Byla 2A-1969-603/2015
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, atlyginimo už atliktus papildomus darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitė, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto ieškovo UAB „Laugina“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Laugina“ ieškinį atsakovui UAB „VAATC“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, atlyginimo už atliktus papildomus darbus priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančiu UAB „VAATC“ 2013 m. gegužės 10 d. pranešimu „Dėl rangos sutarties Nr. 122 nutraukimo“ Nr. 1.11-426 atliktą vienašalį 2010 m. gruodžio 28 d. rangos sutarties Nr. 122 „Vilniaus apskrities senu sąvartynu (7 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir dideliu gabaritu atlieku surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimas Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose“ nutraukimą; 2) priteisti 4 596 112,41 Lt už atliktus papildomus paslėptų atliekų tvarkymo darbus; 3) priteisti 9 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) uždrausti atsakovui disponuoti pagal 2012-06-22 sutarties atlikimo užtikrinimo garantija Nr. G-23-VY-62119 gauta 1230140 Lt suma ,taip pat apsunkinti ar suvaržyti šias pinigines lėšas; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovas, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdamas su UAB „Statovita“, 2010 m. gruodžio 28 d. su atsakovu sudarė rangos sutartį Nr. 122 dėl Vilniaus apskrities 7 senų sąvartynų uždarymo, 3 kompostavimo aikštelių ir 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose (toliau Sutartis). Sutartis buvo sudaryta ieškovui laimėjus atsakovo 2010 m. birželio 30 d. paskelbtą atvirą konkursą (pirkimo Nr. ( - )). Dar 2011 m. tarp šalių prasidėjo nesutarimai dėl darbų užbaigimo termino pratęsimo, apmokėjimo už papildomus darbus. Ieškovui vykdant paruošiamuosius darbus uždaromuose sąvartynuose buvo aptiktas iki kelių kartų didesnis tvarkytinų atliekų kiekis, negu buvo nurodyta pirkimo dokumentuose, paslėptos atliekos buvo gerokai giliau nuo žemės paviršiaus nei atvaizduota ir aprašyta pirkimo dokumentuose, taip pat esančios tose vietose, kur jų pagal pirkimo dokumentus apskritai neturėtų būti. Sutartyje buvo nustatyta fiksuota darbų kaina, kas reiškia, jog atsakovas pirkimo dokumentuose tvarkytinų atliekų kiekį privalėjo nurodyti pakankamai tiksliai, o pateikdamas apytikrius atliekomis užimtų zonų plotus bei tvarkomų atliekų kiekius būtent ir nurodė reikalingų darbų mastą, kuris negalėjo būti iš esmės padidintas ieškovo sąskaita. Šios paslėptos atliekos, pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 punktą vertintinos kaip nepalankios fizinės sąlygos, kurių ieškovas nenumatė ir negalėjo numatyti. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 punkto 4 pastraipos a) papunktį, šios aplinkybės sudarė pagrindą pratęsti darbų baigimo laiką ir padidinti Sutarties kainą, įtraukiant į ją išlaidas papildomiems darbams, kuriuos sąlygojo aptiktos paslėptos atliekos. Ieškovas neturėjo pagrindo kvestionuoti UAB „Hydrogeologie Baltic“ atliktų geologinių tyrimų duomenų, kai tyrimai buvo atlikti būtent projektui „Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Taip pat ieškovas neturėjo pagrindo dar iki pasiūlymo pateikimo ar per 28 dienas nuo darbų atlikimo pradžios (pagal Sutarties konkrečių sąlygų 5.1 p.) atlikti geologinius tyrimus, juo labiau, kad tokie tyrimai buvo vienu iš atsakovo perkamų darbų ir pagal darbų atlikimo grafiką turėjo būti atlikti 2011 m. vasario-balandžio mėnesiais. Nei nagrinėdamas konkursinę dokumentaciją, nei apžiūrėdamas statybvietes ieškovas objektyviai negalėjo numatyti rizikos, kad faktinis atliekų kiekis nuo atsakovo pateiktų orientacinių gali skirtis iš esmės. Sutarties vykdymo metu taip pat iškilo būtinybė atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Atsakovas pirkimo dokumentuose buvo nurodęs, kad šių procedūrų atlikti nereikės. Atsakovas aplaidžiai parengė konkursinę medžiagą ir pateikė visiškai neteisingą informaciją apie tvarkytinų atliekų kiekius ir užterštus plotus, o paaiškėjus, kad darbų apimtis iš esmės padidėjo, nepagrįstai atsisakė padidinti sutarties kainą. Šalims nepavykus ikiteisminiu keliu išspręsti ginčo dėl darbų užbaigimo termino pratęsimo ir Sutarties kainos padidinimo, atsakovas 2013 m. gegužės 10 d. pranešimu „Dėl rangos sutarties Nr. 122 nutraukimo“ Nr. 1.11-426 informavo ieškovą, kad nuo 2013 m. gegužės 27 d. vienašališkai nutraukia Rangos sutartį. Atsakovui vienašališkai nutraukus sutartį ir pateikus bankui reikalavimą, atsakovui buvo išmokėta visa garantijos suma. Kadangi banko garantija buvo išduota tik deponavus paties ieškovo nuosavas lėšas, banko garantuotos sumos išmokėjimas reiškia ieškovo nuosavų lėšų išmokėjimą. Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai nutraukė sutartį bei pasinaudojo Sutarties įvykdymo garantija, todėl ieškovas reiškia atsakovui prevencinio pobūdžio reikalavimą, uždraudžiant jam disponuoti pagal Sutarties įvykdymo garantiją gauta 1 230 140 Lt suma, taip pat bet kokius šių piniginių lėšų apsunkinimus ar suvaržymus, kadangi praėjus ilgesniam laiko tarpui susigrąžinti iš atsakovo nepagrįstai gautą sumą gali būti neįmanoma, jeigu atsakovas gautas pinigines lėšas išleistų. Atsakovas taip pat privalo atlyginti ieškovui 4 596 112,41 Lt sumą už atliktus papildomus darbus, kurių dalykas yra paslėptų atliekų sutvarkymas ir kurių rezultatą atsakovas yra perėmęs po Sutarties vienašalio nutraukimo bei juo naudojasi.

4Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad pagal šalių pasirašytą Sutartį darbai turėjo būti baigti per 15 mėn., iškilus būtinybei atlikti poveikio aplinkai vertinimą, darbų atlikimo terminas pagal paties ieškovo nurodymą buvo pratęstas 7 mėnesiams, t.y. iki 2012-10-31. Ieškovui pažeidus sutarties sąlygas, atsakovas 2013-05-09 nutraukė Sutartį. Vienas pagrindinių sutarties nutraukimo pagrindų - Inžinieriaus nurodymo pataisyti nevykdymas – darbų baigimo terminų pažeidimas, ir sutarties nevykdymas po inžinieriaus nurodymų, atsirado dėl paties ieškovo kaltės. Dokumentuose, tiek aptariant esamą būklę, tiek pagrindiniu sąvartynų uždarymo rodiklius nurodyta, kad visi skaitiniai rodikliai dokumentuose yra tik orientaciniai, parengti remiantis 2004 m. atliktais geologiniais tyrimais. Nuo 2010-06-30 konkurso pradžios iki 2010-12-28 sutarties pasirašymo rangovas turėjo ne tik visas galimybes, bet ir pareigą, numatytą 4.10 ir 4.11 Sutarties bendrosiose sąlygose, išsiaiškinti konkrečius atliekų ir reikalingų medžiagų kiekius, ar per 28 dienas (pagal tiekėjo pateikto pasiūlymo priedą bendrųjų sutarties sąlygų 5.1 punktui) nuo darbų pradžios pranešti inžinieriui apie Užsakovo dokumentuose rastas klaidas, neatitikimus bei trūkumus, kadangi būdamas profesionalus tokios rinkos dalyvis žinojo apie viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties sąlygų nekeičiamumą, bei tai patvirtino pasirašydamas Rangos sutartį Nr. 122, kurios 8 punkte bei Konkrečiųjų sąlygų 14.1 punkte aptartos kainos fiksuotumas ir sutarties sąlygų nekeičiamumas. Ieškovas, pasirašydamas Sutartį Nr. 122 rangovas patvirtino sutinkantis su sutarties sąlygomis už pasiūlyme numatytą kainą atlikti visus reikalingus darbus. UAB „Laugina“ teikdama papildomus reikalavimus Užsakovui pateikia lokalines sąmatas, parengtas jau po Sutarties pasirašymo, kuriose papildomi darbai būtent ir apibrėžiami kaip toli esančių šiukšlių suvežimas į kaupą, kas iš esmės ir reiškia, jog pateikdamas pasiūlymą Ieškovas buvo nepakankamai apdairus ir neįvertino būsimų darbų apimčių. Ieškovo nurodomi didesni nei orientaciniai atliekų kiekiai neatitinka nenumatomumo kriterijaus pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 p. dėl paties ieškovo neįvykdytų pareigų ir tokiu būdu prisiimtos rizikos. Ginčo objektu esanti Sutartis Nr. 122 buvo sudaryta tarp dviejų verslininkų, o vadovaujantis CK 6.256 str. 4 d. įtvirtinta griežtoji verslininkų sutartinė atsakomybė, reiškianti, jog už prievolės neįvykdymą ar netinkamą vykdymą verslininkas atsako nepriklausomai nuo jo kaltės buvimo ar nebuvimo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl nenugalimos jėgos. Todėl atsakovas nevertindamas ieškovo kaltės turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Tai, kad kaltės nustatymas nėra būtinasis požymis įrodo ir prievolės pažeidimo samprata, pateikiama LR CK 6.63 str. bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje Nr. 3K-7-306/2012, pagal kurią „bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą“. Ieškovas reikšdamas reikalavimą uždrausti atsakovui disponuoti Sutarties įvykdymo garantijos suma, turi nustatyti būsimus neteisėtus veiksmus. Tuo tarpu ieškovo reikalavime būsimi neteisėti veiksmai yra pagrįsti Sutarties nutraukimo neteisėtumu. Nustačius, kad sutartis buvo nutraukta neteisėtai garantijos lėšų klausimas spręstinas kaip be teisinio pagrindo įgytų lėšų grąžinimas, o ne kaip prevencinio ieškinio tenkinimo klausimas.

6Trečiasis asmuo UAB „Statovita“ ieškinį palaikė.

7Trečiasis asmuo UAB „Darbasta“ ieškinį prašė atmesti.

8Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Pirmos instancijos teismas nustatė, kad šalys 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė rangos sutartį Nr. 122 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (7vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3vnt.) ir didelių gabaritų atlieku surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose. Sutarties kaina 1201394,07 Lt be PVM, sutarties terminas - 28 mėnesiai, darbų baigimo terminas - 15 mėn.(2 t.b.l.17). Pagal sutartį rangovas (ieškovas) įsipareigojo užsakovui už sutarties kainą tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. Sutartis pasirašyta ieškovui laimėjus viešą konkursą Nr. ( - ) vykdant projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių ir didelių gabaritų atlieku surinkimo aikštelių įrengimas“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. 2011-09-01 LR AM Vilniaus RAAD PAV skyrius raštu Nr. VR-4.3-489 dėl projektavimo sąlygų patikslinimo rangovas UAB „Laugina“ ir jo partneriai (UAB „Krašto projektai“) buvo informuoti apie PAV poreikį (4 t. b.l.77). Iškilus poreikiui atlikti anksčiau nenumatytą veiklos aplinkai vertinimą, ieškovas 2011-09-06 pretenzija Nr. S-506 kreipėsi į atsakovą ir UAB „Darbasta“ prašydamas pratęsti Širvintų, Pabradės, Nemenčinės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir Šniponių k., Malikėnų k. Pakryžės k. stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių užbaigimo terminą 7 mėnesiams. 2011-11-03 raštu Nr. S11/632 Inžinierius pritarė nurodytų objektų baigimo laiko pratęsimui iki 2012-10-31. 2012-10-11 rašte Nr. 212/746 Inžinierius nurodė, kad ieškovas Ukmergės sąvartyne atliko 80 proc. darbų, Pliauškų - 98 proc., Pabradės - 45 proc., Dotenėnų – 70 proc., Trakų -98 proc., Širvintų- 85 proc., Nemenčinės - 90 proc., Ukmergės stambiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje- 70 proc., Pliauškų, Pabradės, Širvintų, Nemenčinės stambiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir Pabradės, Širvintų, Nemenčinės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms projektai neparengti, darbai nepradėti (4 t.b.l.48 ), t.y. praėjus metams, kai paaiškėjo, kad reikalingas veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ieškovas dar neturėjo projektų aikštelių įrengimo darbams, o darbai, kuriems nereikėjo veiklos poveikio aplinkai vertinimo nebuvo atlikti. Iš UAB „VAATC“ valdybos 2013-04-18 posėdžio protokolo Nr. V-69, nutraukti sutartį su ieškovu buvo nuspręsta iškilus realiai grėsmei, kad bus neįvykdyti projekte numatyti įsipareigojimai ir projektas bus nebaigtas laiku (4t.,b.l.20-21). Atsakovas 2013 m. gegužės 10 d. pranešimu „Dėl rangos sutarties Nr. 122 nutraukimo“ Nr. 1.11-426 informavo ieškovą, kad nuo 2013 m. gegužės 27 d. vienašališkai nutraukė Sutartį (4 t. b.l.16), nurodė, kad ieškovas per protingą laiką nėra įvykdęs 2012-10-03 Inžinieriaus nurodymų ištaisyti netinkamai atliktus darbus, nevykdo Inžinieriaus nurodymo pagal bendrųjų ir konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.3 p. pateikti darbų vykdymo programą, nesilaiko reikiamos darbų spartos, nevykdė nurodymo pateikti naują statybos darbų (CAR) draudimo liudijimo, kuris baigėsi galioti 2012-04-04, kopiją; nevykdo 2012-10-30 Inžinieriaus nurodymo pateikti atnaujinto rangovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją; nevykdo darbų Širvintų, Ukmergės, Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės ir Nemenčinės objektuose. Užsakovas pagal Sutarties 14.2 punkte nurodytas imperatyvias sąlygas, prašė rangovo pateikti galiojantį išankstinio mokėjimo grąžinimo laidavimo raštą, tačiau rangovas to nepadarė. Nutraukdamas sutartį atsakovas nurodė, kad iš esmės jis negavo to, ko tikėjosi iš sutarties: ieškovas praleido sutarties įvykdymo terminą ir neįvykdė sutarties. Atsižvelgiant į darbų baigimo termino pratęsimą iki 2012-10-31, darbai nėra tinkamai vykdomi ir yra nebaigti iki sutarties nutraukimo dienos. Šalys pripažino, kad Sutartyje numatyti sąvartynų uždarymo ir atliekų kaupimo aikštelių įrengimo darbai iki nustatyto termino nebuvo atlikti ir tai abi šalys įvardino kaip pagrindinę sutarties nutraukimo sąlygą. Teismas nustatė, kad ieškovas, teigdamas, kad be sutarties įvykdymo termino pratęsimo draudimo bendrovė net nesvarstė galimybės atnaujinti ar pratęsti draudimo bei laidavimo, tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl laikė, kad ieškovas neįrodė, jog šiuo klausimu jis kreipėsi į draudimo bendrovę, o ši atsisakė tenkinti prašymą, reikalaudama pakeistos Sutarties ar pan., todėl teigti, kad Inžinieriaus nurodymai nebuvo įvykdyti dėl atsakovo neveikimo sprendžiant sutarties termino pratęsimo klausimą, nėra pagrindo.

