Byla A8.-203-1013/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė, sekretoriaujant V. S., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens M. B. atstovei advokato padėjėjai Evelinai Rožkovaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, kurioje M. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

2M. B., būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), vadovas (direktorius), per teisės aktų nustatytą laikotarpį, t. y. iki 2019 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje.

3Teismo posėdžio metu M. B. atstovė laikėsi pozicijos, kad jos atstovaujamasis M. B. pripažįsta ir gailisi dėl padaryto nusižengimo, tačiau aplinkybes dėl finansinių ataskaitų rinkinio nepateikimo laiku paaiškina buhalterinės įmonės rašto, pateikto teismui, duomenys. Dokumentai buvo nepateikti laiku, nes bendrovės verslo partneriai yra ne Europos Sąjungos valstybės, todėl užtruko suderinti atsiskaitymus. Taip pat bendrovė turėjo nesutarimų su tiekėjais dėl paslaugų teikimų, sąskaitų pripažinimo, todėl dėl šių priežasčių dokumentai buvo pateikti vėliau nei numato įstatymas. Toks pažeidimas buvo padarytas pirmas kartą.

4Iš M. B. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2).

5Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo apie UAB ( - ) matyti, kad M. B. yra šios įmonės vadovas nuo 2017 m. vasario 1 d. (paskyrimo (išrinkimo) data). Iš šio išrašo taip pat matyti, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus buvo pateikti VĮ Registrų centrui 2019 m. spalio 10 d. (b. l. 3-14).

6Iš byloje esančio UAB ( - ) finansų departamento vadovės paaiškinimo matyti, kad UAB ( - ) (buvęs pavadinimas UAB ( - )) teikia UAB ( - ) buhalterinės apskaitos paslaugas pagal 2018 m. sausio 2 d. sutartį Nr. ( - ). Pažymėtina, kad pagrindiniai UAB ( - ) kontrahentai yra Kinijos Liaudies Respublikoje bei NVS šalyse, kaip antai Rusija, Kazachstanas, Baltarusija, registruotos ir veikiančios įmonės. Dėl nurodyto ir skirtingo teisinio reguliavimo užtrunka duomenų dėl apskaitos dokumentų ir tarpusavio atsiskaitymų aktų suderinimas, ilgiau nei įprastai su ES šalyse registruotomis ir veikiančiomis įmonėmis. Kadangi pasibaigus 2018 metams bendrovė turėjo nesutarimų su tiekėjais dėl suteiktų paslaugų bei už jas išrašytų sąskaitų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą reikšmingomis sumomis, iki galutinio situacijos išsprendimo ir aiškumo, nepateikė finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus.

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

8Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktą ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos (Klaipėdos apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017).

9Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )) vadovas nuo 2017 m. vasario 1 d. iki šiol yra administracinėn atsakomybėn traukiamas M. B.. Dėl to laikytina, kad jis yra atsakingas už tai, kad šios įmonės 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys tinkamai ir laiku būtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. UAB ( - ) 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ Registrų centro Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., tačiau šie dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateikti tik 2019 m. spalio 21 d. (b.l. 6). Kaip matyti iš byloje esančio UAB ( - ) buhalterines paslaugas teikiančios UAB ( - ) paaiškinimo, finansinių ataskaitų rinkinys laiku nebuvo pateiktas dėl to, jog pagrindiniai UAB ( - ) kontrahentai yra iš Kinijos Liaudies Respublikos ir kitų NVS šalių, esant skirtingam teisiniam reguliavimui užtruko duomenų dėl apskaitos dokumentų ir tarpusavio atsiskaitymų aktų suderinimas, bendrovė turėjo nesutarimų su tiekėjais dėl suteiktų paslaugų bei už jas išrašytų sąskaitų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą reikšmingomis sumomis. Šias aplinkybes taip pat nurodė teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovė. Teismo vertinimu, tai nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nuo atsakomybės. Kaip jau minėta, atsakomybė už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui tenka bendrovės vadovui ir būtent bendrovės vadovas, remiantis ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktu, atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą. Bendrovės vadovo pareiga organizuoti bei kontroliuoti įmonės veiklą taip, kad būtų laikomasi įstatymų.

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog byloje esančiais duomenimis, įrodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas M. B., būdamas UAB ( - ) vadovu ir atsakingas už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per teisės aktų nustatytą laikotarpį nesiėmė atitinkamų veiksmų ir neužtikrino, kad Registro tvarkytojui laiku būtų pateiktas 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Dėl šio savo neveikimo padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

11Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį (padarytas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika), į tai, kad nustatyta M. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – jis prisipažino ir gailisi padaręs administracinius nusižengimus (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, teismas taip pat įvertina ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę charakterizuojančius duomenis – dirbantis, administracine tvarka baustas, jam paskirtas baudas yra sumokėjęs, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, neteistas. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas sprendžia, jog M. B. skirtina minimali ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta 200 eurų bauda.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 646 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

13M. B., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

14Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar išdavimo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui dienos, o apskundus nutarimą – per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos į bet kurią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: AB „Citadele“ banko Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, banko kodas 72900; AB Luminor banko Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banko kodas 21400; AB SEB banko Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, banko kodas 70440; AB Šiaulių banko Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800; Danske Bank A/S Lietuvos filialo Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banko kodas 74000; AB „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, UAB Medicinos banko Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300. Mokant paskirtą baudą, mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas 1001, unikalaus mokėjimo kodo laukelyje turi būti nurodomas administracinio nusižengimo identifikacinis kodas ROIK: 19109159095. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1-2 dalys). Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 3 dalis).

15Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai