Byla 2-260-560/2016
Dėl apmokėjimo už atliktus darbus, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. P., adv. R. R., atsakovo atstovui adv. R. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kopranas“ ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai UAB „Pastatų statyba“ dėl apmokėjimo už atliktus darbus, netesybų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (t. 1, b.l. 93-97, t. 3, b. l. 1-6), kurį galutinai patikslinęs (t. 5, b. l. 166-173) teismo prašo priteisti iš atsakovo RUAB „Pastatų statyba“ 57 234,49 Eur skolos, 13 481,04 Eur delspinigių, 22,30 Eur palūkanų bei 6 procentų metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos – nuo 70 737,82 Eur, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2012-07-02 tarp ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (generalinio rangovo) buvo sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. 2012/005 (toliau nutartyje – Sutartis), kurios pagrindu subrangovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti Sutarties priede Nr. 7 nurodytas darbo projekto dalis, pagal projektą žemės sklype pastatyti objektą su jo priklausiniais iki Sutarties priede Nr. 6 aptarto baigtumo lygio, perduoti jų rezultatą generaliniam rangovui ir užtikrinti, kad objektas Sutartyje nustatytais terminais teisės aktų nustatyta tvarka būtų užbaigtas, o generalinis rangovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti Sutarties priede Nr. 7 nurodytas darbo projekto dalis, teisės aktų nustatyta tvarka įforminti visą darbo projektą, sudaryti subrangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti subrangovui Sutartyje numatyto dydžio kainą (Sutarties 2.1 p.). 2012-10-10 bei 2013-10-07 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryti papildomi susitarimai Nr. 1 ir Nr. 2 dėl papildomų darbų bei dėl darbų, kurių šalys abipusiai nusprendė atsisakyti. Teigia, jog ieškovas įvykdė įsipareigojimus pagal minėtas sutartis ir papildomus susitarimus ir pateikė atsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras apmokėti, kurios nėra pilnai apmokėtos. Pagal išrašytas ir pateiktas bei atsakovo priimtas ir pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras KOP Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232 atsakovas liko skolingas 2 978,86 Eur, o dėl susidariusio įsiskolinimo atsakovas turi sumokėti ir sutartimi nustatytus delspinigius – 963,06 Eur bei palūkanas – 22,30 Eur.

4Nurodo, jog atsakovas nepagrįstai atsisako priimti atliktus darbus ir už juos apmokėti pagal ieškovo išrašytas šias sąskaitas – faktūras: 2013-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2252 (atliktų darbų vertė su PVM 120 753,17 Lt); 2013-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2253 (atliktų darbų vertė su PVM 9 017,50 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2276 (atliktų darbų vertė su PVM 2 158,79 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2277 (atliktų darbų vertė su PVM 24 819,37 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2278 (atliktų darbų vertė su PVM 41 056,72 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2279 (atliktų darbų vertė su PVM 3 296,78 Lt). Šių sąskaitų, kurių atsakovas iki šiol neapmokėjo, suma yra 187 333,84 Lt arba 54 255,63 Eur, delspinigių suma už vėlavimą apmokėti sąskaitas yra 43 222 Lt arba 12 517,98 Eur (0,2 procento dydžio delspinigiai). Ieškovas ne kartą elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą, ragindamas pasirašyti bei grąžinti ieškovui po vieną egzempliorių atliktų darbų aktų, konkrečiai F-3 formos aktus už 2013 m. spalio mėnesį, tačiau atsakovas savo raštuose nurodydavo tik formalias nepasirašymo priežastis: atsakovas neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė atitikties deklaracijų bei specifikacijų. Nurodo, jog atsakovas 2014-01-16 pretenzijoje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Nr. S-2014/008 nepagrįstai dėl kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo pareikalavo mokėti netesybas. Atsakovui buvo žinoma, kad daugelio darbų atitikimas Sutartyje sulygtu terminu neišvengiamai užtruko ir pabaigimo terminai daugeliui objekte dirbusių subrangovų nusikėlė dėl Užsakovo ir genrangovo tarpusavio santykių bei kitokių ne nuo ieškovo kaip subrangovo priklausančių aplinkybių. Ieškovas nesutinka su atsakovo pretenzija dėl žurnalų neužpildymo, atitikties sertifikatų ir deklaracijų nepateikimo. 2014-01-29 antstolis R. K. įteikė atsakovui atitikties deklaracijas, sertifikatus, išpildomuosius brėžinius, statybos darbų žurnalus ir jų priedus. Ieškovas per antstolį įteikė atsakovui atliktų darbų aktus bei sąskaitas-faktūras (po du egzempliorius), tačiau atsakovas grąžino abu egzempliorius įteiktų sąskaitų-faktūrų bei po vieną egzempliorių atliktų darbų aktų, ką patvirtina antstolio 2014-04-08 dienos Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 55/14/212. Atsakovas ieškovo atliktus darbus jau yra perdavęs užsakovui, o užsakovas yra atsiskaitęs su genrangovu (atsakovu), todėl atsakovas privalo priimti atliktus darbus ir atsiskaityti su ieškovu.

5Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašo jo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 5, b. l. 196-202). Nurodė, jog atsakovas pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras Nr. 2151, 2225, 2226, 2232 yra visiškai atsiskaitęs, ką patvirtina į bylą pateikti mokėjimo dokumentai. Skirtumas tarp ieškovo ir atsakovo skaičiavimų yra dėl to, jog ieškovas nepagrįstai į PVM sąskaitą – faktūrą neįtraukė 5 procentų dydžio subrangos mokesčio, t.y. 580,24 Lt, kuris turėjo būti išskaičiuotas Sutarties 11.5, 4.1.18 p. pagrindu. Atsakovas turėjo teisę Sutarties 9.2, 9.3 punktų pagrindu sulaikyti viso 36 417,20 Lt, tačiau yra sulaikęs tik 9 076,70 Lt. Be to, atsakovui nesumokėjus 2014-01-16 pretenzijoje priskaičiuotas netesybas už rangos darbų atlikimo terminų pažeidimą iki 2014-02-05, atsakovas vienašališku pareiškimu įskaitė 58 547,03 Lt sumą iš ieškovui pagal sutartį už atliktus darbus mokėtinų sumų, todėl ieškovas 2014-02-05 dienai liko skolingas atsakovui 49 470,33 Lt sumą. Ieškovas reikalavimą dėl delspinigių reiškia praleidęs CK 1.125 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, nes ieškinį teismui pateikė 2014-03-03. Ieškovas neteisingai nurodo sąskaitų apmokėjimo terminus. Pagal Sutarties 1.4 punktą apmokėjimo terminas skaičiuotinas nuo sąskaitos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pateikimo dienos. Ieškovas nepagrįstai šį terminą skaičiuoja nuo sąskaitų išrašymo dienos.

6Dėl likusių neapmokėtų šešių sąskaitų, išrašytų 2013-10-13 ir 2014-02-13 dienomis, atsakovas nurodė, kad pagrįstai nepriėmė atliktų darbų, todėl neturi pagrindo jas apmokėti. Atsakovas negavo visos pagal Sutartį reikalingos darbų dokumentacijos, pateikti brėžiniai be įmonės antspaudų, atsakingų asmenų parašų, be datos, sertifikatai, dokumentai, atitikties deklaracijos nevizuoti, sistemos nefunkcionuoja, todėl Sutarties 6.5 punkto pagrindu atsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti faktiškai atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, taip pat baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą. Darbai atlikti su trūkumais, kuriuos patvirtina 2014-08-13 Gamybinio pasitarimo protokolas (protokolo pozicijose Nr. 24, 26, 28-31, 36-37, 39 pažymėti neatlikti ieškovo darbai) bei kiti 2013-12-11, 2014-01-15, 2014-01-23, 2014-09-04 Gamybinio pasitarimo protokolai. 2014-05-30 užsakovas UAB „Danės gildija“ ir atsakovas pasirašė Atliktų darbų aktą, kuriuo buvo perduoti ir ieškovo tariamai atlikti darbai. Minėti darbai buvo perduoti ir priimti su trūkumais, kurie išvardinti 2014-05-30 Defektiniame akte Nr. 1. Dėl nurodytų trūkumų užsakovas UAB „Danės gildija“ taip pat kreipėsi į atsakovą 2015-02-13 pretenzija. Teigia, jog ieškovas netinkamai atliko darbus, todėl atsakovas už šiuos darbus neprivalo mokėti (CK 6.687 str. 1 d., 6.665 str. 1 d.).

