Byla 2A-494-163/2012
Dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Alonos Romanovienės (pranešėja ir pirmininkaujanti), Rimvidos Zubernienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų V. R., V. R., I. R. ir K. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų V. R., V. R., I. R., K. R. ieškinį atsakovui AS „Parex banka“ dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo,

Nustatė

2ieškovai V. R., V. R., I. R. ir K. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AS „Parex banka“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Nurodė, kad 2007-01-24 su pradiniu atsakovu AB „Parex bankas“ Klaipėdos filialu (pradinio atsakovo teisių bei pareigų perėmėjas – Latvijos AS „Parex banka“) buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. PS/14/848, pagal kurią atsakovas ieškovams suteikė 620 000 Lt kreditą žemės sklypų pirkimui ir infrastruktūrai. Ieškovai dėl šalyje susiklosčiusios ekonominės situacijos negalėjo laiku įvykdyti visų priklausančių mokėjimų pagal kreditavimo sutartį. Atsakovas 2009-01-20 raštu Nr. 10-3-9/368 vienašališkai nutraukė 2007-01-24 kreditavimo sutartį Nr. PS/14/848. Ieškovai kreipėsi į atsakovą su prašymu geranoriškai išspręsti kilusią problemą, tačiau jokio atsakymo iš atsakovo negavo. Į pakartotiną prašymą atsakovas taip pat nereagavo. Ieškovai nurodė, kad vienašališkas kreditavimo sutarties nutraukimas neteisėtas ir neatitinka įstatymo nustatytų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Pažymėjo, kad atsakovo nurodytas tik 15 dienų terminas dėl sutarties nutraukimo ir reikalavimo grąžinti visą paskolos sumą yra akivaizdžiai per trumpas ir neprotingas. Teigė, kad pradėjus gerėti ekonominei situacijai, gali ir pasirengę vykdyti kreditavimo sutartį, todėl tikslinga sutartinių įsipareigojimų įvykdymą atidėti dvejų metų terminui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašė pripažinti vienašališką kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu, pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas, atidedant ieškovams tenkančią prievolę sumokėti priklausančias sumas dvejiems metams, taip pat pakeičiant sutarties 8.2.1. ir 8.3. punktuose nurodytą 15 dienų įspėjimo terminą į 3 mėnesių įspėjimo terminą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-01 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad byloje esanti medžiaga pagrindžia, jog ieškovai nevykdė mokėjimų kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, šios aplinkybės jie neneigia. Konstatavo, kad atsakovas 2007-01-24 šalių sudarytą kreditavimo sutartį nutraukė teisėtai, kadangi ieškovai laiku ir tinkamai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o tai pripažintina esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 str., sutarties 8.2.1.1 p.). Pažymėjo, jog šalys, sudarydamos sutartį, laisva valia nusistatė tarpusavio teises ir pareigas, ieškovai neprieštaravo kreditavimo sutarties bendrosios dalies 8.2.1 punkto nuostatoms dėl 15 dienų termino dėl sutarties nutraukimo ir reikalavimo grąžinti visą paskolos sumą, sutikimą su kreditavimo sutarties sąlygomis patvirtino parašais, todėl 2007-01-24 teisėtai sudaryta ir galiojanti kreditavimo sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pasisakydamas dėl ieškovų reikalavimo pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas teismas nurodė, jog bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas patvirtino, kad kreditas buvo imamas žemės sklypų pirkimui ir infrastruktūrai, kuriame ieškovai turėjo vykdyti savo verslą. Prisiimdami tokio dydžio finansinius įsipareigojimus, ieškovai turėjo įvertinti prisiimamo kredito grąžinimo riziką. Šalys kreditavimo sutartyje aptarė kredito grąžinimo sąlygas, pasekmes, kylančias dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo. Byloje nustatyta, kad šalių pasirašytų kredito sutarčių bendrosios dalies sąlygos atitinka sutarčių standartines sąlygas (CK 6.185 str.). Nors ieškovai nurodė, kad pasaulinė ekonominė krizė turėjo neigiamos įtakos jų finansinei padėčiai ir finansinių įsipareigojimų vykdymui, tačiau šiuos argumentus teismas atmetė kaip neįrodytus. Ieškovams negalėjo būti nežinoma aplinkybė, kad rinkoje gali sumažėti bet kurio verslo paklausa. Tai yra įprasta ieškovų vykdomos komercinės verslo veiklos rizika. Remiantis CK 6.189 str. ir 6.200 str., sutartis jos šalims yra privaloma ir turi būti vykdoma. Be to, verslo pajamingumo svyravimai pasaulio ekonomikos mastu negali būti pripažinti aplinkybe, atleidžiančia nuo tinkamo ir savalaikio sutarties vykdymo. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko numatytas verslas nedavė tokių rezultatų, kurių tikėjosi kredito gavėjas (CK 6.212 str. 1 d.). Teismas sprendė, kad sutarties vykdymo suvaržymą patvirtinančių aplinkybių, nurodytų CK 6.204 str. 2 d., buvimas neįrodytas. Ieškovai neįrodė, kad patenkinus ieškinį, t. y. uždraudus bankui vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį ir atidėjus kreditų grąžinimo įmokų mokėjimą dvejiems metams, ateityje gaus pajamų, kurių pakaktų kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo įmokų vykdymui. Byloje esantys duomenys pagrindžia ieškovų sudėtingą finansinę padėtį, bei tai, kad ieškovai laikotarpiu nuo kreditavimo sutarties sudarymo iki ieškinio teismui pateikimo dienos pardavė jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypus, gyvenamąjį namą, kitus statinius), tačiau su atsakove pagal kreditavimo sutartį neatsiskaitė. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai savo prievolių, kylančių iš kreditavimo sutarties, neįvykdė, atsakovė pagal minėtą sutartį įgijo teisę reikalauti iš ieškovų grąžinti visą likusią kredito sumą, palūkanas ir delspinigius (CK 6.221 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.881 str. 2 d.).