10Teismas, remdamasis bylos duomenimis, Sutarties bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sprendė, jog ieškovas, ketindamas dalyvauti viešame konkurse ir žinodamas Sutarties bendrąsias sąlygas keliamas potencialiam rangovui, privalėjo jas įvykdyti ir pateikti pagrįstą pasiūlymą, o ne aklai pasitikėti užsakovo 2004 m. atliktais atliekų kiekio tyrimais ir pagal juos planuoti savo darbų apimtis, juo labiau, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 4.10 p. numato, kad už užsakovo pateiktos informacijos interpretaciją atsako rangovas. Be to, Sutarties 6 p. nurodyta fiksuota sutarties suma – 1 201 394,07 Lt, todėl ieškovas, prisiėmęs galimai nepamatuotą riziką, ir darbų eigoje nustatęs, kad darbų apimtis gerokai didesnė negu jis tikėjosi, negali reikalauti, kad dėl to būtų padidinta sutarties suma ir sumokėta už papildomus darbus, ar dėl jo nenumatytų darbų atlikimo būtų pratęstas darbų atlikimo terminas. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 3 d. bei 8 d. numato, kad pirkimo kaina bei sudarytos sutarties sąlygos negali būti keičiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Teismas nustatė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo dėl sutarties sumos pakeitimo nėra. Teismas sprendė, jog ieškovas ne tik galėjo, bet ir privalėjo įvertinti atliekų kiekį, todėl ta aplinkybė, kad atliekų kiekis pasirodė esąs didesnis negu tikėjosi ieškovas, negali būti laikomas fizine aplinkybe, numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 p., kuria remiasi ieškovas. Iš esmės tuo pačiu pagrindu teismas atmetė ir ieškovo argumentą dėl nepalankių oro sąlygų, kaip sąlygojusių terminų pažeidimą. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad šaltis, sniegas, lietus yra natūralūs ir nuspėjami metų laikų kaitos padariniai, juo labiau, kad jie nėra ilgalaikiai ir uždelsimas dėl nepalankių klimatinių sąlygų paprastai gali būti pašalintas pasitaisius orams. Atsižvelgiant į šias išvadas, į tai, kad atsakovas Sutartį daugiau negu po metų, kai darbai jau turėjo būti baigti, teismas sprendė, jog ieškovas turėjo pakankamai laiko atsilikimui nuo darbų grafiko pašalinti, jeigu šį atsilikimą būtų sąlygoję nepalankūs orai, kurie šiuo atveju nelaikytini svarbia sutarties terminų pažeidimo priežastimi. Kaip nustatyta, iškilus poreikiui atlikti anksčiau nenumatytą veiklos aplinkai vertinimą, darbų baigimo terminas buvo pratęstas ieškovo nurodytam laikui – 7 mėnesiams. Visgi, teismas, remdamasis Sutarties nuostatomis, nustatė, kad ieškovas, kol bus išspręstas termino pratęsimo klausimas, atliktas veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir atliktos kitos su tuo susijusio procedūros, turėjo laikydamasis sutarties sąlygų vykdyti darbus kituose objektuose, kur nebuvo trukdžių dėl veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Teismas, įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, Sutarties esmę bei atsižvelgdamas į Sutarties finansavimo šaltinį - Sanglaudos fondo lėšas, konstatavo, jog griežtas sutarties sąlygų vykdymas turi esminę reikšmę ir šių sąlygų pažeidimas laikytinas esminiu CK 6.217 str. prasme. Teismas taip pat nustatė, kad nagrinėjamu atveju garantijos lėšų gavimo teisėtumas tiesiogiai siejamas su sutarties nutraukimo teisėtumu todėl pripažinus, kad sutartis nutraukta neteisėtai, atsakovui kiltų pareiga šias lėšas grąžinti. Atsakovas teisėtai ar neteisėtai disponuodamas jam priklausančiomis lėšomis negali padaryti žalos ieškovui, todėl reikalavimas, kaip prevencinio ieškinio, yra nepagrįstas.

11Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Trakų apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

12Nurodo, kad teismo Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 p. ir 4.12 p. nuostatų aiškinimas neatitinka Pirkimo dokumentų, Rangos sutarties sąlygų bei faktinių bylos aplinkybių.

13Ieškovo nuomone, remiantis teismų praktika, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, už tikslų pirkimo objekto (darbų) apimties apibrėžimą atsakinga būtent perkančioji organizacija (atsakovas), o ieškovė ir kiti viešojo pirkimo konkurso dalyviai negalėjo suprasti Pirkimo sąlygų ir Rangos sutarties sąlygų kaip įpareigojančių tiekėją (ieškovą) dar iki pasiūlymo pateikimo pačiam nustatyti darbų apimtį ir prisiimti atsakomybę dėl netinkamai apibrėžto darbų kiekio. Atsižvelgiant į tai, kad vienas pagrindinių pirmos instancijos teismo motyvų yra tai, jog tiekėjai statybvietės tyrinėjimus turėjo atlikti ir tikslų darbų kiekį nustatyti iki pasiūlymo pateikimo, darytina išvada, jog byloje turėjo būti gauti įrodymai, patvirtinantys aplinkybę, ar bent vienas tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo atlikto statybvietės tyrinėjimus. Nesant tokių duomenų laikytina, jog teismas nenustatė visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės. Pirmos instancijos teismas negalėjo aiškinti Rangos sutarties sąlygų taip, kad jos taptų skirtingos nuo Pirkimo dokumentų. Ieškovas nei profesionaliai nagrinėdamas konkursinę dokumentaciją, nei apžiūrėdamas statybvietes, objektyviai negalėjo numatyti ir neturėjo įsivertinti tokios rizikos, kad faktiniai atliekų kiekiai ir jų tvarkymo plotai nurodytų orientacinių rodiklių gali skirtis iš esmės. Be to, pagal pakeistą Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 2.1 p. ieškovas teisę atlikti visus reikalingus tyrimus, bandymus ir t.t. galėjo tik po pasiūlymo pateikimo, bet ne prieš teikdama savo pasiūlymą, kaip kad nepagrįstai konstatavo teismas. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygų II skyriaus 2 skirsnio e) p. nurodyta, jog esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų, viršenybę turi Konkrečiosios sutarties sąlygos, Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 2.1 p. turi viršenybę prieš Bendrųjų sutartie sąlygų 4.10 p. Be to, inžineriniai geologiniai tyrimai buvo viena iš atsakovės perkamų darbų dalių. Ieškovas nurodo, kad aplinkybės, jog pasiūlymų pateikimui buvo nustatytas trumpas terminas, Pirkimo bei Rangos sutarties sąlygas sudarė FIDIC „Geltonoji knyga“, sudarė ieškovui pagrindą manyti, kad pirkimo objekto apibrėžimo pareiga, rizika ir su tuo susijusios pasekmės tenka atsakovui. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ginčas susijęs su viešaisiais pirkimais, teismas turėjo būti aktyvus ir savo iniciatyva rinkti įrodymus, reikšmingus teisingas bylos išsprendimui. Ieškovas teigia, kad vienašalis sutarties nutraukimas CK 6.217 str. pagrindu galimas tik esant sutartį pažeidusios šalies kaltei. Nagrinėjamu atveju ieškovo kaltės nėra, kadangi vėlavimo užbaigti darbus priežastis – kelis kartus didesnis atliekų kiekis, nei numatyta Pirkimo sąlygose ir šios aplinkybės nuo ieškovo valios ir veiksmų nepriklausė. Pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias teisės normas, netinkamai aiškino bei taikė CK 6.217 str. nuostatas. Ieškovo nuomone, atsakovo nurodomi mažareikšmiai Sutarties pažeidimai, pavyzdžiui, dokumentų nepateikimas, nesudaro pakankamo savarankiško pagrindo vienašaliam Sutarties nutraukimui vertinant tai, kad atsakovas tęsė sutartinius santykius, kas rodo, jog šie pažeidimai nesąlygojo esminio atsakovo interesų suvaržymo ir lūkesčių neįgyvendinimo. Ieškovas taip pat teigia, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė rangovo teisę gauti atlygį už papildomus darbus reglamentuojančias teisės normas bei sutarties nuostatas. Dėl papildomų darbų aptikus ženkliai didesnį atliekų kiekį, ieškovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti ir padidinti Sutarties kainą, kadangi kaina padidėjo dėl nuo ieškovo nepriklausančių objektyvių aplinkybių. Nors pagal CK 6.653 str. 5 d. bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1 p. ieškovas neturi teisės reikalauti padidinti sutarties kainą, o atsakovas ją sumažinti, kasacinis teismas, aiškindamas su darbų kainos keitimu susijusias teisės normas, yra konstatavęs, kad išimtiniais atvejais konkrečios kainos keitimas yra galimas, kai tai lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos, kas šiuo atveju ir buvo. Atsakovui nesutikus pakeisti sutarties kainos, įtraukiant išlaidas dėl paslėptų atliekų tvarkymo, o šią dieną esant neįmanomam tokiam Sutarties pakeitimui, atsakovė privalo šias išlaidas atlyginti.

14Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą su skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti.

15Nurodo, kad apelianto aiškinimas, jog teismas netinkamai aiškino Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 p. bei kitas sąlygas, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Apeliacinio skundo argumentai, jog apeliantas negalėjo suprasti Pirkimo sąlygų bei Rangos sutarties sąlygų, paneigia byloje esantys įrodymai, kurie patvirtina, jog apeliantas turėjo galimybę, teisę ir pareigą darbų sąlygas apžiūrėti, jei reikia ištirti, numatyti ir savarankiškai įsivertinti statybvietę. Apeliantas, pasirašydamas Rangos sutartį dėl laimėto konkurso, patvirtino, kad prisiima ir yra įvykdžiusi pareigą atlikti statybvietės tyrimus ir/ar susirinkti visą reikalingą informaciją dėl aplinkybių, galinčių turėti reikšmės pateikiamam pasiūlymui ar darbams bei išsiaiškinti, kad priimat Sutarties suma yra teisinga ir pakankama, dėl ko tokių pareigų nevykdymas/netinkamas vykdymas reiškia apeliantui visos dėlto kylančios rizikos bei neigiamų padarinių prisiėmimą. Nurodė, kad apelianto pozicija, jog atskiras statybvietės tyrimas nebuvo būtinas dėl to, kad atliekų kiekiai pateikti remiantis 20014 m. atliktais tyrimais, prieštarauja pozicijai, jog jis išsamiai susipažino su konkursinėje medžiagoje nurodytais duomenimis. Apeliantas negalėjo nepastebėti ir neįvertinti atsakovo ne kartą nurodytos informacijos, jog bet kokie atliekų kiekių ir plotų rodikliai yra tik orientaciniai, o tikslios darbų apimties nustatymas yra rangovo pareiga, kadangi joks Sutarties kainos keitimas dėl faktinės darbų apimties ateityje nebus atliekamas, todėl vadovavimasis vien konkursinėje medžiagoje pateiktais orientaciniais rodikliais, nesvarbu kokiais tyrimais jie paremti, reiškia rizikos dėl tų rodiklių netikslumo prisiėmimą. Be to, keičiant darbus 2012-06-04 Darbų pakeitimu Nr. 3, buvo nurodyta, kad pakeitimo darbai neturi įtakos sutarties darbų baigimo terminui ir nekeičia darbų programos, kas leido manyti, jog nuo Sutarties sudarymo praėjus 18 mėnesių, neegzistuoja jokios reikšmingos priežastys ar sąlygos, dėl kurių keistųsi darbų baigimo terminas ir darbų programa kaip šias sąvokas apibrėžia FIDIC. Taip pat nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad statybos rangos standartinių sąlygų platų spektrą, 4.12 p. yra skirtas reglamentuoti tokioms fizinėms sąlygoms, kurios yra neįprasta, nebūdinga kliūtis įprastiems statybų rangos darbams, t.y. tokiems atvejams, kurių atliekant statybos darbus neturi ir apskritai neturėjo būti. Tuo tarpu, šalys susitarė dėl senų sąvartynų uždarymo darbų, reiškiančių būtent žmonių suformuotų atliekų bei teršalų sankaupų tvarkymo darbus, kurie nepriklausomai nuo apimties, negali būti traktuojami kaip žmogaus ar gamtos sukurtos nebūdingos bei nenumatomos fizinės sąlygos, kliūtys ir teršalai. Atliekų kiekiai, kuriuos nustatė apeliantas, egzistavo visą laiką nuo konkurso paskelbimo, o ne atsirado apeliantui pradėjus darbus. Pats apeliantas 2011-12-28 tarpinėje pretenzijoje Nr. S-720 nurodė, kad norint nustatyti galimai didesnę nei nurodyta orientaciniuose kiekiuose atliekų lokalizaciją bei kiekį pakako atlikti preliminarius grunto žvalgomuosius darbus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad situacija, kai būtų leidžiama keisti sutartyje nustatytas sąlygas (įskaitant kainą) dėl aplinkybių, kurios galėjo būti numatytos ir egzistavo sutarties sudarymo metu, neatitiktų viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų. Atsakovas nepagrįstai remiasi sutarties pažeidimo esmingumo vertinimo kriterijais.