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Vilniaus apygardos teismo 2014-06-09 nutartimi UAB „Pastatų statyba“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto centras“. Vilniaus apygardos teismas 2014-09-03 nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą, kuris buvo patikslintas teismo 2014-09-22, 2014-10-21, 2014-11-07, 2015-07-28 nutartimis. 2015-07-30 nutartimi buvo patikslintas restruktūrizuojamos UAB „Pastatų statyba“ kreditorių sąrašas ir į R UAB „Pastatų statyba“ antros eilės kreditorių sąrašą buvo įtrauktas kreditorius UAB „Kopranas“ su 3 212,30 EUR dydžio finansiniu reikalavimu. 2014-12-09 nutartimi buvo patvirtintas RUAB „Pastatų statyba“ restruktūrizavo planas (LITEKO duomenys). Kadangi byloje sprendžiamas klausimas dėl ieškovo kreditorinio reikalavimo tikslinimo RUAB „Pastatų statyba“ restruktūrizavimo byloje, byla išspręstina nutartimi.

9Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2012-07-02 tarp ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (generalinio rangovo) buvo sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. 2012/005 (t. 3, b. l. 16-25), kurios pagrindu subrangovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti Sutarties priede Nr. 7 nurodytas darbo projekto dalis, pagal projektą žemės sklype, adresu Turgaus g. 37, Klaipėda, pastatyti objektą su jo priklausiniais iki Sutarties priede Nr. 6 aptarto baigtumo lygio, perduoti jų rezultatą generaliniam rangovui ir užtikrinti, kad objektas Sutartyje nustatytais terminais teisės aktų nustatyta tvarka būtų užbaigtas, o generalinis rangovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengti Sutarties priede Nr. 7 nurodytas darbo projekto dalis, teisės aktų nustatyta tvarka įforminti visą darbo projektą, sudaryti subrangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti subrangovui Sutartyje numatyto dydžio kainą (Sutarties 1.1, 2.1 p.). Sutarties 10.1 punkte šalys susitarė dėl 387 200,00 Lt (suma su PVM) kainos, Sutarties 3.2 punkte – dėl visų darbų užbaigimo termino – per 11 kalendorinių mėnesių nuo statybvietės perdavimo subrangovui dienos, t.y. iki 2013-06-02. Dėl šioje Sutarties nuostatoje numatyto termino (statybvietės perdavimo datos) ginčo tarp šalių byloje nėra.

10Ieškovas ir atsakovas 2012-10-10 sudarė Susitarimą Nr. 1 dėl papildomų darbų (t. 3, b. l. 26), kurio 1.1 punkte ieškovas įsipareigojo atlikti papildomus darbus už 32 125,00 Lt (suma su PVM). Susitarimo Nr. 1 1.2 punktas numatė, kad dėl papildomų darbų Sutarties 3.2 punkte numatytas darbų terminas nesikeičia.

11Ieškovas ir atsakovas 2013-10-07 sudarė Susitarimą Nr. 2 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (t. 3, b. l. 34), kurio 1.1 punkte šalys susitarė, kad nebus atliekama darbų už 94 860,09 Lt (suma su PVM), bei, kad ieškovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurių vertė 162 874,95 Lt (suma su PVM). Susitarimo Nr. 2 2 punktas numatė, kad subrangovas pateikė generaliniam rangovui pasiūlymą, kuriame nurodė papildomų darbų kainą bei terminą, reikalingą papildomiems darbams atlikti, o 1.2 punktas nustatė, kad papildomų darbų atlikimo terminas nesikeičia (iki 2013-11-22).

12Ieškovui neatlikus Sutartyje numatytų visų statybos darbų iki 2013-06-02, o Susitarime Nr. 2 numatytų papildomų darbų iki 2013-11-22, atsakovas pateikė ieškovui 2014-01-16 pretenziją, kurioje apskaičiavo 58 547,03 Lt netesybų ir pareikalavo šią sumą sumokėti iki 2014-02-05. Ieškovui nesumokėjus priskaičiuotų netesybų, atsakovas vienašališku pareiškimu įskaitė šią sumą iš ieškovui pagal Sutartį už atliktus darbus mokėtinų sumų.

13Atsakovas byloje neginčija darbų atlikimo aktų, išrašytų už darbus, atliktus 2013 metų spalio-gruodžio mėnesiais, bei jų pagrindu išrašytų sąskaitų Nr. 2252, 2253, 2276, 2277, 2278, 2279 įteikimo jam fakto. Šią aplinkybę taip pat patvirtina šalių susirašinėjimas (t. 3, b. l. 59-63), antstolio R. K. dokumentų įteikimo pažymos (t. 3, b. l. 130-131, 137-138), 2014-04-08 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 55/13/212 (t. 3, b. l. 166-168), todėl šią aplinkybę teismas laiko nustatytą.

142014-05-30 užsakovas UAB „Danės gildija“ ir generalinis rangovas R UAB „Pastatų statyba“ (atsakovas) pasirašė atliktų darbų aktus (t. 5, b. l. 10-20), kuriais buvo perduoti vidaus elektros tinklų, įžeminimo kontūro – žaibosaugos, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, vidaus telekomunikacijų tinklų, lauko telekomunikacijų tinklų, praėjimo kontrolės, video domofono sistemos darbai, t.y. darbai, kuriuos atliko ieškovas. Iš šių aktų matyti, jog darbai buvo perduoti su trūkumais, kurie buvo fiksuoti 2014-05-30 Defektiniame akte Nr. 1 (t. 5, b. l. 21). Po darbų perdavimo užsakovui, atsakovas 2014-09-18 el. laišku pateikė ieškovui defektinį aktą (t. 5, b. l. 105-106), sudarytą, remiantis 2014-09-04 Gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 83 (t. 5, b. l. 93-100), prašydamas pašalinti esamus defektus (trūkumus). 2014-11-10 užsakovas UAB „Danės gildija“ ir generalinis rangovas R UAB „Pastatų statyba“ (atsakovas) pasirašė baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą (t. 5, b. l. 189). 2014-11-27 buvo sudarytas viešbučio paskirties statinio statybos, adresu Klaipėdos m., Turgaus g. 37, Statybos užbaigimo aktas (t. 5, b. l. 190-193), kuriame Statybos užbaigimo komisija nustatė (Statybos užbaigimo akto 7 punktas), kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius, komisijai pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus. Po Statybos užbaigimo akto pasirašymo ir jo pridavimo Statybos užbaigimo komisijai, užsakovas UAB „Danės gildija“ kreipėsi į generalinį rangovą R UAB „Pastatų statyba“, pateikdamas 2015-02-13 pretenziją (t. 5, b. l. 101), kuria prašė galutinai užbaigti statybos darbus.

15Dėl PVM sąskaitų – faktūrų Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232 (ne)apmokėjimo

16Ginčo dėl statybos darbų, kurių pagrindu buvo išrašytos minėtos sąskaitos, atlikimo tarp šalių nekilo. Tačiau atsakovo teigimu, darbai buvo atlikti nesilaikant Sutartimi ir papildomais susitarimais nustatytų terminų, todėl 2014-01-16 pretenzijoje pateikė ieškovui reikalavimą iki 2014-02-05 sumokėti 58 547,03 Lt netesybų sumą bei informavo, kad ieškovui nesumokėjus priskaičiuotų netesybų, ši suma bus įskaityta į ieškovui mokėtinas už atliktus darbus sumas (t. 3, b. l. 64-65). Reikalavimo dėl atsakovo vienašališku sprendimu atlikto įskaitymo pripažinimo neteisėtu ieškovas byloje nepateikė, netesybų (įskaitomos sumos) paskaičiavimo neginčijo. Įskaitymas atliktas iki 2014-03-03 ieškinio dėl sąskaitų neapmokėjimo pateikimo teismui dienos. Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių pripažinti tokį įskaitymą akivaizdžiai neteisėtu, prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Šią išvadą teismas daro atsižvelgdamas ir į tai, kad rangovas (šiuo atveju subrangovas), užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Viena iš esminių rangos sutarties sąlygų pripažįstamas šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų. Rangovas, vykdydamas sutartį, turi darbus atlikti iki sutartyje nustatyto termino pabaigos. Kita vertus, rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, jau sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką ir kitus galimus faktorius (kaip antai – metų laiką ir su tuo susijusius statybos darbų proceso galimus ypatumus), kad nesuklaidintų užsakovo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007). Todėl ieškovo argumentai, susiję su kitų subrangovų nesavalaikiu darbų atlikimu bei minusine oro temperatūra, atmestini kaip nepagrįsti. Be to, ieškovas jokiais įrodymais nepagrindžia, kokia apimtimi minėtos priežastys turėjo įtaką jo įsipareigojimų vykdymui, kokį laikotarpį šios priežastys egzistavo ir kad jo nurodytos priežastys turėjo esminę reikšmę statybos darbų terminų pažeidimui. Tuo tarpu iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti, kad darbai nevyko oro temperatūrai jau tapus teigiamai (t. 5, b. l. 8), dalis patalpų buvo tinkama darbams atlikti, tačiau darbai jose nebuvo atlikti (2013-12-02 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 106; t. 3, b. l. 226). Šiuose įrodymuose nurodytų aplinkybių ieškovas neginčijo, jas paneigiančių įrodymų nepateikė. Šalys Sutartyje sulygo dėl darbų atlikimo termino – iki 2013-06-02 (Sutarties 3.2 punktas), o Susitarimu Nr. 2 nustatė papildomų darbų atlikimo terminą – iki 2013-11-22. Iš atsakovo 2014-01-16 pretenzijos dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo matyti, kad netesybos buvo apskaičiuotos už neįvykdytus nustatytais terminais darbus. Remiantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad atsakovas, remdamasis Sutarties 12.3, 12.9 punktais bei CK 6.131 straipsnio 1 dalies 1 punktu, turėjo teisę skaičiuoti netesybas bei vienašališku pareiškimu atlikti priskaičiuotų 58 547,03 Lt netesybų bei mokėtinų ieškovui sumų įskaitymą.

17Kadangi įskaitymo diena laikytina 2014-02-05 (terminas, nustatytas atsakovo 2014-01-16 pretenzijoje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, netesyboms sumokėti), o ieškinys dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo teisme gautas 2014-03-06, t.y. po įskaitymo, vien šiuo pagrindu ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už dalyje neapmokėtų sąskaitų Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232 įsiskolinimą atmestinas. Be to, ieškovas nepagrįstai dalį delspinigių skaičiuoja nuo sąskaitų išrašymo dienos, kadangi remiantis Sutarties 11.4 punktu, tokios sąskaitos apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo jos gavimos datos, pasirašius faktiškai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

18Vadovaujantis ieškovo patikslintais skaičiavimais (t. 2, b. l. 87), 2012-12-14 PVM sąskaita – faktūra Nr. 2151, išrašyta 11 604,84 Lt sumai, apmokėta visiškai. Apmokėjimą pagrindžia: 1 160,48 Lt (10 % ieškovui sumokėto avanso įskaitymas), 580,24 Lt (5 % užlaikymas pagal Sutarties 11.5 punktą), 4 000 Lt (2013-02-06 kasos pajamų orderis Nr. 304; t. 2, b. l. 85), 5 073,38 Lt (2013-02-28 mokėjimo nurodymas, t. 2, b. l. 86), 988,24 Lt (permokos įskaitymas, t. 2, b. l. 87); viso – 11 802,34 Lt, permoka - 197,5 Eur. Šie, paties ieškovo pateikti duomenys, paneigia patikslintame ieškinyje nurodyt? įsiskolinimo pagal sąskaitą Nr. 2151 790,38 Lt sumai faktą.

192013-07-23 PVM sąskait?s – faktūros Nr. 2225, išrašytos 39 809,35 Lt sumai, apmokėjimą atsakovas grindžia mokėjimais, kuriais buvo bendrai dengiamos kelios sąskaitos. Iš pateiktų šalių paskaičiavimų matyti, jog jos skirtingai vykdė atliekamų mokėjimų paskirstymą pagal sąskaitas, permokų įskaitymą sekantiems mokėjimams. Pažymėtina, jog į bylą pateikti iš esmės skirtingi ieškovo paskaičiavimai pagal atskiras sąskaitas, skirtingai skaičiuojant permokas ir mokėjimų paskirstymą, pavyzdžiui, jau minėti skaičiavimai pagal sąskaitą Nr. 2151, tačiau bendros visų mokėjimų paskirstymo (žiniaraščio, buhalterinės suvestinės ir pan.) ieškovas nepateikė. Teismas konstatuoja, jog pagal patikslinto ieškinio teiginius dėl įsiskolinimo bei pagal pateikiamus nesusistemintus skaičiavimus (t. 2, b. l. 50-114), kuriais ieškovas grindžia įsiskolinimo pagal sąskaitas Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232 faktą, nėra galimybės pašalinti abejonių dėl įsiskolinimo fakto (ne)buvimo, juo labiau, nustatyti tikslų jo dydį. Atsižvelgiant į tai, jog būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą (CPK 178 straipsnis), ieškovui neįrodžius įsiskolinimo fakto ir dydžio, reikalavimas dėl įsiskolinimo priteisimo pagal sąskaitas Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232 pripažįstamas nepagrįstu, todėl netenkinamas.

20Dėl atsisakymo priimti atliktus darbus ir už juos apmokėti pagal išrašytas sąskaitas–faktūras

21Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Teismų praktikoje laikomasis pozicijos, jog įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nuodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 str. 1 d.). Iš CK 6.694 str. 4 d. nuostatų akivaizdu, kad priėmimo-perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2013-06-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013).

22Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 str.), tiek specialiosiose (CK 6.694 str.). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardinti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Tokių aplinkybių nagrinėjamu atveju nenustatyta. Priešingai, atsakovas, 2014-05-30 pasirašydamas su užsakovu UAB „Danės gildija“ atliktų darbų aktus (t. 5, b. l. 10-20), kuriais perdavė vidaus elektros tinklų, įžeminimo kontūro – žaibosaugos, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, vidaus telekomunikacijų tinklų, lauko telekomunikacijų tinklų, praėjimo kontrolės, video domofono sistemos darbus, t.y. darbus, kuriuos atliko ieškovas, patvirtino, jog šiuos darbus buvo priėmęs, nes negalėtų perduoti tai, ko nepriėmė. Iš šių aktų matyti, jog darbai užsakovui buvo perduoti su trūkumais, kurie buvo fiksuoti 2014-05-30 Defektiniame akte Nr. 1 (t. 5, b. l. 21). Po darbų perdavimo užsakovui, atsakovas 2014-09-18 el. laišku pateikė ieškovui defektinį aktą (t. 5, b. l. 105-106), sudarytą, remiantis 2014-09-04 Gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 83 (t. 5, b. l. 93-100), prašydamas pašalinti esamus defektus (trūkumus). Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t.y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2013-06-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013). Rangos sutarties nuostatos negali prieštarauti įstatymo reikalavimams, kurie nustato, kada darbų rezultatas turi būti priimtas, nors toks darbų rezultatas ir turėtų trūkumų (CK 6.694 str. 4, 6 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovo atliktų darbų perdavimo užsakovui UAB „Danės gildija“ faktas patvirtina, jog nesavalaikis darbų atlikimas užsakovui neprarado prasmės (CK 6.652 str. 4 d.); 2014-11-27 sudarytas Statybos užbaigimo aktas (t. 5, b. l. 190-193), kuriame Statybos užbaigimo komisija nustatė (Statybos užbaigimo akto 7 punktas), kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius, komisijai pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat nesuponuoja išvados apie negalimumą statinį naudoti pagal paskirtį, ar, kad yra trūkumai, kurių negali pašalinti nei užsakovas (generalinis rangovas), nei rangovas (subrangovas) (CK 6.694 str. 5 d., CK 6.694 str. 6 d.), juo labiau, kad ieškovo atstovas 2016-03-15 teismo posėdžio metu (garso įrašo 1 val. 27 min.) patvirtino, jog šiai dienai trūkumai yra pašalinti atsakovo iniciatyva ir lėšomis. Atsakovas jam pateiktų darbų atlikimo aktų neginčijo, atliktus darbus perdavė užsakovui, byloje nenustatyta įstatyme numatytų išimtinių atvejų, kuriais užsakovas (generalinis rangovas) turi teisę atsisakyti priimti darbus, todėl nėra kliūčių ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus pripažinti galiojančiais bei sukeliančiais teisinius padarinius ir jų pagrindu konstatuoti atsakovo pareigos įvykdyti piniginę prievolę egzistavimą.

23Atsakovas ieškovo atliktų darbų trūkumų buvimo faktą grindžia gamybinio pasitarimo protokolais, pretenzijomis, defektiniu aktu, kurių ieškovas neginčijo, atsakovo įrodymuose fiksuotų darbų trūkumus paneigiančių įrodymų nepateikė. Be to, 2015-07-21 teismo posėdžio metu (garso įrašo 36 min.) ieškovo atstovas patvirtino, jog Sutartimi numatyti sistemos paleidimo ir derinimo darbai nebuvo atlikti, šie darbai nebuvo aktuoti ir apmokėjimo už juos reikalavimai nepareikšti. Todėl, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad jie patvirtina egzistavus darbų atlikimo trūkumus, susijusius su darbų dokumentacija, sistemų derinimu, ženklinimu ir kt. (t. 5, b. l 21).

