Byla 2-9444-465/2020
Dėl kelio servituto nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. N. ieškinį atsakovui J. B. dėl kelio servituto nustatymo,

Nustatė

3Ieškovas nurodo, kad įsigijo ūkio pastatą, unikalus Nr. 1094-0150-0726, esantį Kalvarijų g. 172A, Vilniuje (toliau – ir Ūkio pastatas). Ūkio pastatas yra žemės sklype, unikalus Nr. 0101-0022-0176 (toliau – ir Žemės sklypas), kuris priklauso atsakovui J. B. nuosavybės teise. Ieškovas nurodė, kad negali laisvai privažiuoti prie jam priklausančio Ūkio pastato, nes faktiškai egzistuojantis vienintelis kelias iki Ūkio pastato yra atsakovui priklausančiame Žemės sklype, be to, prieš įvažiavimą yra sumontuotas užkardas. Dėl to reikalinga Žemės sklype nustatyti kelio servitutą, reikalingą laisvai privažiuoti iki Ūkio pastato ir juo naudotis pagal paskirtį. Pažymėjo, kad dėl kelio servituto nustatymo kelis kartus žodžiu kreipėsi į Žemės sklypo savininką, t. y. atsakovą, kuris neprieštaravo dėl servituto nustatymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovas kreipėsi į UAB „Geodezija ir topografija“, kuri sudarė Servituto nustatymo planą. Ieškovas taip pat nurodo, kad sudarius nurodytą planą jis dar kartą kreipėsi į atsakovą, tačiau iš pastarojo gavo atsakymą, kad atsakovui J. B. yra iškelta fizinio asmens bankroto byla, o jo turtu disponuoja bankroto administratorius. Todėl su prašymu nustatyti kelio servitutą ieškovas kreipėsi į atsakovo bankroto administratorių UAB „Bankroto administratorių biuras“, tačiau pastarasis nurodė, kad vykdant atsakovo bankroto procedūras, bus vykdomas Žemės sklypo pardavimas, todėl siekiant neapsunkinti Žemės sklypo pardavimo procedūrų, ieškovui buvo pasiūlyta sulaukti, kol Žemės sklypas bus parduotas, tuomet bus galimybė dėl servituto nustatymo kreiptis į naująjį Žemės sklypo savininką. Tačiau šiuo metu ieškovo galimybės naudotis jam priklausančiu Ūkio pastatu yra apsunkintos. Todėl ieškovas ieškiniu prašo nustatyti atsakovui priklausančiame žemės sklype, adresu Kalvarijų g. 172A, Vilnius, 256 kv. m. ploto kelio servitutą pagal pateiktą planą, suteikiantį teisę prieiti ir privažiuoti transporto priemonėms iki ieškovui nuosavybės teise priklausančio ūkio pastato, adresu Kalvarijų g. 172A, Vilnius. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti parduoti, dovanoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti Žemės sklypą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo patenkintas ir ieškovo reikalavimo užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas VĮ „Registrų centras“ tvarkomame nekilnojamojo turto registre dėl atsakovui J. B. priklausančio Žemės sklypo nuosavybės perleidimo draudimo.

5Atsakovo J. B. atstovas bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad šiuo metu atsakovo bankroto byloje atsakovui priklausančio turto pardavimo procedūros dar nepradėtos, todėl kelio servituto nustatymui iš esmės neprieštarauja. Ieškovo ieškinį dėl kelio servituto nustatymo prašė spręsti teismo nuožiūra.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso ūkio pastatas, esantis Kalvarijų g. 172A, Vilniuje, kurio unikalus Nr. 1094-0150-7026 (b. l. 4-6). Ūkio pastatas yra žemės sklype, esančiame Kalvarijų g. 172A, Vilniuje, unik. Nr. 0101-0022-0176, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui J. B. (b. l. 11-15). Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-11 nutartimi iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. e2FB-12290-994/2018), 2019-05-17 nutartimi patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas (civilinė byla Nr. e2FB-446-466/2019). Atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, kuris disponuoja atsakovui priklausančiu turtu. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas negali laisvai privažiuoti prie jam priklausančio Ūkio pastato, nes faktiškai egzistuojantis vienintelis kelias iki Ūkio pastato yra atsakovui priklausančiame Žemės sklype, todėl, kad ieškovas galėtų laisvai naudotis jam priklausančiu Ūkio pastatu reikalingas kelio servituto nustatymas. Byloje pateiktas UAB „Geodezija ir topografija“ sudarytas Servituto nustatymo planas, kuriam neprieštarauja atsakovo bankroto administratorius.

8Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.111 straipsnio 1 dalyje numatyta servituto sąvoka, t. y. servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. CK 4.124 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimai, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas. CK 4.126 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad teismo sprendimu servitutas yra nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Pagal CK 4.112 straipsnio 1 dalį servituto turinys - tai kai servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės. Servituto turinys nusako tarnaujančiojo daikto apribojimus, o servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto poreikiai. Servitutu gali būti suteikiamos tik tokios teisės, kurios yra objektyviai būtinos viešpataujančiam daiktui naudoti pagal jo paskirtį; servitutu nėra nustatomos teisės, susijusios su viešpataujančiojo daikto valdymu ar disponavimu; servituto santykiai reglamentuojami laikantis minimalaus savininko teisių ribojimo principo. Viešpataujančiojo daikto savininkui negali būti suteikiamos teisės, neatitinkančios šių kriterijų, tokių teisių suteikimas prieštarautų interesų derinimo ir proporcingumo principams ir reikštų nepagrįstą tarnaujančiojo daikto savininko teisių suvaržymą, kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant CK 4.126 straipsnio taikymą laikomasi pozicijos, kad servituto nustatymo sąlygos traktuotinos atsižvelgiant į šio instituto prigimtį ir paskirtį. Servitutu suteikiama teisė naudotis svetimu nekilnojamuoju daiktu užtikrina viešpataujančio daikto savininko poreikius normaliai naudotis savo daiktu, tačiau tokie poreikiai turi būti derinami su tarnaujančiojo daikto savininko interesu nekliudomai naudotis savo nuosavybe, kuri nėra absoliuti ir ši teisė gali būti ribojama. Servituto teisė pasižymi savininko (tarnaujančiojo daikto) nuosavybės teisės suvaržymais siekiant įgyvendinti viešpataujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė jokiais atvejais neturi būti varžoma nepagrįstai, tam būtinas objektyvus pagrindas. Dėl to ir daikto apsunkinimas servitutu pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir kai yra objektyviai būtinas. Kasacinio teismo praktika dėl servitutų nustatymo išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-210/2012: 2012 m. spalio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-433/2012: 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-259/2014: kt.). Joje pažymima, kad teismas pirmiausia turi įsitikinti, kad servitutas yra būtinas viešpataujančiajam daiktui naudoti. Tam teismas turi įvertinti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui - esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę.

9Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad jokių didelių nepatogumų susijusių su servituto nustatymu atsakovas ar kitas būsimas naujas Žemės sklypo savininkas nepatirs, be to, Žemės sklypo servituto nustatymui neprieštarauja ir atsakovo bankroto administratorius. Taip pat teismas vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), konstatuoja, jog servituto nustatymas atsakovui nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype yra objektyviai pagrįstas, nes kito kelio, kuriuo ieškovas galėtų privažiuoti prie jam priklausančio Ūkio pastato, nėra.

10Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovo ieškinys tenkinamas ir atsakovui J. B. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, adresu Kalvarijų g. 172A, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0022-0176, nustatomas 256 kv. m ploto kelio servitutas pagal UAB „Geodezija ir topografija“ parengtą Servituto nustatymo planą, suteikiantis teisę prieiti ir privažiuoti transporto priemonėms iki ieškovui nuosavybės teise priklausančio ūkio pastato, esančio Kalvarijų g. 172A, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0150-7026.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo naudai iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 150 Eur žyminis mokestis

12Vadovaudamasis CPK 93 str., 259 ir 265 str., teismas

Nutarė

13ieškovo V. N. (a. k. ( - ) ieškinį atsakovui J. B. (a. k. ( - ) dėl kelio servituto nustatymo tenkinti.

14Nustatyti atsakovui J. B. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, adresu Kalvarijų g. 172A, Vilnius, unikalus Nr. 0101-0022-0176, 256 kv. m ploto kelio servitutą pagal UAB „Geodezija ir topografija“ parengtą Servituto nustatymo planą, suteikiantį teisę prieiti ir privažiuoti transporto priemonėms iki ieškovui V. N. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio ūkio pastato, esančio Kalvarijų g. 172A, Vilnius, unikalus Nr. 1094-0150-7026.

15Priteisti ieškovui V. N. (a. k. ( - ) iš atsakovo J. B. (a. k. ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo dienos.

17Sprendimui įsiteisėjus, informuoti VĮ „Registrų centras“.

18Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai