Byla Ik-417-437/2012

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Gediminui Bulotui, atsakovų Ukmergės rajono savivaldybės, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ukmergės šiluma“ atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atstovui J. V., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ukmergės šiluma“ atstovui“ R. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą atsakovams Ukmergės rajono savivaldybės administracijai ir Ukmergės rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“, uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos energetika“, J. V. dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Miesto energija“) padavė teismui skundą (T 1, b. l. 1-7, T 2, b. l. 53-61), prašydamas: 1) panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“; 2) įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybės administraciją atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją; 3) priteisti iš Ukmergės rajono savivaldybės 427 436,90 Lt nuostolius. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas nurodė, kad jam iš viešų pranešimų tapo žinoma, jog Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisija 2010 m. rugsėjo 28 d. 15 val. paskelbė Ukmergės rajone ekstremalią situaciją, o nuo 2010-09-29 bus pradėti šilumos ir karšto vandens tiekimo atnaujinimo darbai. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skundžiamu įsakymu buvo nuspręsta: paskelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajone; pavesti UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriui užtikrinti viešąjį interesą ir pradėti tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės rajono gyventojams; paskirti Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovu R. R., UAB „Ukmergės šiluma“ direktorių; šilumos gamybai naudoti gamtines dujas. Pareiškėjo manymu, skundžiamas įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, t. y. nebuvo teisės aktuose įtvirtintų pagrindų situaciją pripažinti ekstremalia. Ekstremalioji situacija gali būti skelbiama tik įvykus ekstremaliajam įvykiui, kuris suprantamas, kaip įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. Ginčijamo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo paskelbti ekstremalią situaciją priėmimo metu pareiškėjas buvo licencijuotas subjektas, pasirengęs tiekti šilumą bei karštą vandenį Ukmergės miesto gyventojams. Šilumos energijos tiekimui buvo reikalingos teisinės, techninės/ technologinės sąlygos. Nurodė, kad ekstremalios situacijos skelbimo tvarką, kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama, skelbiant ekstremalią situaciją, reglamentuoja Civilinės saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl ekstremalios situacijos, vadovavosi Civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 2 straipsnio 6 dalimi. Pareiškėjas nurodė, kad sprendimo paskelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajono savivaldybėje priėmimo metu buvo tiek teisinės, tiek techninės sąlygos tinkamam šilumos energijos tiekimui Ukmergės rajone, kas lemia, kad nebuvo ekstremalaus įvykio, o kartu ir pagrindo skelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajone. Pažymėjo, kad ginčijamo sprendimo paskelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajono savivaldybėje priėmimo metu UAB „Miesto energija“ turėjo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą šilumos tiekimo licenciją. 2003-11-18 Komisijos nutarimu Nr. 03-87 UAB „Miesto energija“ išduota šilumos energijos tiekimo licencija Nr. ( - ) suteikia teisę tiekti šilumos energiją Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybė), išskyrus kitose Ukmergės rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“. Ginčijamo sprendimo paskelbti ekstremalią situaciją priėmimo metu buvo licencijuotas subjektas pasirengęs bendradarbiauti ir tiekti šilumą bei karštą vandenį Ukmergės miesto gyventojams. UAB „Miesto energija“ turėjo ir teisę gauti gamtines dujas, reikalingas šilumos ir karšto vandens tiekimui Ukmergės rajone. 2007-12-27 UAB „Miesto energija“ ir AB „Lietuvos dujos“ yra sudariusios gamtinių dujų perdavimo – skirstymo sutartį, kuri yra galiojanti bei suteikianti teisę UAB „Miesto energija“ nepertraukiamai naudotis AB „Lietuvos dujos“ tiekiamomis gamtinėmis dujomis. Atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu neegzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas Ukmergės rajono savivaldybėje laikyti ekstremalią situaciją. Ekstremali situacija atšauktina, nes: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atsakinga už ekstremalių situacijų valdymą, 2011-07-26 raštu Nr. 3-26-2325(10.2-26) patvirtino, kad nėra pagrindo ekstremaliai situacijai Ukmergės rajone. Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas savivaldybei valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją, skelbia ir atšaukia savivaldybės lygio ekstremalią situaciją. Dėl techninių, technologinių sąlygų buvimo paaiškino, kad Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010 priėmė nutartį, kuria buvo nuspręsta iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą,

62009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašus. Ši nutartis buvo vykdoma. Todėl pati savivaldybė išimtinai dėl nuo jos pačios priklausančių veiksmų negalėjo užtikrinti tinkamo šilumos energijos tiekimo Ukmergės rajone, nors visos reikalingos techninės ir teisinės sąlygos šilumos energijos tiekimui ginčijamo sprendimo priėmimo metu buvo. Pabrėžė, kad UAB „Miesto energija“ turi ir reikalingus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus šilumos energijos tiekimo veiklai vykdyti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2010-09-20 nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-590/2010 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-07-01 koreguoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo galiojimą, pagal kurį UAB „Ukmergės šiluma“ leista eksploatuoti įrenginius, susijusius su šilumos tiekimu Ukmergėje. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-09-23 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010, uždraudė Ukmergės rajono savivaldybei pačiai ar per kitus asmenis perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000-12-20 šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos/ tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 įsiteisėjimo. 2010-10-01 Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 priėmė nutartį, kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Ukmergės rajono savivaldybei trukdyti UAB „Miesto energija“ tiekti šilumos energiją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-11-18 nutarimu Nr. O3-87 išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. ( - ), įpareigojant atsakovą Ukmergės rajono savivaldybę leisti UAB „Miesto energija“ naudotis visu atsakovo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties pagrindu perimtu valdyti turtu šilumos energijos gamybai ir tiekimui (o taip pat neperimtu turtu, jeigu toks yra). Ukmergės rajono savivaldybė išimtinai tik dėl nuo jos pačios priklausančių, o ne dėl objektyvių priežasčių, t. y. ekstremalaus įvykio, neužtikrino tinkamo šilumos energijos tiekimo Ukmergės rajone. Pareiškėjo manymu, įvykis, kurį Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisija pripažino ekstremaliu, neatitinka Civilinės saugos įstatymo 2 straipsnio 5 ir 6 dalių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-31 nutarimo Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 patvirtintų Ekstremalių įvykių kriterijų. Paaiškino, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija ignoruoja atsakingų valstybės institucijų nurodymus, nepriimdama sprendimo atšaukti ekstremalią situaciją, nors šildymo sezonas buvo pabaigtas dar 2011-04-18, o tai pažeidžia ne tik licencijuoto šilumos energijos tiekėjo Ukmergės rajono savivaldybėje teises, bet ir visų gyventojų teises, sudaro sąlygas piktnaudžiauti savivaldybės administracijai suteiktais įgaliojimais. Dėl tokio Ukmergės rajono savivaldybės administracijos piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais, UAB „Miesto energija“ patiria nuostolius (patyrė 427 436,90 Lt nuostolių, Civilinio kodekso 6.271 str.), kuriuos sudaro: 1) išlaidos, susijusios su darbo užmokesčio mokėjimu darbuotojams, UAB „Miesto energija“ dirbantiems pagal darbo sutartis ir 2) negautos pajamos, kurios būtų gaunamos iš teisėtai vykdomos licencijuojamos veiklos. Siekdama užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą ir operatyvumą bei būtinybę aprūpinti Ukmergės rajono gyventojus šilumos energija, UAB „Miesto energija“ dėl neatšauktos ekstremalios situacijos neatleido nei vieno darbuotojo, jiems mokamas darbo sutartyse sulygtas darbo užmokestis, kuris sudaro 427 436,90 Lt nuo 2011-04-18 iki 2011-07-31. Teismo posėdyje pareiškėjas papildomai paaiškino, kad skundžiamas įsakymas buvo priimtas iškart po šildymo sezono paskelbimo Ukmergės rajono savivaldybėje. Pareiškėjo teigimu, tuo metu nebuvo pagrindo pradėti šildymo sezono ir skelbti ekstremalios padėties, nes vidutinė oro temperatūra buvo daugiau nei 12 laipsnių šilumos.

7Atsakovai Ukmergės rajono savivaldybė ir Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepimais į skundą (T 1, b. l. 106-113, T 2, b. l. 66-73) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovai paaiškino, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-06-23 sprendimu Nr. 7-138 „Dėl perimamo šilumos ūkio turto“ bei 2010-06-28 turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. l perdavė UAB „Ukmergės šiluma“ naudoti ir eksploatuoti antstolių iš UAB „Miesto energija“ perimtą ir savivaldybei perduotą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą. 2010-09-25 Ukmergės rajono savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją „Dėl grėsmių artėjant šildymo sezonui Ukmergės rajone“, kurioje konstatuojama, kad savivaldybė ir jos kontroliuojamos įmonės negali sudaryti dujų pirkimo ir tiekimo sutarčių, o neturėdama galimybių šildymui naudoti gamtinių dujų, savivaldybė ir jos kontroliuojamos įmonės šilumos tiekimui naudoja skystą kurą, kuris yra apie 40 procentų brangesnis už dujas, ir patiria didelių nuostolių, katilinės RK-1 ir RK-2 yra pritaikytos kūrenti gamtinėmis dujomis, todėl prasidėjus šildymo sezonui, kyla reali grėsmė, kad teisėtai šilumos ūkio turtą valdanti savivaldybė per savo kontroliuojamas įmones negalės tiekti šilumos didelei daliai Ukmergės vartotojų. 2010-09-28 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-1055 „Dėl šildymo sezono pradžios“ nuo tos pačios dienos buvo paskelbtas šildymo sezonas Ukmergės rajone. 2010-09-28 Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisija nutarė paskelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajone ir pavedė UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriui užtikrinti viešąjį interesą ir pradėti tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės rajono gyventojams. 2010-09-28 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“ paskelbta ekstremali situacija Ukmergės rajone ir UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriui pavesta užtikrinti viešąjį interesą ir pradėti tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės rajono gyventojams. Atsakovai remiasi Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 sakinyje įtvirtinta teisės norma, kad licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda savivaldybės institucija, o 30 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad licencijos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie atitinka ir tokius reikalavimus – turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus (1 punktas), turi pakankamus technologinius pajėgumus, leidžiančius vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas (3 punktas). Vyriausybės 2003-07-25 nutarimu patvirtintų Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 4, 7, 15.4, 17.1, 38 punktų nuostatos nustato, jog licenciją gali turėti tik vienas asmuo, licencijuotos veiklos teritorijoje teisėtai valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Pažymėjo, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-11-18 išduotoje UAB „Miesto energija“ licencijoje nurodyta, kad ši licencija suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla, o Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 39 dalis šilumos tiekimą apibūdina kaip centralizuotai pagamintos šilumos pristatymą ir perdavimą šilumos vartotojams. Išduotos UAB „Miesto energija“ licencijos priedo 2 punkte nustatyta: licencija išduota tiekti šilumą licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais naudojamais šilumos perdavimo tinklais Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose <...>. Pabrėžė, kad Ukmergės rajono savivaldybei galiojančios Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties pagrindu perėmus iš UAB „Miesto energija“ šilumos gamybos įrenginių bei šilumos perdavimo vamzdynų valdymą šiai bendrovei Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse tiekti šilumą techniškai tapo neįmanoma. Tokiu būdu susiklostė tokia teisinė situacija, kad UAB „Miesto energija“ nors formaliai ir turi komisijos 2003-11-18 išduotą licenciją vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse, tačiau dėl įsiteisėjusios teismo nutarties ir jos pagrindu atliktų atitinkamų antstolių veiksmų perduodant valdyti turtą savivaldybei nuo 2010-06-10 faktiškai nebeturi techninės galimybės vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse, o tuo pačiu nebeturi teisinio pagrindo toliau naudotis 2003-11-18 licencijos suteiktomis teisėmis, kiek tai liečia Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietes. Ukmergės rajono savivaldybė, įvertinusi aukščiau nurodytus Ukmergės rajono apylinkės teismo bei Vilniaus apygardos teismo sprendimus bei atsižvelgdama į tai, kad dėl šilumos gamybos įrenginių bei šilumos perdavimo vamzdynų valdymo perėmimo iš UAB „Miesto energija“ ši bendrovė neteko šilumos gamybos įrenginių bei šilumos perdavimo vamzdynų Šventupės, Dainavos bei Šilo gyvenvietėse valdymo, todėl UAB „Miesto energija“ tiekti šilumą šiose gyvenvietėse techniškai tapo negalima, ėmėsi būtinų priemonių tinkamai įvykdyti Šilumos ūkio įstatymu bei Vietos savivaldos įstatymu valstybės deleguotą funkciją – organizuoti šilumos tiekimą Ukmergės rajono gyventojams ir juridiniams asmenims. Tuo tikslu savivaldybės sprendimu savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ buvo pavesta vykdyti šilumos tiekimą minėtose gyvenvietėse. Atsakovų teigimu, skundžiamas administracinis aktas visiškai atitinka ekstremalią situaciją reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Pagal Civilinės saugos įstatymą civilinė sauga – tai veika, apimanti ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiksmus pasirengiant ekstremalioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius (2 str. l d.). Pagal įstatymą ekstremalioji situacija – tai dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaryti kitą žalą (2 str. 5 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 yra patvirtinusi Ekstremalių situacijų kriterijus. Tarp techninio pobūdžio kriterijų numatyta įvykiai energetikos sistemoje, tame tarpe šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas – kai gyvenamajam ar visuomeniniam sektoriui (gyvenamiesiems namams ir kt. šildymo sezono metu sutrinka šilumos tiekimo trukmė (11.6 p.) bei dujų tiekimo vartotojams sutrikimas – kai nutraukiamas dujų tiekimas šilumą gaminančiam objektui šildymo sezono metu – dujų tiekimo sutrikimo trukmė (11.7 p.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė

92010-08-31 nutarimu Nr. 1243 yra patvirtinusi Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą. Nesutiko su pareiškėjo skunde nurodytu teiginiu, jog Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, kaip atsakingai valstybės institucijai, koordinuojančiai ir prižiūrinčiai kitų institucijų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos, ekstremalių situacijų metu, pateikus savivaldybei 2011-06-16 nurodymą panaikinti ekstremalią situaciją, savivaldybė privalėjo atšaukti ekstremalią situaciją. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo pateiktas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2011-07-26 raštas tvirtina, jog savivaldybei pateiktas nurodymas atšaukti ekstremalią situaciją buvo tik rekomendacinio pobūdžio. Be to, teisės aktai neįgalina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teikti savivaldybei privalomus nurodymus dėl ekstremalios situacijos panaikinimo ar atšaukimo. Nurodė, kad pareiškėjas nepagrindė savivaldybės kaltės dėl jos patirtų nuostolių, neįrodė nuostolių dydžio, priežastinio ryšio tarp savivaldybės veiksmų ir atsiradusios žalos pareiškėjui. Be to, pareiškėjas ne dėl savivaldybės veiksmų negali vykdyti ūkinės veiklos Ukmergės rajone, o todėl, kad faktiškai neturi techninės galimybės vykdyti šilumos tiekimo veiklą Ukmergės mieste bei Šventupės, Dainavos ir Šilo gyvenvietėse.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 12 d. sprendimu (T 2, b. l. 133-140) nutraukė bylos dalį dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 panaikinimo ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją. Teismas atmetė pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo atlyginti turtinę žalą kaip nepagrįstą.

12Teismas, pasisakydamas dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 panaikinimo ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją, vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Tokiu būdu teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 22 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr. pvz., LVAT 2009 m. balandžio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Teismas nustatė, kad pareiškėjui UAB „Miesto energija“ 2003 m. lapkričio 18 d. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimu Nr. O3-87 išduota šilumos energijos tiekimo licencija Nr. ( - ) su licencijos priedu „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“, kuria pareiškėjui suteikta teisė verstis šilumos tiekimo veikla priede nurodytoje teritorijoje – Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybė), išskyrus kitose Ukmergės rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, išskyrus šilumos vartotoją UAB „Sy Wiring Technologies Lietuva“. Vilniaus apygardos teismas

132011-06-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-131-178/2011 atmetė UAB „Miesto energija“ (buvusi UAB „Ukmergės energija“) priešieškinį dėl pripažinimo neteisėtu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d. nutraukti SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį (toliau – ir Modernizavimo sutartis) dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų. Minėta nutartimi teismas taip pat patenkino Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ prašymus grąžinti šioms bendrovėms pagal 2001 m. nuomos sutartis UAB „Miesto energija“ išnuomotą turtą ir pripažinti šioms bendrovėms nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus ir pertvarkymus, taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduoti šį turtą UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ valdyti ir nuomoti. Ši Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 sprendimo dalis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1472/2011, palikta nepakeista ir yra įsiteisėjusi. Vadinasi, tarp pareiškėjo ir Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio reorganizavimo ir renovacijos sutartiniai santykiai yra pasibaigę, todėl, darytina išvada, kad pareiškėjas UAB „Ukmergės energija“ neturi reikalavimo teisės nagrinėjamoje administracinėje bylos dalyje dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (atšaukimo) Ukmergės rajone, nes, kaip jau minėta, patenkinus pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą šioje dalyje, jo teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Todėl teismas bylos dalį dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 panaikinimo ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją nutraukė (ABTĮ 101 str. 1 d. 1 p.). Teismas, pasisakydamas dėl turtinės žalos priteisimo, nurodė, kad pareiškėjas patirtą turtinę žalą sieja su negalėjimu vykdyti licencijuotos veiklos, dėl to patirtų 427 436, 90 Lt nuostolių, t. y. darbuotojams išmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-04-18 iki 2011-07-31. Pareiškėjas pažymėjo, kad siekdamas užtikrinti paslaugų teikimo efektyvumą ir operatyvumą, dėl neatšauktos ekstremalios situacijos neatleido nei vieno darbuotojo ir jiems mokėjo ir moka darbo sutartyse sulygtą darbo užmokestį. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog tam, kad teismas galėtų vertinti galimą atsakovų veiksmų neteisėtumą, pareiškėjas turi konkrečiai juos įvardinti ir pagrįsti atitinkamais įrodymais. Teismas sutiko su atsakovų atsiliepime išreikšta pozicija, kad pareiškėjas nepagrindė atsakovų kaltės dėl pareiškėjo patirtų nuostolių, neįrodė nuostolių dydžio, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Be to, pareiškėjo pateiktos pažymos apie darbo užmokestį nepagrindžia UAB „Miesto energija“ dirbančių darbuotojų skaičiaus, galimų jų prastovų ginčui aktualiu laikotarpiu, nenurodoma konkrečių atsakovų (jų darbuotojų) neteisėtų veiksmų. Todėl negalima teigti, kad nagrinėjamoje byloje kyla atsakovams prievolė atlyginti pareiškėjo prašomą turtinę žalą. Dėl nurodytų aplinkybių teismas pareiškėjo skundo dalį dėl žalos atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą.

14III.

15Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 146-160) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti; priteisti pareiškėjo naudai iš atsakovų visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pareiškėjas turi akivaizdų teisinį suinteresuotumą dėl įsakymo skelbti ekstremalią situaciją panaikinimo ir įpareigojimo atšaukti ekstremalią situaciją, nes nuo 2010-10-05 iki 2011-11-02 UAB „Miesto energija“ teisių ir pareigų apimtis priklausė nuo ekstremalios situacijos buvimo ar nebuvimo, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas šių aplinkybių išsamiai neįvertino.

172. Ekstremalios situacijos paskelbimas nulėmė tai, kad UAB „Miesto energija“ neteko galimybės tiekti šilumą Ukmergės rajone. UAB „Miesto energija“ neteko galimybės tiekti šilumą, nes ji dėl ekstremalios situacijos buvo pavesta tiekti kitam nelicencijuotam šilumos tiekėjui - UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“. Pareiškėjas: 1) neteko galimybės užsiimti savo veikla ir patyrė nuostolių; 2) pavedus UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energija“ tiekti šilumą ir karštą vandenį, šios bendrovės pradėjo naudotis pareiškėjo turtu, kuris nebuvo iš jo perimtas.

183. Teismo išvada, jog Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 sprendimu bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-05 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1472/2011, išsprendus ginčą dėl Ukmergės rajono savivaldybės ir pareiškėjo sutartinių nutraukimo ir turto perdavimo savivaldybei, jų šilumos ūkio reorganizavimo ir renovacijos santykiai yra pasibaigę, todėl pareiškėjas neturi reikalavimo teisės nagrinėjamoje administracinės bylos dalyje dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (atšaukimo) Ukmergės rajone, nėra teisinga. Aukščiau nurodytos civilinės bylos nagrinėjimas nėra baigtas, o patys teismų sprendimai - Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 sprendimas bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis nėra galutiniai, nes yra apskųsti kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

192011 m. gruodžio 16 d. priėmė nutartį byloje Nr. 3P- 1896/2011, kuria nusprendė UAB „Miesto energija“ kasacinį skundą priimti nagrinėti. Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-1472/2011, vykdymas yra sustabdytas iki Lietuvos Aukščiausiame Teisme bus išnagrinėtas UAB „Miesto energija“ kasacinis skundas dėl nurodytų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų. Svarbu ir tai, kad UAB „Miesto energija“ ir Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio reorganizavimo ir renovacijos sutartinių teisinių santykių pasibaigimas/ar nepasibaigimas neturi jokios teisinės įtakos šios bylos nagrinėjimui.

204. Nebuvo pagrindo skelbti ekstremalią situaciją, nes nebuvo ekstremalaus įvykio, kaip jį apibrėžia teisės aktai. Šiuo atveju neegzistuoja nė viena iš nurodytų privalomų sąlygų, kurioms esant galėtų būti skelbiama ekstremalioji situacija.

215. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas nepagrindė atsakovų kaltės dėl pareiškėjo patirtų nuostolių, neįrodė nuostolių dydžio, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, yra neteisinga ir nepagrįsta. Šilumos ūkio įstatymas numato, kad šilumos tiekimo licencija, tai ne tik dokumentas, teikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje, bet taip pat kuriantis jam ir įstatyminę pareigą užtikrinti šilumos tiekimą jam suteiktos licencijos pagrindu (8 str. 2 d.). Pagrindinis šios įstatyminės prievolės tikslas yra orientuotas į viešojo intereso saugą - apsaugoti šilumos energijos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Be to, galiojantys teisės aktai tiesiogiai numato, kad toje pačioje teritorijoje gali būti tik vienas licencijuotas tiekėjas (Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 4 d.), o verstis šilumos tiekimo veikla leidžiama tik asmenims, turintiems licenciją. Savivaldybei priėmus įsakymą dėl ekstremalios situacijos atšaukimo, UAB „Miesto energija“ kaip vienintelis galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka licencijuotas tiekėjas Ukmergės rajono teritorijoje privalėtų nedelsiant atnaujinti šilumos tiekimą visoje licencijuojamoje teritorijoje. Atleisti darbuotojų UAB „Miesto energija“ negalėjo, nes bet kada galėjo prireikti tą pačią dieną atnaujinti veiklą ir faktinį šilumos teikimą gyventojams, o tokiame nedideliame rajone kaip Ukmergė būtų sunku skubiai surasti reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turinčių specialistų. Be to, net ir šilumos ūkio licencijos sustabdymo laikotarpiu UAB „Miesto energija“ privalėjo užtikrinti įstatymuose nustatytų reikalavimų vykdymą: rengti ir teikti ataskaitas Valstybinei ir energetikos kontrolės komisijai, užtikrinti likusio Ukmergės rajono savivaldybei neperduoto šilumos ūkio turto tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą pagal visus galiojančių teisės aktų reikalavimus. Šioms funkcijoms atlikti taip pat buvo (ir šiuo metu yra) būtinas atitinkamas personalas.

226. Atsižvelgtina ir į tai, kad LVAT 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A261-2692/2011 panaikino UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo sustabdymą.

237. Skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. liepos 31 d. (imtinai), UAB „Miesto energija“ darbuotojams buvo mokamas (ir šiuo metu vis dar yra mokamas) darbo sutartyse sulygtas darbo užmokestis už prastovas, kurios susidaro dėl negalėjimo vykdyti licencijuotos šilumos tiekimo veiklos esant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos paskelbtai ekstremaliai situacijai, kuris per nurodytą laikotarpį iš viso sudarė 427 436,90 Lt. Visas nurodytas nuostolių dydis tikrai buvo faktiškai patirtas UAB „Miesto energija“. Darbo užmokesčio ir priklausančių SODROS įmokų sumokėjimą liudijantys dokumentai bus pateikti vėliau.

248. Vienas svarbiausių ekstremalios situacijos, kaip teisinio poveikio instituto, bruožas yra jos laikinas pobūdis, t. y. ekstremali situacija tęsiasi tol, kol nedelsiant išnyksta. Todėl UAB „Miesto energija“ visiškai protingai ir pagrįstai tikėjosi, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės paskelbta ekstremali situacija Ukmergės rajone yra laikino pobūdžio, ir, kai tik ji bus atšaukta, pareiškėjas galės atnaujinti šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajone. Tačiau skundžiamo įsakymo pagrindu paskelbta ekstremali situacija Ukmergėje tęsiasi jau beveik 1,5 metų. Tai precedento neturinti situacija Lietuvoje, kurios trukmės UAB „Miesto energija“ niekaip negalėjo prognozuoti ar tikėtis, todėl niekaip negalėjo prognozuoti ir dėl to patirsiančių nuostolių dydžio. Nuostolių suma buvo patirta išimtinai tik dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos neteisėto neveikimo, dėl ko turėjo būti priteista Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu.

25UAB „Miesto energija“ šilumos energijos tiekimo veiklos negali vykdyti ir gauti pajamų iš šios veiklos išimtinai dėl to, kad sustabdyta šilumos energijos tiekimo licencija dėl ekstremalios situacijos paskelbimo, nors sąlygos, reikalingos šilumos energijos tiekimo veiklos vykdymui egzistavo. Su apeliaciniu pateikiami kai kurie papildomi įrodymai, nes jų pateikimo būtinybė atsirado jau po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl iškeltų pareiškėjo reikalavimų, juos suskaidė į dvi dalis. Išnagrinėjęs bylą, Vilniaus apygardos administracinis teismas bylos dalį nutraukė, o kitoje skundą atmetė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija kiekvienos dalies atžvilgiu taip pat pasisakys atskirai.

30Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 panaikinimo ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją.

31Būtina atkreipti dėmesį į keletą juridinę reikšmę turinčių faktinių aplinkybių, kurios iš esmės ir lemia aptariamos bylos dalies teisinį įvertinimą.

32Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-04-20 priėmė sprendimą Nr. 7-82 nuo

332010-05-20 nutraukti SP „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ ir UAB „Šventupė“ 2001-12-20 šilumos ūkio reorganizavimo ir renovacijos sutartį dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo.

34Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. 7-113 „Dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo Ukmergės rajone“ Ukmergės rajono savivaldybė pavedė savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010-05-31 vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto ir kitų administracinių vienetų vartotojams.

352010-06-10 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu išduotos šilumos tiekimo licencijos UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ Šventupės gyvenvietės, Šilo katilinės aptarnavimo ir Dainavos gyvenvietės teritorijose.

36UAB „Miesto energija“ dėl paminėtų Ukmergės rajono savivaldybės veiksmų inicijavo teisminius ginčus. Atitinkamų žingsnių ėmėsi ir Ukmergės rajono savivaldybė.

37Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-06-23 sprendimu Nr. 7-138 „Dėl perimamo šilumos ūkio turto“ bei 2010-06-28 turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. l perdavė UAB „Ukmergės šiluma“ naudoti ir eksploatuoti antstolių iš UAB „Miesto energija“ perimtą ir savivaldybei perduotą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą.

38Vilniaus apygardos teismas 2011-06-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-131-178/2011 atmetė UAB „Miesto energija“ (buvusi UAB „Ukmergės energija“) priešieškinį dėl pripažinimo neteisėtu Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d. nutraukti SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų. Teismas taip pat patenkino Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ prašymus grąžinti šioms bendrovėms pagal 2001 m. nuomos sutartis UAB „Miesto energija“ išnuomotą turtą ir pripažinti šioms bendrovėms nuosavybės teisę į pagal 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį padarytas investicijas ir jų pagalba padarytus šilumos ūkio pagerinimus ir pertvarkymus, taip pat investicijų pagrindu sukurtus naujus objektus, ir perduoti šį turtą UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ valdyti ir nuomoti. Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 šiai administracinei bylai aktuali sprendimo dalis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1472/2011, palikta nepakeista. Kaip buvo patvirtinta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykusio teismo posėdžio metu, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2012-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012) jokių korektūrų dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties neatliko. Taigi akivaizdu, kad tarp pareiškėjo ir Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio reorganizavimo ir renovacijos sutartiniai santykiai nutrūko visiškai.

39Po Ukmergės rajono savivaldybės 2010-04-20, 2010-05-27, 2010-06-10, 2010-06-23, 2010-06-28 sprendimų (bendrine prasme) buvo priimtas skundžiamas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“, kuris buvo loginė tąsa prieš tai sekusių sprendimų, taip pat vienas iš baigiamųjų teisės aktų iš esmės nebedarantis įtakos uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ teisinei padėčiai. Teisė teikti atitinkamas paslaugas šios bendrovės buvo paneigta ankstesniais vietos savivaldos sprendimais, kurie, kaip matyti iš bendrosios kompetencijos teismų sprendimų, buvo pripažinti teisėtais bei pagrįstais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo šioje dalyje padaryta išvada dėl pareiškėjo materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Juk, jei padarius prielaidą apie reikalavimo dėl 2010-09-28 įsakymo panaikinimo patenkinimą, tai toks sprendimas niekaip negalėtų pakeisti besikreipusio teisminės gynybos asmens padėties, nes jo nebesieja ginčo paslaugų teikimo santykiai su Ukmergės rajono savivaldybe. Materialiojo suinteresuotumo šioje plotmėje nebėra.

40Teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą – dvi skirtingos sąvokos. Bylos priėmimo, iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (pareiškimą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (pareiškimo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti vertinamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje M. B. v. AB „Utenos krosnys“ (Nr. 3K-3-1121/2002)). Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, skundas turi būti atmestas.

41Kadangi pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė, o ne skundą aptariamoje dalyje atmetė, atliktinas skundžiamo sprendimo dalies ištaisymas, konstatuojant pirmos grupės reikalavimus esant atmestinus.

42Dėl turtinės žalos atlyginimo.

43Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad administraciniai teismai sprendžia ir bylas dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei tarnautojų veiksmais ar neveikimo viešojo administravimo srityje, atlyginimo.

44Viešoji atsakomybė atsiranda esant trims organiškai tarpusavyje susijusioms sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui.

45CK 6.271 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės valdžios institucijų neteisėtas aktas reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Neteisėtumas galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-499/2007). Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, sprendžiant administracinės teisės subjekto veiklos neteisėtumo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina nustatyti, kokios teisės normos buvo pažeistos ir kaip šie pažeidimai pasireiškė, t. y. neigiamos tam tikros veikos pasekmės savaime negali būti laikomos pakankamu pagrindu konstatuoti šios veikos neteisėtumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

462005 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1642/2005).

