Byla 2-442-772/2013
Dėl sandorio dalies (dovanojimo sutarties) pripažinimo iš dalies negaliojančia ir restitucijos taikymo pagal ieškovo AB Šiaulių bankas ieškinį atsakovams M. M. ir L. M., trečiasis asmuo R. M

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. K. Pabijanskui, atsakovams: M. M. ir L. M., bei trečiajam asmeniui R. M.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą dėl sandorio dalies (dovanojimo sutarties) pripažinimo iš dalies negaliojančia ir restitucijos taikymo pagal ieškovo AB Šiaulių bankas ieškinį atsakovams M. M. ir L. M., trečiasis asmuo R. M.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovo atstovas prašė teismo ieškinį atsakovams tenkinti visiškai jame nurodytais motyvais ir remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-21 nutarties motyvais.

6Ieškovas nurodė, kad AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) 2006-01-20 kreditavimo sutartimi Nr. SVV-2006-001-00 (toliau - Kreditavimo sutartis) su vėlesniu jos 2008-02-27 pakeitimu (kredito valiuta pakeista iš litų į eurus) kredito gavėjui UAB „Senoji smuklė“ suteikė 2 000 000 Lt (dviejų milijonų litų) sumos kreditą patalpų, esančių ( - ), pirkimui. Prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamo Įvykdymo užtikrinimui 2006-01-20 laidavimo sutartimis Nr. 0601-01 ir Nr. 0601-2 (toliau - Laidavimo sutartis) laidavo L. M. ir V. V. (toliau - atsakovas), kurie įsipareigojo atsakyti Bankui visu savo turtu, jei UAB „Senoji smuklė“ tinkamai neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį (Laidavimo sutarties 1.1 p.).

7UAB „Senoji smuklė“ nuo 2008 metų gruodžio sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais nebevykdė savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį, t.y. laiku negrąžino kredito pagal numatytą grafiką, nemokėjo palūkanų, delspinigių. Bankas 2009-01-12, 2009-02-26 ir 2009-10-06 raštais Įspėjo UAB „Senoji smuklė“ dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo. Kreditavimo sutarties pažeidimai nebuvo pašalinti, todėl Bankas vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį. Bankas 2009-12-29 raštu pranešė UAB „Senoji smuklė“, kad Kreditavimo sutartis yra nutraukta ir paprašė nedelsiant grąžinti panaudotą kreditą. Apie vienašališką sutarties nutraukimą laiduotojai L. M. ir V. V. buvo informuoti 2010-01-06 raštais, laiduotojų buvo pareikalauta iki 2010-01-20 grąžinti UAB „Senoji smuklė“ skolą Bankui. Nei UAB „Senoji smuklė“ nei laiduotojai iki nustatyto termino skolos Bankui negrąžino.

8Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš UAB „Senoji smuklė“ bei laiduotojų L. M. ir V. V. priteisti 505 119,43 eurų skolą. Šio ieškinio pagrindu iškelta civilinė byla, kuri šiuo metu yra užbaigta. 2010-03-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi (civ. byla Nr. B2-737-372/2010) UAB „Senoji smuklė“ iškelta bankroto byla.

9Ieškovui tapo žinoma, kad atsakovė L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutartimi Nr. 12394 bei 2009-10-23 dovanojimo sutartimi Nr. 12636 savo sūnui M. M. bei anūkei E. M. perleido jai priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir šiuo metu jokio nekilnojamojo turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą, atsakovas neturi. Akivaizdu, kad sudarydama šiuos sandorius atsakovė L. M. siekė išvengti savo prievolių pagal 2006-01-20 laidavimo sutartį Nr. 0601-1 įvykdymo.

10Gindamas savo pažeistas teises ieškovas pateikė teismui šį ieškinį, kuriuo prašė teismo pripažinti negaliojančia dalį 2009-10-16 tarp L. M., R. M. ir M. M. sudarytos dovanojimo sutarties ir taikyti restituciją. Ieškovas ginčija tą dovanojimo sutarties dalį, kuria atsakovė L. M. atsakovui M. M. perleido 1/2 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

11Ieškovas šį ieškinį atsakovams reiškia Civilinio kodekso (CK) 6.66 str. pagrindu. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintas vienas iš kreditoriaus interesų gynimo būdų - kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius - Actio Pauliana.

12Atsakovė L. M. 2006-01-20 laidavimo sutartimi Nr. 0601-1 laidavo už UAB „Senoji smuklė“ prievolių pagal 2006-01-20 Kreditavimo sutartį Nr. SVV-2006-001-00 įvykdymą. Kredito gavėjas UAB „Senoji smuklė“ nevykdė savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį, todėl Bankas teisėtai nutraukė Kreditavimo sutartį ir pareikalavo grąžinti kreditą bei įvykdyti kitas iš kreditavimo sutarties kylančias prievoles - sumokėti priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius.

13CK 6.81 str. numatyta, jog tuo atveju, kai laidavimu užtikrinta prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laidavimo sutarties 3.1. p. numatyta, jog laiduotojas įsipareigoja kredito gavėjui laiku neįvykdžius savo prievolės ar jos dalies Bankui, atsakyti Bankui tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas. Laidavimo sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarties 7.1 p.). Ieškovas 2010-01-06 laiduotojams V. V. ir L. M. išsiuntė reikalavimą iki 2010-01-20 sumokėti 504 006,18 eurų (1 740 232,50 Lt) UAB „Senoji smuklė“ skolą pagal Kreditavimo sutartį Nr. SVV-2006-001-00. Pažymėtina, jog Laidavimo sutartis yra galiojanti, nei vienas iš solidariųjų skolininkų savo prievolės ieškovui iki šiol neįvykdė, todėl teigtina, kad ieškovas Laidavimo sutarties pagrindu turi galiojančią reikalavimo teisę atsakovei L. M.

14Ieškovas teigė, kad ginčijamas sandoris pažeidžia jo teises. Kaip matyti iš pridedamo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, atsakovė L. M. sudarė kelis dovanojimo sandorius, kuriais perleido visą turėtą nekilnojamąjį turtą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl pirmojo atvejo, nurodė, kad dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai dėl šio sandorio nebeturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė 2009-10-16 dovanojimo sutartimi perleido 1/2 dalį buto, adresu ( - ), netrukus sudarė ir kitą dovanojimo sandorį, kuriuo savo anūkei E. M. perleido likusį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą ir sodo pastatą, esančius SB „Gintaras“, ir šiuo metu turto, į kurį ieškovas galėtų nukreipti išieškojimą, neturi. Taigi atsakovė geranoriškai nevykdo savo piniginės prievolės Bankui, taip pat neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti ieškojimą, vadinasi atsakovė dėl sudaryto sandorio tapo nemoki ir nebeturi realios galimybės įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ieškovui.

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog siekiant nustatyti, ar ginčijamu sandoriu pažeistos kreditoriaus teisės, reikia palyginti esamą skolininko turto padėtį su ta, kuri būtų, jei ginčijamas sandoris nebūtų sudarytas, t. y. reikia įvertinti ne tik ginčo sandoriu perleisto turto piniginę išraišką, bet ir visą skolininko iki ginčijamo sandorio turėtą turtą ir turimą po jo sudarymo. Jei atsakovė nebūtų sudariusi ginčijamo dovanojimo sandorio, atsakovės turtinė padėtis būtų geresnė - atsakovei nuosavybės teise priklausytų ( - ). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, šio buto vidutinė rinkos vertė 128 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys, jog VĮ „Registrų centras“ atlieka tik masinį turto vertinimą, todėl reali šio turto rinkos vertė būtų didesnė. Sudarydama ginčijamą dovanojimo sutartį atsakovė pablogino savo turtinę padėtį, todėl teigtina, kad 2009-10-16 sudarytas dovanojimo sandoris, ta dalimi, kuria atsakovė L. M. perleido M. M. 1/2 buto, pažeidė ieškovo teises.

16Ieškovas nurodė, kad CK 6.66 str. 3 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl sandorio negaliojimo pareikšti, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Apie 2009-10-23 atsakovės sudarytą dovanojimo sandorį Bankui tapo žinoma, 2010-03-03 gavus raštą iš antstolės V. Š. kontoros. Ieškovas antstolei V. Š. pateikė įvykdyti Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo L. M. ir V. V. Antstolės padėjėja 2010-03-03 raštu informavo AB ,,Šiaulių bankas“, kad iš šiuo metu skolininkų turimo turto nutartyje nurodytos sumos išieškoti negalima, kartu informavo ieškovą, kad L. M. ir V. V. sudarė eilę sandorių, kuriais perleido savo nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims bei pasiūlė ieškovui ginčyti skolininkų sudarytus sandorius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovas nustatyto senaties termino nėra praleidęs.

17CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog skolininko teisinė prievolė sudaryti sandorius CK 6.66 straipsnio prasme turėtų būti aiškinama siaurai, todėl neprivalomais sandoriais laikomi tokie, kurie sudaromi nesant įstatymo ar kitu susitarimu pagrįstos teisinės prievolės. Kiek yra žinoma ieškovui, atsakovė jokios teisinės prievolės padovanoti savo turtą sūnui neturėjo. Todėl ieškovas mano, kad atsakovė L. M. neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio.

18Taikant Actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis - tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Šiuo atveju ieškovas ginčija dovanojimo sandorį, kuris yra neatlygintinis (CK 6.465 str. 1 d.), todėl užtenka nustatyti tik skolininkės L. M. nesąžiningumą.

19Atsakovė L. M. ginčijamu sandoriu neatlygintinai perleido turtą savo sūnui M. M., todėl abiejų atsakovų nesąžiningumas preziumuojamas ir įrodinėjimo našta, kad sandoris sudarytas nesiekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, tenka atsakovams. Vis dėlto ieškovas papildomai nurodė ir kitas aplinkybes, rodančias atsakovės L. M. nesąžiningumą.

20L. M., žinodama, jog 2006-01-20 laidavimo sutartimi yra prisiėmusi prievolę atsakyti Bankui visu savo turtu, jei UAB „Senoji smuklė“ neįvykdys savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį, sudarė du dovanojimo sandorius, kuriais perleido visą jai nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Sudarydama šiuos sandorius L. M. siekė išvengti prievolės bankui įvykdymo. Nuo 2008 metų gruodžio mėnesio UAB „Senoji smuklė“ iškilo finansinių sunkumų, 2009 metais Bankas kredito gavėjui UAB „Senoji smuklė“ siuntė kelis įspėjimo raštus dėl prievolių pagal kreditavimo sutartį nevykdymo. Atsakovė L. M., būdama UAB „Senoji smuklė“ akcininke, turėjo galimybę žinoti įmonės finansinę padėtį. Akivaizdu, jog sužinojusi, kad UAB „Senoji smuklė“ turi finansinių sunkumų ir suvokdama, kad tuo atveju, jei UAB „Senoji smuklė“ negrąžinus kredito, Bankas savo reikalavimą nukreips į laiduotojus, atsakovė siekė perleisti visą savo turtą, kad iš jo nebūtų išieškoma. Neatsitiktinai L. M. būtent 2009 metų pabaigoje pradėjo perleidinėti jai priklausantį nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims.

21Atsakovė L. M. su savo sutuoktiniu R. M. 2009-10-16 sūnui M. M. padovanojo po 1/2 dalį buto, esančio ( - ). Šiuo metu sutuoktiniai L. M. ir R. M., nors ir nėra šio buto savininkai, jie šiame bute faktiškai gyvena. Žemės sklypą ir sodo pastatą, esančius SB „Gintaras“, L. M. padovanojo savo anūkei E. M., tačiau akivaizdu, jog devynmetė mergaitė šiuo turtu nesinaudoja, jį ir toliau naudoja ir valdo atsakovė L. M. Šios aplinkybės patvirtina, kad dovanojimo sandorius atsakovė L. M. sudarė tik dėl akių, siekdama, kad formaliai šio nekilnojamojo turto savininkai būtų kiti asmenys, tačiau ji toliau faktiškai naudoja ir valdo šį turtą, o apdovanotiesiems giminaičiams šis turtas faktiškai nebuvo perduotas.

22Matyti, jog atsakovė, siekdama išvengti prievolės Bankui įvykdymo, veikė kryptingai ir gerai apgalvotai. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina atsakovės L. M. nesąžiningumą, pasireiškusį tyčine kaltės forma.

23Ieškovas šiuo ieškiniu prašė teismo taikyti restituciją natūra ir įpareigoti atsakovą M. M. grąžinti atsakovei L. M. ginčijamu sandoriu įgytą 1/2 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Įvykdžius restituciją ir L. M. nuosavybėn grąžinus minėtą turtą, ieškovas savo reikalavimą grąžinti 505 119,43 eurų skolą galės nukreipti į šį turtą ir tokiu būdu patenkinti dalį turimo reikalavimo. Ieškovas šiuo ieškiniu turtinio reikalavimo priteisti 505 119,43 eurų skolą iš atsakovės L. M. nereiškia, nes tokį reikalavimą jis yra pareiškęs kitoje civilinėje byloje. Šioje byloje ieškovas reikšdamas Actio Pauliana, siekia atkurti atsakovės L. M. mokumą, sugrąžinant tai, ką ji nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido atsakovui M. M.

24Pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas. Šią teisės normą reikia taikyti kartu su CK 1.80 straipsnio 4 dalimi ir 4.96 straipsnio 3 dalimi, kuriose reglamentuojamas turto išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo. Atsižvelgiant į šias teisės normas, ieškovas konstatavo, kad jeigu nuginčijamas neatlygintinis sandoris, turtą galima išreikalauti ir iš sąžiningo įgijėjo, todėl nagrinėjamu atveju kliūčių restitucijai nėra.

25Ieškovas, vadovaudamasis CPK 199 str. 1 d., prašė teismo išreikalauti iš atsakovės L. M. raštinį įrodymą, kuris yra jos žinioje, o ieškovas neturi galimybės jo gauti ir pateikti teismui. Iš atsakovės išreikalautina ginčijama 2009-10-16 dovanojimo sutartis Nr. 12394.

26Ieškovas ieškinio reikalavimui užtikrinti prašė teismo taikyti ir laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis siekiama efektyviai užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti jo privalomumą.

27Ieškovas šiuo ieškiniu prašė taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą M. M. grąžinti atsakovei L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutarties Nr. 12394 pagrindu įgytą 1/2 buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių matyti, kad atsakovai yra nesąžiningi, bando išvengti prievolių ieškovui įvykdymo, todėl yra reali grėsmė, jog atsakovas M. M. gali mėginti perleisti restitucijos objektu esančią buto dalį tretiesiems asmenims. Siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimo įvykdymą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui M. nuosavybės teise priklausančią 1/2 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

28Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ieškovas teismo prašė:

291. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui M. M. nuosavybės teise priklausančią 1/2 dalį buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )

302. Pripažinti negaliojančia 2009-10-16 tarp atsakovės L. M., trečiojo asmens R. M. ir atsakovo M. M. sudarytos dovanojimo sutarties Nr. 12394 dalį, kuria atsakovė L. M. perleido atsakovui M. M. 1/2 buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

313. Taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą M. M. grąžinti atsakovei L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutarties Nr. 12394 pagrindu įgytą 1/2 buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

324. Išreikalauti iš atsakovės L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutartį Nr. 12394;

335. Priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

34Ieškovas savo reikalavimus grindė byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

35Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

36Atsakovai 2010-06-01 pateikė teismui atsiliepimą nurodydami šiuos atsikirtimus. Su pareikštu ieškiniu nesutinkame, manome kad jis nepagrįstas bei atmestinas.

37Atsakovai nurodė, kad 2006-01-20 AB Šiaulių bankas ir UAB „Senoji smuklė“ sudarė Kreditavimo sutartį Nr. SVV-2006-001-00 su vėlesniu jos pakeitimu, ir UAB „Senoji smuklė“ buvo suteiktas 2 000 000 (dviejų milijonų) litų sumos kreditą patalpų, esančių ( - ), pirkimui. Su L. M. sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 0601-01, užtikrinanti įsipareigojimų įvykdymą.

382009 m. spalio 16 d. L. M. savo sūnui M. M. dovanojimo sutartimi Nr. 12394 perleido asmeninės nuosavybės teisėmis priklaususią 1/2 dalį buto, adresu ( - ).

392009 m. spalio 23 d. L. M. asmeninės nuosavybės teisėmis priklausiusį žemės sklypą (unikalus Nr. 2901-0121-0029) su statiniais (unikalus Nr. 2997-0026-0016), dovanojo savo anūkei E. M., a.k. ( - ) (Dovanojimo sutartis Nr. 12636).

402009-12-29 AB Šiaulių bankas nutraukė kreditavimo sutartį su UAB „Senoji smuklė“.

412010-01-06 laiduotojai buvo informuoti apie kreditavimo sutarties nutraukimą bei pareikštas reikalavimas grąžinti AB Šiaulių bankas skolą iki 2010-01-20.

422010-03-10 Šiaulių apygardos teisme, pagal ieškovo AB Šiaulių bankas ieškinį iškelta civilinė byla Nr. 2-628-71/2010 dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo iš atsakovės.

432010-03-18 dieną Šiaulių apygardos teisme iškelta bankroto byla UAB ,,Senoji smuklė“.

442010-05-06 ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Šiuo atveju ieškovas reikalauja pripažinti sandorius negaliojančiais, neturėdamas tam nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Teisinis pagrindas ieškovui ginčyti sandorius atsirastų tik išnagrinėjus c. b. Nr. 2-628-71/2010 dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo iš atsakovės bei tenkinus jo ieškinį. Šioje byloje atsakovė informavo ieškovą, jog laidavimo sutartis neteisėta ir yra ruošiamas priešieškinys dėl laidavimo sutarties nuginčijimo. Šiuo atveju ieškovas neturi teisinio reikalavimo pagrindo reikšti ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kadangi šiuo metu vyksta ginčas dėl skolos pagrįstumo. Tik priėmus procesinį sprendimą c. b. Nr. 2-628-71/2010, t y. tenkinus ieškovo ieškinį jam atsiras teisė kreiptis į teismą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

45Faktinis ieškinio reikalavimas taip pat yra nepagrįstas. Kaip yra matoma pagal skiltyje „faktinės bylos aplinkybės“ išdėstytą seką, nekilnojamąjį turtą L. M. perleido savo sūnui ir anūkei norėdama užtikrinti jų socialinę gerovę. Tai yra elementarūs ūkiniai sandoriai, padiktuoti ekonominių bei socialinių veiksnių. Dovanojimo sutartis sudarė savo laisva valia, būdama veiksni. Sūnus gyveno motinos bute, nuosavo būsto neturėjo, be to daug prisidėdavo prie buto išlaikymo, todėl L. M. pasirūpino, kad sūnus turėtų nuolatinę gyvenamąją vietą bei turėtų asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto.

46Kaip matyti, L. M., dovanodama nekilnojamąjį turtą nežinojo apie Banko ketinimus nutraukti sutartį, todėl nėra pagrindo manyti, jog dovanojimas - tai kreditorinių įsipareigojimų vengimas. Laidavimo sutartis neapriboja asmens teisių į jo turtą ir nedraudžia juo disponuoti, kadangi nėra hipotekos lakšto prievolės užtikrinimui. Formaliai pagrindais, ieškovas įgijo teisę išieškojimą nukreipti į laiduotojo turtą nuo to momento, kai buvo nutraukta Kreditavimo sutartis, t.y. nuo 2009-12-29. Iki to momento L. M. galėjo laisvai disponuoti savo turtu, bei atsakovės atlikti sandoriai nepažeidžia ieškovo teisių, kadangi jie buvo sudaryti iki Kreditavimo sutarties nutraukimo.

47Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko įmonės buhalteris, todėl L. M., būdama tik įmonės akcininke, negalėjo žinoti konkrečios įmonės finansinės situacijos, bei užtikrinti, jog būtų laiku mokami Kreditavimo sutartimi prisiimti įsipareigojimai.

48Remiantis išdėstyta bei LR CPK 259, 163 str. 3 d atsakovai teismo prašė:

491. Ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

502. Stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta C.b. Nr. 2-628-71/2010 dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo iš atsakovės.

51Atsakovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka visiškai (CPK 268 str. 5d.), tačiau prašė teismo sumažinti ieškovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52Trečiasis asmuo dėl pareikšto ieškinio prieštaravimų irgi nereiškė ir prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra.

53Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

54Dėl sandorio iš dalies pripažinimo negaliojančiu.

55Kadangi atsakovai ieškinį pripažįsta visiškai, dėl to sprendimas surašomas su sutrumpintais motyvais (CPK 268 str. 5d.).

56Ieškovo AB „Šiaulių bankas“ reikalavimas dėl atsakovų M. M. ir L. M. sudaryto dovanojimo sandorio grindžiamas Actio Pauliana CK 6.66 - 6.67 str. pagrindu.

57CK 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad actio Pauliana – tai kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Taigi, actio Pauliana institutas skirtas kreditoriaus teisėms apginti nuo tokio nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises. Kreditorius, reikšdamas Pauliano ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims. Atkūrus pažeistą skolininko mokumą, padidėja kreditoriaus šansai, kad skolininkas visiškai arba bent iš dalies įvykdys savo prievolę.

58Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti jo teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkertamas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu bei nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui.

59Pirmoji būtina sąlyga, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra tai, jog kreditorius turėtų neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui.

