Byla I-452-643/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Ragulskytės-Markovienės, Egidijos Puzinskaitės ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. A. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

4pareiškėja A. A. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1-3) prašydama panaikinti Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2017-08-30 sprendimą Nr. BR6-179 ir įpareigoti atsakovą išmokėti pareiškėjai priklausančias išmokas už 2016 metus.

5Pareiškėja skunde nurodo, kad NMA 2017-08-30 sprendimu Nr. BR6-179 (toliau — ginčijamas sprendimas) pateikti 2016-06-05 paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius gauti 2016 metais (2016 paraiška Nr. 16-1005191339-A1-1; toliau - Paraiška) vertinimo rezultatai.

6Ginčijamame sprendime nurodyta, kad Paraiška nėra tenkinama, kadangi pareiškėja neteisingai deklaravo naudojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, jų nurodžiusi 66,18 ha per daug, o tą patį plotą yra deklaravęs ir kitas asmuo, todėl Pareiškėjos atžvilgiu yra taikomos sankcijos.

7Pareiškėja nurodo, kad Paraiškoje yra teisingai deklaravusi valdomus ir naudojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus. 2016-05-02 ji yra sudariusi ir pasirašiusi žemės nuomos sutartis dėl Šilutės rajone esančių sklypų, kadastrinis Nr. ( - ) (bendras plotas 71,63 ha; išsinuomotas plotas 19,16 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (48,10 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (1,23 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (8,37 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (1,63 ha) nuomos. Nuomos sutartys yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registrų centre. NMA nepagrįstai šias sutartis laiko negaliojančiomis. Pareiškėja šiuose laukuose dirbo, juos prižiūrėjo, tvarkė.

8Ginčijamame sprendime nurodoma, kad šiuos plotus deklaravo ir UAB „Konig angus", kuri taip pat pateikė paraišką (ir į ją įtraukė minimus žemės plotus) paramai gauti. Nurodomi teismų sprendimai, kurių pagrindu yra pripažinta tai, kad tarp UAB „Konig angus" ir UAB „Marganda" buvusios žemės sklypų nuomos sutartys yra nutrauktos neteisėtai, tačiau NMA nepagrįstai tvirtina, kad pareiškėjos sudarytos žemės sklypų nuomos sutartys laikomos negaliojančiomis. Sudarant šias sutartis jokių kliūčių tam nebuvo, išnuomojami žemės sklypai VĮ Registrų centro duomenimis nebuvo apsunkinti (išnuomoti, areštuoti, uždrausta atlikti kitokius sandorius su jais), jos nėra pripažintos negaliojančiomis ar kitaip pasibaigusiomis/nutrūkusiomis Paraiškos teikimo metu (2016-06-05). Kad UAB „Konig angus" nesinaudojo minimais žemės sklypais, ši bendrovė yra patvirtinusi 2017-08-18 prieštaravime, pateiktame Šilutės rajono apylinkės teismui.

9NMA atsiliepimu (b.l. 30-37) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja 2016-06-05 pateikė paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (Paraiška). Paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, kad kito pareiškėjo paraiškoje deklaruoti analogiški, kaip ir pareiškėjos Paraiškoje, laukai.

102016-09-03 NMA pareiškėjai paštu (adresu: ( - )) išsiuntė 2016-08-22 pranešimą dėl deklaruotų duomenų neatitikimo Nr. 1125954 (toliau – Pranešimas), kuriame nurodė, kad kito pareiškėjo paraiškoje deklaruoti analogiški laukai, kaip ir jos teiktoje Paraiškoje, ir paprašė pateikti dokumentus, t.y. ploto, kuriame nustatytas neatitikimas, žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Pranešime buvo nurodyta, kad minėtus dokumentus reikia pateikti per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo datos.

112016-09-12 Pareiškėja pateikė reikalaujamus dokumentus: žemės sklypų nuomos sutartis, žemės sklypų kadastrinius žemėlapius, Nekilnojamo turto registro centro (toliau – NTRC) išrašus, žemės sklypų priėmimo–perdavimo aktus, žemės sklypų nuomos įrodymus.

12Įvertinus pareiškėjos pateiktus dokumentus, nustatyta, kad 2016-05-02 pareiškėja sudarė ir pasirašė nuomos sutartis su UAB „Marganda“ dėl Šilutės rajone esančių sklypų: kadastrinis Nr. ( - ) (bendras plotas 71,63 ha (išsinuomotas plotas 19,16 ha); kadastrinis Nr. ( - ) (48,10 ha); kadastrinis Nr. ( - ) (1,23 ha); kadastrinis Nr. ( - ) (8,37 ha); kadastrinis Nr. ( - ) (1,63 ha). Minėtų kadastrinių sklypų plotų nuomos sutartys buvo įregistruotos NTRC.

13Atliekant tolimesnį Paraiškos vertinimą, nustatyta, kad šiuos plotus deklaruoja UAB „Konig Angus“, pateikusi paraišką paramai gauti. Ši įmonė 2012-01-02 sudarė žemės nuomos sutartis su UAB „Marganda“, galiojančias nuo 2012-01-02 iki 2016-12-30. Ginčas dėl žemės nuomos sutarčių galiojimo ir jų nutraukimo teisėtumo buvo sprendžiamas Klaipėdos apygardos teisme, ir 2017-02-24 teismo nutartimi (civ. bylos Nr. e2A-275-613/2017) buvo nustatyta, kad UAB „Marganda“ neteisėtai nutraukė sutartis su UAB „Konig Angus“, todėl šių įmonių sudarytos sutartys liko galioti. Todėl, pareiškėjos žemės nuomos sutartys, sudarytos vėlesniu laiku (2016-05-02), laikomos negaliojančiomis.

14Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, nustatyta, kad Paraiškoje pareiškėja neteisėtai deklaravo 66,18 ha žemės ūkio naudmenų plotą, todėl buvo pritaikytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo.

15Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokama pagrindinė tiesioginė išmoka, buvo 282,62 ha, o nustatytas faktinis tinkamas paramai plotas 216,62 ha (282,62 ha – 66,18 ha), todėl Paraiškoje deklaruotas plotas viršijo faktinį plotą 66,18 ha, t. y. 30,55 proc. (66,18 ha / 216,62 ha x 100 proc. = 30,55 proc.). Deklaruotas plotas viršijo faktinį daugiau kaip 3 proc. arba 2 ha, todėl pagrindinė tiesioginė išmoka sumažinta 1,5 skirtumo dalimi – už 99,27 ha (66,18 ha x 1,5).

16Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokama žalinimo išmoka, buvo 282,62 ha, o nustatytas faktinis tinkamas paramai plotas 216,62 ha (282,62 ha – 66,18 ha), todėl Paraiškoje deklaruotas plotas viršijo faktinį plotą 66,18 ha, t. y. 30,55 proc. (66,18 ha / 216,62 ha x 100 proc. = 30,55 proc.). Deklaruotas plotas viršijo faktinį daugiau kaip 20 proc., todėl žalinimo išmoka neskirta.

17Be to, Paraiškoje deklaruotas plotas viršijo faktinį plotą 66,18 ha arba 73,256 proc. (66,18 ha / 90,34 ha x 100 proc. = 73,256 proc.), t.y. deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 50 proc., todėl išmoka pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ (daugiametės žolės) neskirta ir pritaikyta papildoma nuobauda (ilgalaikė sankcija).

18Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas, už kurį mokama išmoka pagal Natura 2000 priemonę, buvo 90,20 ha, o nustatytas faktinis tinkamas paramai plotas 24,02 ha (90,20 ha – 66,18 ha), todėl Paraiškoje deklaruotas plotas viršijo faktinį plotą 66,18 ha, t. y. 275,52 proc. (66,18 ha / 24,02 ha x 100 proc. = 275,52 proc.). Kadangi deklaruotas plotas viršijo faktinį daugiau kaip 3 proc. arba 2 ha, išmoka pagal Natura 2000 priemonę sumažinta 1,5 skirtumo dalimi – už 99,27 ha (66,18 ha x 1,5).

19UAB „Konig angus“ ginčytinus sklypus pradėjo valdyti anksčiau nei pareiškėja, todėl, NMA vertinimu, UAB „Konig angus“ 2016 m. deklaruotą ginčytiną žemę valdo teisėtai, o pareiškėjos žemės valdymo teisė persidengiančiame plote neįrodyta. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja Paraiškoje deklaravo didesnį žemės ūkio naudmenų plotą, negu valdo, Paraiškoje buvo nustatytas neteisingas deklaravimas ir atitinkamai teisėtai ir pagrįstai pritaikytos sankcijos. Remiantis tuo, nėra pagrindo naikinti ginčijamo sprendimo atmestinas ir pareiškėjos prašymas įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai išmokas už 2016 metus.

20Skundas tenkintinas iš dalies

21Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

222016-05-02 pareiškėja su UAB „Marganda“ sudarė žemės sklypų nuomos sutartis, kuriomis penkeriems metams išsinuomojo žemės sklypus: kadastro Nr. ( - ) (19,1621 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (48,1015 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (1,23 ha), kadastrinis Nr. ( - ) (8,3728 ha) ir kadastrinis Nr. ( - ) (1,6379 ha) (b.l. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23). Tarp šalių buvo pasirašyti priėmimo-perdavimo aktai (b.l. 86, 97, 106, 113, 120). Nuomos sutartys įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (b.l. 87-89, 98-99, 107-108, 114-115, 121-122).

232016-06-02 UAB „Koning angus“ pateikė Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (b.l. 51-60, 61-63)

242016-08-22 raštu Nr. 1125954 (b.l. 43-44) NMA įpareigojo pareiškėją pateikti Paraiškos vertinimo metu nustatytus neatitikimus pagrindžiančius duomenis.

252016-09-14 raštu Nr. V13-57 (b.l. 24) Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnija patvirtino, kad ūkininkės A. A. valdoje Nr. 1005191339 ūkinė veikla vykdoma. Pažyma išduota remiantis pasėlių deklaravimo paraiška Nr. 16-1005191339-A1-1.

262016-10-05 sprendimu Nr. e2YT-6075-838/2016 (b.l. 39-42) Klaipėdos miesto apylinkės teismas pripažino, kad 2011-05-29 ir 2012-01-02 šešios žemės nuomos sutartys, sudarytos tarp UAB „Konig angus“ ir UAB „Marganda“ nutrauktos neteisėtai. 2017-02-24 nutartimi Nr. e2A-275-643/2017 (b.l. 45-50) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-10-05 sprendimas Nr. e2YT-6075-838/2016 paliktas nepakeistas.

272017-08-30 sprendimu Nr. BR6-179 (ginčijamas sprendimas, b.l. 6-12) NMA informavo pareiškėją apie apskaičiuotą 30 588,91 Eur paramą ir pritaikytas sankcijas 56 261,57 Eur sumai.

28Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro NMA 2017-08-30 sprendimo Nr. BR6-179 teisėtumas bei pagrįstumas. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektai neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Sprendžiant pareiškėjos reikalavimo panaikinti ginčijamą sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti ginčijamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra ABTĮ 91 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

29Ginčijamu sprendimu pareiškėjai buvo paskirtos sankcijos išmokoms dėl neteisingo deklaravimo. Sankcijų taikymas pareiškėjos atžvilgiu yra pagrįstas NMA padaryta išvada, jog pareiškėja Paraiškoje neteisėtai deklaravo 66,18 ha žemės ūkio naudmenų plotą. Tokią išvadą NMA grindžia iš esmės vieninteliu argumentu, t.y. Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-275-613/2017, kuria nuspręsta, jog UAB „Marganda“ neteisėtai nutraukė sutartis su UAB „Konig angus“. Aiškindama šį teismo procesinį dokumentą NMA padarė teisiškai nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjos žemės nuomos sutartys, sudarytos 2016-05-02, laikomos negaliojančiomis. Toks NMA teismo sprendimo vertinimas iš esmės lėmė kitą klaidingą išvadą, jog pareiškėja neteisėtai deklaravo 66,18 ha žemės ūkio naudmenų plotą, o tuo pačiu ir neteisėtą bei nepagrįstą sankcijų taikymą.

30NMA, būdama viešojo administravimo subjektu, įpareigota priimti sprendimus, atitinkančius VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pareiga administracinį aktą, kuriuo neabejotinai laikytinas ginčijamas sprendimas, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos.

31Individualaus administracinio akto turinio reikalavimai yra susiję su teisinio santykio, kuriam taikomas šis aktas, esme ir asmens, kuriam adresuotas šis aktas, materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas aplinkybėmis (faktais), sudarančiomis taikytinos teisės normos hipotezę. Esant šiam individualaus administracinio akto pagrįstumo ir teisėtumo ryšiui, pagrįstumo reikalavimo nesilaikymas kartu lemia ir akto neteisėtumą. Aiškumo reikalavimas, t.y. reikalavimas suformuluoti aiškias nuostatas dėl akto adresato teisinio statuso pasikeitimų ir priimto sprendimo motyvų, taip pat susijęs su teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimu tuo aspektu, kad nesant nurodytų aiškių priimto sprendimo motyvų neįmanoma spręsti, ar teisės normoje įtvirtinta dispozicija ir (ar) sankcija yra taikytos tinkamai. Kai dėl individualaus administracinio akto neaiškumo jo teisėtumo aspektas negali būti deramai įvertintas ir patikrintas, toks aktas laikytinas neteisėtu.

32Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėja NMA reikalavimu (b.l. 43-44) pateikė visus reikalingus, žemės plotų valdymo teisę įrodančius (teisėtus/nenuginčytus) dokumentus, o konkrečiai: žemės sklypų nuomos sutartis, priėmimo-perdavimo aktus ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, kuriuose yra išviešintos žemės sklypų nuomos sutartys. Į bylą nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, jog pareiškėjos nuomos sutartys būtų buvę nuginčytos, pripažintos negaliojančiomis, nutrauktos ar pan.

33Nagrinėjamų aplinkybių kontekste atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas NMA argumentas, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-24 nutartis Nr. e2A-275-613/2017 reiškia, jog pareiškėjos sudarytos žemės nuomos sutartys yra negaliojančios. Pabrėžtina, kad pareiškėja nebuvo minėtoje civilinėje byloje dalyvaujančiu asmeniu (proceso šalimi). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškinamas tesimo sprendimo galią yra išaiškinęs, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Res judicata yra taikoma tik šalims ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims (LAT 2014-10-10 nutartis Nr. 3K-3-419/2014). Taigi, NMA, priimdama ginčijamą sprendimą, pareiškėjos atžvilgiu visiškai nepagrįstai rėmėsi minėtu Klaipėdos apygardos teismo procesiniu sprendimu.

34Atkreiptinas dėmesys, kad NMA, remdamasi Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-24 nutartimi Nr. e2A-275-613/2017, neatsižvelgė į šiame procesiniame teismo sprendime konstatuotus faktus, jog UAB „Konig angus“ apie dar 2015-12-08 nutrauktas žemės nuomos sutartis sužinojo vėliausiai 2016-04-12 (b.l. 46), t.y. prieš pateikdama paraišką 2016-06-08 (b.l. 61-63). Pabrėžtina ir tai, kad vykusiame teisminiame ginče tarp UAB „Marganda“ (ginčo žemės sklypų savininke) ir UAB „Konig angus“ nebuvo nagrinėjamas aptariamų žemės sklypų naudojimas/valdymas, o juolab žemės ūkio veikla (žemės dirbimas) juose.

35Tiek pareiškėja, tiek UAB „Konig angus“ NMA pateikė Šilutės rajono savivaldybės administracijos Juknaičių seniūnijos pažymos, kurios patvirtino, kad tiek ūkininkės A. A. valdoje Nr. ( - ) (b.l. 24), tiek UAB „Konig angus“ valdoje Nr. ( - ) (b.l. 153) ūkinė veikla vykdoma. NMA 2016-08-22 raštu Nr. 1125954 (b.l. 43) pareiškėjai, be nurodymo pateikti žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus, išaiškino ir tai, jog jeigu pareiškėjų pateiktais dokumentais dvigubas deklaravimas neišsprendžiamas, NMA atlieka patikrą vietoje.

36Anksčiau šiame teismo sprendime išdėstytų motyvų pagrindu konstatavus, kad pareiškėja neabejotinai tinkamai dokumentais pagrindė žemės valdymo teisę, darytina išvada, kad ginčijamame sprendime nėra tinkamai pagrįstas dvigubo deklaravimo faktas. Nei ginčijamame sprendime, nei nagrinėjant administracinę bylą NMA nepateikė jokių faktinių duomenų apie UAB „Konig angus“ paraiškoje (teiktoje 2016-06-02, b.l. 57-63) nurodytų duomenų teisėtumą ir pagrįstumą. Į bylą nepateikta ir duomenų, jog NMA, konstatavusi dvigubą deklaravimą, būtų atlikusi patikrą vietoje, t.y. nustačiusi realų žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) faktą. Todėl šiuo atveju turėtų būti taikoma Civilinio kodekso 6.547 straipsnio 2 dalies nuostata, jog prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tokia žemės nuomos sutartis, kuri yra įregistruota viešame registre.

37Byloje nustatytos aplinkybės, jog pareiškėja tinkamai pagrindė ginčo žemės sklypų (deklaruotų Paraiškoje) teisėtą valdymą, kaip to reikalavo NMA, suponuoja išvadą, kad NMA argumentas, lėmęs sankcijų taikymą, dėl pareiškėjos Paraiškoje neteisėtai deklaruoto 66,18 ha žemės ūkio naudmenų ploto yra nepagrįstas nei fakto, nei teisės aktų nuostatų taikymo prasme.

38Remiantis anksčiau teismo sprendime išdėstytais motyvais NMA 2017-08-30 sprendimas Nr. BR6-179 naikintinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui – Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams.

39Pareiškėja skundu, be kita ko, prašo įpareigoti atsakovą išmokėti jai priklausančias išmokas už 2016 metus. Byloje nesant įrodymų apie UAB „Konig angus“ Paraiškoje nurodytų duomenų pagrįstumą ir teisėtumą, nėra galimybės šioje byloje iš esmės spręsti dėl išmokų už ginčo žemės sklypus, todėl šis pareiškėjos reikalavimas atmestinas. Tik NMA priėmus VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkantį sprendimą, atsiras galimybė spręsti dėl paramos dydžio pagal pareiškėjos Paraišką.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132-133 straipsniais

Nutarė

41pareiškėjos A. A. skundą tenkinti iš dalies.

42Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2017-08-30 sprendimą Nr. BR6-179 panaikinti.

43Likusioje dalyje skundas atmestinas.

44Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 4. pareiškėja A. A. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu... 5. Pareiškėja skunde nurodo, kad NMA 2017-08-30 sprendimu Nr. BR6-179 (toliau... 6. Ginčijamame sprendime nurodyta, kad Paraiška nėra tenkinama, kadangi... 7. Pareiškėja nurodo, kad Paraiškoje yra teisingai deklaravusi valdomus ir... 8. Ginčijamame sprendime nurodoma, kad šiuos plotus deklaravo ir UAB „Konig... 9. NMA atsiliepimu (b.l. 30-37) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja... 10. 2016-09-03 NMA pareiškėjai paštu (adresu: ( - )) išsiuntė 2016-08-22... 11. 2016-09-12 Pareiškėja pateikė reikalaujamus dokumentus: žemės sklypų... 12. Įvertinus pareiškėjos pateiktus dokumentus, nustatyta, kad 2016-05-02... 13. Atliekant tolimesnį Paraiškos vertinimą, nustatyta, kad šiuos plotus... 14. Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, nustatyta, kad Paraiškoje... 15. Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir... 16. Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir... 17. Be to, Paraiškoje deklaruotas plotas viršijo faktinį plotą 66,18 ha arba... 18. Paraiškoje bendras deklaruotas tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų ir... 19. UAB „Konig angus“ ginčytinus sklypus pradėjo valdyti anksčiau nei... 20. Skundas tenkintinas iš dalies... 21. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 22. 2016-05-02 pareiškėja su UAB „Marganda“ sudarė žemės sklypų nuomos... 23. 2016-06-02 UAB „Koning angus“ pateikė Paramos už žemės ūkio naudmenas... 24. 2016-08-22 raštu Nr. 1125954 (b.l. 43-44) NMA įpareigojo pareiškėją... 25. 2016-09-14 raštu Nr. V13-57 (b.l. 24) Šilutės rajono savivaldybės... 26. 2016-10-05 sprendimu Nr. e2YT-6075-838/2016 (b.l. 39-42) Klaipėdos miesto... 27. 2017-08-30 sprendimu Nr. BR6-179 (ginčijamas sprendimas, b.l. 6-12) NMA... 28. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro NMA 2017-08-30 sprendimo... 29. Ginčijamu sprendimu pareiškėjai buvo paskirtos sankcijos išmokoms dėl... 30. NMA, būdama viešojo administravimo subjektu, įpareigota priimti sprendimus,... 31. Individualaus administracinio akto turinio reikalavimai yra susiję su teisinio... 32. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėja NMA... 33. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas NMA... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad NMA, remdamasi Klaipėdos apygardos teismo... 35. Tiek pareiškėja, tiek UAB „Konig angus“ NMA pateikė Šilutės rajono... 36. Anksčiau šiame teismo sprendime išdėstytų motyvų pagrindu konstatavus,... 37. Byloje nustatytos aplinkybės, jog pareiškėja tinkamai pagrindė ginčo... 38. Remiantis anksčiau teismo sprendime išdėstytais motyvais NMA 2017-08-30... 39. Pareiškėja skundu, be kita ko, prašo įpareigoti atsakovą išmokėti jai... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 41. pareiškėjos A. A. skundą tenkinti iš dalies.... 42. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2017-08-30... 43. Likusioje dalyje skundas atmestinas.... 44. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...