4Ieškovai V. R., V. R., I. R. ir K. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-01 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas ir neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą ir netinkamos šalies pakeitimo tinkama, neištyrė visų įrodymų, neatsižvelgė į ieškovų patikslintus reikalavimus, padarė nepagrįstas išvadas ir priėmė neteisingą sprendimą. Teigia, kad atsakovu byloje buvo nurodę AB „Parex bankas“, Klaipėdos filialas. Bylos nagrinėjimo metu AB „Parex bankas“ pavadinimas buvo pakeistas į AB „Citadelė“ banką. Tačiau teismas be jokio pagrindo priimdamas 2011-03-01 sprendimą, atsakovu nurodė AS Parex banką (Latvija), tuo pažeisdamas CPK 45 str. nuostatas, nes nebuvo ieškovų sutikimo dėl tokio atsakovo pakeitimo byloje. Nurodo, kad 2010-12-17 pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikrinimo, kuriame, be kita ko, pateikė reikalavimą sustabdyti sutikto kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą laikotarpiui nuo 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 neteisėto nutraukimo dienos, t. y. nuo 2009-02-25 iki 2012-12-17. Tačiau teismas į šį pareiškimą visiškai neatsižvelgė, ignoravo prašymą, ginčijamame sprendime dėl jo nepasisakė. Apeliaciniame skunde apeliantai taip pat nurodo iš esmės tuos pačius argumentus dėl kreditavimo sutarties nutraukimo neteisėtumo, kuriuos buvo išdėstę ieškinyje. Be to, nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl atsisakymo pakeisti kreditavimo sutarties sąlygas, nurodydami, kad dėl sunkios valstybės ekonominės situacijos pasikeitė šalių pusiausvyra ir šalių teisniuose santykiuose atsirado sąlygos, numatytos CK 6.204 str., kurių šalys sudarant sutartį negalėjo protingai tikėtis, pagal šio straipsnio 2 dalį sutarties vykdymo suvaržymo aplinkybės turi iš esmės pakeisti prievolių pusiausvyrą, o reikalavimas įvykdyti sutartį tokiomis aplinkybėmis prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį skundą atmesti ir palikti galioti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-01 sprendimą. Nurodo, kad ieškovų argumentai dėl teismo sprendimo priėmimo ne tam atsakovui yra nepagrįsti ir turėtų būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pažymi, kad ieškovų argumentai dėl kreditavimo sutarties nutraukimo neteisėtumo teismo buvo visiškai pagrįstai atmesti. Argumentai dėl ekonomikos nuosmukio bei jo pasekmių negali būti laikomai aplinkybe, keičiančia šalių prievolių pusiausvyrą, nes atsakovas lygiai taip pat kaip ir ieškovai veikia ir dirba ekonomikos nuosmukio sąlygomis. Ekonomikos nuosmukis galėtų būti pagrindu pakeisti sutartį tik tuo atveju, jei toks sutarties nutraukimo ar pakeitimo pagrindas, konkrečiai įvardijant atitinkamų ekonomikos rodiklių pokyčius, būtų aiškiai numatytas šalių sutartyje.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju apeliacinį skundą padavė ieškovas, todėl byla nagrinėjama ieškovo apeliacinio skundo ribose.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-01-24 tarp ieškovų V. R., V. R., I. R., K. R. ir AB Parex bankas“ Klaipėdos filialo buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. PS/14/848 su 2007-01-24 susitarimu Nr. 1, pagal kurią atsakovas suteikė ieškovams 620 000,00 Lt. kreditą žemės sklypų pirkimui ir infrastruktūrai, o ieškovai įsipareigojo grąžinti kreditą viena suma iki 2010-01-24 ir mokėti nustatytas palūkanas priedų Nr. 1 ir Nr. 1/1 nustatytomis dalimis ir terminais. Ieškovai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl atsakovas 2008-10-22, 2008-10-29, 2008-11-19, 2008-12-09, 2008-12-17 raštais prašė ieškovus padengti pradelstus mokėjimus (palūkanas ir delspinigius) bei informavo, kad per nustatytą 15 dienų terminą to nepadarius, bankas vienašališkai nutrauks sutartį. Ieškovai į banko raštus nereagavo, bankui turėto įsiskolinimo nepadengė, todėl atsakovas vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį anksčiau laiko. Ginčo tarp šalių dėl šių faktinių aplinkybių nėra.

9Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti vienašališką 2007-01-24 kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 nutraukimą prieš terminą neteisėtu bei pakeisti 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 sąlygas ir atidėti suteikto kredito grąžinimo bei palūkanų mokėjimo terminus dvejiems metams. 2010 -12-17 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo prašoma pakeisti 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 sąlygas: 1) pakeisti sutarties 8.2.1 ir 8.3 punktuose nurodytą 15 dienų įspėjimo terminą į 3 mėnesių įspėjimo terminą, 2) sustabdyti suteikto kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą laikotarpiui nuo 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 neteisėto nutarimo dienos, t. y. nuo 2009-02-25 iki 2012-12-17.

10Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovai apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas be jų sutikimo pakeitė atsakovą, išnagrinėjo ieškinį iš dalies ne dėl tų reikalavimų, kuriuos pareiškė ieškovai, teismas netyrė ar buvo laikomasi vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos, nepagrįstai atsisakė pakeisti sutarties sąlygas.

11Dėl netinkamo atsakovo.

12Ieškovai nurodo, kad jie savo ieškinyje atsakovu nurodė AB „Parex bankas“ Klaipėdos filialą, tačiau teismas, pažeisdamas CPK 45 straipsnio nuostatas, be motyvų, savavališkai, be ieškovų sutikimo, pakeitė atsakovą į AS Parex banka (Latvija).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad pradinį atsakovą AB „Parex bankas“ byloje, pagal 2009-09-22 atstovavimo sutartį, atstovavo advokatas A. I. (t. 1, b. l. 76). 2010-09-13 byloje gautas atsakovo atstovo prašymas dėl atsakovo pakeitimo, kuriuo prašoma atsakovą AB „Parex bankas“ pakeisti į AS Parex banka (Latvija), kadangi 2010-07-31 pradinio kreditoriaus Lietuvos AB „Parex banko“ reikalavimo teisės pagal sudarytą kreditavimo sutartį Nr. PS/14/848 su visomis užtikrinimo priemonėmis, buvo perleistos naujam kreditoriui AS Parex banka (t. 1, b. l. 124). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-21 nutartimi įpareigojo ieškovus per 10 d. pranešti teismui savo nuomonę dėl atsakovo pakeitimo. 2010-11-19 pranešime teismui ieškovai informavo teismą, kad sutiktų su atsakovo pakeitimu, jeigu tokį prašymą pateiktų atsakovas AB „Parex bankas“ Klaipėdos filialas (t. 1, b. l. 180). Kadangi AB „Parex banko“ (filialas nėra juridinis asmuo) prašymas dėl atsakovo pakeitimo jau buvo, todėl laikytina, kad ieškovai sutiko pakeisti atsakovą į AS Parex banka. Be to, 2011-02-15 teismo posėdžio metu ieškovas V. R., kuris visų ieškovų paskirtas atstovauti juos byloje (t. 2, b. l. 16), nurodė, kad sutinka su pradinio atsakovo pakeitimu į AS Parex banka, šį sutikimą patvirtino savo parašu teismo posėdžio protokole.

