Byla e2-709-544/2015
Dėl 2015 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą Nr.e2-709-544/2015 pagal pareiškėjų (kreditorių) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau (VMI prie LR FM) ir VSDFV Panevėžio skyriaus skundus atsakovei Žemės ūkio bendrovės (toliau – ŽŪB) „( - )“, esant trečiajam asmeniui (kreditoriui) UAB „( - )“, dėl 2015 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir

Nustatė

3Pareiškėjai (kreditoriai) VMI prie LR FM ir VSDFV Panevėžio skyrius prašo panaikinti ir pripažinti negaliojančiais atsakovės ŽŪB „( - )“ 2015-09-25 įvykusio bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti ŽŪB „( - )“ bankroto procesą jį vykdant ne teismo tvarka ir kitus su tuo susijusius nutarimus, nustatyti, kad nėra ĮBĮ 12 str. 1 d. nustatytų sąlygų bankroto procesui pradėti ne teismo tvarka, pripažinti kreditorių sušaukimą pažeidžiant ĮBĮ 12 str. 1 d. nuostatas neteisėtu.

4Pareiškėja VMI prie LR FM skundui pagrįsti nurodė, kad 2015-09-29 dienai buvo bendrovės kreditorė 1142,13 Eur sumai, o pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius – kad buvo bendrovės kreditorius 55,02 Eur sumai. 2015-09-25 atsakovės kreditorių susirinkime abu kreditoriai nurodė balsavę raštu „prieš“ nutarimo darbotvarkės klausimu Nr. 2.1 „Pradėti ŽŪB „( - )“ bankroto procesą jį vykdant ne teismo tvarka“ priėmimą. Nurodė, kad gavo atsakovės pirmininko pranešimą apie tai, kad pagal ĮBĮ 12 str. 1 d. nėra kliūčių bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Tačiau bendrovės pirmininko kreditoriams pateikta informacija apie tai, kad iš bendrovės nėra išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus neatitinka tikrovės. 2013-11-15 VMI prie FM viršininkas yra priėmęs sprendimą išieškoti 3902,43 Eur bendrovės mokestinę nepriemoką iš turto, kuri iki šiol yra tebevykdoma antstolės I. B. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0115/13/02773. 2015 metais VSDFV Panevėžio skyrius yra priėmęs 4 sprendimus dėl skolos išieškojimo iš ŽŪB „( - )“ priverstine tvarka, kurie nukreipti vykdyti į sąskaitas bankuose pagal debeto mokėjimo nurodymus, kurie nutarimo priėmimo dienai nebuvo įvykdyti. Todėl tvirtina, jog klausimas dėl bankroto bylos neteisminės procedūros inicijavimo negalėjo būti keliamas ir svarstomas, o priimti nutarimai neteisėti, nes prieštarauja ĮBĮ 12 str. 1 d. imperatyvioms nuostatoms.

5Atsakovė ŽŪB „( - )“, kuriai tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą, taip pat apie posėdžio laiką ir vietą atsiliepimo į pareiškėjų skundus nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

6Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „( - )“, kuriai apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai įteikiant 2015-10-29 nutartį, į posėdį neatvyko, o atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo VSDFV Panevėžio skyriaus skundo netenkinti, nes jis viena diena praleido skundo pateikimo terminą ir neprašė jo atnaujinti. Pareiškėjas nepateikė reikiamo skaičiaus pareiškimo priedų, todėl pareiškimas turi būti paliktas nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 11 p. pagrindu. Pareiškėjas buvo nežymus kreditorius su simboliniu reikalavimus, todėl apmokėjo jo kreditorinį reikalavimą savo lėšomis, pareiškėjas nebėra atsakovo kreditorius ir nebegali skųsti ginčijamų nutarimų, kas taip pat sudaro pagrindą skundą palikti nenagrinėtu CPK 296 str. pagrindu. Mano, kad pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl jam yra pagrindas paskirti baudą.

7Skundai tenkinami visiškai.

8Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo.

9Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra nustatytos ĮBĮ 12 str. 1 d., kurioje įtvirtinta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Vadinasi, įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų.

10ĮBĮ 12 str. 4 d. numatyta, kad nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015-09-25 ŽŪB „( - )“ pirmasis kreditorių susirinkimas 96,17 procentų balsų dauguma priėmė nutarimą pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka ir priėmė kitus su šio nutarimo įgyvendinimu susijusius klausimus. Ginčijami nutarimai yra priimti vieno kreditoriaus UAB „( - )“, kurio reikalavimo suma sudarė 535 797 Eur, balsais. Iš teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad skola šiam kreditoriui yra priteista įsiteisėjusiu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-07 įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-7805-812/2015. Byloje nėra duomenų, kad skola kreditoriui iš skolininko ŽŪB „( - )“ pagal minėtą teismo įsakymą išieškoma priverstine tvarka.

11Tačiau byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad skundžiamų atsakovės ŽŪB „( - )“ 2015-09-25 kreditorių susirinkimo nutarimų pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienai galiojo, buvo vykdomas priverstine tvarka vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolės I. B. kontoroje ir šio sprendimo priėmimo dienai buvo neįvykdytas 2013-11-15 VMI prie FM viršininko sprendimas Nr. ( - ) „Išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto“ dėl 3902,43 Eur mokestinės nepriemokos išieškojimo. Pagal CPK 587 str. 10 p., VMI prie FM viršininko sprendimai yra vykdomieji dokumentai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustatyto mokestinių nepriemokų išieškojimo klausimus reglamentuojantys teisės aktai. Bylos nagrinėjimo metu šiam kreditoriui skola padidėjusi iki 4402,62 Eur.

12VSDFV Panevėžio skyrius 2015-01-22, 2015-03-23, 2015-05-21, 2015-07-21 taip pat buvo priėmęs sprendimus išieškoti skolas iš bendrovės priverstine tvarka Nr. R35-1230, Nr. R35-5723, Nr. R35-9479, Nr.R35-14038, kurių pagrindu į bendrovės sąskaitas bankuose yra pateikti debeto mokėjimo nurodymai, kurie ginčijamų nutarimų priėmimo dienai nebuvo įvykdyti. Nors atsakovės kreditorė UAB „( - )“ už atsakovę sumokėjo VSDFV Panevėžio skyriui 55,02 Eur įsiskolinimo, tačiau kreditorė pateikė įrodymus, kad skola VSDFV biudžetui liko 154,57 Eur ir ji didėja, nes bendrovėje dirba samdomas darbuotojas. Taigi, pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius yra ir buvo atsakovės kreditorius, o UAB „( - )“ atsiliepime į skundą be pagrindo tvirtina priešingai.

13Minėti duomenys patvirtina, jog skundžiamų susirinkimo nutarimų priėmimo metu buvo bent viena vykdomoji byla, kurioje buvo išieškoma skola priverstine tvarka pagal kitų institucijų (VMI prie FM viršininko) išduotą vykdomąjį dokumentą, ir ji nebuvo užbaigta įstatymų nustatyta tvarka. Todėl atsakovės ŽŪB „( - )“ pirmininko veiksmai – 2015-09-08 siūlymas kreditoriams po 17 dienų spręsti dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka, informacijos apie vykdomus išieškojimus kreditoriams neatskleidimas prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio nuostatoms, o tai pat ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų reikalavimams (CK 1.5 str.). Todėl, teismo nuomone, byloje nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas patenkinti pareiškėjų skundus.

14Nors skundai patenkinami virš nurodytu pagrindu, tačiau, pažymėtina ir tai, kad pasirengimo bankroto procesui, kuris vyks ne teismo tvarka, procedūra buvo pažeista ir todėl, kad įmonei nebegalint atsiskaityti su kreditoriais bendrovės pirmininkas, siekdamas kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka kreditoriams išsiuntė ne anksčiau kaip pranešimo-siūlymo surašymo dieną 2015-09-08, t. y. pažeisdamas ĮBĮ 12 str. 3 d. reikalavimą, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo ĮBĮ 12 str. 2 d. nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos.

15Ginčijamas kreditorių susirinkimas buvo priimtas 2015-09-25. Pagal ĮBĮ 24 str. 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kuria kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Nors kreditorius UAB „( - )“ nurodo, kad pareiškėjas (kreditorius) VSDFV Panevėžio skyrius 1 diena praleido terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo pateikti, nes pašto siunta su 2015-09-25 susirinkimo protokolo kopija įteikta 2015-08-28, o skundas pateiktas teismui ne 2015-10-12, o 2015-10-13, tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2015-09-25 kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio pareiškėjas turėjo sužinoti apie ginčijamų nutarimų priėmimą, 2015-09-28 buvo įteiktas VSDFV Panevėžio skyriaus Rokiškio skyriui, nors 2015-09-25 susirinkimui balsavimo paštu biuletenį užpildė ir pateikė VSDFV Panevėžio skyrius, atstovaujamas įgalioto asmens A. J., kuris pagrįstai tikėjosi, jog apie priimtus rezultatus bus pranešta būtent jam, o ne skyriaus padaliniui atsakovo pasirinkimu. VSDFV Panevėžio skyriui minėtas pranešimas su priedais iš teritorinio skyriaus įteiktas operatyviai, pagal bylos duomenis – 2015-0-29, skundas teismui pateiktas 2015-10-13, t. y. nepraleidus 14 dienų termino nuo dienos, kai pareiškėjas sužinojo ir turėjo sužinoti apie ginčijamų nutarimų priėmimą (CPK 73 str. 3 d., 74 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Teismas nenustatė ir byloje dalyvaujantys asmenys nenurodo, kad terminą skundui pateikti praleido pareiškėja VMI prie LR FM, todėl išsamiau šiuo klausimu nepasisakoma.

16Kadangi bylose, kylančiose iš bankroto teisinių santykių, egzistuoja viešasis interesas, teismas nutarė nepriimti sprendimo už akių ir nesinaudoti kitais galimais bylos baigimo būdais, bet išnagrinėti bylą iš esmės priimant atitinkamą procesinį sprendimą.

17Trečiojo asmens UAB „( - )“ prašymas skirti pareiškėjui VSDFV Panevėžio skyriui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkinamas. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, bauda dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis gali būti skiriama dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį ar pateikė kitą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Kaip jau virš minėta, teismo nuomone, pareiškėjų skundai yra pagrįsti ir tenkinami, todėl nebeliko pagrindo svarstyti baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo klausimą.

18Vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

19Skundus tenkinti visiškai.

20Panaikinti Žemės ūkio bendrovės „( - )“ (į. k. ( - )) 2015 m. rugsėjo 25 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimą pradėti ŽŪB „( - )“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinė bylą... 3. Pareiškėjai (kreditoriai) VMI prie LR FM ir VSDFV Panevėžio skyrius prašo... 4. Pareiškėja VMI prie LR FM skundui pagrįsti nurodė, kad 2015-09-29 dienai... 5. Atsakovė ŽŪB „( - )“, kuriai tinkamai pranešta apie pareigą pateikti... 6. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „( - )“, kuriai apie posėdžio laiką... 7. Skundai tenkinami visiškai.... 8. Bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir... 9. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra... 10. ĮBĮ 12 str. 4 d. numatyta, kad nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne... 11. Tačiau byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad skundžiamų atsakovės ŽŪB... 12. VSDFV Panevėžio skyrius 2015-01-22, 2015-03-23, 2015-05-21, 2015-07-21 taip... 13. Minėti duomenys patvirtina, jog skundžiamų susirinkimo nutarimų priėmimo... 14. Nors skundai patenkinami virš nurodytu pagrindu, tačiau, pažymėtina ir tai,... 15. Ginčijamas kreditorių susirinkimas buvo priimtas 2015-09-25. Pagal ĮBĮ 24... 16. Kadangi bylose, kylančiose iš bankroto teisinių santykių, egzistuoja... 17. Trečiojo asmens UAB „( - )“ prašymas skirti pareiškėjui VSDFV... 18. Vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 19. Skundus tenkinti visiškai.... 20. Panaikinti Žemės ūkio bendrovės „( - )“ (į. k. ( - )) 2015 m. rugsėjo... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...