24Teismų praktikoje pripažįstama užsakovo teisė pagal CK 6.58 str. 3 d. ir 6.208 str. 4 d. prasmę tais atvejais, kai darbai atlikti netinkamos kokybės, iki trūkumų ištaisymo stabdyti apmokėjimą už atliktus darbus ta apimtimi, kuria būtų įvertinama šalintinų trūkumų kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2010). Prievolės vykdymą užtikrinančiu susitarimu laikytinas ir šalių susitarimas, kuriuo numatytas prievolės vykdymo „sulaikymas“ iki kita šalis atliks tam tikrus veiksmus. Kai susitarimas yra užtikrinamojo pobūdžio ir numato prievolės „sulaikymą“ iki tam tikros sąlygos atsiradimo, prievolės vykdymo „sulaikymas“ yra laikino pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013). Be to, tuo atveju, kai rangovas jau nevykdo savo prievolių, užsakovas savo interesams ginti gali taikyti kitą priemonę – sutarties vykdymo sustabdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322-611/2015). Šis teisių gynimo būdas reglamentuojamas CK 6.207 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta: „Kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių“. Nurodytu teisių gynimo būdu šalys privalo naudotis protingai ir sąžiningai (CK 6.207 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovas pripažino, jog pašalino atliktų darbų trūkumus savo iniciatyva ir sąskaita iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo, t.y. iki 2014-11-27. Tokia jo teisė yra numatyta Sutarties 12.9 punkte. Tačiau atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų dėl patirtų išlaidų šalinant darbų trūkumus. Be to, atsakovui savo iniciatyva ir sąskaita pašalinus darbų trūkumus, netenka prasmės reikalavimas, kad šiuos, jau pašalintus trūkumus, šalintų ieškovas, ir iki tokios ieškovo prievolės įvykdymo sulaikyti apmokėjimo prievolės (sutarties) vykdymą. Be to, remiantis skolos paskaičiavimu (t. 3, b. l. 52-58), ieškovas, skaičiuodamas įsiskolinimą pagal sąskaitas Nr. 2252, 2253, 2276, 2277, 2278, 2279, išskaičiuoja Sutarties 11.5 punkte nustatytą 5 % rezervo sumą ir nereikalauja šios sumos apmokėti. Remiantis Sutarties 9.1 punktu, ši suma skirta užtikrinti tinkamą subrangovo prievolių įvykdymą, įskaitant atliktų darbų trūkumų šalinimą. Atsižvelgiant į tai, bei atsakovui nepateikus įrodymų apie tai, jog trūkumų šalinimo išlaidos viršijo sulaikyto rezervo sumą, didesnės sumos sulaikymas ir sutarties vykdymo sustabdymas būtų neproporcingas bei pažeidžiantis CK 6.207 straipsnio 3 dalies imperatyvą. Dėl šių priežasčių iš atsakovo priteisiamas įsiskolinimas pagal 2013-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2252 (atliktų darbų vertė su PVM 120 753,17 Lt); 2013-10-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2253 (atliktų darbų vertė su PVM 9 017,50 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2276 (atliktų darbų vertė su PVM 2 158,79 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2277 (atliktų darbų vertė su PVM 24 819,37 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2278 (atliktų darbų vertė su PVM 41 056,72 Lt); 2014-02-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2279 (atliktų darbų vertė su PVM 3 296,78 Lt). Šių sąskaitų, kurių atsakovas iki šiol neapmokėjo, suma yra 187 333,84 Lt arba 54 255,63 Eur, kuri mažintina 58 547,03 Lt arba 16 956,39 Eur (atsakovo atlikto ir teismo pripažinto teisėtu įskaitymo suma). Tokiu būdu ieškovui priteistina 37 299,24 Eur įsiskolinimo suma, t.y. ieškovo UAB „Kopranas“ RUAB „Pastatų statyba“ restruktūrizavimo byloje 2015-07-30 nutartimi patvirtintas 3 212,30 EUR dydžio finansinis reikalavimas didinamas 37 299,24 Eur suma. Ieškovo prašymai priteisti iš atsakovo delspinigius ir procesines palūkanas nuo priteistos sumos netenkinami (ĮRĮ 8 str.).

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Ieškovas pateikė teismui prašymą (t. 5, b. l. 73) grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, kadangi atsakovui UAB „Pastatų statyba“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovas 2014-03-05 mokėjimo nurodymu sumokėjo 439,10 Lt (t. 1, b. l. 6), 2014-03-21 mokėjimo nurodymu sumokėjo 438,90 Lt (t. 1, b. l. 98), 2014-05-26 nurodymu sumokėjo 5 620 Lt (t. 3, b. l. 7) dydžio žyminius mokesčius, t.y. viso sumokėjo 6 498 Lt (1 881,95 Eur). Pagal CPK 83 str. 1 d. 9 p. bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Kadangi atsakovui UAB „Pastatų statyba“ yra iškelta restruktūrizavimo byla, ieškovas žyminio mokesčio mokėti neprivalėjo, todėl jo sumokėtas žyminis mokestis jam grąžinamas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

27CPK 93 str. 1 d. numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šio straipsnio 2 d. nurodyta, jog jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Šiuo atveju ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, patenkinant 57 proc. ieškovo reikalavimų (ieškinio suma 70 737,83 Eur, patenkinta 40 511,51 Eur). Ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog jis patyrė 3 210 Lt (930 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 86, t. 5, b. l. 44). Tokiu būdu patenkinus 57 proc. ieškovo ieškinio reikalavimų, jam iš atsakovo priteistina 530,10 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas pateikė dokumentus, įrodančius, jog jis patyrė 1 331,68 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 185-186, t. 5, b. l. 45). Tokiu būdu atmetus 43 proc. ieškovo ieškinio reikalavimų, atsakovui iš ieškovo priteistina 572,62 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

28Vadovaudamasis CPK 290-292 str., ĮRĮ 23 str. 5 d., 6 d., teismas

Nutarė

29Ieškovo UAB „Kopranas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

30Patikslinti ieškovo UAB „Kopranas“ (į.k. 300094725) finansinį reikalavimą ir nustatyti, jog UAB „Kopranas“ finansinis reikalavimas RUAB „Pastatų statyba“ restruktūrizavimo byloje sudaro 40 511,54 Eur.

31Kitoje dalyje ieškovo UAB „Kopranas“ ieškinio netenkinti.

32Grąžinti ieškovui UAB „Kopranas“ 1 881,95 Eur permokėtą žyminį mokestį.

33Priteisti iš RUAB „Pastatų statyba“ ieškovo UAB „Kopranas“ naudai 530,10 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Kopranas“ RUAB „Pastatų statyba“ naudai 572,62 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

35Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (t. 1, b.l.... 3. Nurodė, kad 2012-07-02 tarp ieškovo (subrangovo) ir atsakovo (generalinio... 4. Nurodo, jog atsakovas nepagrįstai atsisako priimti atliktus darbus ir už juos... 5. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašo jo netenkinti bei... 6. Dėl likusių neapmokėtų šešių sąskaitų, išrašytų 2013-10-13 ir... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2014-06-09 nutartimi UAB „Pastatų statyba“... 9. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2012-07-02 tarp ieškovo... 10. Ieškovas ir atsakovas 2012-10-10 sudarė Susitarimą Nr. 1 dėl papildomų... 11. Ieškovas ir atsakovas 2013-10-07 sudarė Susitarimą Nr. 2 dėl papildomų ir... 12. Ieškovui neatlikus Sutartyje numatytų visų statybos darbų iki 2013-06-02, o... 13. Atsakovas byloje neginčija darbų atlikimo aktų, išrašytų už darbus,... 14. 2014-05-30 užsakovas UAB „Danės gildija“ ir generalinis rangovas R UAB... 15. Dėl PVM sąskaitų – faktūrų Nr. 2151, Nr. 2225, Nr. 2226, Nr. 2232... 16. Ginčo dėl statybos darbų, kurių pagrindu buvo išrašytos minėtos... 17. Kadangi įskaitymo diena laikytina 2014-02-05 (terminas, nustatytas atsakovo... 18. Vadovaujantis ieškovo patikslintais skaičiavimais (t. 2, b. l. 87),... 19. 2013-07-23 PVM sąskait?s – faktūros Nr. 2225, išrašytos 39 809,35 Lt... 20. Dėl atsisakymo priimti atliktus darbus ir už juos apmokėti pagal išrašytas... 21. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą... 22. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 23. Atsakovas ieškovo atliktų darbų trūkumų buvimo faktą grindžia gamybinio... 24. Teismų praktikoje pripažįstama užsakovo teisė pagal CK 6.58 str. 3 d. ir... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Ieškovas pateikė teismui prašymą (t. 5, b. l. 73) grąžinti sumokėtą... 27. CPK 93 str. 1 d. numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 28. Vadovaudamasis CPK 290-292 str., ĮRĮ 23 str. 5 d., 6 d., teismas... 29. Ieškovo UAB „Kopranas“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Patikslinti ieškovo UAB „Kopranas“ (į.k. 300094725) finansinį... 31. Kitoje dalyje ieškovo UAB „Kopranas“ ieškinio netenkinti.... 32. Grąžinti ieškovui UAB „Kopranas“ 1 881,95 Eur permokėtą žyminį... 33. Priteisti iš RUAB „Pastatų statyba“ ieškovo UAB „Kopranas“ naudai... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Kopranas“ RUAB „Pastatų statyba“ naudai... 35. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...