Byla eB2-679-730/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus ieškinį atsakovei L. K. IĮ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad ši įmonė nuo 2014-09-15 yra skolinga 1 656,36 Eur (1 568,03 Eur skola, 88,33 Eur delspinigių) valstybinio socialinio draudimo įmokų (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1, 2 dalys). Atsakovei buvo taikomos įvairios priverstinio poveikio priemonės (pateikti mokėjimo nurodymai bankams, rašomi raginimai), tačiau įsiskolinimas nepadengtas. Ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki, nes nesumokėjo skolos net ir gavusi pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-07 nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-11-19 nutartimi, patenkinęs iš dalies atsakovės atskirąjį skundą, nutarė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-07 nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad teismas nenustatė esminių aplinkybių ir neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės dėl atsakovės nemokumo.

4Teismo nustatytu terminu atsakovė atsiliepimo nebuvo pateikusi.

52015-11-24 nutartimi nutarta skirti byloje teismo posėdį žodinio proceso tvarka 2015-12-08, 9.30 val., nustatyti atsakovei terminą iki 2015-12-07 pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, pripažinti atsakovės atstovo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. 2015-11-24 nutartis ir teismo šaukimas įteikti atsakovės atstovui L. K. 2015-11-30. 2015-12-08 gautas atsakovės atstovo L. K. prašymas atidėti teismo posėdį, kadangi atsakovės vadovo L. K. darbovietė UAB „( - )“ yra jį išsiuntusi į komandiruotę nuo 2015-11-15 iki 2015-12-20.

62015-12-08 teismo posėdyje priimta žodine nutartimi teismas pripažino atsakovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis svarbiomis ir patenkino prašymą teismo posėdį atidėti, pasiūlė pasirūpinti atstovavimu, paaiškinant, jei iki sekančio teismo posėdžio atsakovė atstovavimu nepasirūpins ir teismo posėdyje nedalyvaus, byla bus išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant. Apie tai atsakovė informuota, išsiunčiant pranešimą, teismo posėdis atidėtas, atsižvelgiant į nurodytą atsakovės atstovo komandiruotės laiką, 2015-12-22, 9.30 val. 2015-12-22 atsakovės atstovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi atsakovės atstovas darbovietėje UAB „( - )“ yra išvykęs į komandiruotę iki 2015-12-30 ir dar nėra susiradęs atstovo, galėsiančio atsakovę tinkamai atstovauti.

72015-12-22 nutartimi teismas nutarė netenkinti atsakovės atstovo prašymo atidėti teismo posėdį dėl jo prašyme nurodytų aplinkybių. Be to, teismas nutarė išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos duomenis apie atsakovės turimus įsiskolinimus, prijungti prie bylos Nekilnojamo turto registro išrašą apie atsakovei priklausantį nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, Transporto priemonių registro išrašą apie atsakovės nuosavybės teise turimas transporto priemones, Juridinių asmenų registro išrašą apie paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės duomenis, pakartotinai nustatyti terminą atsakovei iki teismo posėdžio pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus įrodymus. Kadangi buvo priimta nutartis surinkti papildomus įrodymus, nutarta atidėti teismo posėdį 2016-01-08, 14.00 val., atsakovės atstovo dalyvavimą, pripažįstant būtinu.

82016-01-08 atsakovės atstovas L. K. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį ir bylos nenagrinėti, kadangi dėl traumos atstovas 2016-01-08 teismo posėdyje dalyvauti negalės. Prie prašymo pateiktas 2016-01-06 išrašas iš medicininių dokumentų, kuriame nurodyta, kad 2016-01-06 L. K. nustatyta diagnozė krūtinės ląstos sumušimas. Atsakovės atstovas įrodymų, jog buvo nedarbingas, dėl ligos negalėjo 2016-01-08 atvykti į teismo teismo posėdį nepateikė, teismo nustatytu terminu atstovavimu nepasirūpino. Teismo posėdžio metu teismas nutarė nepripažinti atsakovės atstovo nurodytų priežasčių svarbiomis ir netenkinti prašymo atidėti bylos nagrinėjimo ir byla išnagrinėta atsakovės atstovui nedalyvaujant.

9Byloje pateiktas ieškovo prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas.

11CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

12Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

13Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

14Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

15Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013).

16Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Nors bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas įpareigoją teismą būti aktyviu, ex officio rinkti įrodymus, tačiau tai nereiškia, jog teismas turi perimti šalių pareigą už jas įrodinėti bylai reikšmingas faktines aplinkybes.

17Kadangi bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, todėl šalys privalo laikytis civilinio proceso įstatyme įtvirtintų nuostatų, jog šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai ir veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pateikti patvirtinančius įrodymus apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Šalys, kurios joms civilinio proceso įstatymo nustatytomis pareigomis naudojasi nesąžiningai, turi prisiimti dėl to kylančius neigiamus padarinius.

18Kaip matyti iš aukščiau nurodytų aplinkybių, teismas vykdydamas pareigą bylose, kuriose yra vyraujantis viešasis interesas, būti aktyviam, siekiant visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinti atsakovės finansinę padėtį, savo iniciatyva rinko įrodymus, ne vieną kartą sudarė atsakovei galimybę pateikti bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, tuo tikslu pratęsė terminus dokumentams pateikti, paskyrė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nustatė atsakovei terminą pasirūpinti savo atstovavimu. Tačiau atsakovė atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdžius neatvyko, teismo nustatytais terminais savo tinkamu atstovavimu nepasirūpino, bankroto bylai nagrinėti reikalingų dokumentų nuo 2015-09-12 (kai buvo įteiktas pirmas pranešimas, įpareigojantis pateikti dokumentus), nepateikė. Teismas tokius atsakovės veiksmus vertina kaip nesąžiningus ir vilkinančius bylos nagrinėjimą.

19Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog išnaudotos visos galimybės įrodymams apie atsakovės finansinę padėtį surinkti, nesant galimybės iš atsakovės gauti visų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas, vadovaujantis šiuo metu byloje esančiais ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais įrodymais.

20Atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2014-08-13. Atsakovė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Atsakovės vardu Nekilnojamojo turto registre nekilnojamasis turtas neįregistruotas. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre atsakovės vardu transporto priemonės neįregistruotos. Įrodymų apie kitokį atsakovės turimą turtą byloje nėra. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra. Remiantis byloje esančiais įrodymais, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui sudaro 1656, 36 Eur. Be to, iš byloje esančių įrodymų matyti, kad antstolis K. K. vykdo vykdomąsias bylas Nr. 011815/00153/2 ir 0118/15/00001/2 pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2 vykdomuosius dokumentus Nr. L2-2616-105/2015, išduotus 2014-12-23 dėl 1116 Eur ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės atžvilgiu išieškotojo Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB, naudai.

21Teismų praktikoje pažymima, kad sprendžiant klausimą dėl individualios įmonės mokumo ar nemokumo ir nustatant įmonės turtą bei pradelstus įsipareigojimus, įmonės bei jos savininko turtas bei turtinės prievolės turi būti atskirtos ir turi būti vertintinos tik pačios įmonės, kaip juridinio asmens, turto vertės santykis su pradelstais įsipareigojimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1103/2013, 2014-08-22 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-1593/2014).

22Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turi turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovui sudaro1656, 36 Eur Eur, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

23Individualios įmonės turtinės atsakomybės teisinis reglamentavimas turi tam tikrų ypatumų, išskiriančių ją iš kitų juridinių asmenų. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį tokios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, taigi jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkai turi dalyvauti byloje bendraatsakoviais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004).

24Esant tokiai formuojamai teismų praktikai, atsakovės savininkas L. K. įtraukiamas dalyvauti byloje bendraatsakoviu ir įpareigojamas bankroto administratoriui pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe.

25Atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „Būrai“, sutinkanti ir turinti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 2 dalis, Bankroto administratorių atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“). Byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4, 6 dalyje nurodytų pagrindų, kuriems esant ši administratorė negalėtų administruoti atsakovės L. K. individualios įmonės.

26Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

271. iškelti atsakovei L. K. individualiai įmonei, įmonės kodas 303369870, buveinės adresas Tauragė, Vasario 16-osios g. 10-18.

282. Bankrutuojančios L. K. individualios įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Būrai“, sąrašo eilės Nr. B-JA029, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 78-4, tel. (8 5) 2129151, el. p. uabburai@gmail.com.

293. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu L. K., gyvenantį „( - )“ .

304. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

315. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

326. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

337. Išsiųsti šios įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją antstoliui K. K..

348. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

359. Areštuoti atsakovei L. K. individualiai įmonei, įmonės kodas 303369870, buveinės adresas Tauragė, Vasario 16-osios g. 10-18, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės L. K. IĮ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei L. K. IĮ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

3610. Nustatyti, kad atsakovės L. K. IĮ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

3711. Nustatyti, kad atsakovės L. K. IĮ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta iki 2 896 eurų bauda.

3812. Nustatyti, kad bendaatsakovis L. K. per 10 nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo bankroto administratoriui pateikti viso savo turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe.

39Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą.... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-07 nutartimi iškėlė atsakovei bankroto... 4. Teismo nustatytu terminu atsakovė atsiliepimo nebuvo pateikusi.... 5. 2015-11-24 nutartimi nutarta skirti byloje teismo posėdį žodinio proceso... 6. 2015-12-08 teismo posėdyje priimta žodine nutartimi teismas pripažino... 7. 2015-12-22 nutartimi teismas nutarė netenkinti atsakovės atstovo prašymo... 8. 2016-01-08 atsakovės atstovas L. K. pateikė prašymą atidėti teismo... 9. Byloje pateiktas ieškovo prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 12. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 13. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 14. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės... 15. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės... 16. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo... 17. Kadangi bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo... 18. Kaip matyti iš aukščiau nurodytų aplinkybių, teismas vykdydamas pareigą... 19. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog... 20. Atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2014-08-13. Atsakovė... 21. Teismų praktikoje pažymima, kad sprendžiant klausimą dėl individualios... 22. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turi... 23. Individualios įmonės turtinės atsakomybės teisinis reglamentavimas turi tam... 24. Esant tokiai formuojamai teismų praktikai, atsakovės savininkas L. K.... 25. Atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „Būrai“, sutinkanti ir... 26. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. 1. iškelti atsakovei L. K. individualiai įmonei, įmonės kodas 303369870,... 28. 2. Bankrutuojančios L. K. individualios įmonės bankroto administratore... 29. 3. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu L. K., gyvenantį „( - )“ .... 30. 4. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 31. 5. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 32. 6. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 33. 7. Išsiųsti šios įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją antstoliui... 34. 8. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams... 35. 9. Areštuoti atsakovei L. K. individualiai įmonei, įmonės kodas 303369870,... 36. 10. Nustatyti, kad atsakovės L. K. IĮ kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 37. 11. Nustatyti, kad atsakovės L. K. IĮ valdymo organai (administracijos... 38. 12. Nustatyti, kad bendaatsakovis L. K. per 10 nuo teismo nutarties iškelti... 39. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...