47Teisėjų kolegija pažymi, jog tam, kad teismas galėtų vertinti galimą atsakovų veiksmų neteisėtumą, pareiškėjas turi konkrečiai juos įvardinti ir pagrįsti atitinkamais įrodymais. Šiuo atveju, prašymas priteisti turtinę žalą buvo kildinamas iš skundžiamo įsakymo priėmimo ir užkirtimo kelio pareiškėjui teikti atitinkamas ginčo paslaugas, kas ir nulėmė atitinkamo dydžio žalą. Tačiau jau buvo pripažinta, kad bendrovė neturėjo materialiosios reikalavimo teisės dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo, o galimybė teikti ginčo paslaugas savivaldybei buvo paneigta kitais aktais, kurių teisėtumas patvirtintas bendrosios kompetencijos teismų. Taigi byloje nėra pateikta duomenų dėl atsakovų neteisėtų veiksmų. Nesant įrodymų, pagrindžiančių neteisėtų veiksmų buvimą, negalima konstatuoti vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų. Nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnį negalima.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo pareiškėjo skunde nurodytus reikalavimus ir pagrįstai nusprendė, kad iš esmės nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą pakeisti.

51Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą ta apimtimi, kur administracinė byla dėl uždarosios akcinės bendrovės “Miesto energija” reikalavimų dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

522010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“ panaikinimo ir įpareigojimo Ukmergės rajono savivaldybės administraciją atšaukti skundžiamu įsakymu Ukmergės rajone paskelbtą ekstremalią situaciją buvo nutraukta ir šioje dalyje skundą atmesti.

53Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės “Miesto energija” apeliacinį skundą atmesti.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jam iš viešų pranešimų tapo žinoma, jog... 6. 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašus. Ši... 7. Atsakovai Ukmergės rajono savivaldybė ir Ukmergės rajono savivaldybės... 8. Atsakovai paaiškino, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-06-23... 9. 2010-08-31 nutarimu Nr. 1243 yra patvirtinusi Ekstremaliųjų situacijų... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 12 d. sprendimu (T 2,... 12. Teismas, pasisakydamas dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos... 13. 2011-06-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-131-178/2011 atmetė UAB... 14. III.... 15. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 146-160) prašo panaikinti... 16. 1. Pareiškėjas turi akivaizdų teisinį suinteresuotumą dėl įsakymo... 17. 2. Ekstremalios situacijos paskelbimas nulėmė tai, kad UAB „Miesto... 18. 3. Teismo išvada, jog Vilniaus apygardos teismo 2011-06-08 sprendimu bei... 19. 2011 m. gruodžio 16 d. priėmė nutartį byloje Nr. 3P- 1896/2011, kuria... 20. 4. Nebuvo pagrindo skelbti ekstremalią situaciją, nes nebuvo ekstremalaus... 21. 5. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas nepagrindė... 22. 6. Atsižvelgtina ir į tai, kad LVAT 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 23. 7. Skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. liepos 31 d.... 24. 8. Vienas svarbiausių ekstremalios situacijos, kaip teisinio poveikio... 25. UAB „Miesto energija“ šilumos energijos tiekimo veiklos negali vykdyti ir... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl iškeltų pareiškėjo... 30. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.... 31. Būtina atkreipti dėmesį į keletą juridinę reikšmę turinčių faktinių... 32. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-04-20 priėmė sprendimą Nr. 7-82... 33. 2010-05-20 nutraukti SP „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“... 34. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. 7-113 „Dėl... 35. 2010-06-10 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu... 36. UAB „Miesto energija“ dėl paminėtų Ukmergės rajono savivaldybės... 37. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-06-23 sprendimu Nr. 7-138 „Dėl... 38. Vilniaus apygardos teismas 2011-06-08 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 39. Po Ukmergės rajono savivaldybės 2010-04-20, 2010-05-27, 2010-06-10,... 40. Teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą... 41. Kadangi pirmosios instancijos teismas bylą nutraukė, o ne skundą aptariamoje... 42. Dėl turtinės žalos atlyginimo.... 43. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 44. Viešoji atsakomybė atsiranda esant trims organiškai tarpusavyje susijusioms... 45. CK 6.271 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės valdžios institucijų... 46. 2005 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1642/2005).... 47. Teisėjų kolegija pažymi, jog tam, kad teismas galėtų vertinti galimą... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą... 51. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d.... 52. 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos... 53. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo... 54. Nutartis neskundžiama....