16Trečiasis asmuo UAB „Satovita“ atsiliepime į apeliacinį skundą sutiko su apeliacinio skundo argumentais ir prašo skundą tenkinti.

17Papildomai nurodė, kad Sutarties turinio aiškinimo neteisingumą patvirtina šalių veiksmai keičiant Sutarties sąlygas dėl Baigiamojo laiko pratęsimo ir papildomo apmokėjimo už ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, t.y. atsakovas, sutikdamas apmokėti už kai kurių Sutartyje nenumatytų darbų atlikimą, šiais veiksmais patvirtino Sutartyje numatytą galimybę keisti Sutarties kainą. Be to, nustatinėjant ieškovo kaltę dėl Sutarties neįvykdymo nustatytu terminu, esminę reikšmę turi atsakovo pareigos atlikti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą neįvykdymas, kas buvo pagrindinė kliūtis rangovams pradėti ir baigti Sutartyje numatytus darbus laiku. Teismas šią aplinkybę vertino formaliai. Trečiojo asmens nuomone, byla buvo išnagrinėta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, kas yra besąlyginis pagrindas naikinti teismo sprendimą.

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

20Trečiasis asmuo teigia, kad byla buvo išnagrinėta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, todėl sprendimas naikintinas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų.

21Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, kai buvo pažeistos bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui taisyklės. Aiškinant šią teisės normą nagrinėjamos bylos kontekste konstatuotina, kad pagal ją pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą būtų tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, jog bendrosios kompetencijos teismas, pažeisdamas bylų rūšinio teismingumo taisyklės, išnagrinėjo administraciniam teismui teismingą ginčą. Tokia aplinkybė šioje byloje nenustatyta, todėl nėra pagrindo taikyti CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkto, dėl ko trečiojo asmens teiginiai, jog byla buvo išnagrinėta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, atmestini kaip nepagrįsti.

22Apeliantas apeliaciniame skunde prašė nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnis nustato bendrą taisyklę, jog apeliacinis procesas vyksta rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nustatytas išimtis. Pastarasis straipsnis nurodo, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas, tokį prašymą gali pateikti ir dalyvaujantys byloje asmenys, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, pirmos instancijos teisme vykusių teismo posėdžių protokolus, daro išvadą, kad visi pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai yra grindžiami iš esmės byloje esančias rašytiniais įrodymais bei teismo posėdžiuose ištirtomis aplinkybėmis, todėl prašymas netenkintinas ir byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

23Byloje nustatyta, kad šalys 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė rangos sutartį Nr. 122 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (7vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3vnt.) ir didelių gabaritų atlieku surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose. Sutarties kaina 1201394,07 Lt be PVM, sutarties terminas - 28 mėnesiai, darbų baigimo terminas - 15 mėn.(2 t.b.l.17). Pagal sutartį rangovas (ieškovas) įsipareigojo užsakovui už sutarties kainą tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. Sutartis pasirašyta ieškovui laimėjus viešą konkursą Nr. ( - ) vykdant projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių ir didelių gabaritų atlieku surinkimo aikštelių įrengimas“, finansuojamą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. 2011-09-01 LR AM Vilniaus RAAD PAV skyrius raštu Nr. VR-4.3-489 dėl projektavimo sąlygų patikslinimo rangovas UAB „Laugina“ ir jo partneriai (UAB „Krašto projektai“) buvo informuoti apie PAV poreikį (4 t. b.l.77). Iškilus poreikiui atlikti anksčiau nenumatytą veiklos aplinkai vertinimą, ieškovas 2011-09-06 pretenzija Nr. S-506 kreipėsi į atsakovą ir UAB „Darbasta“ prašydamas pratęsti Širvintų, Pabradės, Nemenčinės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir Šniponių k., Malikėnų k. Pakryžės k. stambiųjų atliekų surinkimo aikštelių užbaigimo terminą 7 mėnesiams. 2011-11-03 raštu Nr. S11/632 Inžinierius pritarė nurodytų objektų baigimo laiko pratęsimui iki 2012-10-31. 2012-10-11 rašte Nr. 212/746 Inžinierius nurodė, kad ieškovas Ukmergės sąvartyne atliko 80 proc. darbų, Pliauškų - 98 proc., Pabradės - 45 proc., Dotenėnų – 70 proc., Trakų -98 proc., Širvintų- 85 proc., Nemenčinės - 90 proc., Ukmergės stambiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje- 70 proc., Pliauškų, Pabradės, Širvintų, Nemenčinės stambiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir Pabradės, Širvintų, Nemenčinės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms projektai neparengti, darbai nepradėti (4 t.b.l.48 ), t.y. praėjus metams, kai paaiškėjo, kad reikalingas veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ieškovas dar neturėjo projektų aikštelių įrengimo darbams, o darbai, kuriems nereikėjo veiklos poveikio aplinkai vertinimo nebuvo atlikti. Iš UAB „VAATC“ valdybos 2013-04-18 posėdžio protokolo Nr. V-69, nutraukti sutartį su ieškovu buvo nuspręsta iškilus realiai grėsmei, kad bus neįvykdyti projekte numatyti įsipareigojimai ir projektas bus nebaigtas laiku (4t.,b.l.20-21). Atsakovas 2013 m. gegužės 10 d. pranešimu „Dėl rangos sutarties Nr. 122 nutraukimo“ Nr. 1.11-426 informavo ieškovą, kad nuo 2013 m. gegužės 27 d. vienašališkai nutraukė Sutartį (4 t. b.l.16), nurodė, kad ieškovas per protingą laiką nėra įvykdęs 2012-10-03 Inžinieriaus nurodymų ištaisyti netinkamai atliktus darbus, nevykdo Inžinieriaus nurodymo pagal bendrųjų ir konkrečiųjų Sutarties sąlygų 8.3 p. pateikti darbų vykdymo programą, nesilaiko reikiamos darbų spartos, nevykdė nurodymo pateikti naują statybos darbų (CAR) draudimo liudijimo, kuris baigėsi galioti 2012-04-04, kopiją; nevykdo 2012-10-30 Inžinieriaus nurodymo pateikti atnaujinto rangovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją; nevykdo darbų Širvintų, Ukmergės, Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės ir Nemenčinės objektuose. Užsakovas pagal Sutarties 14.2 punkte nurodytas imperatyvias sąlygas, prašė rangovo pateikti galiojantį išankstinio mokėjimo grąžinimo laidavimo raštą, tačiau rangovas to nepadarė. Nutraukdamas sutartį atsakovas nurodė, kad iš esmės jis negavo to, ko tikėjosi iš sutarties: ieškovas praleido sutarties įvykdymo terminą ir neįvykdė sutarties. Šalys pripažino, kad Sutartyje numatyti sąvartynų uždarymo ir atliekų kaupimo aikštelių įrengimo darbai iki nustatyto termino nebuvo atlikti ir tai abi šalys įvardino kaip pagrindinę sutarties nutraukimo sąlygą.

24Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles ar neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos ypatumus. Byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, negu tai padarė pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

25Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 straipsnio 1 dalis). Vykdant rangos sutartį galimybė keisti sulygtą darbų kainą yra išimtinio pobūdžio ir priklauso nuo kelių aplinkybių.

26Galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų kainos nustatymo būdo. Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje A. S. IĮ v. UAB ,,Abuva”, bylos Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006). Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006). Jei vykdant rangos sutartį paaiškėja, kad būtina atlikti papildomų darbų ar dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, sutartyje nustatytą darbų kainą galima keisti ir prievolės vykdymo metu (CK 6.653 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad kasacinis teismas, aiškindamas su darbų kainos keitimu susijusias teisės normas, yra pabrėžęs, jog konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo metu gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Taigi galimybė keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą galima tais atvejais, kai ją lemia svarbios, objektyvios, nuo rangovo nepriklausančios priežastys, kurių nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos. Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl ir rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines CK 6.653 straipsnio 6 dalyje ar 6.685 straipsnyje įtvirtintas aplinkybes.

27Pirmos instancijos teismas nustatė, kad pagal sutartį rangovas (apeliantas) įsipareigojo užsakovui (atsakovui) už sutarties kainą tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų. Sutarties kaina 1 201 394,07 Lt be PVM). Pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnyje „Užsakovo reikalavimai“ 3 skyriuje taip pat nurodyta, kad jokie papildomi mokėjimai atliekų kiekių ar tvarkomų teritorijų plotų skaičiavimų pagrindu nebus atliekami. Esant tokioms sąlygoms, spręstina, kad šalių buvo susitarta dėl fiksuotos darbų kainos. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad pirmos instancijos teismas būtų pažeidęs sutarčių aiškinimo taisykles, todėl, pagrįstai nustatė, jog ginčo sutartis buvo fiksuotos kainos sutartis, dėl ko pagrįstai buvo taikomas griežtas įstatymuose nustatytas ribojimas sutarties kainai keisti (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad ir pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Kaip teisingai nustatė pirmos instancijos teismas, tokio sutikimo byloje nėra.

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, jog vykdant darbus iškilo nenumatomos fizinės sąlygos pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 p., taip pat išnagrinėjus bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamas atvejis nėra išimtinis, kuo remiantis būtų galima daryti išvadą, jog kainos keitimas buvo galimas.

29Aplinkybė dėl apytikslių darbų kiekių nurodymo konkurso pasiūlyme iš esmės yra susijusi su ginčo viešojo pirkimo objekto pobūdžiu ir specifika. Kaip matyti iš bylos duomenų, skelbiant konkursą, pirkimo objektas apibrėžtas nurodant, kad pagal šio pirkimo dokumentus rangovas (nagrinėjamu atveju – apeliantas) turės uždaryti septynis sąvartynus, pastatyti tris žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (ŽAKA) ir pastatyti keturias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA), taip pat nurodyti konkretūs sąvartynai, kuriuos reikės uždaryti. Rangos sutartyje taip pat nurodyta, kad atsakovas priima apelianto pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (7 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimas Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Vilniaus rajonuose“ inžinerinių tyrinėjimų, techninių projektų parengimo ir statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus. Be to, Pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnyje „Užsakovo reikalavimai“ aprašant esamą būklę, nurodyta, kad sąvartynų esamai būklei nustatyti ir įvertinti 2004 m. buvo atlikti numatomų uždaryti sąvartynų topografiniai, inžineriniai geologiniai ir ekohidrogeologiniai tyrimai, tačiau taip pat aiškiai nurodyta, jog tik į du sąvartynus organizuotas atliekų šalinimas buvo nutrauktas iki 2004 m., uždarant vieną jų, š jį buvo pervežtos atliekos iš trijų aplinkinių mažųjų sąvartynų, tuo tarpu į kitus sąvartynus atliekų šalinimas nutrauktas tik 2009-07-16. Nors priimant sukauptų atliekų kiekį buvo įvertintas papildomas nuo 2004 m. iki 2009 m. pašalintų atliekų kiekis, visgi šios aplinkybės patvirtina, jog tiksliais matavimais atliekų kiekis nebuvo nustatinėjamas nuo 2004 m., nors atliekos toliau buvo vežamos. Taip pat pažymėtina, kad atsižvelgiant į pirkimo objektą, atsakovas pirkimo dokumentuose ne kartą aiškiai atkreipė dėmesį į tai, kad techninėse specifikacijose, užsakovo reikalavimuose, brėžiniuose, topografinėse nuotraukose nurodyti atskirų dalių plotai bei tvarkomų atliekų kiekiai turi būti suprantami kaip orientaciniai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais kiekiais, su kuriais susiję Rangovo atliekami darbai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas, žinodamas šias aplinkybes, negalėjo tikėtis, jog Pirkimo dokumentuose nurodyti kiekiai, 2004 m. atliktų tyrimų rezultatai atspindi faktiškai sąvartynuose esančių atliekų kiekius bei remtis šiais duomenimis kaip argumentais, jog didesnis nei tikėtasi atliekų kiekis atitinka nenumatomumo kriterijus pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 p. Būtent dėl aukščiau aprašytų faktinių aplinkybių, atsakovas suteikė galimybę bei numatė pareigą apeliantui pačiam nustatyti atliekų kiekį, pagal tai įvertinti savo pajėgumus bei pasiūlyti darbų kainą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog Pirkimo dokumentuose esant konkrečiai apibrėžtam statybos objektui – jo darbų apimtis nustatyti ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą konkursui buvo konkurso dalyvių užduotis ir rizika.

30Atsižvelgiant į tai, kad šalys susitarė dėl konkrečių darbų, konkrečioje vietoje atlikimo, į kitas nustatytas faktines bylos aplinkybes, spręstina, jog konkurso sąlygos ir pirkimo objekto apibrėžtis pirkimo dokumentuose buvo pakankami. Nesant duomenų apie tai, jog apeliantas kreipėsi į atsakovą dėl Pirkimo sąlygų neaiškumo, esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į ginčo pirkimo objekto specifiką, atmestini apelianto argumentai, susiję su pirkimo dokumentų tinkamumu.

31Aukščiau nustatytos aplinkybės, atsižvelgiant į pirkimo specifiką, nesuteikia konstatuoti buvus objektyvių, nuo apelianto valios nepriklausiusių aplinkybių, dėl kurių būtų atsiradusi būtinybė atlikti papildomus darbus ir dėl to keisti sutarties kainą. Apeliantui nepagrįstai reikalaujant didinti darbų kainą, t. y. mokėti už neva papildomus darbus, atsakovas turėjo teisę atsisakyti tenkinti šį reikalavimą, todėl apeliantas nepagrįstai stabdė darbus, o neįrodęs pagrindo keisti sutarties kainą, turėjo vykdyti sutartį joje nustatytomis sąlygomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2012)

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog nagrinėjamu atveju apeliantas žinojo apie priimamą riziką, jam buvo suteiktos galimybės išsiaiškinti atliekų kiekį, todėl paaiškėjus apie didesnį atliekų kiekį, ši aplinkybė pirmos instancijos teismo pagrįstai nelaikytina objektyvi bei nuo rangovo nepriklausanti priežastis, kurios nebuvo galima numatyti tariantis dėl fiksuotos darbų kainos, dėl ko laikytina, jog pirmos instancijos teismas, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, pagrįstai netenkino apelianto reikalavimo dėl 4 596 112,41 Lt už atliktus papildomus paslėptų atliekų tvarkymo darbus priteisimo.

33Pirmos instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje garantijos lėšų gavimo teisėtumas tiesiogiai siejamas su sutarties nutraukimo teisėtumu, todėl pripažinus, kad sutartis nutraukta neteisėtai, atsakovui kiltų pareiga šias lėšas grąžinti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Sutartį nutraukė pagrįstai, nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas neteisėtai naudojasi garantijos lėšomis, ir tenkinti ieškinio reikalavimo, susijusio su uždraudimo atsakovui disponuoti šiomis lėšomis.

34Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmos instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, apeliacinės instancijos teismas netenkina apelianto atstovų pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje, priteisimo, vadovaujantis CPK 93 str. 1 d.

35Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

36Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimo. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

37Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė prašė: 1) pripažinti negaliojančiu UAB „VAATC“ 2013 m.... 3. Nurodė, kad ieškovas, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdamas su UAB... 4. Atsakovas savo atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 5. Nurodė, kad pagal šalių pasirašytą Sutartį darbai turėjo būti baigti... 6. Trečiasis asmuo UAB „Statovita“ ieškinį palaikė.... 7. Trečiasis asmuo UAB „Darbasta“ ieškinį prašė atmesti.... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį... 9. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad šalys 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė... 10. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, Sutarties bei Viešųjų pirkimų... 11. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Trakų apylinkės teismo 2014 m.... 12. Nurodo, kad teismo Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 p. ir 4.12 p. nuostatų... 13. Ieškovo nuomone, remiantis teismų praktika, Viešųjų pirkimų įstatymo... 14. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą su skundu nesutiko ir prašė... 15. Nurodo, kad apelianto aiškinimas, jog teismas netinkamai aiškino Sutarties... 16. Trečiasis asmuo UAB „Satovita“ atsiliepime į apeliacinį skundą sutiko... 17. Papildomai nurodė, kad Sutarties turinio aiškinimo neteisingumą patvirtina... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 20. Trečiasis asmuo teigia, kad byla buvo išnagrinėta pažeidžiant rūšinio... 21. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo... 22. Apeliantas apeliaciniame skunde prašė nagrinėti bylą žodinio proceso... 23. Byloje nustatyta, kad šalys 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė rangos sutartį... 24. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios... 25. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos... 26. Galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų... 27. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad pagal sutartį rangovas (apeliantas)... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, jog vykdant... 29. Aplinkybė dėl apytikslių darbų kiekių nurodymo konkurso pasiūlyme iš... 30. Atsižvelgiant į tai, kad šalys susitarė dėl konkrečių darbų,... 31. Aukščiau nustatytos aplinkybės, atsižvelgiant į pirkimo specifiką,... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 33. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje garantijos... 34. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmos... 35. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 36. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 37. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti...