asmuo atsiliepimu (t. 1, b. l. 95–97) prašo jo finansinis... 10. Pareiškėjų prašymas atnaujinti terminą netenkinamas, finansiniai... 11. Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo A. P. su atsakovu... 14. 2013-02-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-29 „Dėl akcinės... 15. Trečiasis asmuo, nepraleidęs teismo nustatyto termino, 2013-07-03 atsakovo... 16. Pareiškėjai nurodė, kad ginčo pinigines lėšas įgijo 2001-10-05 Vilniaus... 17. Pareiškėjai nurodė, kad su trečiuoju asmeniu, siekdami apibrėžti ne... 18. Turto patikėjimo sutartimi viena šalis (patikėtojas) perduoda kitai šaliai... 19. Sprendžiant dėl pareiškėjų prašymo pagrįstumo, teismas, siekdamas... 20. Pagal CK 1.86 straipsnį negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių,... 21. Dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 24. Neatnaujinti pareiškėjams L. B. ir R. A. termino finansiniams reikalavimams... 25. Netvirtinti pareiškėjų L. B. ir R. A. finansinių reikalavimų atsakovui AB... 26. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...