60Nors atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovas neturėjo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės į juos, tačiau teismo posėdžio metu šios aplinkybės jau neginčijo.

61Teismas su tokia pasikeitusia atsakovų nuomone sutinka. Aiškinantis, ar kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, būtina turėti omenyje tai, kad actio Pauliana taikymo atveju svarbus yra prievolės tarp kreditoriaus ir skolininko atsiradimo momentas, nes kreditorius, prievolės pagrindu įgydamas reikalavimo teisę skolininkui, taip pat įgyja teisę naudotis įstatymo suteikiama jo reikalavimo teisės apsauga bei gynimo būdais. Naudoti Pauliano ieškinį, kaip teisių gynimo būdą, kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo. Sprendžiant dėl to, kada atsirado skolininko prievolė kreditoriui, taip pat būtina įvertinti tai, kad pagal CK įtvirtintą actio Pauliana instituto reglamentavimą tokio ieškinio pareiškimo metu nereikalaujama, kad reikalavimo teisė būtų vykdytina. Todėl šiuo atveju neatsižvelgtina į tai, jog skolininkų prievolė kreditoriui AB „Šiaulių bankas“ yra solidari ir gali būti pradėta vykdyti tik tada, kai pagrindinis skolininkas UAB ,,Senoji smuklė“ negali įvykdyti prievolės. Tai kreditoriui suteikia galimybę operatyviai reaguoti į solidaraus skolininko nesąžiningus veiksmus, kai dėl su trečiuoju asmeniu sudaryto sandorio solidarus skolininkas tampa nemokus, bankrutuoja ar sumažina savo galimybes įvykdyti solidarią prievolę. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę pasinaudoti actio Pauliana kaip specialiu gynybos būdu.

62Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovas AB „Šiaulių bankas“ turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į solidarią skolininkę L. M., kurią įgijo sudarant laidavimo sutartį nuo 2006 m. sausio 20 d. iki visiško įsipareigojimų įvykdymo ir kurie baigsis tik kai paskolos gavėjas UAB „Senoji smuklė“ įvykdys savo įsipareigojimus paskolos davėjui ieškovui AB ,,Šiaulių bankui“ pagal 2006-01-20 kreditavimo sutartį (8-20 b.l.). Būtent atsakovė L. M. įsipareigojo paskolos davėjui (ieškovui) padengti paskolos gavėjo bendrovės UAB ,,Senoji smuklė“ įsiskolinimą, jeigu pastarasis laiku neatsiskaitys (8-20 b.l.). Laiduotojas įsipareigoja lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laiduoja. Laiduotojas, apmokėjęs skolą, įgyja atgręžtinį reikalavimą pagal laiduotojo teises į asmenį už kurį jis laidavo, taip pat kitiems asmenims, įsipareigojusiems pagal laidavimą.

63Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai įvykdęs savo pareigas pagal paminėtą kreditavimo sutartį, o pagrindinis ar solidarus skolininkas L. M. ar kitas solidarus skolininkas būtų visiškai atsiskaitę su ieškovu pagal kreditavimo sutartį, todėl akivaizdu, kad ieškovo reikalavimo teisė tiek pagrindinio, tiek solidaraus skolininko L. M. atžvilgiu yra neabejotina ir galiojanti. Ieškovo visi šioje byloje nurodyti sandoriai yra galiojantys ir nenuginčyti, todėl teismas pažymi, kad ieškovas, kaip atsakovės L. M. kreditorius, turi teisę actio Pauliana pagrindu ginčyti šios atsakovės 2009-10-16 sudarytą dovanojimo sandorį, nes jis sudarytas praėjus neilgam laikui po minėto kreditavimo sandorio sudarymo. Dėl aukščiau nurodytų argumentų teismas pažymi, kad šioje byloje neturėtų teisinės reikšmės ir ta aplinkybė, kad kol kas nėra baigta pagrindinio skolininko UAB „Senoji smuklė“ bankroto procedūra ir nebūtų neginčijamų įrodymų, jog jis negalės grąžinti ieškovui skolą. Be to minėta bendrovė Šiaulių apygardos teismo nutartimi pripažinta baigusia savo veiklą (civ.byla Nr. B2-100-368/2013).

64Antroji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra tai, jog skolininkas sandorio neprivalėjo sudaryti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas privalėjimą sudaryti sandorį traktuoja kaip vieną iš imperatyvių reikalavimų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (pvz., LAT Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje, V. B. v. G. B., E. B., Nr. 3K-3-425/2002).

65Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismas pažymi, kad skolininko teisinė prievolė sudaryti sandorius CK 6.66 straipsnio prasme turėtų būti aiškinama siaurai, todėl neprivalomais sandoriais laikomi tokie, kurie sudaromi nesant įstatymo ar kitos susitarimu pagrįstos teisinės prievolės. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo ginčijamą sandorį skolininkė L. M. privalėjo sudaryti įstatymo ar išankstinio susitarimo su kita sandorio šalimi pagrindu. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovo ginčijamas skolininkės sudarytas sandoris laikytinas neprivalomuoju, todėl teismas konstatuoja, kad ginčijamas sandoris atitinka antrąją būtiną actio Pauliana sąlygą.

66Trečioji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra tai, jog ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus interesus ir teises. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus interesus: 1) jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; 2) skolininkas būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; 3) kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ir nustatyti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Tai reiškia, kad šioje byloje teismas turi vertinti, ar ieškovo skolininkas dėl sudarytų sandorių nebeturi realios galimybės atsiskaityti su ieškovu ir įvykdyti kitų sutartinių įsipareigojimų, ar yra reali grėsmė, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad skolininkė L. M. turi tiek turto, jog bus pajėgi atsiskaityti su kreditoriumi, todėl pripažintina, kad ji neturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi.