14Apeliantai nurodo, kad pakeitus atsakovą ir atsakovu nustačius juridinį asmenį registruotą Latvijos Respublikoje, likos neišspręstas bylos teismingumo klausimas. LR CPK 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui. Be to, kreditavimo sutartyje Nr. PS/14/848 numatyta, kad sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme (sutarties 12.4 p.).

15Esant išdėstytoms aplinkybėms darytina išvada, kad apelianto motyvai dėl netinkamo atsakovo yra nepagrįsti.

16Dėl ieškovų reikalavimų.

17Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti vienašališką 2007-01-24 kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 nutraukimą prieš terminą neteisėtu bei pakeisti 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 sąlygas ir atidėti suteikto kredito grąžinimo bei palūkanų mokėjimo terminus dvejiems metams. 2010 -12-17 Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo prašoma pakeisti 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 sąlygas: 1) pakeisti sutarties 8.2.1 ir 8.3 punktuose nurodytą 15 dienų įspėjimo terminą į 3 mėnesių įspėjimo terminą, 2) sustabdyti suteikto kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą laikotarpiui nuo 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 neteisėto nutarimo dienos, t. y. nuo 2009-02-25 iki 2012-12-17. Šiame pareiškime nurodyta, kad atsakovas yra AB „Citadele“ bankas Klaipėdos filialas bei sutikslinti ieškinio reikalavimai. Tačiau 2011-02-15 teismo posėdžio metu ieškovas V. R. nurodė, kad palaiko ieškinį ir tai, kas jame išdėstyta, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo ir sprendė dėl ieškinyje nurodytų reikalavimų.

18Dėl sutarties nutraukimo teisėtumo.

19Apeliantų nuomone banko sprendimas vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, yra neproporcinga jiems taikyta priemonė. Nurodo, kad teismas visiškai netyrė ar buvo laikomasi vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui aplinkybės yra įprastinės (normalios) ir nėra ypatingų atvejų, pavyzdžiui CK 6.204 straipsnyje numatytų pagrindų, įstatymų leidėjas suteikia galimybę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti sutartį esant šiems pagrindams: pirma, esant esminiam sutarties pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalies nurodytas aplinkybes; antra, jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir sutarties įvykdymas nepraranda prasmės po termino praleidimo (t. y. jeigu pats sutarties įvykdymo termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimas), nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (CK 6.209 straipsnis, 6.217 straipsnio 3 dalis); trečia, CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2007, 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009). Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovų ir banko pasirašytoje Kreditavimo sutartyje Nr. PS/14/848 numatytas sutarties nutraukimas banko reikalavimu. Sutarties 8.2.1 punkte numatyta, kad bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 15 dienų raštu įspėjęs Kredito gavėjus, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad kredito gavėjai grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą, jeigu kredito gavėjai padaro bent vieną iš esminių sutarties pažeidimų, inter alia kredito gavėjai ilgiau kaip 30 dienų negrąžina sutartyje nustatytais terminais nustatytos kredito dalies ir /ar nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir /ar kitų mokėjimų. Byloje taip pat nustatyta, kad šis pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį faktiškai egzistavo, patys apeliantai pripažįsta, kad jie nevykdė sutarties ir pagal nustatytą grafiką nemokėjo priskaičiuotų palūkanų. Bankas, atsižvelgdamas CK 6.209 str. ir 6.213 str. nuostatas, 2008-10-22, 2008-10-29, 2008-11-19, 2008-12-09, 2008-12-17 ir 2009-01-20 raštais nustatė papildomą terminą skolininkams padengti pradelstus įsiskolinimus (t. 1, b. l. 47-51). Darytina išvada, kad skolininkai buvo iš anksto tinkamai informuoti apie sutarties nutraukimą, suteikiant jiems protingą papildomą terminą įvykdyti pradelstus sutartinius įsipareigojimus (CK 6.217 str. 3 d., 6.218 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad apie įsiskolinimą bankui ir apie vienašališką kreditavimo sutarties nutraukimą neįvykdžius įsipareigojimų, bankas ieškovus informavo 2009-01-20 raštu Nr. 10.3-9/368 (t. 1., b. l. 25), kreditavimo sutartis vienasmeniškai nutraukta 2009-02-25. Pažymėtina, kad bankas kreditavimo sutartį nutraukė skolininkams sistemingai pažeidinėjant šią sutartį, nes ieškovų įsiskolinimas už nesumokėtas palūkanas 2008-10-22 sudarė 5 945,02 Lt, delspinigių 7,90 Lt., o 2009-01-16 nesumokėta palūkanų 20 750,28 Lt., delspinigių 745, 99 Lt. Taigi šiuo atveju ieškovai praleido ne vienos kredito dalies mokėjimo terminą, t. y. esminis sutarties pažeidimas buvo ne vienkartinis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atmestini apeliacinio skundo argumentai apie netinkamą CK 6.217 straipsnio taikymą bei nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Apeliantų nurodytos aplinkybės, kad sutarties nutraukimas neproporcinga banko pritaikyta priemonė, galinti sukelti jiems nepataisomas pasekmes ir labai didelius nuostolius, atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo pagrįstai konstatuotus ieškovų padarytus pažeidimus bei faktinius bylos duomenis, neteikia teisinio pagrindo pripažinti, jog teismas, spręsdamas dėl pagrindo nutraukti sutartį egzistavimo, netinkamai taikė materialinės teisės normas, taip pat neįgalina pripažinti, kad sutarties nutraukimas yra neproporcinga bei neadekvati priemonė. Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal įstatymą, pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, jie turi padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą atsiradusias sąlygas, susijusias su sutarties vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2008, 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009). Motyvai, kad bankas pažeidė bendradarbiavimo pareigą bei proceso sąžiningumo principą, taip pat nepagrįstas, nes būtent ieškovai ne tik nevykdė sutartinių įsipareigojimų, bet ir nereagavo į banko siunčiamus raštus, nors Kreditavimo sutarties 7.6.3 punkte numatyta, kad kredito gavėjai įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas, raštu informuoti banką, kai susidaro finansiniai sunkumai, numatomi atsiskaitymų uždelsimai ar įvyksta kiti svarbūs įvykiai, turintys arba galintys turėti neigiamos įtakos Kredito gavėjų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymui.

21Kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju kreditorius, skolininkams ilgą laiką nustatytais terminais nevykdant sutartinių įsipareigojimų, pagrįstai vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (CK 6.217 str. 5 d., kreditavimo sutarties 8.2.1 p.).

22Dėl atsisakymo pakeisti sutarties sąlygas.

23Apeliantai mano, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas prašymą pakeisti sutarties sąlygas ir sustabdyti suteikto kredito grąžinimą ir palūkanų mokėjimą laikotarpiu nuo 2007-01-24 Kreditavimo sutarties Nr. PS/14/848 neteisėto nutraukimo dienos, t.y. nuo 2009-02-25 iki 2012-12-17, neatsižvelgė į CK 6.223 straipsnio 2 dalyje nustatytą galimybę pakeisti sutarties sąlygas, nesiaiškino ar ieškovai ateityje turės galimybę įvykdyti sutartį, neatkreipė dėmesį, kad ieškovai, užtikrindami prievolių įvykdymą, įkeitė bankui turtą.

24Kaip jau anksčiau nurodyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo ir pasisakė tik dėl ieškinyje nurodytų reikalavimų, t. y. dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, todėl ir kolegija savo nuomonę išdėstys būtent dėl šio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo.

25Sutarčių teisėje galioja sutarties privalomumo principas, kuris lemia tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Ieškovai pasirašė Kreditavimo sutartį ir jų pareiga buvo ją vykdyti. Bankas paskolos sutartyje nustatydamas paskolos ir palūkanų grąžinimo terminus tikisi gauti šias sumas sutartyje nustatytais terminais. Tai yra viena iš pagrindinių kredito sutarties sąlygų. Įmokų mokėjimas ne pagal grafiką, o pagal klientų pageidavimus, tokią banko veiklą, kaip kredito teikimas, padarytų neįmanomą. Apeliaciniame skunde ieškovai nurodo, kad sutartyje nurodytas 15 dienų terminas dėl reikalavimo grąžinti visą paskolos sumą ir dėl sutarties nutraukimo yra akivaizdžiai per trumpas, suvaržo ieškovų teises, todėl jis turėtų būti pakeistas į 3 mėnesių terminą. Sutartį, kurioje numatytas 15 dienų terminas jie pasirašė, nes taip buvo numatyta banko tipinėje sutartyje. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, kad jie prašė banko ar kitaip bandė su juo tartis dėl kitokio, nei sutartyje numatytą, termino, sutartį jie pasirašė tokią, kokia ji yra, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad sutartis buvo pasirašyta abiejų šalių laisva valia.

26Kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ir ieškovų motyvą dėl pasaulinės ekonominės krizės neigiamos įtakos jų finansinei padėčiai ir finansinių įsipareigojimų vykdymui. Ekonominė krizė paveikė ne tik ieškovus, bet ir atsakovus, ieškovų reikalavimų patenkinimas eliminuotų ieškovų atsakomybę už laisva valia prisiimtą kredito grąžinimo riziką, tai pažeistų šalių laisva valia prisiimtų prievolių pusiausvyrą ir paneigtų sutarčių laisvės principą. Ieškovams turėjo suprasti, kad rinkoje gali sumažėti sklypų paklausa, kad sklypų pirkimas yra įprasta vykdomos komercinės verslo veiklos rizika.

27LR CK 6.223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kada sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu kita šalis iš esmės pažeidė sutartį ir kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju bankas sutarties nepažeidė, kitokių sutarties ar įstatymų nustatytų atvejų, dėl kurių vienos šalies prašymu būtų galima pakeisti sutartį, ieškovai nenurodė ir byloje nenustatyta. Be to, ieškovai į banką dėl sutarties pakeitimo kreipėsi po to, kai sutartis jau buvo nutraukta (t. 1, b. l. 26-28).

28Nepagrįstas ir ieškovų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas sutarties pakeitimo galimybę privalėjo aiškintis ar ieškovai ateityje galės vykdyti sutartį. Įrodymų apie savo pajamas ieškovai nepateikė. Iš bylos medžiagos matyti, kad I. R. ir K. R. yra pensininkai, kaip 2011-02-15 teismo posėdžio metu nurodė V. R., ligoti. Iš byloje pateiktų įrodymų, kuriuos teismo posėdžio metu patvirtino ieškovas V. R., matyti, kad tai ne vienintelė ieškovų paimta paskola ( t. 2, b. l. 8-13).

29Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas ištyrė faktines aplinkybes, teismo išvados atitinka byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui. Apeliacinis skundas netenkintinas, ieškovų motyvų nepakanka keisti priimtą sprendimą.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

31Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai V. R., V. R., I. R. ir K. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-01 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Ieškovai V. R., V. R., I. R. ir K. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-01-24 tarp ieškovų V. R., V. R., I. R.,... 9. Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti vienašališką 2007-01-24 kreditavimo... 10. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovai apeliaciniame... 11. Dėl netinkamo atsakovo.... 12. Ieškovai nurodo, kad jie savo ieškinyje atsakovu nurodė AB „Parex... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad pradinį atsakovą AB „Parex bankas“... 14. Apeliantai nurodo, kad pakeitus atsakovą ir atsakovu nustačius juridinį... 15. Esant išdėstytoms aplinkybėms darytina išvada, kad apelianto motyvai dėl... 16. Dėl ieškovų reikalavimų.... 17. Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti vienašališką 2007-01-24 kreditavimo... 18. Dėl sutarties nutraukimo teisėtumo.... 19. Apeliantų nuomone banko sprendimas vienašališkai nutraukti kreditavimo... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui... 21. Kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju kreditorius, skolininkams ilgą laiką... 22. Dėl atsisakymo pakeisti sutarties sąlygas.... 23. Apeliantai mano, kad pirmosios instancijos teismas atmesdamas prašymą... 24. Kaip jau anksčiau nurodyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 25. Sutarčių teisėje galioja sutarties privalomumo principas, kuris lemia tai,... 26. Kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ir ieškovų... 27. LR CK 6.223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kada sutartis gali būti pakeista... 28. Nepagrįstas ir ieškovų argumentas, kad pirmosios instancijos teismas,... 29. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas ištyrė faktines... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 31. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. sprendimą palikti...