67Ketvirtoji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu yra tai, jog turi būti nustatomas, tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, jei sandoris atlygintinis. Ši sąlyga reiškia, kad skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, jog jo sudaromas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises. Be to, CK taip pat įtvirtinta, jog ginčijamas atlygintinis dvišalis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik tuo atveju, jeigu sandorio kita šalis (tretysis asmuo) buvo nesąžininga. Neatlygintinis sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Atsakovės L. M. sudarytas dovanojimo sandoris yra neatlygintinis (CK 6. 465str.) (66-68 b.l.), ir jis sudarytas su jos sūnumi M. M. apdovanojant pastarojo sūnų M. M.. CK 6. 67 straipsnis įtvirtina nesąžiningumo prezumpciją ir įvardija atvejus, kai preziumuojamas skolininko nesąžiningumas. Nesąžiningumo prezumpcija – tai konkretūs CK 6. 67 straipsnyje nurodyti atvejai, kai skolininkas laikomas nesąžiningu sudarius sandorį, kurio jis neprivalėjo sudaryti, nebent būtų įrodyta priešingai. Esant šioms paminėtoms įstatymo nuostatoms dėl skolininko nesąžiningumo prezumpcijos, kreditorius turi nurodyti, jog sandoris sudarytas su asmenimis, nurodytais CK 6. 67 straipsnyje. Civilinėje teisėje egzistuoja sąžiningumo prezumpcija, nes turto įgijėjas laikomas sąžiningu įgijėju, kol neįrodyta priešingai (CK 4. 26 str.). Tuo tarpu CK 6. 67 straipsnyje įtvirtinta šio principo išimtis – nesąžiningumo prezumpcija. Remiantis paminėtu atsakovas M. M. pripažintinas nesąžiningu turto įgijėju, o atsakovė L. M. nesąžininga turto perleidėja.

68Taikant CK 6.66 straipsnį svarbu laikytis kreditoriaus ir skolininko interesų balanso principo, todėl kreditoriaus teisės neturėtų būti suabsoliutinamos, t. y. kreditoriams neturėtų būti suteikiamos privilegijos skolininko ir trečiojo asmens atžvilgiu. Dėl šios priežasties CK ir yra įtvirtinta imperatyvioji nuostata dėl trečiojo asmens nesąžiningumo (CK 6. 67str.).

69Vertindamas ir nustatinėdamas, ar ieškovo ginčijamas sandoris nepažeidžia jo teisių ir interesų, ar skolininkas ir tretieji asmenys, sudarydami sandorius buvo sąžiningi, teismas dėl dovanojimo sandorio, ginčijamo actio Pauliana pagrindu, atskirai trumpai pasisako ir dėl kitų atsakovės sudaryto sandorio.

70Atsakovė L. M. 2009 m. spalio 16 d. kartu su sutuoktiniu R. M. (trečiasis asmuo) sudarė nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartį, kuria perleido savo nuosavybės teises į jai priklausiusią nekilnojamojo daikto dalį. Todėl teismas sprendžia, kad atsakovė, sudarydama minėta nekilnojamojo daikto dalies dovanojimo sutartį, dar labiau pažeidė kreditoriaus (ieškovo AB „Šiaulių bankas“) teises ar interesus. Be to atskirai pažymėtina, kad po šio sandorio sudarymo skolininkė tapo visiškai nemokia.

71Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad po aukščiau nurodyto nekilnojamojo daikto dalies dovanojimo sutarties sudarymo atsakovei L. M. tapus visiškai nemokia, ji po šių sandorių sudarymo nebeturi pakankamai lėšų, kad atsiskaitytų su ieškovu, o CK 6.66 straipsnio 1 dalis būtent numato, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises tuo atveju, jeigu skolininkas dėl sudarytų sandorių tampa nemokiu.

72Teismui nustačius, kad atsakovė L. M. 2009 m. spalio 16 d. sudarydama nekilnojamojo daikto dalies dovanojimo sutartimi pažeidė ieškovo (kreditoriaus) teises, pripažintina, kad yra visos iš būtinų sąlygų pripažinti šį sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu.

73Dėl bylinėjimosi išlaidų.

74Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai atitinkamai spręstinas ir ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo AB „Šiaulių bankas“ turėtos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis 132,00 Lt (37 b. l.), 3845,01 Lt išlaidų už advokato pagalbą (be PVM, kadangi ieškovas kaip PVM mokėtojas šį mokestį susigrąžina iš valstybės per PVM atskaitą) bei atskirai išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos valstybei (CPK 92str. 1d.). Ieškovas prašė teismo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai iš atsakovų M. M. ir L. M. (CPK 93 str.1d.). Toks ieškovo prašymas atmestinas ir aukščiau nurodytos išlaidos, nepriteistinos iš atsakovo M. M., nes jis nėra kreditoriaus skolininkas, jo nesieja su kreditoriumi jokie prievoliniai santykiai ir jis kreditoriaus atžvilgiu neatliko jokių kaltų veiksmų, ko negalima pasakyti apie atsakovę L. M. Be to ir LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinė kolegija vienoje iš nutarčių taip pat yra pripažinus, kad teismo išlaidas reikia priteisti iš tų atsakovų, kurių veiksmai lėmė ieškovo teisių pažeidimą. Todėl teismas sprendžia, kad atsakovė L. M. turi atlyginti ieškovui AB „Šiaulių bankas“ turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos priteistinos ieškovui tik iš atsakovės L. M.

75Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

76Vadovaujantis šia norma teismas negali priteisti daugiau ieškovui turėtų išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą nei numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijose dėl „Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo kiekvieną kartą priteisti šį maksimalų dydį, kuris numatytas minėtoje rekomendacijoje, nes teismas vertindamas bylinėjimosi išlaidų dydį, kurias turėjo bylos dalyvis už advokato teisinę pagalbą turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar jo padėjėjo laiko sąnaudas. Be to, ne visos sumos skirtos advokato pagalbai apmokėti teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Be to, bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio. Tokią poziciją yra išreiškęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008.

77Ieškovas iš atsakovų prašo priteisti 3845,01 Lt. Minėtų Rekomendacijų 7 p. numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012-12-19 nutarimu Nr. 1543 patvirtino minimalią mėnesinę algą 1 000,00 Lt. Minėtų rekomendacijų 8.2 p. numatyta, kad už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį maksimalus priteistinas dydis yra 3 MMA. Nors ieškovas prašo teismo jam priteisti iš atsakovo 3845,01 Lt, tačiau teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pagal aukščiau išvardytus reikalavimus turi nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais.

78Pagal ieškovo pateiktą ieškinį teismas jau pirmojo parengiamojo teismo posėdžio metu nagrinėjamą bylą sustabdė, o 2013-11-08 teismo posėdžio metu atsakovai pareiškė, kad su ieškiniu sutinka, kas savaime suponuoja paprastesnį teismo procesą. Pareikštas ieškinys buvo nagrinėjamas labai trumpai. Todėl prašoma iš atsakovų priteisti atstovavimo išlaidų suma yra 3845,01 Lt, laikytina pakankamai didele, nes byloje pateiktas tik ieškinys dėl kurio ginčo nebuvo. Visos šios aplinkybės apsprendžia ir išlaidų už advokato suteiktas paslaugas dydį. Dėl to teismas ieškovo turėtas atstovavimo išlaidas, viršijančias 2 000,00 Lt, nelaiko atitinkančiomis minėtų Rekomendacijų nuostatų, o pripažįsta jas išlaidavimu (LR CPK 98 str.). Be to, jeigu byloje atsakovai būtų nepripažinę ieškinio, ieškovas turėtų teisę į didesnį bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

79Iki teismo sprendimo įvykdymo paliktina galioti, šioje byloje 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonės, buto esančio ( - ), areštas (CPK 150 straipsnio 5 dalis).

80Teismas, remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 150 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

81Ieškinį tenkinti visiškai.

821. Šiaulių miesto I-ojo notarų biuro notarės O. J. 2009 m. spalio 16 d. patvirtintą nekilnojamojo daikto 1/2 dalies buto, esančio ( - ), dovanojimo sutartį, reg. Nr. 12394, sudarytą tarp atsakovų L. M. (a/k ( - ) ir M. M. (a/k ( - ) pripažinti negaliojančia.

832. Taikant vienašalę restituciją, grąžinti atsakovės L. M. (a/k ( - ) nuosavybėn 1/2 dalį buto, perleistą pagal Šiaulių miesto I-ojo notarų biuro notarės O. J. 2009 m. spalio 16 d. patvirtintą nekilnojamojo daikto 1/2 dalies dovanojimo sutartį, buto plane žymėtą 34, paskirtis: gyvenamoji (butų), unikalus Nr. ( - ), pastatas kuriame yra butas: ( - ), 1A9b, kurio bendras plotas 49,86 (keturiasdešimt devyni ir aštuoniasdešimt šešios šimtosias) kv. m. ploto, su rūsiu, 5,35 (penki ir trisdešimt penkios šimtosios) kv. m. ploto, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. ( - ), esantį Šiaulių m. sav., Šiaulių mieste ( - ).

843. Priteisti iš atsakovės L. M. (a/k ( - ) ieškovui akcinei bendrovei ,,Šiaulių bankas“ (į/k 112025254) 132,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 2 000,00 Lt (du tūkstančius litų) už advokato pagalbą, iš viso: 2 132,00 Lt (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt du litus).

854. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660) iš atsakovės L. M. (a/k ( - ) 13,35 Lt (tryliką litų 35 ct) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

865. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – 1/2 dalies buto, esančio ( - ), areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

87Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Ieškovo atstovas prašė teismo ieškinį atsakovams tenkinti visiškai jame... 6. Ieškovas nurodė, kad AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) 2006-01-20... 7. UAB „Senoji smuklė“ nuo 2008 metų gruodžio sąžiningai, tinkamai ir... 8. Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas kreipėsi į... 9. Ieškovui tapo žinoma, kad atsakovė L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutartimi Nr.... 10. Gindamas savo pažeistas teises ieškovas pateikė teismui šį ieškinį,... 11. Ieškovas šį ieškinį atsakovams reiškia Civilinio kodekso (CK) 6.66 str.... 12. Atsakovė L. M. 2006-01-20 laidavimo sutartimi Nr. 0601-1 laidavo už UAB... 13. CK 6.81 str. numatyta, jog tuo atveju, kai laidavimu užtikrinta prievolė... 14. Ieškovas teigė, kad ginčijamas sandoris pažeidžia jo teises. Kaip matyti... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog siekiant nustatyti, ar ginčijamu... 16. Ieškovas nurodė, kad CK 6.66 str. 3 dalyje nustatytas vienerių metų... 17. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos... 18. Taikant Actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 19. Atsakovė L. M. ginčijamu sandoriu neatlygintinai perleido turtą savo sūnui... 20. L. M., žinodama, jog 2006-01-20 laidavimo sutartimi yra prisiėmusi prievolę... 21. Atsakovė L. M. su savo sutuoktiniu R. M. 2009-10-16 sūnui M. M. padovanojo po... 22. Matyti, jog atsakovė, siekdama išvengti prievolės Bankui įvykdymo, veikė... 23. Ieškovas šiuo ieškiniu prašė teismo taikyti restituciją natūra ir... 24. Pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi... 25. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 199 str. 1 d., prašė teismo išreikalauti iš... 26. Ieškovas ieškinio reikalavimui užtikrinti prašė teismo taikyti ir... 27. Ieškovas šiuo ieškiniu prašė taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą... 28. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ieškovas teismo prašė:... 29. 1. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui M. M.... 30. 2. Pripažinti negaliojančia 2009-10-16 tarp atsakovės L. M., trečiojo... 31. 3. Taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą M. M. grąžinti atsakovei L.... 32. 4. Išreikalauti iš atsakovės L. M. 2009-10-16 dovanojimo sutartį Nr. 12394;... 33. 5. Priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi... 34. Ieškovas savo reikalavimus grindė byloje esančiais rašytiniais įrodymais.... 35. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė... 36. Atsakovai 2010-06-01 pateikė teismui atsiliepimą nurodydami šiuos... 37. Atsakovai nurodė, kad 2006-01-20 AB Šiaulių bankas ir UAB „Senoji... 38. 2009 m. spalio 16 d. L. M. savo sūnui M. M. dovanojimo sutartimi Nr. 12394... 39. 2009 m. spalio 23 d. L. M. asmeninės nuosavybės teisėmis priklausiusį... 40. 2009-12-29 AB Šiaulių bankas nutraukė kreditavimo sutartį su UAB „Senoji... 41. 2010-01-06 laiduotojai buvo informuoti apie kreditavimo sutarties nutraukimą... 42. 2010-03-10 Šiaulių apygardos teisme, pagal ieškovo AB Šiaulių bankas... 43. 2010-03-18 dieną Šiaulių apygardos teisme iškelta bankroto byla UAB... 44. 2010-05-06 ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Šiuo atveju ieškovas... 45. Faktinis ieškinio reikalavimas taip pat yra nepagrįstas. Kaip yra matoma... 46. Kaip matyti, L. M., dovanodama nekilnojamąjį turtą nežinojo apie Banko... 47. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko įmonės buhalteris, todėl L. M.,... 48. Remiantis išdėstyta bei LR CPK 259, 163 str. 3 d atsakovai teismo prašė:... 49. 1. Ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 50. 2. Stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta C.b. Nr. 2-628-71/2010... 51. Atsakovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka... 52. Trečiasis asmuo dėl pareikšto ieškinio prieštaravimų irgi nereiškė ir... 53. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 54. Dėl sandorio iš dalies pripažinimo negaliojančiu.... 55. Kadangi atsakovai ieškinį pripažįsta visiškai, dėl to sprendimas... 56. Ieškovo AB „Šiaulių bankas“ reikalavimas dėl atsakovų M. M. ir L. M.... 57. CK 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad actio Pauliana – tai kreditoriaus... 58. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su... 59. Pirmoji būtina sąlyga, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu actio... 60. Nors atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčijamų sandorių... 61. Teismas su tokia pasikeitusia atsakovų nuomone sutinka. Aiškinantis, ar... 62. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovas AB... 63. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai įvykdęs savo pareigas... 64. Antroji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas... 65. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismas pažymi,... 66. Trečioji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas... 67. Ketvirtoji būtina sąlyga, kad ginčijamas sandoris būtų pripažintas... 68. Taikant CK 6.66 straipsnį svarbu laikytis kreditoriaus ir skolininko interesų... 69. Vertindamas ir nustatinėdamas, ar ieškovo ginčijamas sandoris nepažeidžia... 70. Atsakovė L. M. 2009 m. spalio 16 d. kartu su sutuoktiniu R. M. (trečiasis... 71. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad po aukščiau... 72. Teismui nustačius, kad atsakovė L. M. 2009 m. spalio 16 d. sudarydama... 73. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 74. Ieškovo ieškinį patenkinus visiškai atitinkamai spręstinas ir ieškovo... 75. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d. numatyta, kad... 76. Vadovaujantis šia norma teismas negali priteisti daugiau ieškovui turėtų... 77. Ieškovas iš atsakovų prašo priteisti 3845,01 Lt. Minėtų Rekomendacijų 7... 78. Pagal ieškovo pateiktą ieškinį teismas jau pirmojo parengiamojo teismo... 79. Iki teismo sprendimo įvykdymo paliktina galioti, šioje byloje 2010 m.... 80. Teismas, remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 81. Ieškinį tenkinti visiškai.... 82. 1. Šiaulių miesto I-ojo notarų biuro notarės O. J. 2009 m. spalio 16 d.... 83. 2. Taikant vienašalę restituciją, grąžinti atsakovės L. M. (a/k ( - )... 84. 3. Priteisti iš atsakovės L. M. (a/k ( - ) ieškovui akcinei bendrovei... 85. 4. Priteisti į valstybės biudžetą (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas... 86. 5. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi taikytą... 87. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...